Den Hellige Ånd

mai 6, 2021

Speaker: Ernie Hume

Flertallet av verdens kristne er av den forståelsen at Den Hellige Ånd blir gitt oss i frelsen. Så når vi blir frelst, født på ny av nåde ved tro så gir Gud oss Den Hellige Ånd av nåde ved tro. Er det ingenting vi kan gjøre for å bli frelst, eller få Den Hellige Ånd, så er det heller ingenting vi kan gjøre for å leve livet i Den Hellige Ånd. Alt er av nåde, alt er av tro og vi trenger bare ta i mot. (1.Kor 12:13, Rom 8:9, Efeserbrevet 1:13-14, John 3:5-16). Men hvordan kan du vite helt sikkert at du har Den Hellige Ånd og er frelst? Selv om vi kristne er enige i hvordan vi får Den Hellige Ånd, så er vi ikke enige i hva som er beviset på at vi har Den Hellige Ånd. For noen så er beviset tungetale, for andre igjen så er beviset barnedåp, men hva sier Bibelen egentlig? For når alt kommer til alt, vi kristne kan ha så mange meninger vi vil om Den Hellige Ånd, hvordan vi får Den Hellige Ånd og hva som er beviset på at vi har Den Hellige Ånd. Om Bibelen ikke er enig med oss, så betyr våre meninger ingenting.

Galaterbrevet 5:22-23 sier at beviset på at vi har Den Hellige Ånd er ett liv preget av glede, fred, godhet, trofasthet, tilgivelse, mildhet og gjenntomtenkte handlinger. Galaterbrevet 5:19-21 sier at beviset på at vi ikke har Den Hellige Ånd er ett liv preget av avgudsdyrkelse, hat, utilgivelse, raseri, egoisme og seksuell umoral. Ingen steder står det at beviset på at vi har Den Hellige Ånd er tungetale eller barnedåp, beviset er hva slags liv vi lever. Folkene rundt oss skal m.a.o kunne se på de valgene vi tar, det livet vi lever at her er en person som har Den Hellige Ånd.

Vet de som kjenner deg og som møter deg i hverdagen at du har Den Hellige Ånd?

Du som er kristen, og som sier du har Den Hellige Ånd, hvem er din Gud? 99% av alle kristne i verden vil svare, min Gud er Gud Fader og Hans Sønn Jesus Kristus som døde for mine synder, så jeg går til møte på Søndagene og synger tilbedelse sanger til min Herre og Frelser Jesus Kristus. Jesus er veldig tydelig på at Han er menneske sønnen, så det er ikke tvil om at Jesus er Gud. Men la meg spørre deg om en ting; hvor i Bibelen står det at vi skal tilbe Jesus? Sannheten er at vi finner ingen steder i evangeliene hvor Jesus sier «tilbe Meg». Jesus lærte oss at vi skulle tilbe Hans Far Yehovah, også sier Han i Johannes 14 at når vi tilber Hans Far så tilber vi også Han. Tilber du Yehovah? I 2.Mosebok så sier Yehovah «Jeg er Yehovah din Gud, du skal ikke ha noen andre guder enn Meg.» Tilber du og tjener du Jesus Kristus Guds Sønn som kom for å sette oss fri fra Moseloven? Om svaret er ja, så har ikke du Den Hellige Ånd fordi du tilber en avgud. Om du derimot tilber Yehovah, Abraham, Isaks, Jakobs Gud som sendte sin Sønn Yeshua (Jesus) for å lære oss hvordan vi skal følge Moseloven, også sone for de gangene vi har brutt Moseloven, så tilber du Bibelens Gud og er ingen avgudsdyrker.

Om Bibelen ikke er enige med oss, så betyr våre meninger ingenting. Og allerede her så ser vi noe veldig viktig, Bibelen er ikke enig med kristnes forståelse av hvem de skal tilbe. 99% av alle kristne i dag tilber som sin Gud Jesus Kristus som kom for å sette dem fri fra Moselovens forbannelse og gi dem nåde. Denne «Jesus» finnes ikke og har ingenting å gjøre med Bibelens Jesus. Bibelens Jesus, som egentlig heter Yehovah frelser (Yeshua) kom for å lære oss hvordan vi skal følge Moseloven, hvordan vi skal tilbe Hans Far Yehovah ved å følge Moseloven for så å sone vårt utroskap på korset og samtidig sette Yehovah og oss fri fra loven om sjalusi.

Om du er som 99% av verdens kristne, så har ikke du Den Hellige Ånd. Romerbrevet 8 sier at om du ikke har Den Hellige Ånd, så er ikke du frelst og Jakob 2 sier din tro er død og kan ikke frelse deg. Da vil du en dag dø og høre Yeshua si til deg «gå bort fra Meg, for Jeg vet ikke hvem dere er, dere som forkaster Min Fars lov og lever lovløst.» (Matt 7:21-23). Det trenger ikke være slik, du må ikke oppleve dette vist du ikke vil. Omvend deg i dag så du også kan få del i Den Hellige Ånd og vite sikkert at du er frelst.

Så hvordan får vi Den Hellige Ånd?

I Apg 5:32 sier Bibelen at vi får Den Hellige Ånd når vi gjør Yehovah til vår Gud. Hvordan «gjør vi Yehovah til vår Gud»? På samme måte osm i 2.Mosebok og Jesajah 56 hvor Yehovah sier til Israel og hedninger født utenfor Israel: Om du vil gjøre som Jeg sier, så vil Jeg være din Gud. Sagt på en litt annen måte; Yehovah blir vår Gud når vi adlyder Han og gjør det Han har sagt vi skal gjøre og det Han har sagt vi skal gjøre er å følge Moseloven.

Her ser vi at Bibelen forteller oss at det er ikke mulig å få Den Hellige Ånd og samtidig tro at Moseloven ikke gjelder for oss i dag. Det er ikke mulig å tro Jesus kom for å sette deg fri fra Moseloven og få Den Hellige Ånd. Skal du ha Den Hellige Ånd, så må du omvende deg tilbake til Moseloven. Omvender du deg tilbake til Moseloven, så blir ditt liv preget av glede, fred, godhet, trofasthet, tilgivelse, mildhet og gjenntomtenkte handlinger og alle kan se du har Den Hellige Ånd. (Gal 5:22-23)

Men hva da med tungetale og Åndens gaver?

Som vi har lært, Bibelen er veldig tydelig på at tungetale, Åndens gaver er ikke ett bevis på at vi har Den Hellige Ånd. Men Bibelen er også veldig tydelig på at den som har Den Hellige Ånd har full tilgang på både tungetale og Åndens gaver. Så selv om tungetale og Åndens gaver ikke er ett bevis, så er det en bonus av det å ha Den Hellige Ånd. Hvordan får vi tungetale, gave til å helbrede, profetere osv.? Først og fremst ved å omvende oss tilbake til Moseloven. Om vi omvender oss tilbake til Moseloven, så sier 1.Korinterbrev at Den Hellige Ånd vil utruste oss til tjeneste og gi oss de gavene vi trenger. En gave er en gave, vi kan ikke bestemme hva slags gave vi vil få. Derfor vil ikke alle få gave til å helbrede eller alle gave til å profetere. Men om du lever i lydighet til Moses, så kan du vite sikkert at Den Hellige Ånd vil gi deg de gavene du trenger og lære deg hvordan du skal bruke de rett.

Så omvend deg i dag, fra lovløshet til lov og ta imot Den Hellige Ånd så du også kan vite sikkert at du er frelst og bli utrustet til tjeneste av Den Hellige Ånd.