Efeserbrevet 1

mars 15, 2022

Series: Efeserbrevet

Efeserbrevet 1
1 Paulus, ved Guds vilje Jesu Kristi apostel – til de hellige i Efesus, som tror på Kristus Jesus. 2 Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus! 
I likhet med sine andre brever, så åpner Paulus med å si hvem han er og hvilken stilling han har som apostel. Det er en ting i dette Paulus sier som vi kristne ofte overser. For vi kristne tenker slik; Paulus Jesu Kristi apostel kalt av Jesus fordi det var jo Jesus som møtte Paulus på vegen til Damaskus. Men legg merke til hva Paulus faktisk sier her, han sier at det var Yehovah som kalte han som Jesu Kristi apostel. Så selv om Jesus møtte han på vegen til Damaskus, så gjorde Jesus det kun fordi Yehovah sa han skulle gjøre det og dette forstod Paulus.
En annen side ved dette er at Paulus i vers 1 og 2 viser oss at han holder Moseloven. For det første og det viktigste budet i loven er: Jeg er Yehovah din Gud, du skal ikke ha andre guder enn Meg. Så når Paulus sier at Yehovah var den som kalte han til apostel, og han sier «nåde være med dere og fred fra Yehovah vår Far, og Herren Jesus Kristus», så stadfester Paulus at han holder loven. På hvilken måte? Fordi han sier at Yehovah er Gud og Yehovah er ikke den samme som Herren Jesus Kristus.
Det betyr ikke at Paulus sier Jesus ikke er Gud, men Paulus sier helt klart at Jesus er ikke Yehovah for Yehovah er større enn Jesus.
I vers 1 og 2 sier Paulus han er sendt som apostel til de hellige som tror på Jesus Kristus. Og de hellige som tror på Jesus Kristus får nåde og fred fra Yehovah vår Gud vår Far og Herren Jesus Kristus. Hva betyr fred i Paulus sin tankegang? Jo fred betyr for Paulus Shalom. Shalom er så mye mer enn bare fravær av konflikt, det er helhet på alle områder av livet til å møte ethvert behov vi måtte ha. Når Paulus da ønsker sine lesere Shalom, så bekrefter Paulus her for oss at han er en Jøde fremdeles selv om han nå er en jøde som tror på Jesus.
Hva betyr det å tro på Jesus iflg.Paulus? I Romerbrevet og Galaterbrevet har vi lært at tro er iflg.Paulus å høre og gjøre. Så den som tror på Jesus hører hva Jesus sa og gjør som Jesus sa. Så de som Paulus er sendt som apostel til, de som han ønsker skal få shalom og nåde, er de som hører hva Jesus sa og gjør som Jesus sa.
3 Lovet være Yehovah, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. 
Legger du merke til en viktig forskjell her mellom hva vi kristne vanligvis gjør og hva Paulus gjør her?
Vi kristne vil ofte si «lovet være Jesus/Takk Jesus» men her ser vi Paulus si «lovet være Yehovah, vår Herre Jesu Kristi Far». Vi kristne vil ofte også si at all velsignelse kommer fra Jesus, men Paulus derimot sier all velsignelse kommer fra Yehovah så lenge vi er i Kristus.Vi kristne sier vi blir velsignet av bare nåde, men Paulus derimot sier kun de som er I Kristus blir velsignet av Yehovah.
Hva betyr det for Paulus å være i Kristus eller i Jesus?
Paulus sier i Korinterbrevene, Romerbrevet og Galaterbrevet at den som er i Kristus lever slik Jesus vil vi skal leve fordi vedkommende har hørt hva Jesus sa og gjør som Jesus sa. Så det Paulus egentlig sier her er; lovet være Yehovah vår Herre Jesu Kristi Far, Han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen fordi vi hørte hva Jesus sa og vi gjør som Jesus sa.
Som vi snart skal se, så er Paulus sin forståelse av nåde veldig ulik vår.
4 For i Jesus har Yehovah utvalgt oss før verdens grunnvoll ble lagt, for at vi skulle være hellige og ulastelige for Yehovah. I kjærlighet 5 har Yehovah forut bestemt oss til å få barnekår hos seg ved Jesus Kristus, etter sin frie viljes råd, 6 til pris for sin nådes herlighet, som han ga oss i Den Elskede. 7 I Jesus har vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse, etter hans nådes rikdom. 
Den som hørte hva Jesus sa og gjør som Jesus sa er utvalgt av Yehovah før verdens grunnvoll ble lagt. Han er elsket av Yehovah, hellig og ulastelig for Han.
Den som hørte hva Jesus sa og gjør som Jesus sa har fått barnekår. Hva betyr «å få barnekår»? I Gamle Testamentet leser vi hvordan Israels konger som levde etter loven var Guds sønner, og vi leser om Jesus at Han var Guds sønn fordi Han som Israel konge holdt loven. Jesus selv sier at den som holder loven hører hva Han sa og gjør som Han sa. Han som hører hva Jesus sa og gjør som Jesus sa er iflg.Jesus ett med Jesus OG Hans Far Yehovah. De har da blitt Guds sønner og Guds døtre og fått barnekår hos Yehovah.
Den som hørte hva Jesus sa og gjør som Jesus sa er de eneste har forløsningen ved Hans Blod og syndenes forlatelse etter Hans nådes rikdom. Dette er samme som Paulus sier i Rom 2:13, den som er omvendt fra lovløshet til lov er den eneste som kan sone for sine synder med Jesus Blod.
Men det kanskje viktigste av alt i dette er at Paulus forteller oss hvordan evangeliet er ikke noe nytt, for helt siden fra før verdens grunnvoll ble lagt, så bestemte Yehovah at alle som lever etter loven skulle være Hans barn OG ha muligheten til å sone deres synd med Jesu Blod.
8 Denne nåde har Yehovah gitt oss i rikt mål, med all visdom og forstand,
Denne nåde er den samme nåde som han snakker om i vers 7. Vi får del i denne nåde om vi hører hva Jesus sa og gjør som Jesus sa. Da har vi den i rikt mål med all visdom og forstand.
Da skjønner vi at nåde i Paulus sin forståelse er ikke passiv, den er ett resultat av hva vi gjør eller ikke gjør.
9 da han kunngjorde oss sin viljes mysterium, etter Yehovahs vilje, 10 når tiden for denne syndige tidsalder er fullført: å samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden.
Vi som hører og gjør hva Jesus sa har innsikt i Yehovahs vilje. Yehovah ønsker å samle alt i Jesus i det nye Jerusalem. Hva betyr det? Det Paulus prøver å si her har han utdypet tidligere i Romerbrevet, det vil komme en tid hvor det ikke lengre er noe lovbrudd, alle lever etter Moseloven og har Jesus som sin Konge. Når den dagen kommer, så er vi «alle samlet til ett i Kristus.»
11 I ham er vi utvalgt til å få del i arven etter at vi forut var bestemt til det etter hans forsett som setter alt i verk etter sin viljes råd,
Fordi vi hører og gjør hva Jesus sa, så er vi utvalgt og får del i arven, dette er samme arv som vi har fått DHÅ på som pant. Vi har del i denne arven fordi Yehovah bestemte det slik (versene 4-6).
12 for at vi skulle være til pris for hans herlighet, vi som var de første til å håpe på Kristus.
Fordi vi er utvalgt så er vi til pris for Yehovahs herlighet, vi som er de første til å håpe på Kristus. Det at vi hører og gjør hva Jesus sa bringer derfor Jesus ære og det igjen gir ære til Yehovah.
13 I ham har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innsegl Den Hellige Ånd, som var lovt, 14 han som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning, til pris for Guds herlighet. 
Fordi også dere i Efesus hørte hva Jesus sa og gjør som Jesus sa, så har dere fått Den Hellige Ånd som var lovt. Han (Den Hellige Ånd) som er pantet på deres arv, han er pantet på deres arv inntil denne tidsalder er over og vi har oppnådd vår fulle frelse.
Hva mener Paulus med det siste at vi ikke har oppnådd vår fulle frelse helt?
I Romerbrevet forklarer Paulus hvordan vi er frelst nå fordi vi hører og vi gjør hva Jesus sa som igjen gjør det mulig å sone med Jesu Blod. Men samtidig som vi har alt dette, så har vi ikke alt enda fordi vi er fremdeles i våre dødelige kroppen underlagt synd. Men en dag, så vil vi være fri fra denne verdenen som er underlagt synd og forløst inn i vår endelige frelse. Frem til den dagen, så har vi Den Hellige Ånd som pant og bevis på at vi har arverett på den forløsningen. Denne forløsningen blir gitt til de som hører og gjør hva Jesus sa, det er ikke en forløsning de fortjener. Men at de får den fordi de hører og gjør bringer ære til Yehovah. Akkurat samme som at det bringer ære til Yehovah når Han velsigner oss med alt godt fordi vi hører og vi gjør.
Det kanskje viktigste vi kan ta med fra hva Paulus sier her er dette: Kun de som hører og gjør hva Jesus sier har Den Hellige Ånd. Derfor sier Jesus, i Matt 7:21-23, at de som bekjenner Han som Herre men som ikke gjør som Han sier vil Han ikke ha noe med å gjøre.
15 Derfor, etter at jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus, og om deres kjærlighet til alle de hellige, 
16 holder jeg ikke opp med å takke Gud for dere når jeg minnes dere i bønnene mine.
Efeserne hørte hva Jesus sa og gjorde som Han sa i så stor grad at det ryktes langt utenfor Efesus.
17 Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdoms og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg, 
Selv om Paulus i vers 14 har sagt at vi får Den Hellige Ånd som pant når vi omvender oss og soner med Jesu Blod, så ber Paulus her om at Efeserne må få visdommens og åpenbaringens Ånd så de kan få en større forståelse av hvem Yehovah er. Siden Paulus ikke kan motsi seg selv, så forstår vi at hva Paulus ber om her at de skal få en bestemt side av Den Hellige Ånd sterkere enn andre ting. I dette tilfellet, Den Hellige Ånd som visdommens og åpenbaringens Ånd.
18 og gi deres hjerter opplyste øyne
For når de får denne siden av Den Hellige Ånd, så får deres sinn og tanker mer kunnskap om hvem Yehovah er.
Legg merke til en ting, Paulus sier at målet vårt må være å forstå Yehovah mer. Så langt i Efeserbrevet, så har vi aldri sett Paulus si vi må forstå Jesus bedre.
Når vi vet at Paulus setter fokuset på Yehovah, men vi kristne setter fokuset på Jesus, så må vi spørre oss selv hvorfor? For om vi baserer vår tro i stor grad hva Paulus forkynte i sine brever, så må vi jo sikre oss at vi er enige med Paulus. Om vi setter fokuset på Jesus og Paulus setter fokuset på Yehovah, så må vi også sette fokuset på Yehovah slik Paulus gjorde.
, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige,
For når vi forstår mer av Yehovah, så forstår vi mer av det håp vi er kalt til og den arven som kommer i fremtiden.
19 og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror,
Da forstår vi også hvor stor makt og autoritet Yehovah har og til å hjelpe oss med,  vi som hører hva Jesus sa og gjør som Jesus sa.
etter virksomheten av hans veldige kraft. 20 Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde og satte ham ved sin høyre hånd i himmelen, 21 over all makt og myndighet, over alt velde og herredømme og over hvert navn som nevnes, ikke bare i denne verden, men også i den kommende. 22 Alt la han under hans føtter, og ga ham som hode over alle ting til forsamlingen, 23 som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. 
Den samme makten, kraft og autoritet som Yehovah er villig til å hjelpe oss med er den samme som reiste Kristus fra de døde og satte Han ved Yehovahs høyre hånd i himmelen. Så om Yehovah er istand til å vekke noen opp fra de døde, så er det ikke noe problem for Han å hjelpe oss i våre liv vi som hører hva Jesus sa og gjør som Jesus sa.
Legg merke til her at Paulus sier Jesus sitter ikke på tronen, han sitter ved Yehovah sin høyre hånd i himmelen. Men fordi Jesus hørte og gjorde hva Hans Far sa så har Han fått all makt og myndighet over all autoritet i denne verdenen go den kommende. Alt ligger under Jesu autoritet, den autoriteten som Jesus fikk fordi Han hørte og gjorde hva Yehovah sa.