Efeserbrevet 2

mars 18, 2022
Efeserbrevet 2
1 Også dere, fordi dere er døde fra deres bevisste og ubevisste synder. 2 som dere før levde i, når dere levde etter den onde tidsalder som denne verdenen tilhører, etter djevelen, den lovløse sin ånd som nå er virksom i ulydighetens barn. 
Fordi dere er døde med Jesus, så kan dere ikke lengre leve slik dere levde før. Før levde dere som barn av djevelen fylt av den lovløse sin ånd som nå er virksom i de ulydige.
3 Også vi vandret alle blant dem i vårt kjøds lyster, og vi gjorde kjødets og tankenes vilje. Vi var av naturen vredens barn likesom de andre. 
Paulus levde selv en gang som barn av djevelen fylt med den lovløse sin ånd når han gjorde kjødets og tankenes vilje. Hvordan skal vi forstå dette? Ved å spørre oss selv hva vet vi om Paulus sitt liv? Jo iflg. Galaterbrevet og Romerbrevet, så var han mer nidkjær enn mange andre jøder og mer kunnskapsrik om sin tro enn mange andre. Men allikevel ser vi her at Paulus sier han på den tiden før han møtte Jesus, var ett vredens barn full av den lovløse sin ånd? Svaret finner vi i Galaterbrevet for Paulus sier der at han før han ble frelst, så var han nidkjær for den muntlige loven. På den tiden, så trodde Paulus den skriftlige Moseloven ikke gjaldt for han.
Det Paulus sier her er ganske sterkt, han sier at når vi ikke følger den skriftlige Moseloven, så er vi vredens barn og full av den lovløses ånd. Den lovløse sin ånd er Antikrist sin ånd. Dette samsvarer med hva Jesus sier i Matt 7:21-23, om vi ikke følger den skriftlige Moseloven, så vet ikke Han hvem vi er. Men dette gir også ett skremmende perspektiv på kristne i dag siden vi vet at de fleste ikke vil følge den skriftlige Moseloven men har forkastet den til fordel for sin tradisjon og sin muntlige lov.
Hva med deg som leser dette? Vil Paulus si om deg at du er ett vredens barn full av den lovløses ånd?
4 Men Yehovah, som er rik på miskunn, har, på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med,
Vi kristne glemmer ofte hva Johannes 3:16 sier, det er ikke «for så høyt har Jesus elsket denne verdenen». Det er istedenfor «for så høyt har Yehovah elsket denne verdenen». Det er en viss forskjell mellom å si Jesus elsker meg og å si Yehovah elsker meg så høyt at Han gav meg sin Sønn Jesus. Om du sier deg enig med Bibelen i at Yehovah elsker deg så høyt at Han gav deg sin Sønn Jesus, så betyr det at du må forholde deg til Han og ikke til Jesus. En enkel lesing av Bibelen forteller deg at det gjør du ved å vise Yehovah kjærlighet. Hva er det som får Yehovah til å føle at du elsker Han? Jesus svarer selv på dette spørsmålet i Johannes evangeliet, den som hører hva Jesus sa og gjør som Jesus sa er den som elsker både Yehovah OG Jesus og blir elsket av dem begge.
5 gjort oss levende i Kristus, vi som var døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst.
Her igjen har vi uttrykket «i Kristus». Så når vi omvender oss fra lovløshet til lov og vi hører og gjør hva Jesus sa, så sier Paulus akkurat samme som Jesus selv sa i Johannes evangeliet: Vi blir ett med Jesus og vi blir i Kristus. Er vi ett med Jesus, så har vi omvendt oss og vi er døde for vårt gamle liv.
Når Paulus sier vi er frelst av nåde så må vi huske at på Hebraisk så er nåde noe som utløses av hva vi gjør, mens barmhjertighet er noe som utløses av hva Yehovah gjør. Så når Paulus sier vi er frelst av nåde, så sier Paulus vi er frelst fordi vår omvendelse fra lovløshet til lov utløser Yehovah sin nåde til frelse og soning for våre synder. Fortjener vi denne frelse? Nei ikke i utgangspunktet, men fordi Yehovah er barmhjertig så gir Han oss muligheten for å få del i Hans nåde til frelse.
6 Yehovah reiste oss opp sammen med Jesus og satte oss med Jesus i himmelen, i Kristus Jesus,
Har du omvendt deg, så er du i Kristus Jesus. Er du i Kristus Jesus, så sitter du også i himmelen med Han samtidig som du er her. Er ikke dette ett fantastisk ord? Selv om du er her på jorden, under konsekvensene av synd, så er du allikevel i himmelen med Jesus fordi du lever etter loven. Fordi du hører og du gjør hva Jesus sa, så har du fått del i dette allerede.
7 for at Yehovah i de kommende tider kunne vise sin nådes overveldende rikdom i godhet mot oss i Kristus Jesus.
Alt dette skjedde for at Yehovah skulle få større ære når Han viser sin nådes rikdom i godhet mot oss som hører og gjør hva Jesus sa.
8 For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Yehovahs  gave.
Fordi vi omvender oss fra lovløshet til lov, så utløser det Yehovah sin nåde til frelse. (Rom 2:13, Ef 1) Fortjener vi at Yehovah gir oss nåde til frelse når vi omvender oss? Nei, men Han gjør det allikevel fordi Han er barmhjertig og derfor er det ikke av oss selv men Hans gave (John 3:16).
9 Det er ikke av gjerninger, for at ikke noen skal rose seg. 10 For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Yehovah forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 
Fordi Yehovah er barmhjertig gir Han oss muligheten til å få nåde, ikke fordi vi har gjort noe spesielt. Men når vi tar imot Hans barmhjertighet og får del i Hans nåde, så er det Yehovahs vilje at vi skal fortsette å høre og gjøre hva Jesus sa så vi kan vandre i lovlydige gjerninger.
11 Husk derfor at dere før var hedninger i kjødet, og ble kalt uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånd er omskåret på kjødet. 
Før var Efeserne som var født som hedninger uomskåret, adskilt fra Yehovah og Israel.
12 Husk at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden.
Den gangen, når dere var hedninger, så var dere uten Kristus utestengt fra Israel og uten håp.
13 Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. 
Men nå, fordi dere har omvendt dere, er dere som før var langt borte fra Israel blitt Israelitter og sonet for deres synd med Jesu Blod.
Hva Paulus sier her er samme som han sa i Rom 2, den ekte Jøde er ikke den som er omskåret på kjød men den som holder den skriftlige loven. Det er også det samme som Yehovah selv sier i Jesajah 56 og som vi ser i Ruts bok, den hedning som omvender seg til Israels Gud Yehovah må aldri si om seg selv at han er adskilt fra Guds folk bare fordi han ikke er født som en Jøde.
14 For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet, da han ved sitt kjød 15 avskaffet den loven som kom med bud og forskrifter. Dette gjorde han for i seg selv å skape de to til ett nytt menneske og slik stifte fred,16 og i ett legeme forlike dem begge med Gud ved korset, for der drepte han fiendskapet. 
Hvem er vår fred? Jesus er vår fred fordi han gjorde to til ett. Men hvem er «de to»? Det er jøde og hedning som ble gjort til ett. Hvordan gjorde Han det? Ved å bryte ned det gjerdet som skilte de to, det gjerdet er fiendeskapet virkeliggjort i menneskets tradisjoner og menneskets bud. Hvordan brøt Han det ned? På korset hvor Han ble loviskhet for oss.
«Ble loviskhet for oss?»
I Paulus sine tanker, så er alt som ikke følger Moseloven loviskhet enten det gir seg uttrykk i direkte ulydighet eller i menneskelige bud og tradisjoner som skal erstatte Guds lov. Konsekvensen av ikke å følge Moseloven finner vi i 5.Mosebok 28:15 og utover, det som kalles for lovens forbannelser. Så når Jesus dør på korset, så sier Galaterbrevet at Han som aldri noen gang har brutt loven ble frivillig dømt som en lovbryter. Han tok på seg dommen for alle de gangene du og jeg har valgt å være ulydige mot Moseloven, eller vi har prøvd å bli rettferdige for Yehovah ved våre egne lover og regler. Derfor sier Paulus han ble loviskhet for oss, og i det at Han ble loviskhet for oss, så gjorde Han det mulig for jøde og hedning som omvender seg tilbake til Moses å sone for deres synder med Jesu Blod. En Jøde som har omvendt seg og sonet med Jesu Blod, kan ikke lengre stole på den muntlige loven eller fysisk omskjærelse som var de to tingene som gjorde at hedninger var utestengt fra Israel. En hedning som har omvendt seg og sonet med Jesu Blod, kan ikke lengre stole på sitt kirkesamfunns forståelse av Bibelen og doktriner, eller «en synders bønn» som er de tingene som gjør at Jøder ofte avviser evangeliet. For på korset ble både Jødenes muntlige lov, og hedningers muntlige lov naglet og døde med Jesus så vi som tror på Han skal vandre i det nye livet i lydighet til Guds lov og bare Guds lov.
17 Og han kom og forkynte evangeliet om helhet for dere som var langt borte, og helhet for dem som var nær ved.
Hva er evangeliet om helhet? Når Paulus sier helhet i denne sammenhengen så tenker Paulus som en Jøde, når en Jøde sier helhet mener han Shalom. Shalom er helhet i alle områder av livet, så det evangeliet Jesus forkynte var at nå kunne både Jøde og hedning få helhet. Hvordan? Ved å høre og gjøre det Jesus sa, omvendelse fra lovløshet til lov for den som følger loven får helhet (Matt 6:25-34, 5.Mosebok 28:1-15)
18 For gjennom Jesus har både hedning og Jøde adgang til Yehovah i én Ånd.
Den som er i Jesus fordi de hører og gjør hva Jesus sa er ett og der er det ingen hedning eller jøde, mann, kvinne, fri eller trell.
19 Så er dere da ikke lenger fremmede og utlendinger, men dere er de helliges medborgere og Guds husfolk, 
Akkurat det samme som vi finner i Jesajah 56, den hedning som omvender seg til Moseloven for å tjene Yehovah må aldri si om seg selv at han er adskilt fra Guds folk Jødene.
20 bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen er Kristus Jesus selv.
Bygd på GT og Apostlenes forkynnelse, hjørnesteinen er Kristus hva Han gjorde og hva Han lærte. (John 3:36)
21 I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. 22 I ham blir også dere, sammen med de andre, bygd opp til en Guds bolig i Ånden. 
Vi som hører og gjør hva Jesus sa er ett hellig tempel for Yehovah og derfor er vi Yehovahs bolig. Dette er samme som Jesus sier i Johannes evangeliet, den som hører og gjør hva Jesus sa vil oppleve at både Yehovah OG Jesus vil komme og ta bolig i dem.