Efeserbrevet 4

april 1, 2022
Efeserbrevet 4

1. Derfor vil jeg, en fange av Herren, innstendig oppfordre deg til å leve verdig det kallet du har fått,

Legg merke til hva Paulus ikke sier her i Efeserbrevet 4:1, han sier ikke at Efeserne som er frelst av nåde ved tro bare trenger å tro også, vil Den Hellige Ånd ta seg av resten. Han sier ikke at Efeserne som er frelst av nåde ved tro vil klare å leve hellig og verdig det kallet de har fått fordi alt er nåde. Derimot sier han: Jeg Paulus, en fange av Herren, oppfordrer deg innstendig til å velge å leve verdig det kallet du har fått. Og grunnen til at at han gir de denne oppfordringen er hva han sagt i kapittel 3: Den som hører og gjør hva Jesus sa vandrer verdig det kallet de har fått.

Sagt på en litt mindre komplisert måte, Paulus sier at fordi jeg nettopp har forklart fordelene med å høre og gjøre hva Jesus sa og jeg har forklart dere at det er slik dere skal leve for å vandre verdig det kallet dere har fått, så oppfordrer jeg dere nå innstendig til å leve slik.

Ser du forskjellen mellom hva Paulus sier og hva han ikke sier?

Paulus sier at om du er kristen, om du har Den Hellige Ånd, om du er frelst av nåde ved tro, så har du selv ett ansvar hver dag for å velge å leve verdig det kallet du har. Og som vi har sett i både Romerbrevet og Galaterbrevet, Paulus sier at den som velger å leve etter Moseloven lever verdig det kallet han har fått som kristen.

Det Paulus sier her er samme som Jesus selv sier i evangeliene, den som ikke følger Hans lære er ikke Han verdig og den vet ikke Han hvem er. (Matt 7:21-23.)

Paulus sitt poeng er; om du er frelst, så har du selv ansvaret for å leve frelst, ingen vil gjøre det for deg.

 2.med all ydmykhet og mildhet, med tålmodighet, bære over med hverandre i kjærlighet,

Velg å vær ydmyk, velg å være mild, velg å vær tålmodig, velg å bær over med hverandre i kjærlighet sier Paulus. Det Paulus prøver å fortelle oss her er at dette skjer heller ikke automatisk, vi har ett ansvar for å velge å leve slik. Så kan man spørre seg selv, hvordan er man ydmyk, mild, tålmodig og bærer over med hverandre i kjærlighet iflg.Paulus? Det har han svart på i kapittel 1-3, den som følger Jesu lære er alle disse tingene. Den som følger Toraen (Moseloven) slik Jesus lærte oss er ydmyk, mild, tålmodig og bærer over med hverandre i kjærlighet.

3. ivrige på å bevare enheten og freden i Ånden: 4. en kropp, en ånd, akkurat slik som når du ble kalt til ett håp: 5. en Herre, en tro, en dåp, 6.en Gud og Far for alle, Han som er over alle ting, gjennom alle ting og i alle ting.

Den som velger å høre og gjøre hva Jesus sa er ett med Jesus, ett med Faderen, ett med alle andre som velger å leve slik. Dette er det samme som Jesus selv sier i evangeliene, den som lever slik Han sa vi skulle leve er ett med Han, ett med Faderen og ett med alle andre som hører og gjør hva Jesus sa. Jesus sa også at når verdenen ser vi er ett, da vil de tro på Han.

La meg spørre deg ett interessant spørsmål, er vi kristne ett? Ett ærlig svar er nei, vi er ikke det. Vi er oppdelt i hvert vårt kirkesamfunn som mener de har mer rett og en bedre forståelse av Bibelen enn de andre. Ingen kirkesamfunn hører og gjør hva Jesus sa, men de hører og de gjør hva deres grunnleggere sa. Deres grunnleggere var vanlige dødelige mennesker, Jesus er Gud, om du velger å høre å gjøre hva ett menneske sier fremfor hva Gud sier, så er du ikke en etterfølger av Jesus. Da er du heller en etterfølger av mennesker, mennesker kan ikke frelse, bare Gud kan.

Så i vers 5 sier Paulus hva han har sagt før i andre sammenhenger, Jesus er Herre men Jesus er ikke Gud Fader. For det er 1 Herre, 1 tro, 1 dåp, 1 Gud og Far for alle. Paulus sier ikke at Jesus ikke er Gud, men Han sier at Jesus er ikke Yehovah. Dette er samme som Jesus selv sier i evangeliene, Hans Gud og Hans Far er samme Gud og Far som vi har og han heter Yehovah. Når Paulus stadfester rangordningen i Gud på denne måten, så viser han oss at han hører og gjør hva Jesus sa for Jesus lærte oss i bl.a Fadervår å tilbe Yehovah og ære Yehovah. Jesus sa aldri «tilbe Meg.»

Om Jesus aldri sa tilbe meg, men vi kristne tilber Han istedenfor Yehovah slik Jesus lærte oss, da kan vi ikke påstå at vi hører og gjør hva Jesus sa.

På slutten av vers 6 sier Paulus, Yehovah er 1 Gud og 1 Far for alle, Han som er over alle ting, gjennom alle ting og i alle ting. Yehovah er dette fordi Han er Gud og fordi Han er Gud så er Han over alt og allmektig til alle tider. Legg merke til hva Paulus sier her, han sier Yehovah er Gud og fyller alt i alle kun fordi Han er Gud. Men som vi snart skal se, så fyller Jesus også alt i alle, men det er fordi Han gjorde noe først. Når vi ser denne forskjellen, så blir det enda tydeligere at Paulus skiller helt klart mellom Jesus og Yehovah i rang. For Yehovah fyller alt i alle uavhengig av om de tror eller ikke bare fordi Han er den Han er.

7. Nåde ble gitt til hver og en av oss målt opp etter den gaven vi har i Messias.

Vi hører og vi gjør hva Jesus sa, det gir oss nåde for den gaven Messias har gitt oss.

Sagt på en litt mindre komplisert måte; Jesus gir oss nåde til å stå i den tjenesten og gaven Han gir oss når vi hører og gjør hva Han sa. Han gir oss nåde til dette fordi Han vil utruste sitt legeme som er forsamlingen av de som hører og gjør hva Han sa til tjeneste. Hva som gir Jesus rett til å gi denne nåden forklarer Paulus videre i vers 8.

8.For denne grunn står det: Han steg opp i det høyeste og tok makten over våre fiender. Han gav gaver til menneskeheten (salme 68:19). 9. Og Han gikk opp. Hva er dette at han gikk opp om han ikke først gikk ned til de laveste områdene på jorden? 10. Den som gikk ned er den samme som gikk opp over alle himlene så han kunne fylle alle med sitt nærvær.

Jesus gir oss denne nåden fordi Yehovah oppreiste Han fra de døde. I det at Yehovah oppvekket Jesus fra de døde, så ble Han gitt autoritet som Guds Sønn. Det at Han er Guds Sønn betyr i Bibelen at Han er Konge, og som Konge, så styrer Han sitt rike etter Yehovahs Tora (den skriftlige Moseloven). Og som Konge, så vant Han seier over våre fiender (vers 8) og gav gaver til de som anerkjenner Han som sin Konge og nåde til å bruke de gavene. Jesus som er Guds Sønn fordi Han er Konge fyller alt i alle ikke fordi Han er Gud men fordi Han er Konge og Guds Sønn.

Fyller Jesus alt i alle uavhengig av om de tror eller ikke?

Paulus forklarer dette for oss i vers 11:

11. Han gav noen å bli apostler, noen profeter, andre igjen evangelister og andre igjen pastorer og lærere,12 for utrustningen av de hellige til tjeneste for forsamlingen, for å bygge opp en kropp i Messias,

Jesus som er Konge og derfor Guds Sønn utruster noen til å bli apostler, noen profeter, noen evangelister, andre igjen pastorer og lærere for utrustning av de hellige til tjeneste for forsamlingen. Dette gir oss svaret på spørsmålet, Jesus som Konge fyller bare de som hører og gjør hva Han sier (de som vil ha Han som sin Konge.) Og fordi Han fyller dem, så gir Han dem nåde til å være enten apostler, profeter, evangelister, pastorer eller lærere.

Paulus skriver dette etter oppstandelsen og etter korset, og han skriver dette til menigheten i Efesus, ikke til de troende i Jerusalem. Det betyr at Paulus sier her i vers 11 at det finnes både apostler og profeter i dag. Nå er det kanskje noen av dere som er vant med å tenke at det var bare de 12 apostlene og ingen andre etterpå? Til dere så vil jeg utfordre dere litt: Tror du evangelisten, pastoren og læreren ikke er ekte tjenestegaver i dag? Jeg regner med svaret ditt er nei fordi du ser som oss alle at vi trenger evangelisten, vi trenger pastoren og vi trenger læreren i menigheten i dag. Her i vers 11 står det ikke at de gavene er uten tidsbegrensning mens gaven som apostel og profet ikke gjelder lengre. Her sier Paulus rett ut at de gavene OG apostel og profet tjenesten skal finnes i menigheten i dag. Betyr det at apostler har rett til å legge noe til Bibelen slik de opprinnelige 12 gjorde? Nei, men selv ikke de opprinnelige 12 trodde de hadde rett til å legge noe til Bibelen. Jakob, Johannes, Paulus, Peter skrev ikke det de skrev for å skrive en ny Bibel eller ett tillegg til Bibelen. Som apostler så skrev de for å undervise fra den Bibelen de allerede hadde som var det Gamle Testamentet. Så om du hadde hatt en tidsmaskin og kunne reist tilbake i tid og møtt Paulus, så ville han blitt sjokkert over å få høre at du tror han som apostel hadde rett til å skrive ett tillegg til Bibelen .

13. inntil vi alle når enheten i troen og kunnskapen om Guds Sønn, så vi blir ett modent menneske, til den fulle enhet av modenhet i Messias,

Det vil komme en dag hvor vi ikke lengre trenger apostelen, profeten, evangelisten, læreren og pastoren. Men som vi alle vet, vi er ikke der enda. Kommer vi en dag dit? Ja sier Paulus, en dag så vil vi alle være ett fordi vi alle hører og gjør hva Jesus sa.

14.så vi ikke lengre er som spedbarn, blir kastet hit og dit av hver vind av lære utformet av ondskapsfulle mennesker, 15. men at vi er sanne i kjærlighet og fordi vi er sanne i kjærlighet bringer alt til modenhet i Han som er Hode, Messias, 16.fra Han får hele Messias sin kropp sin styrke og enhet gjennom  hvert lem som tjener til støtte etter virke i hvert individuelle del, vokser kroppen opp i kjærlighet.

Når den dagen kommer, så vil vi ikke lengre være som spedbarn som blir kastet hit og dit av hver lære utformet av ondskapsfulle mennesker sier Paulus. Men om vi noen gang skal komme dit, så må vi allerede nå være sanne i å høre og gjøre hva Jesus sa så vi blir modne og ett med Jesus. Sagt på en annen måte; Paulus sitt poeng er: Du vet hva målet er, målet er at vi alle skal være ett i Jesus fordi vi hører og vi gjør hva Jesus sa. Men om vi noen gang skal komme dit, så må vi allerede nå begynne å jobbe mot målet ved å leve slik nå. Derfor må vi alle leve i lydighet til Toraen og høre og gjøre hva Jesus sa her og nå ellers så blir vi aldri modne og når aldri målet.

17. Derfor sier jeg dette, og jeg snakker sant i Herren, ikke lev slik hedningene gjør i tomheten i sine sinn,

Vær derfor ikke som hedningene, ikke lev som dem sier Paulus.

 18. siden de har blitt formørket i sin forståelse, fordi de er kuttet av fra livet med Yehovah gjennom uvitenhet som er i dem, fordi de er ufølsomme i sine hjerte, 19 som, når de ble harde og døve, gav seg selv over til urenhet med ett ønske om å ha mer.

Hedningene har ikke noe liv med Yehovah, de lever i uvitenhet og er ufølsomme i sine sinn for hva som er rett og riktig for Gud. Derfor gir Yehovah dem over til hva de vil ha så deres dom blir desto større. Hva Paulus sier her er samme som han sa i Romerbrevet 1-4. Men det veldig viktige for oss å få med oss her er at Paulus sier vi har ett ansvar for å leve rett. Ja vi er frelst av nåde, ja vi er satt fri fra synd, men om vi ikke velger hver dag å leve rett og riktig med kunnskap om Jesu lære så er vår tro død og vi er lik hedningene sier Paulus. Så det Paulus prøver å si her er at frelse er ikke bare å «be Jesus inn i hjertet ditt.» Frelse er å omvende deg, lære deg hvordan du skal leve og være til behag for Gud og sone i tro for din synd med Jesus Blod. (Rom 2:13)

20. Men dere har ikke lært Messias slik,

Vær derfor ikke som hedningene om dere virkelig har hørt og gjør hva Jesus sa.

21, om dere virkelig har hørt om Han og var lært av Han, akkurat som sannhet er i Jesus, 22. så legger dere til side det gamle menneske slik dere levde før etter deres eget ondskapsfulle ønske og lyster

For om dere virkelig har hørt hva Jesus sa, så velger dere å handle på det ved å legge til side deres tidligere liv og omvende dere fra det.

23. for å bli fornyet i ånden i deres sinn 24 og tar på dere det nye mennesket, den som har blitt skapt etter Gud i rettferdighet og hellighet til sannheten.

Da vil dere bli fornyet i deres sinn, få en ny måte å tenke på og leve på når dere lever etter det nye mennesket som Yehovah har gitt dere i frelsen.

25. Når dere har gjort dette, så må dere snakke sant med deres nabo (Zech 8:16) fordi dere er alle ett, 26 Vær sinte men synd ikke (salm 4:5) solen må ikke gå ned på deres sinne, 27 så dere ikke gir djevelen rom. 28. Den som stjal må ikke lengre stjele, men la han jobbe for gode ting med sine hender så han har noe å dele med de som er i nød ( Rom 12:8, Heb 13:16). 29. Unyttige ord (Matt 12:36,37) må aldri komme ut av deres munn, bare det som er godt til å bygge opp, møte behov, så de gir hjelp til de som hører.

I versene 25-29 beskriver Paulus hvordan en slik omvendelse ser ut, du slutter å lyve, du tilgir og dømmer rettferdig, du slutter å stjele, du deler med de som trenger, du snakker rett og riktig. Alt sammen direkte sitat fra Toraen. (den skriftlige Moseloven)

30. Dere må ikke gjøre Den Hellige Ånd sorg som dere har blitt forseglet med til forløsningen dag. 31. Bitterhet og impulsive utbrudd, sinne og strid med blasfemi med ondskap må ikke forekomme!. 32 Og med hverandre må dere være snille, tilgivende, tilgi hverandre slik som Gud tilgav dere i Messias. 

Den Hellige Ånd er sannhetens Ånd sier Paulus, hans oppgave er iflg.Jesus å undervise oss og lære oss hva Jesus sa så vi kan høre og gjøre. Det er Han (Den Hellige Ånd) vi er blitt forseglet med til forløsningens dag som en pant på den frelse som venter oss sier Paulus i Romerbrevet. Om vi nekter å høre og gjøre hva Jesus sa, så gjør vi Den Hellige Ånd sorg. Dette er veldig farlig sier Paulus, noe som ikke må forekomme. Så gir han eksempler på hva som kan gjøre Den Hellige Ånd sorg, bitterhet, sinne, strid, blasfemi, ondskap, utilgivelse. Alt det Paulus ramser opp her står også i Toraen og er ting som Moseloven (Toraen) forbyr oss å gjøre. Så dette er Paulus som sier, om du sier du har Den Hellige Ånd og er frelst, men du forkaster Jesu lære og sier Moseloven (Toraen) ikke gjelder for deg, så gjør du Den Hellige Ånd sorg.