Er du ett med Jesus?

oktober 4, 2022

Series: andakt

Er du ett med Jesus?

Er du ett med Jesus?

I Bibelen så står det en hel del om viktigheten av omvendelse. Paulus går til og med så langt som å si at omvendelse må komme før tro på Jesus, ikke omvendt. Men hva er egentlig omvendelse, og hvorfor er det så viktig? 

Det er tre måter å forstå omvendelse på, men bare en av de er rett:

  1. Omvendelse er hva du gjør når du begynner å tro på Jesus, derfor er omvendelse og tro egentlig to ord som beskriver samme handling.
  2. Omvendelse er ikke det samme som tro, men vi kan ikke gjøre noe som helst selv, så vi kan bare tro så vil Den Hellige Ånd ta seg av omvendelsen.
  3. Omvendelse er ikke det samme som tro, det er noe vi har ansvaret for å gjøre og vi må gjøre det før vi kan tro.

Brevene gir ikke hele bildet

Skal vi finne hvilke av disse tre alternativene som er rett, så er det en viktig ting å huske på når det gjelder Paulus. Brevene til Paulus som vi har i Ny Testamentet er brever skrevet inn i en bestemt situasjon til en spesifikk menighet om svar på spørsmål fra den menigheten. Derfor kan vi ikke lete i brevene for å finne svar på våre spørsmål siden vi i mange tilfeller ikke har de brevene Paulus svarer på, og i andre tilfeller (som i Korinterbrevene) så er noen av Paulus sine brever gått tapt. Som f.eks vi har ikke det tredje Korinterbrevet Paulus skrev, for det er tapt.

Apostlene gjerninger gir svar

Derimot har vi 2 steder i Apostlenes gjerninger hvor Paulus forteller oss hva han forkynner til jøde og hedning, det er Apostlenes gjerninger 20:21 og 26:20. Så om vi skal finne svar på våre tre spørsmål, så er det her og ikke i brevene vi må lete.

Alternativ 1: Omvendelse er hva du gjør når du begynner å tro på Jesus, derfor er omvendelse og tro egentlig to ord som beskriver samme handling. 

Vi vet at det Greske ordet Paulus bruker for omvendelse er metanoeō og det ordet han bruker for tro er pistis. Så det er to forskjellige ord som betyr to forskjellige ting. Derfor kan ikke omvendelse være hva du gjør når du begynner å tro på Jesus, og derfor er ikke omvendelse og tro egentlig to ord som beskriver samme handling.

Alternativ 2. Omvendelse er ikke det samme som tro, men vi kan ikke gjøre noe som helst selv, vi kan bare tro så vil DHÅ ta seg av omvendelsen. 

Fordi det er to forskjellige ord for omvendelse og tro, så vet vi det er ikke det samme. Men i Apostlenes gjerninger 26:20 sier Paulus på Gresk metanoeō epistrephō epi theos axios prassō ho metanoia ergon som rett oversatt betyr: Du har ansvaret for å omvende deg til Gud og for å vise at du har omvendt deg.  Så selv om omvendelse ikke er det samme som tro, så er det feil å si at vi ikke kan gjøre noe som helst selv

Alternativ 3. Omvendelse er ikke det samme som tro, det er noe vi har ansvaret for å gjøre og vi må gjøre det før vi kan tro. 

Vi vet at omvendelse er ikke det samme som tro fordi det er to forskjellige ord som betyr to forskjellige ting på Gresk. Og vi vet fra Apg 26:20 at vi har selv ansvaret for å omvende oss til Gud og vise at vi har omvendt oss. Derfor er omvendelse noe vi har ansvaret for å gjøre og vi må gjøre før vi kan tro.

Men hvorfor må vi gjøre det før vi kan tro?

Er du ett med Jesus?

Paulus snakker en hel del om å være korsfestet med Jesus, begravd med Jesus og oppstått med Jesus til ett nytt liv hvor det gamle livet er borte. Fordi Paulus skriver som en Jøde i en Hebraisk kultur, så har han ett mye mer helhetlig syn på vår identitet enn hva vi i vår vestlige kultur er vant med.

Vi i Skandinavia i år 2022 lever i en veldig individualistisk kultur hvor den enkelte står i sentrum, derfor er vi i vår kultur opptatt av meg, mitt, mine, mine behov, min identitet også må fellesskapet tilpasse seg meg og hvem jeg er. Derfor vil vi ofte være en del av fellesskapet, men om vår individuelle identitet bestemmer hva det å være en del av fellesskapet vil si. Som f.eks vi vil gjerne være en del av ett borettslag, men vår identitet og våre behov bestemmer hvor mye vi vil bidra med i det borettslaget.

I Paulus sin tid, i en Hebraisk kultur, så var det helt motsatt. Der sto fellesskapet i sentrum og den enkelte måtte tilpasse seg det fordi din identitet var i fellesskapet ikke hvem du var som individ. Om du ville være en del av fellesskapet, så var det forventet at du gjorde din del som f.eks i Apostlenes gjerninger hvor de troende solgte alt de eide og delte på alt så ingen manglet noen ting. Paulus sin måte å tenke på dette kan best sammenlignes med ett ekteskap hvor ektefellenes identitet er i hverandre først og i seg selv sist.

I 1.Johannes 2 skriver Johannes at den som lever slik Jesus levde sitt liv, er ett med han. Denne tanken finner vi igjen hos Paulus når han sier i Korinterbrevene, «imiter meg slik jeg imiterer Jesu liv.» Så for Paulus så finner han sin identitet i Jesus og fellesskapet i Jesus når han lever slik Jesus levde sitt liv.  Hvordan levde Jesus sitt liv? Matt 5:17; Jesus levde sitt liv i perfekt lydighet til Toraen. Så når vi omvender oss fra ett liv levd i ulydighet til Toraen tilbake til ett liv levd i lydighet til Toraen, så blir vi ett med Jesus. Er vi ett med Jesus, så har vi vår identitet i Jesus først og fremst og i oss selv sist. Er vi ett med Jesus, så er vi ett med Jesu død, begravelse og oppstandelse. Da hang vi der på korset med Jesus, da ble vi begravd med Jesus og sto opp med Jesus fra de døde til ett nytt liv.

Hva er omvendelse?

Det er å leve ditt liv slik Jesus levde sitt liv i lydighet til Toraen. Da viser du at du har din identitet i Jesus og ikke lengre i deg selv, da er du ett med Jesus i Jesu død og oppstandelse. Da og bare da har du en frelsende tro på.

Hvorfor må vi omvende oss før vi kan tro?

Så vi kan bli ett med Jesus.