Feil i oversettelse?

oktober 18, 2022
Series: Bibel

Oversettere av Bibelen er ikke ufeilbarlige

I Hebreerbrevet 8:13 leser vi; Når han taler om en ny pakt, har han dermed erklært at den første er foreldet. Men det som blir foreldet og gammelt, er nær ved å bli borte.

På Gresk leser vi Hebreerbrevet 8:13 slik; en to legein kainen pepalaioken ten proten to de palaioumenon kai gersakon engus aphanismou

Setter vi den Greske setningen rett under den Norske så vi ser hvilket Gresk ord som er oversatt til Norsk, så vil vi fort oppdage en ting: Det er ikke noe Gresk ord i den setningen for pakt.

Når vi kommer til det Greske ordet for ny (kainen) så ser vi ett ord som direkte oversatt betyr: Noe som er uvanlig eller ikke enda tatt i bruk.

Kainen på Gresk betyr ikke noe som er helt fullstendig nytt og helt forskjellig fra det gamle. Det Greske ordet neos derimot betyr noe som aldri har skjedd før og er helt forskjellig fra det som var, men neos finnes ikke i teksten. Derfor vet vi at hva Hebr 8:13 snakker om her er ikke noe nytt som aldri har eksistert før, men noe som er uvanlig og ikke enda tatt i bruk.

Etter det Greske ordet kainen, så står det ikke på Gresk «pakt». Så kan man tenke at oversetterne har lagt til det Greske ordet for pakt, siden vers 6 i kapittel 8 nevner det Greske ordet diathekes. 

Hva betyr diathekes? Direkte oversatt betyr det ett testamente noen setter opp når de skal dø. Men som vi skal se, diathekes har ikke samme betydning som det Hebraiske ordet for pakt: beriyth.

Beriyth på Hebraisk betyr to ting; En juridisk bindende avtale mellom Gud og mennesker, og en religiøs avtalte som regulerer hvordan vi tilber Gud.

Som en juridisk og religiøs avtale ble den alltid forseglet med blod, som en blodspakt. Ofringen i Gamle Testamentet handlet derfor like mye om å inngå en blodspakt som gjorde Israel til ett med Gud som å sone for synd. Men en blodspakt i Midt Østen kan aldri noen gang brytes så lenge en av partene lever. Derfor kan aldri pakten inngått mellom Israel og Israels Gud brytes for om den kan brytes, så svikter Gud det løftet han i utgangspunkt gav til Abraham.

Diathekes på Gresk kan derfor bety både det samme som en blodspakt på Hebraisk, men det kan også bety testamente man setter opp før noen skal dø. Men det kan aldri ha begge betydninger slik som beriyth på Hebraisk. Alle andre steder i Hebreerbrevet brukes diathekes i betydning av testamente før noen skal dø, aldri som en blodspakt. Derfor kan man ikke bare gå utifra at Hebr 8:13 handler om pakt fordi diathekes er det ordet brukt i Hebr 8:6.

Så hvordan skal vi da forstå Hebr 8:13?

Det vi kan si helt sikkert er at Hebr 8:13 i seg selv er tuklet med av oversettere da de har lagt til ordet for «pakt». Mest trolig er ikke dette gjort med ond vilje, men fordi oversettere lar sin teologi styre hvordan de oversetter Bibelen.

Men det vi vet helt sikkert er at Hebreerbrevet er skrevet rundt år 70 e.kr omtrent samtidig med at det andre tempelet ble ødelagt. Når vi har dette i bakhodet og leser Hebrerbrevet 8 på Gresk, så skjønner vi at det som er foreldet og i ferd med å bli borte er prestetjenesten i tempelet. Så budskapet til Hebreerbrevets forfatter her i kapittel 8 er dette: Nå som tempelet er ødelagt og prestene er borte, så har vi som følger Jesu lære og loven ett bedre tempel og en bedre høyeste prest i himmelen i Jesus.

Dette viser oss at Hebr 8:13 ikke kan brukes som bevis på at Moseloven ikke gjelder lengre og at vi skal alltid være klar over at oversettere av Bibelen kan ha gjort bevisste eller ubevisste feil. Men det at oversettere av Bibelen gjør feil betyr ikke at vi ikke kan stole på Bibelen, bare at vi må være realistiske i hvordan vi leser den å ha i bakhodet at Gud aldri har lovt å våke over hvordan Hans ord blir oversatt.