Født på ny?

juli 23, 2022
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Født på ny?

I Johannes 3 sier Jesus til Nikodemus: 3Jesus svarte og sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike.  4Nikodemus sier til ham: Hvordan kan et menneske bli født når han er gammel? Kan han vel annen gang komme inn i sin mors liv og bli født? 5Jesus svarte: Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd, kan han ikke komme inn i Guds rike.

Når vi kristne leser Johannes 3:3-5, så leser vi hva teksten sier men vi forstår teksten omtrent slik: «Sannelig, sannelig sier jeg deg: Uten at en blir født av vann og Ånd gjennom å be en synders bønn, tro jeg døde for dem, kan han ikke komme inn i Guds rike.» Grunnen til at vi tolker teksten slik er fordi vi filtrerer hva vi leser gjennom vår pastors/kirkesamfunns forståelse av den. Men som vi skal se, så lønner det seg å la teksten tale for seg selv så vi får en riktig forståelse av hva det vil si å være født på ny.

Nikodemus og Ezekiel

Teksten forteller oss at Nikodemus var ingen hvem som helst. Han var velkjent med Gamle Testamentet og hadde som oppgave å undervise andre fra det. Legg merke til hva som skjer når Jesus sier man må bli født av vann og ånd, Nikodemus står ikke igjen som ett spørsmålstegn og ber han forklare hva han mener med dette. Istedenfor spør Nikodemus hvordan skal man bli født av vann og ånd? Dette forteller oss at uttrykket «vann og ånd» var ett kjent uttrykk for Nikodemus som han hadde møtt på før i sin studie av profeten Ezekiel:

Ezekiel 36:25-28: 25.Og jeg vil rense dere med rent vann på eder, og I skal bli rene; fra alle eders urenheter og fra alle eders motbydelige avguder vil jeg rense eder. 26. Jeg vil gi eder et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil ta bort stenhjertet av eders kjød og gi eder et kjødhjerte. 27.Min Ånd vil jeg gi inneni eder, og jeg vil gjøre at I følger mine bud og holder mine lover og gjør efter dem. 28.I skal bo i det land jeg gav eders fedre, og I skal være mitt folk, og jeg vil være eders Gud

Nikodemus spør ikke hvordan skal man bli født av vann og ånd fordi han ikke forstår de to begrepene.  Han skjønner at Jesus sier at Han (Jesus) er kommet for å oppfylle denne profetien i Ezekiel 26:25-28. Så det Nikodemus spør om er hvordan skal du Jesus oppfylle denne profetien?

Profetien

Vann

Ezekiel 36:25-38 begynner med å si at Yehovah vil rense Israel med vann så de blir rene fra alle dere synder. Når du leser Gamle Testamentet, så ser du fort at vann er alltid ett symbol på den livgivende Toraen (Torane er den vi kristne så feilaktig kaller for Moseloven). Vi ser eksempler på dette når Jesus står frem og sier kom til livets vann og drikk men også når åpenbaringsboken sier at Toraen skal renne ut fra Sion som en elv å gi liv til nasjonene som vil ta imot den. Vann er derfor i denne profetien ett bilde på Toraen. Så den første delen av profetien sier at Israel blir renset og tilgitt når de omvender seg fra lovløshet tilbake til Toraen.

Dette finner vi igjen i Peters tale på pinsedag og hos Paulus når han presenterer grunnstammen i sin forkynnelse. Begge to sier at de forkynte først omvendelse fra lovløshet tilbake til Toraen. Vi ser dette også hos Johannes som sier at den omvender seg fra lovløshet tilbake til Toraen blir tilgitt og renset for sin synd.

Ånd

I Romebrevet 7 sier Paulus at Toraen er ånd og gir liv. I evangeliene ser vi at Jesus forteller oss hvordan Den Hellige Ånd er den som vil lede oss inn i forståelsen av Toraen. I Gamle Testamentet ser vi at når Toraen blir gitt så setter det seg flammer av ild på hodene til Israelittene og de begynner å virke i Den Hellige Ånd med åndelige gaver. Så den andre delen av profetien sier at Israel vil få en ny ånd når de omvender seg tilbake til Toraen. Denne Ånden (Den Hellige Ånd) vil gi dem lyst til å leve etter Toraen og lyst til å holde den.

Dette finner vi også igjen i Peters tale på pinsedag og hos Paulus når han presenterer grunnstammen i sin forkynnelse.

Det er alltid først omvendelse som sikrer tilgivelse, så følger Den Hellige ånds gave.

Hvordan blir du født på ny ifølge Jesus

Det Jesus sier her til Nikodemus er at Han Jesus er komt for å oppfylle denne profetien fra Ezekiel. Så alle som omvender seg fra lovløshet til Toraen vil bli født på ny og få Den Helllige Ånds gave.  Den Hellige Ånd vil gi deg lyst til å holde Moseloven.

Når vi vet at kjærlighet til Moseloven er ett av Jesu kriterie for å være født på ny, så er det verdt å spørre deg selv; er du som er kristen virkelig født på ny slik Jesus sa?