Frelst?

juli 15, 2022
Frelst?

I Johannes 12:47-50 leser vi: Om noen hører min lære men ikke følger den, så dømmer jeg han ikke. For jeg kom ikke til denne verdenen for å dømme men for å frelse. Det er en som dømmer den som forkaster min lære, de ord jeg har talt vil vitne mot han på den siste dag. For jeg har bare sagt hva min Far har sendt meg for å si. Jeg vet at Hans lov gir evig liv, så min lære er den samme som Hans. 

I 5.Mosebok 18:18 og Apostlenes gjerninger 3:23 leser vi: Moses sa; Yehovah vår Gud vil reise opp en profet lik meg selv blant dere, dere vil høre og gjøre som Han sier. Og det skal skje at hver den som ikke vil høre og gjøre hva denne profeten sier, vil bli utslettet fra sitt folk. 

Har du lagt merke til noe i Bibelen?

Det står ingen steder at vi er frelst fordi vi tror Jesus Kristus døde på ett kors, derimot står det vi er frelst fordi vi tror på Jesus Kristus og vi er forsont med Gud pga Jesu Blod. Å si at vi er frelst fordi Jesus døde på ett kors er derfor ikke noe vi kan peke på ett Bibelvers å si «her står det!». Hva er da egentlig frelse ifølge Bibelen om det ikke er å tro at Jesus døde for oss?

For å svare på dette spørsmålet, så må vi først spørre oss selv hvordan Jesus og de Han levde sammen med forstod frelse. Vi vet at Jesus var født som en Jøde, levde som en Jøde i en Hebraisk kultur og alle Hans disipler var Jøder. Om vi da skal finne ut hva frelse er ifølge Bibelen, så må vi først vite hva frelse er ifølge Jøden Jesus og de Jødiske Apostlene.

Jøder har en mer kollektiv kultur enn mange av oss vestlige i Skandinavia som lever i en særdeles individualistisk kultur. Som f.eks når Jesus ber i hagen i slutten av Johannes evangeliet, så ber Han for alle Hans etterfølgere som er der med Han nå men også for alle som vil bli etterfølgere senere. Dette er samme som vi ser hos Moses når han får overlevert loven og sier til folket at Yehovah inngår denne pakten med alle oss som står her nå, men også med alle som ikke enda er her. Og vi ser det like før Moses skal dø, så gjenforteller han Israels historie til den nye generasjonen som om de hadde vært født når de gikk ut av Egypt. Denne måten å tenke på er viktig for oss å ha i tankene når vi skal forstå hva frelse er ifølge Jesus.

I Jeremias bok, så leser vi hvordan Israels Gud Yehovah får nok av Israels konstante utroskap så Han skiller seg fra de. Som en del av skilsmissen, så spredte Han Israels folk utover hele verdenen og advarte Juda i sør Israel om at det samme ville skje med dem om de var utro. Hvorfor var de utro? Bibelen forteller oss de nektet å følge Moseloven, dette ble sett på av Gud som utroskap. I Johannes evangeliet, så ser vi det samme når Jesus sier den som følger Moseloven er den som elsker Yehovah og er trofast mot Han. Men selv om Yehovah skilte seg fra Israel, så leser vi i Jeremia hvordan Yehovah lover at skilsmissen skal ikke vare for evig. Det skal komme en dag hvor Israel (Nord riket) vil omvende seg og da vil Yehovah ta dem tilbake som sin brud.

Problemet med dette er at Yehovahs egen lov, Moseloven, sier at det er forbudt for en ektemann å ta en utro kone tilbake selv om hun vil tilbake. Guds egen lov gjorde det umulig for Yehovah å ta Israel tilbake og umulig for Israel å komme tilbake til deres Gud. Hvordan skal da Yehovah oppfylle sitt løfte om å ta Israel tilbake som sin brud?

Paulus svarer på spørsmålet vårt i Romerbrevet når han forteller hvordan en utro kvinne bare regnes som skyldig i utroskap så lenge hennes ektemann lever. I det øyeblikket hennes ektemann dør, så er hun fri fra loven og kan gifte seg på nytt. Men så lenge hennes ektemann lever, så er hun skyldig i utroskap og dømmes deretter. Om vi har i bakhodet hva Paulus forteller oss her, så vil vi forstå litt mer av det som vi nå skal inn på:

Hvem var Israel utro mot? De var i utgangspunktet utro mot Yehovah Israels Gud fordi de nektet å følge Hans Torah (Moseloven). Det var ikke fordi de ikke kunne men fordi de ikke ville.  Hvem er Yehovahs Torah? Toraen er selvfølgelig Guds ord, det er derfor Gamle Testamentet sier Toraen er identisk med Yehovahs ord. Men i Johannes 1 sier Bibelen at Jesus er identisk med Yehovahs ord. Så om Jesus er Guds ord, så er Jesus også Toraen. Når Israel nektet var utro mot Yehovah, så var de egentlig utro mot Jesus siden de nektet å følge Hans vilje for deres liv.

Som ett sidespor, så er det verdt å nevne her at når vi vet fra Bibelen at Jesus er Moseloven men de fleste kristne i dag forkaster Moseloven, så forstår vi at de egentlig forkaster Jesus.

Selv om Israel egentlig var utro mot Jesus når de nektet å følge Moseloven, så er Yehovah så full av kjærlighet og nåde mot Israel at Han ikke bare gav dem muligheten til omvendelse. Han sørget også for at de skulle lære hva Han forventet av dem om de valgte å omvende seg:

I 3 år og noen måneder, så lærer Jesus som Israel hadde vært utro mot hvordan de skal leve som Hans brud. Han lærer dem hva det vil si å holde Moseloven og hvordan de skal omvende seg så Yehovah sitt løfte i Jeremia kan bli oppfylt. Når Han har lært de hvordan de skal leve som Hans brud, så er det en ting til Han må gjøre, Han må dø så det blir lovlig for Yehovah å ta Israel tilbake og lovlig for Israel å komme tilbake. For som du sikkert husker, Paulus sier at loven dømmer en utro kvinne bare som utro så lenge hennes ektemann lever. Men om hennes ektemann er død, så er hun fri fra loven og ikke lengre en utro kvinne. Da er hun fri til å gifte seg med hvem hun vil.Så lenge Jesus levde, så ville loven gjort det umulig for Israel å komme tilbake til Yehovah og umulig for Yehovah å ta de tilbake. Men om Jesus dør, så sier Paulus at Israel er fri fra loven og ikke lengre skyldig i utroskap. Nå kan Israel fritt gifte seg på nytt uten å synde.  Men for at Israel skal kunne gifte seg på nytt, så må de ha en levende brudgom. Det er derfor Jesu oppstandelse er så viktig, for når Jesus vekkes opp fra de døde så er Han brudgommen som er klar til å gifte seg med sin brud Israel. Men hans brud Israel som tidligere har vært skyldig i utroskap må først tro at deres tidligere ektemann har dødd, fordi kun de som tror at Jesus døde for dem er fri fra loven krav og blir ikke lengre dømt som utro ektefeller.

Den Israelitt som omvender seg til Yehovah og tror Jesus døde for dem, ble begravd og sto opp igjen, kan på lovlig vis komme tilbake til sin Gud og være trygg på at deres tidligere utroskap er utslettet og har aldri hendt. Fordi de tror Jesus døde for dem, så har ikke loven lengre noe krav på dem og loven kan ikke lengre holde dem ansvarlig for at de har vært utro. Fordi de har omvendt seg til Yehovah og akseptert vilkårene for den nye pakten (som er Moseloven) så har Yehovah lovt i Jeremia å ta dem som sin brud og sitt folk. Men er dette noe bare etniske Israelitter kan gjøre? Det skal vi komme tilbake til litt lengre ned.

Det er slik Jøder og Jøden Jesus forstod frelse som frelse for hele Israel og gjenopprettelse for Israel. Det er derfor Jesus sier i Johannes 12:47-50 at han frelser allerede nå selv om han ikke har dødd enda på korset. Frelse i Bibelen er derfor ikke kun at Jesus døde på korset, frelse er hele pakken: alt hva Jesus sa, alt hva Jesus lærte OG det at Han døde på korset, ble begravd og sto opp igjen den tredje dag.

Det er derfor Johannes 12:47-50, Apg 3:23 og 5.Mos 18:18 alle sier det samme: Den som forkaster Jesu lære vil bli forkastet på dommens dag, slik vi leser om i Matt 7:21-23. Men den som både hører og gjør hva Jesus sa, og tror på hva Han gjorde, vil bli ekte frelst. Men Jeremia og 4.Mosebok sier at den som aksepterer Hans lære, men forkaster Hans kors, har ikke lov til å komme tilbake til Gud og Gud har ikke lov til å ta de tilbake.

Det er også derfor Jesus sier Han kom bare for de fortapte får av Israels hus, men hvem er de fortapte får av Israels hus?

Paulus svarer på dette i Romerbrevet 2, den ekte Israelitt er ikke den som er omskåret på kjød men den som er omskåret på sinn. Det betyr at den ekte Israelitt er han eller hun som av egen fri vilje av kjærlighet til Yehovah legger vekt på å leve sitt liv i tråd med vilkårene for pakten. Det er noe alle kan gjøre, uavhengig av etnisitet og hva deres foreldre trodde på. Det er derfor at Apostlene og Paulus i alle sine brever sier det samme, alle som vil kan bli en ekte Israelitt ved omvendelse fra lovløshet til vilkårene for pakten (Moseloven) og tro på Jesu Blod i den rekkefølgen. Det er derfor Paulus sier i Apostlenes gjerninger at han forkynte omvendelse og tro til jøde først, så til hedning.

Det står ingen steder at vi er frelst fordi vi tror Jesus Kristus døde på ett kors, derimot står det vi er frelst fordi vi tror på Jesus Kristus og vi er forsont med Gud pga Jesu Blod. Men som vi har lært nå, tro på Jesus Kristus betyr du hører og gjør hva Jesus sier og forsoning med Jesu Blod betyr du tror Jesus døde for deg. Om du gjør begge disse tingene, så vil du bli frelst sier Bibelen og kan komme tilbake til Yehovah. Om du gjør bare en av de så kan du aldri komme tilbake til Gud.

Hva med deg?

Er du frelst slik Jesus forstår frelse eller er du en av de som i sin iver etter å gjøre som din pastor sier, egentlig har forkastet Jesus i det øyeblikket du forkastet Moseloven?