Galaterbrevet 5

mars 4, 2022

Speaker: Ernie Hume

1.Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast og la dere ikke tvinge inn under slaveåket igjen.

Hva er slaveåket Paulus snakker om her?

På slutten av kapittel 4 så har Paulus akkurat fortalt oss at den som legger seg under menneskeskapte lover og tradisjoner gjør seg selv til en slave. Men den som legger seg under Guds lov, Toraen som vi kaller for den skriftlige Moseloven, er fri. Så slaveåket er iflg.Paulus å legge seg under menneskelige tradisjoner og lover men den frihet Kristus har frigjort oss til å er å følge Toraen.

Hva Paulus sier her er samme som Jesus sier i evangeliene, den som følger Jesu lære er virkelig fri og hva lærte Jesus oss? Jo, Han lærte oss å holde Toraen. For som Paulus nettopp har forklart oss i de foregående kapitlene, Jesus ble født under den muntlige loven for å sette de som er under den muntlige loven fri. Hvordan setter Han de fri? Ved å lære de, og oss, å omvende oss fra å holde den muntlige loven og begynne å holde den skriftlige.

Hva er den muntlige loven? Den muntlige loven er det Jødene kaller for den muntlige Tora. Men den muntlige Tora er ikke noe annet enn en hel rekke med tradisjoner og menneskeskapte regler og bud. Vi kristne har i stor grad forkastet den skriftlige Tora til fordel for våre tradisjoner, våre menneskeskapte regler og bud. Da sier Paulus til oss kristne her at vi har lagt oss under slaveåket igjen og da er Paulus sin oppfordring til oss her; stå fast og la ikke det skje fordi dere er frie. Så fordi dere er frie, stå fast i den friheten dere har fått ved å følge den skriftlige Tora slik Jesus vår Herre lærte oss.

Så i neste vers sier Paulus hva som kan skje om vi ikke hører på hans advarsel mot våre tradisjoner og lover.

2 Hør hva jeg, Paulus, sier dere: Hvis dere lar dere omskjære, vil ikke Kristus være til minste hjelp for dere.  

Paulus har nettopp forklart oss at vi skal følge den skriftlige Tora, ikke den muntlige Tora. Han har brukt over halvparten av Galaterbrevet til å si at den som følger den skriftlige Tora er fri, men den som følger den muntlige er en slave. Da forstår vi at Paulus kan ikke her i vers 2 plutselig skifte mening å si at den som er under den skriftlige Tora har gjort Kristus til intet. Og når vi også vet, fra den skriftlige at den ikke krever omskjærelse med en gang, men den muntlige gjør det, så forstår vi at her snakker Paulus om den muntliges krav til omskjærelse.

Så det Paulus egentlig sier her er; den som lar seg underlegge den muntlige Tora har gjort Kristus til intet.

Hva er den muntlige Tora? Det er menneskers meninger, tradisjoner og lover. Så Paulus sier her til oss i 2022, om du forkaster den skriftlige Tora til fordel for menneskers og kirkesamfunns tradisjoner og lover, så gjør du Jesus til intet. Dette er det samme Jesus snakker om i Matt 7:21-23 når Han sier, til en gruppe kristne som har gjort store ting i Hans navn, gå bort fra Meg for Jeg kjenner dere ikke dere som lever uten Tora.

Jeg erklærer igjen: Hver den som lar seg omskjære, er forpliktet til å holde hele loven.

Om du underlegger deg den muntlige loven, så er du forpliktet til å holde alt. Både Jesus og Paulus har tidligere sagt i evangeliene og Romerbrevet at ingen, selv ikke fariseerne klarer å holde hele den muntlige loven. Så om du vil heller følge mennesker tradisjoner og lover, istedenfor Guds Tora, så er du forpliktet å gjøre alt som menneskers lover og tradisjoner sier. Ingen kan klare det.  Men som både Jesus og Paulus selv sier, vi klarer fint å holde den skriftlige Tora.

4 Dere som vil bli rettferdige ved loven

Dere som vil bli rettferdige for Gud ved å holde den muntlige loven

, er skilt fra Kristus; dere er falt ut av nåden.

Har gjort Kristus til intet (Matt 7:21-23) for deres tro er død og kan ikke frelse dere (Jakob og Johannes brevene)

Du følger kanskje ikke den muntlige loven til Jødene, hvorfor skulle du egentlig det du som er hedning? Men det Paulus sier her gjelder allikevel for deg, fordi den muntlige loven til Jødene er ikke noe annet enn tradisjon og kultur. Så om du  tror den skriftlige Tora ikke gjelder for deg, så har du gjort Kristus til intet og falt ut av nåden.

5 Men vi venter i Ånden, ved tro, på den rettferdigheten som er vårt håp.  6 For i Kristus Jesus kommer det ikke an på om en er omskåret eller uomskåret; her gjelder bare tro som er virksom i kjærlighet. 

I Romerbrevet sier Paulus at den som følger den skriftlige Tora lever og vandrer i Ånden. Den som følger den skriftlige Tora er rettferdig (Rom 2:13), men vi har ikke oppnådd vår fulle rettferdighet enda siden vi fremdeles er her på jorden. For Paulus sier den fulle rettferdighet oppnår vi først når vi er fri fra dette dødelige legemet som er underlagt synd og vi har tatt steget inn i evigheten. Men mens vi venter her, i lydighet til den skriftlige Tora, så sier Paulus i Romerbrevet vi har fått Den Hellige Ånd som nedbetaling og pant på det som skal komme. Det er dette Paulus snakker om her i vers 5.

I vers 6 gjentar Paulus seg selv fra Romerbrevet 2 og 3 når han sier, det er ikke viktig om man er omskåret på kjød eller ikke omskåret. Det som er viktig er at man lever i lydighet til Guds Tora (den skriftlige Moseloven) for da viser man tro virksom i kjærlighet. Og som Paulus nettopp har fortalt oss i Romerbrevet, både omskårne og uomskårne er istand til å gjøre akkurat dette. Derfor er uomskårne som følger den skriftlige Tora mer rettferdig enn den omskårne som ikke gjøre det. Så Paulus sier ikke her at man aldri skal omskjære seg, men han sier det er mer viktig å ha ett omskjært sinn hvor man følger Toraen fordi man vil det, enn å være fysisk omskjært på kjød og velge å forkaste Tora.

Hvordan gjelder dette for oss i dag?

Jødene som var omskjært, men som forkastet Tora, mente de var rettferdige bare fordi de var omskjært. Så de kunne i stor grad leve som de ville, deres frelse var iflg.dem sikret på grunn av omskjærelsen. Det er ingen kristne i dag som tror de er rettferdige fordi de er omskjært (ihvertfall ingen jeg vet om). Men vi har veldig mange kristne som istedenfor omskjærelsen sier de er rettferdige fordi de har bedt Jesus inn i hjertet og kan i stor grad leve som de selv vil pga det.

Til de av oss som måtte tro noe slikt i 2022 sier Paulus at det har ingen betydning, det som betyr noe er at du lever etter Guds Tora (den skriftlige Moseloven)

 7 Dere begynte løpet godt. Hvem er det som har hindret dere i å være lydige mot sannheten? 

Dere begynte som frelste, dere fulgte Toraen, hvem er det som har gjort at dere nå snur vekk fra alt dette?

Spør Paulus deg det samme i dag?

 8 Hvem har overtalt dere? Ikke han som kalte dere!  

Det er ihvertfall ikke jeg Paulus som har overtalt dere til dette sier han før han minner dem på hva Jesus selv sa

Litt surdeig gjennomsyrer hele deigen.

Husk hva Jesus sa, ta dere i vare for fariseernes surdeig. Som Jesus så mener også Paulus her fariseernes lære, ikke fysisk brød. Hva var fariseernes lære? Matteus 23:2-4 sier Jesus at de lærte oss å følge den muntlige loven, noe de selv ikke var istand til. Men de lærte oss også å følge den skriftlige Tora, og da skal vi høre og gjøre som de sier sa Jesus.

Så det Paulus sier her, er at vær forsiktig så dere ikke godtar litt vranglære fordi da vil den vranglæren fort spre seg hos dere og dere faller helt fra og gjør Jesus til intet. Det vi kan lære av Paulus her er dette; ikke gå på kompromiss med hva Bibelen sier men ta Bibelen alvorlig.

Ett godt eksempel her er Eva og Adam, for de falt for fristelsen til å la litt surdeig gjennomsyre hele deigen og resultatet ser vi i dag. Vi ser dette når Eva sier til slangen de kan ikke spise av frukten (som var sant) men vi kan heller ikke ta på den (noe Gud aldri sa). Så Paulus sitt poeng her er at vi må aldri gjøre som Eva, aldri Tora + tradisjon eller muntlig lov fordi da tar tradisjonen helt over til sist.

10 Men i Herren stoler jeg på at dere ikke vil tenke annerledes enn jeg gjør. Den som forvirrer dere, skal få sin dom, hvem det så er. 

Paulus stoler på at Galaterne vil ta til vettet å snu om igjen. Og den som har forvirret dem skal bli dømt. (Matt 7:21-23)

11 Hvis jeg fremdeles forkynner omskjærelsen, søsken, hvorfor blir jeg da forfulgt? Da er ikke korset lenger noen snublestein. 

Helt til og begynne med i Galaterbrevet 1, så sier Paulus at i hans tidligere dager så var han nidkjær for den muntlige loven. Og vi vet at den muntlige loven forkynte omskjærelse som tegn på å være i rett stilling med Gud. Så det Paulus sier her er at «om jeg fremdeles forkynner den muntlige loven, hvorfor blir jeg da forfulgt».

Men korset er en snublestein for de som tror på den muntlige loven fordi korset viser at den muntlige loven ikke kan gjøre en rettferdig. Korset viser at kun den som først er rettferdig med den skriftlige Tora kan sone med Jesu Blod.

12 Må de bare skjære av seg alt sammen, disse som sprer uro blant dere!

Når de går så langt som å forvirre dere, så håper jeg de går så langt som å skjære av seg alt sammen.

13 Dere, søsken, er kalt til frihet.

Her siterer Paulus Jesu ord direkte, for litt tidligere i evangeliene så sier Jesus rett ut at den som tar på seg Hans lære og følger Han er virkelig fri.

La bare ikke friheten bli et påskudd for det som kjøtt og blod vil, men tjen hverandre i kjærlighet.

Kjøtt og blod vil fremheve seg selv, slik som omskjærelsespartiet prøver på. Men vi skal ikke være slik sier Paulus, vi skal tjene hverandre i kjærlighet.

14 For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste som deg selv. 

Når Paulus sier her «du skal elske din neste som deg selv» så siterer han Moseloven slik som Jesus selv sa at loven henger på budet om å elske Yehovah og din neste som deg selv.

Det som er viktig for oss å huske her er hvem Paulus snakker til. Han snakker til en gruppe mennesker som er blitt frelst utifra Paulus sitt evangelium. Hva var Paulus sitt evangelium? Samme som Jesus sitt evangelium, i Rom 10 oppsummerer Paulus sitt evangelium slik: Omvend deg tilbake til Jesu lære så du blir rettferdig og kan sone med Jesu Blod. Hva var Jesu lære? Matteus 23:2-4 er ett av mange eksempler hvor Jesus lærer oss å følge den skriftlige Tora, den skriftlige Moseloven som «du skal elske din neste som deg selv» er en del av. Så når Galaterne leser vers 14, så hører de Paulus si «du skal else din neste som deg selv, slik Moseloven viser oss hvordan».

15 Men når dere biter og glefser etter hverandre, så pass dere, så dere ikke eter hverandre opp!16 Jeg sier dere: Lev et liv i Ånden! Da følger dere ikke begjæret i menneskets kjøtt og blod. 

Hvordan lever man i Ånden? I Romerbrevet lærer Paulus oss at den som holder den skriftlige Tora lever i Ånden. Så en litt mer forståelig måte å si dette på ville vært slik; følg den skriftlige Tora da er dere sikret at dere ikke følger begjæret i mennesket.

17 For kjøttets begjær står imot Ånden, og Åndens begjær står imot kjøttet. Disse ligger i strid med hverandre, så dere ikke kan gjøre det dere vil.

Mennesket vil ikke underlegge seg den skriftlige Tora, ikke fordi de ikke kan men fordi de ikke vil. Dette har Paulus sagt før og utdypet for oss i Romerbrevet 7. Så det Paulus sier her er at om du forkaster Guds Tora (den skriftlige Moseloven) så gir du etter for kjødet. Kjødet vil ikke følge Ånden, den vil ikke følge Guds Tora.

18 Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven.

Men fordi vi kan velge å følge den skriftlige Tora, så skal vi også velge å gjøre det. Da er vi ikke lengre under begjæret og da er vi ikke lengre slaver. Velger vi å følge Guds Tora (omvendelse) så er vi frie og klarer helt fint å leve slik vi skal.

19 Det er klart hva slags gjerninger som kommer fra kjøttet: hor, umoral, utskeielser, 20 avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, strid, sjalusi, sinne, selvhevdelse, stridigheter, splittelser, 21 misunnelse, fyll, festing og mer av samme slag. Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen: De som driver med slikt, skal ikke arve Guds rike. 

Hva Paulus sier her er nøyaktig det samme som Jesus sier i Matteus 7:21-23, om du ikke følger den skriftlige Tora så vil du ikke arve Guds rike selv om du gjør store tegn og under i Jesu navn. Også sier Paulus her samme som Johannes, Jakob og Peter; den som ikke underlegger seg den skriftlige Tora kjennetegnes på ett liv fylt med hat, fiendeskap, strid, selvhevdelser, splittelser mot sin bror.

Hvordan er dette relevant for oss?

Prøv for ett lite øyeblikk å sammenligne Jesu bønn på slutten av Johannes evangeliet med realiteten i kristen Skandinavia nå. I Jesu bønn så ber Han om at vi må alle være ett, slik som Han og Faderen er ett. Men om vi ser på kristen livet i Skandinavia, så er vi slettes ikke ett. Vi er delt, vi er delt i pinsevenner, baptister, lutheranere, katolikker, frikirker, apostolisk tro m.m Og selv om vi er delt, så er det selvhevdelse, strid, sjalusi, fiendeskap og sinne mellom oss. Vi har kirkesplittelser og kirkesamfunn som mener de står nærmere Gud enn andre fordi de har «rett lære» eller en «mer forståelse/åndelig salvelse/åndelig åpenbaring» enn de andre.

Om vi sammenligner Gal 5:19-20 med hva vi ser rundt oss i dag, så er det veldig tydelig at Paulus ville sagt til 99% av alle kristne i Skandinavia: Dere lever etter kjøttet og ikke etter Ånden, derfor skal dere ikke arve Guds rike.

Så hva er da forskjellen mellom oss og Jesu disipler som Jesus ville skulle være ett?

Forskjellen er at 99% av Skandinavias kristne har for lenge siden forkastet den skriftlige Tora. Forkaster du den, så sier Paulus at du vandrer i kjødet og ikke i Ånden.

22 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, 23 ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! 

Å leve under den skriftlige Tora er kjennetegnet av kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting dømmes ikke som synd sier Paulus, fordi slike ting er rettferdige gjerninger.

24 De som hører Kristus til, har korsfestet kjøttet med dets lidenskaper og begjær. 25 Lever vi ved Ånden, så la oss også vandre i Ånden. 26 La oss ikke være drevet av tom ærgjerrighet så vi utfordrer og misunner hverandre.

Om du hører Kristus til og tror Han døde for deg, så må du også leve livet ditt etter Jesu lære sier Paulus her.