Hva er en apostel?

januar 22, 2021

Speaker: Ernie Hume

I 1.Kor 12:27 -28 leser vi fra Gresk: » Dere er Messiahs legeme og og hver og en av dere har forskjellige roller som er like viktige så dere tilsammen utgjør Hans legeme. Yehovah har gitt noen av dere å bli apostler, andre igjen profeter, lærere, gaven til å utøve mirakler, nådegaven til å helbrede, nådegaven til å hjelpe de fattige og syke, nådegaven til å lede, nådegaven til å tale i tunger.»

I Eph 4:10-11 leser vi fra Gresk: «Han som kom ned er den samme som også steg opp høyt over alle himler, så han kunne fylle alle med sitt nærvær. Han gav oss apostler, profeter, evangelister, pastorer og lærere for utrustningen av de hellige til å bygge opp Messias kropp.»

Tror du det finnes apostler i dag eller var de 13 apostlene i Bibelen de siste?

Om du regner deg selv for å være kristen, så vet du det finnes evangelister, pastorer og lærere i menigheten. Så du er ikke i tvil om at noen av de nådegavene og tjenestegavene nevnt i 1.Kor 12:27-28 og Eph 4:10-11 fremdeles er virksomme. Så er det også noen kristne som vet at nådegavene til å helbrede, komme med budskap i tunger, tyde det budskapet, hjelpe de fattige og syke og lede er nådegaver i menigheten i dag. Så jeg tar det for gitt at de fleste av dere tror 99% av alle nådegaver og tjenestegaver nevnt i 1.Kor 12:27-28 og Eph 4:10-11 er for oss i dag. Men, hva med nådegaven og kallet til å være apostel, tror du den er for oss i dag eller opphørte den med de 13?

De fleste av dere vil nok si at den nådegaven og tjenestegaven opphørte med de 13 som var utvalgt av Jesus. Så alle de andre nådegavene og tjenestegavene finnes i dag, men ikke apostel gaven. Om du er en av de som tenker slik, synes du ikke det er litt rart at Bibelen ikke støtter den tanken? For her, i 1.Kor og Eph 4, så står det ingenting om at apostel gaven er unntatt. Derimot står det at den, i likhet med alle de andre gavene trengs i dag i menigheten.Om Paulus mente vi trenger apostel gaven i dag i menigheten, burde vi ikke da ta han på alvor?

Men la oss se litt nærmere på hvorfor du er uenig med Bibelen og holder fast på den tanken at apostler finnes ikke i dag.

De fleste kristne menigheter lærer at en apostel var en som så Jesus etter oppstandelsen og som ble utvalgt av Han til å skrive hele eller deler av Ny Testamentet. Om da noen i dag tror de er en apostel, så er dette potensielt farlig og nesten sekterisk fordi da tror de at de har autoritet til å komme med ny åpenbaring og forandre på, legge til eller trekke fra Bibelen. Og kun de som så Jesus etter oppstandelsen kunne være apostel, siden Jesus er dratt til himmelen, så er det ingen som ser Han i dag og derfor ingen som er apostler i dag.

Hvor i Bibelen står det at apostlene Jakob, Johannes, Peter, Paulus, Judas var utvalgt til å skrive Ny Testamentet? Hvor i Bibelen står det at kun de som så Jesus etter oppstandelsen kunne være en apostel.?

Om vi lar Bibelen tale for seg selv, så er svaret at det står ingen steder at de var utvalgt til å skrive Ny Testamentet, det står heller ingen steder at man måtte se Jesus etter oppstandelsen for å være en apostel.

Ja, det er sant at Paulus sier hele skriften er innåndet av Gud, men du vet vel at han da snakker om Gamle Testamentet og ikke sine egne brever? Vi ser aldri noen gang at Paulus, Jakob, Johannes, Judas eller Peter sier selv de skriver under guddommelig inspirasjon. Som jøder så ville ideen at deres skrifter skulle bli en del av Bibelen vært uforståelig for dem, fordi de skrev ikke for å lage en ny Bibel, de skrev for å lære andre hvordan de skulle leve etter den Bibelen de hadde. Vi ser også Paulus omtale andre apostler hvor noen av de var kvinner, noen av de hadde vært apostler lengre enn han, men deres brever er ikke med i Bibelen. Også vet vi at det ville gå 3-400 år etter Paulus før det fantes ett Ny testamentet. Vi kan derfor ikke si at Bibelen støtter tanken at en apostel er en som er utvalgt til å skrive deler av Ny Testamentet eller en som er utvalgt til å komme med ny åpenbaring.

Men hva med dette å se Jesus? Når Paulus møter Jesus på vegen til Damaskus, så sier Apgj 9 at han er den eneste i følget som ser Jesus. De andre mennene hører en stemme, de forstår ikke hva som blir sagt, de ser ingen. Så ingen andre enn Paulus selv så Jesus den dagen. Derfor kan vi heller ikke si at kriteriet for å være en apostel er at man må ha sett Jesus og andre må vitne om at man har sett Jesus.

Så hvorfor tror du da at apostler er utvalgt til å skrive gudommelig åpenbarte brever, og man må ha sett Jesus for å være en apostel? Pga den katolske kirke. Den katolske kirkes autoritet står og faller på at apostlene skrev Ny Testamentet og var utvalgt til den jobben i tillegg til troen på at apostel gaven og tjenesten ikke virker i dag. Hvorfor? Pga apostolisk suksesjon, om Peter bare var en av mange apostler og det finnes apostler i dag så har ikke paven egentlig noe spesiell makt utover det en vanlig pastor har.

Så hva er en apostel, ifølge Bibelen? Alle apostlene var og fortsatte å være jøder hele sitt liv. Fordi de var jøder, så tenkte de som en jøde født inn i en hebraisk kultur. Når Paulus skriver 1.Kor og Epf 4, så tenker han på Hebraisk men skriver på Gresk. For at vi da skal forstå hva Paulus sikter til når han sier apostel, så må vi forstå hva en apostel er i en Hebraisk kultur. I en Hebraisk kultur, så er en apostel en Sheliah. En Sheliah er en som er utsendt til å handle på vegne av sin Herre og håndheve sin Herres lov, der han eller hun som er utsendt kommer så er det som om deres Herre kommer. Tenk på det som en ambassadør, en Sheliah kan best sammenlignes med en ambassadør som opptrer på vegne av sin regjering. Der han eller hun kommer så håndhever de sitt lands lover og regler og de er en representant for sitt land og har juridisk autoritet på vegne av sin nasjon. Dette betyr at en Sheliah har da juridisk autoritet til å handle på egne vegner, med sin Herres autoritet. Ett annet eksempel på en Sheliah er Jesus. Yeshua (Jesus) sier ofte i evangeliene at har du sett meg så har du sett min Far og jeg kan ikke gjøre noe annet enn det min Far gjør. Jesus var og er en Sheliah fordi han opptrådte på sin Fars vegne og håndhevet sin Fars lov. Så hva er en Sheliah? En som håndhever Moseloven, lærer andre å leve etter Moseloven, har autoritet til å fortolke den inn i enkelte situasjoner og som har autoritet fra Yehovah til å handle på Yehovahs vegner.

Så er det noen av dere som leser dette som fra før tror at apostel gaven og tjenesten er for i dag, men enkelte av dere tror at apostler i dag er tilnærmet guddommelige, perfekte mennesker som man aldri må kritisere fordi da taler man imot Gud. Finner vi grunnlag for en slik tankegang i Bibelen?

Nei.

Istedenfor ser vi at apostlene var helt vanlige mennesker med vanlige liv og vanlige følelser. Paulus og Barnabas ble så uenige at de ikke tålte synet av hverandre for en tid, Peter falt tilbake til gamle synder og ble lovisk så Paulus måtte irettesette han og refse han foran alle de andre. Ingen av de påberopte seg syndfrihet eller guddommelig åpenbaring. Det er derfor ingenting i Bibelen som støtter tanken at apostler er perfekte, syndfrie mennesker som man aldri må kritisere.

Det bringer oss over på spørsmålet, hva er da en falsk apostel?

Paulus sier i sine brever at en ekte apostel er en Sheliah som handler juridisk på vegne av Yehovah, slik Yeshua handlet på vegne av Yehovah gjennom å håndheve Yehovahs lov, lære andre å leve etter den. En falsk apostel blir da en som lærer at man skal ikke leve etter Moseloven (Yehovahs lov.) Når vi da har «apostler» i dag som får åpenbaringer som går imot Moseloven, eller som tror Moseloven ikke gjelder i dag, så har vi å gjøre med en falsk apostel.

Så hvorfor trenger vi apostler i dag?

Fordi apostlene er lovkyndige og har som oppgave å vite når profeten profeterer rett, pastoren lærer rett, evangelisten taler riktig. Fjerner du apostelen fra menigheten, så fjerner du også menighetens beskyttelse mot vranglære. Fjerner du menighetens beskyttelse mot vranglære, så åpner du også opp døren på vidt gap for synd, vranglære og ulver i fåreklær som får fritt leide i menighetene våre. Dessverre så er det dette vi ser skje i dag hvor pastorer, evangelister, profeter og lærere godtar hva Bibelen sier er avskyelig synd i menighetene.

Gjør en apostel noe annet enn å håndheve loven?

Bibelen sier også i Eph 4 og 1.Kor 12 at en apostel har alle de andre tjenestegavene også. Så en apostel er også en pastor, en lærer og en evangelist.

La oss derfor i dag fortsette vår serie om Moseloven så vi kan vite hvordan Yehovah vil vi skal leve:

Vær ekstra nøye med å vise hensyn til de rundt deg, legg derfor aldri igjen ting som folk kan snuble over, vær nøye med å sette stolen inn til bordet og skoene godt på plass. Om du ser noen som mobber noen, forfølger noen, angriper noen så har du ett ansvar for å gripe inn og om så ta liv vist det er nødvendig for å beskytte han eller hun som er offeret.

Israels land tilhører Yehovah, du kan derfor aldri selge noen ting av landet eller gi det vekk til andre. Det er Han og Han alene som bestemmer hvem som får bo der. I levittenes område i Israel så kan du ikke endre på noen ting fordi det tilhører dem siden de er spesielt satt til side for Yehovah. La grensemerker stå så alle kan vite alltid hvor grensene går mellom tomter. Ikke nekt noen hans eller hennes eiendomsrett. Må heller ikke selge land eller eiendom under bordet eller selge land og eiendom som tilhører andre. Ikke bosett deg i Egypt eller blant de som undertrykker deg. Ikke stjel. Finner du noe som tilhører andre, så skal du levere det tilbake til den rette eieren. Ikke lyv om at du fant det men vær ærlig, lever det tilbake fordi det tilhører ikke deg.

Ikke myrd noen, men du kan ta liv i selvforsvar og krig. Ikke tenk på å kidnappe noen eller true noen til å gi fra seg eiendelene sine. Du må aldri svindle noen eller begjære noe som tilhører andre. Ta alle tanker til fange, og gi ikke etter for onde tanker eller onde synsinntrykk. Derfor har du ett eget ansvar for å slå av tv om den viser noe som er syndig og ondt.

La ikke kroppen til noen som er henrettet henge til neste dag. Om noen har myrdet noen, så må de betale med sitt liv, ikke la de kjøpe seg fri. Om noen har ved et uhell forårsaket andres død, så har de ikke lov til å kjøpe seg fri fra den straffen de fortjener. La daler og marker hvor en nakken til en ku er brekt bli stående urørt. Om du voldtar noen, så er du forpliktet til å gifte deg med henne og kan aldri noen gang bryte forlovelsen. Du kan ikke straffe noen på Sabbat eller straffe noen mer enn det som er rettferdig. Ikke vis nåde vist noen blir tatt i å gjøre en kriminell handling men straff de rettferdig. Om noen er blitt truet til å gjøre en kriminell handling så må du ikke straffe de, de er uskyldige.

Ikke gi falske profetier som leder mennesker vekk fra Yehovahs lov, om du møter en slik profet som leder mennesker vekk fra Guds lov skal de dø og du skal ikke frykte de.

Ikke ansett noen til å lage ett avgudsbilde, inngå heller ingen avtale om det med noen.

Ikke lag en anatonomisk korrekt menneskelig figur til pynt og slettes ikke for tilbedelse. Ikke lag avgudsbilder til tilbedelse for deg selv, heller ikke for andre. Eier du noe som er blitt brukt til tilbedelse av avguder så må du kaste det, inkludert souvenirer.