Hva er evangeliet?

september 1, 2022

Speaker: Ernie Hume

Evangeliet, nytt men ikke helt?

Hva er egentlig evangeliet? Om du hadde stilt meg det spørsmålet for noen år siden, så ville jeg svart de gode nyheter om Jesu død, begravelse og oppstandelse. Den gangen hadde jeg automatisk forstått evangeliet som å være bare det, men jeg så fort en kjempe utfordring med denne forståelsen. For når jeg leser Bibelen, så ser jeg at evangeliet er ifølge Jesus noe vi må adlyde men også noe som var forkynt for Isralittene i ørkenen (Hebr 4). Hvordan kan Israelittene i ørkenen ha hørt evangeliet om det er: Jesus døde for deg ble begravd og sto opp igjen? 

Besura, besorah, euangelion, evangeliet. Kjært barn har mange navn?

Enten du snakker Arameisk, Hebraisk, Gresk eller Norsk, så betyr besura, besorah, euangelion, evangeliet å forkynne de gode nyheter. Men hva er egentlig de gode nyheter?

Hadde du levd i år 900 før Kristus, så ville du hørt om evangeliet om Caeser. I en inskripsjon fra den tiden, som i dag står på museum i Berlin, forkynnes de gode nyhetene om Augustus Caeser sin bursdag som starten på en ny tidsregning for hele verdenen. Hadde du vært tilstede under kroningen av Salomo, så kunne du kanskje hørt Adonijah spørre sine tjenere om shofaren han hørte var evangeliet for han. Når han fikk til svar at det var for Salomo som ble kronet, så forsto Adonijah at det ikke var noe evangelie fordi Salomos kroning ville bety at han hadde tapt kampen om tronen.  Hadde du levd hvor som helst i eldre tider så ville du hørt de gode nyhetene mer enn en gang enten det var evangeliet om en konges seier, evangeliet om noe som skjedde på hjemmebane hos deg eller noe helt annet. For enten du sier det på Arameisk (besura) på Hebraisk (besorah) på Gresk (euangelion) eller på Norsk (evangelie) så har det samme betydning: De gode nyheter om ett eller annet.

Hvordan forstod Jødene på Jesu tid evangeliet?

En av de mest kontroversielle historiske personene vi vet om er Jesus (Hans Hebraiske navn var Yeshua.) Selv om det for noen år siden var en stor teologisk debatt om Jesus virkelig hadde levd, så er det ingen seriøse teologer som trekker hans eksistens i tvil i dag. Det er heller ingen som tviler på at Jesus kom aldri for å starte en ny religion. Han var og ble en Jøde og en rabbi som brukte tradisjonelle Jødiske metoder i sin undervisning.

Skal vi forstå Jesu undervisning om evangeliet, så er det to viktige ting å huske på. Det ene er at Bibelen er ikke skrevet til oss men for oss. Det andre er at fordi den ikke er skrevet til oss, så må vi spørre; hvem er den skrevet til og hvordan forstod de det de leste? Derfor må vi ikke tenke at Jesus sin undervisning om evangeliet er direkte til oss i dag i 2022. Hans undervisning er til Jøder som levde for veldig lenge siden, under en helt annen kultur. Om vi da skal forstå hva Jesus mente med evangeliet og hvordan evangeliet er relevant i dag, så må vi først spørre: Hvordan forstod Jødene som hørte Jesus hans undervisning?

For en Jøde på jesu tid, så var evangeliet de gode nyheter om Yehovah (Gud har ett navn og det er Yehovah) sin seier over Israels fiender, Hans frelse av Israel, Hans trofasthet mot Jødene, Hans løfte om å bo blant sitt folk Jødene og oppfyllelsen av løftet til Kong David om alltid å ha en etterkommer på tronen. (1.Kongebok 1, Salme 40, Jesaja 52)

Hvordan forstod Jesus evangeliet?

I Markus 1:15 leser vi: Tiden er kommet, Guds rike er her, omvend dere og tro på evangeliet!

Gjennom alle evangeliene, så ser vi aldri Jesus korrigere den Jødiske forståelsen av evangeliet.Derfor vet vi at Jesus sin forståelse av evangeliet var: Yehovah har tilgitt Jødene, Davids sønn er kommet for å sette seg på tronen som Israels konge og gjennopprette landet innenfor de lovede landegrenser. Så vil Yehovah ta bolig iblant sitt folk. (Jeremiah 31:31-34) Men som vi skal se, så gikk Jesu sin forståelse av evangeliet enda videre ut.

En gjennopprettelse av Guds plan.

Mange kristne er av den feilaktige forståelsen at Jødene (Jødene forstått som Israels 12 stammer) er Guds utvalgte folk fordi de er født av en Jødisk mor eller Jødisk far. Når vi leser i Bibelen, så ser vi at de som forfuglte Paulus (og Paulus selv før sin omvendelse) var en av mange innenfor en Jødisk sekt som tenkte slik. Men selv om det var Jøder som tenkte slik, så var det ikke Guds vilje at det skulle være slik.

Om du leser Gamle Testamentet, så er det en ting du vil med en gang legge merke til: Yehovah har alltid ønsket å ha alle folkeslag som sitt folk. Vi ser dette veldig godt illustrert når vi leser om loven som ble gitt ved Moses på Sinai fjell. Bibelen sier at vet foten av det fjellet, sto representanter for alle folkeslag på jorden den gangen. Når Den Hellige Ånd kom og satte seg som tunger av ild på hodene deres, så hørte alle som sto der loven forkynt på sitt språk. Men selv om alle hørte loven på sitt språk, så ville de ikke høre mere og trakk seg unna i frykt. Unntaket var Jødene, de ville høre og de ville følge loven.

Fordi Jødene sa ja mens resten av nasjonene sa nei, så utvalgte Yehovah seg Jødene til å være Yehovahs prester på jorden. (Det er derfor Jesus sier frelsen kommer fra Jødene.) Jødene fikk i oppgave å vise vegen til Yehovah, og de ble instruert at alle fremmede som sluttet seg til Israel og leve som en Israelitt skulle behandles likeverdig med den som var født av en Jødisk mor eller Jødisk far. Dette ser vi veldig godt illustrert f.eks i historien om Ruth som var en Moabitt men som ble av egen fri vilje en Israelitt. Og vi ser dette gjentatt hos Paulus når han, i Romerbrevet, sier den ekte Jøde er ikke den som er omskjært på kjød men den som hører og gjør hva loven sier.

Jesus sin forståelse av evangeliet var: Yehovah har tilgitt Jødene, Davids sønn er kommet for å sette seg på tronen som Israels konge og gjennopprette landet innenfor de lovede landegrenser. Så vil Yehovah ta bolig iblant sitt folk. (Jeremiah 31:31-34). Men Jesu sin forståelse av evangeliet var også å vise vegen til Yehovah for alle mennesker på denne jorden og dermed gi alle nasjoner en ny mulighet til å bli Guds utvalgte folk.

Paulus og evangeliet

Vi vet at Jesus sin forståelse av evangeliet var den klassiske Jødiske: Yehovah har tilgitt Jødene, Davids sønn er kommet for å sette seg på tronen som Israels konge og gjennopprette landet innenfor de lovede landegrenser. Så vil Yehovah ta bolig iblant sitt folk. (Jeremiah 31:31-34). Men vi vet også at hans forståelse gikk enda bredere da han ønsket å gjenopprette Israels rolle som prester så Jødene kunne gå ut å forkynne at alle som vil kan bli Yehovahs folk.

Men hva med Paulus? Delte han denne forståelsen?

I Apostlenes gjerninger kapittel 13 møter vi Saul (Paulus) som hele sitt liv var en Jøde fra Benjamins stamme. I kapittel 13 finner vi han i synagogen hvor han holder en drash (ett Hebraisk uttrykk for det å undervise fra Bibelen) hvor han viser at gjennom Jødene så etablerer Yehovah Guds rike her på jorden. I samme kapittelet og kapittel 20 og 26 sier han at hver den (både Jøde og hedning) som hører og gjør som Yeshua sa (den som følger Yeshua sin lære og derfor gjør samme som Ruth) og tror på Yeshuas oppstandelse fra de døde, blir frelst.  I Romerbrevet 2 sier Paulus det er ikke den Jøde som er omskjært på kjød som er en ekte Israelitt men den Jøde som følger Moses slik Jesus sa.  (Sagt på en litt mindre komplisert måte: Den som omvender seg tilbake til den skriftlige Moseloven og tror Yeshua sto opp fra de døde blir frelst)

Vi ser derfor at Jesus og Paulus er enige i sin forståelse av hva evangeliet er.

Så hva er egentlig evangeliet?

Ved foten av Sinai fjellet sto representanter for alle folkeslag og nasjoner som var på jorden den gangen. Når Yehovah gav loven til Moses, så sendte Han også sin Hellige Ånd som åpenbarte seg som tunger av ild på hodene til alle som sto ved fjellets fot. Hver og en av de hørte loven forkynt på sitt eget språk, men alle med unntak av Jødene, trakk seg unna i frykt og ville ikke ta imot Yehovah sitt tilbud om å bli Hans folk.

Yehovah utvalgte seg derfor Jødene til å være Hans representanter her på jorden og prester for seg. Han gav de oppgaven å vise vegen for nasjonene til evig liv så de også kunne bli Guds utvalgte folk. Men Jødene sviktet i sitt kall og lot seg mer enn en gang forføre av sine naboer til å tilbe deres guder. Det gikk så langt som at Jødene avviste Yehovah og ville ikke lengre ha Han som sin Konge. Istedenfor ville de ha ett menneske som konge, slik de andre nasjonene hadde. Dette gikk Yehovah med på og han utvalgte seg David og Davids ætt til alltid å være Jødenes konge. Han lovte også at en dag ville Davids sønn (Davids etterkommer) gjennopprette Israel, Israels opprinnelige grenser slik de var lovt til Abraham og Moses men også Israels rolle som prester for Yehovah som viser vegen for alle folkeslag til evig liv gjennom lydighet til loven.

Den lovede Davids sønn kom den dagen Yeshua ble født av Maria, og han hadde autoritet til å bringe sitt folk Jødene tilbake til Yehovah. Når han kom nå første gang, så var det som den lidende Messias som skulle sone Jødenes synd så de kunne bli forsont med Yehovah. Men også lære de hvordan de rett skal tjene Yehovah som Jøder ved å holde loven slik Han vil de skal holde den. Når han kommer igjen så er det som Israel og Jødenes konge som vil ta en grusom hevn over alle av Israels fiender.

Korset og oppstandelse

Yeshua tok på seg Jødenes synd, døde for dem og ble reist opp fra de døde av Yehovah. I oppstandelsen brøt Yehovah dødens makt over Jødene og gav dem tegnet på at nå begynner restaureringen av Israel, og med restaureringen av Israel, også av resten av verdenen fordi nå skal Jødene være prester for Yehovah å vise vegen til evig liv for hedningene.

Hva er restaureringen av Israel?

Restaureringen av Israel er å kalle Jødene (Jødene forstått som Israels 12 stammer) tilbake til loven så de kan tjene Yehovah. (Mark 1:15) Men restaureringen av Israel er også å kalle alle som vil av hedningene til å bli en Israelitt ved å tjene Yehovah i lydighet til loven (Jesaja 56)

La du merke til en ting? Kjernen i evangeliet handler om Jødene og gjennopprettelsen av Israel. Det handler om å sone Jødenes synd så Jødene kan bli forsont med Yehovah. Det handler om at Yehovah brøt dødens makt over Jødene når Han reiste Jesus opp fra de døde. Men det handler også om at alle som vil kan gjøre som Ruth å bli en Israelitt. Det eneste de trenger å gjøre hva Paulus lærte oss, omvendelse tilbake til Moseloven og tro på hva Jesus gjorde for deg. Dette forteller oss en veldig viktig ting; fordi evangeliet handler om Jødene så gjelder loven fremdeles. For Yehovah sier i Jeremiah 31, så lenge Jødene er Hans folk så gjelder Moseloven.

Det er derfor Isralittene i ørkenen kunne høre det samme evangeliet som oss,men fordi de ikke ville følge loven, så var det ikke til deres fordel.

I Mark 1:15 sier Jesus: Tiden er kommet, Guds rike er her, omvend dere og tro på evangeliet!

Tiden er kommet, tror du?