Hva er frelse

november 4, 2020

Series: Frelse

Hva er frelse

Er du frelst eller født på ny?

Som kristen, så ville du sikkert si ja. Men hvordan ble du frelst?

De fleste kristne i dag sier de ble frelst den dagen de hørte evangeliet og ba en frelsesbønn. Dette er en bønn hvor du ber Jesus inn i hjertet ditt. Men så er det en ting jeg lurer på om du noen gang har tenkt over, hvor i bibelen står det at du kan bli frelst ved å «be Jesus inn i hjertet ditt»?

Et annet og like så viktig spørsmål er hvordan kunne Israelittene i ørkenen høre evangeliet (Hebr 4:2)? For om evangeliet er Jesus døde for mine synder, så kunne jo ikke de hørt evangeliet i ørkenen?

Når Israelittene ble frelst ut av Egypt, så var deres frelse ikke så forskjellig fra det vi kaller frelse i dag. Selve frelsen skjedde pga løftet gitt til Abraham, de måtte ikke gjøre seg fortjent til den. Men for å ta del i frelsen, så måtte de ta i mot den, akkurat slik vi må ta i mot vår frelse. De som ikke gjorde som Moses sa ble ikke med ut av Egypt, men de som fulgte hans instruksjoner ble med ut av Egypt. Akkurat slik er det for oss i dag, de som gjør slik som bibelen sier og tar imot Jesus på rett måte blir frelst. De som ikke gjør slik bibelen sier blir ikke frelst.

Etter frelsen fra Egypt, så bringer Yehovah dem til Sinai fjellet. Her gir Han dem instruksjoner på hvordan de skal leve (disse instruksjonene er det vi kaller for Torah og noen feilaktig kaller for Moseloven.). Vist de aksepterer Hans instruksjoner, så vil Han være deres Gud. Vist de forkaster Hans instruksjoner, så vil Han forkaste dem.

Der og da, når de står ved Sinais fjell og er nettopp blitt frelst, så er det veldig lett for dem alle sammen å si ja. Men som vi skal se, når de måtte på utfordringer, så forkastet de evangeliet og mistet sin frelse.

Etterhvert som de gikk gjennom ørkenen, så oppdaget de fort at det frelste livet bød på sine utfordringer. De manglet vann, de manglet mat, Egyptiske soldater var like bak dem og de begynte å lure på hvor Yehovah var henne. Hvorfor hadde ikke Han som hadde frelst dem ut av Egypt gjort livet enklere for dem?

Fordi de begynte å tvile på Yehovahs godhet, så begynte de sakte men sikkert å forkaste Hans Torah. De ville være frelst, men de ville ha ett enkelt liv uten vanskeligheter.

Fordi de valgte å forkaste Hans Torah, så forkastet Yehovah dem og de mistet den frelsen de hadde fått.

Men hva har dette å gjøre med evangeliet spør du kanskje?

I Gamle Testamentet så står det at om vi følger Yehovahs Torah, så lover Yehovah å oppfylle sin del av «avtalten» med oss. Han lover å helbrede oss, beskytte oss, sloss for oss, lede oss og møte alle våre behov om vi lover å elske Han å vise Han at vi elsker Han ved å leve i lydighet til Hans Torah.

Ingen steder i GT står det at Han lover oss ett problemfritt liv, men Han lover at vi skal komme seirende ut av alle problemer så lenge vi lever i pakt med Han i lydighet til Hans Torah (Salme 23)

Israelittene så Yehovah befri dem fra Egypt, men når livet ble vanskelig, så sviktet de Han fordi de hadde ikke nok tro. Deres mangel på tro gjorde at de forkastet Hans Torah og endte opp med å miste frelsen.

Kanskje du ikke forstår helt enda hva dette har å gjøre med oss i dag, for vi er vel Ny Testament kristne?

Når Paulus, Apostlene og Yeshua levde så eksisterte det ikke noe Ny Testamente. Det ville gå enda 300-400 år etter Kristi død før det ville være noe som het ett Ny Testamente. Dette betyr at når Paulus og Apostlene underviser, så underviser de fra sin bibel som var det Gamle Testamente. Om vi skal forstå frelse i Ny Testamentet, så må vi derfor først forstå frelse i Gamle Testamentet. I Gamle Testamentet, så står det at vår Gud Yehovah vil aldri forandre seg. Han er den samme i dag, i går og til evig tid.

Frelse i GT innebærer at vi velger av egen fri vilje å gå inn i ett paktsforhold med Yehovah. (Isaiah 56:3) Å gå inn i ett slikt paktsforhold innebærer så mye mer enn bare en passiv tro på ett kors. Det innebærer akkurat det samme som Moses sier til folket ved Sinai, at vist vi gjør A så gjør Yehovah B. Vist vi lover å tjene Yehovah så vil Yehovah love å tjene oss.

Så lenge tempelet sto, så kunne vi tatt turen til Jerusalem og ofret for å bli med i denne pakten. Men siden tempelet er borte så kan vi ikke det lengre. Det var vi mennesker som ødela tempelet, så vi ødela for oss selv muligheten til å gå inn i pakt med Yehovah og bli frelst. Men fordi Yehovah i sin tid lovte hva Han lovte til Abraham, og fordi Yehovah aldri forandrer seg, så gav Han oss seg selv i form av Yeshua.

Nå kan vi, selv om tempelet er ødelagt, få lov til å bli med i denne pakten gjennom tro på hva Yeshua gjorde for oss. (John 14:6)

Om du tror Yeshua døde for dine synder, så vil Hans menneskelige blod betale din bevisste og ubevisste skyld til Yehovah. Fordi Yeshua også er en del av Yehovah, så vil Hans gudommelige side som dør på korset gjøre det juridisk mulig for Yehovah å akseptere deg igjen og ta deg tilbake.

Om du tror Yeshua døde for deg, at Han ble pisket, torturert og led og tok straffen for deg fordi du har syndet, så vil det jo være naturlig at du velger ikke å synde mer. Omvendelse er jo derfor eneste alternativet vist du virkelig tror dette. Så hva skal du omvende deg fra?

Matt 7:21-23, 1.John sier synd er å gå imot Yehovahs Torah. Så for hver gang du gjør noe som Yehovahs Torah forbyr, så synder du. Da er det jo logisk at en omvendelse betyr du går fra å bryte Yehovahs Torah til å begynne å leve etter Hans Torah.

Jeg vet mange vil si dere allerede gjør dette fordi dere holder de moralske budene. Men om du leser Isaiah 56, Romerbrevet og egentlig hele bibelen med Appg 15 spesielt, så ser du at ingen steder står det at vi skal kun holde de moralske budene. Det står derimot i Matt 23:2-3 at vi skal holde alle 613 bud som er aktuelle for oss.

Noen av de 613 er kun mulig å leve etter vist vi er i Israel, noen er kun for kvinner, noen kun for menn, noen kun for prester. Men som det står i Apgj 15, vi har ett ansvar selv for å lære hvilke bud som gjelder for oss.

Vi har ett ansvar for å lære hvilke bud som gjelder for oss, leve etter de budene, også når livet blir vanskelig. Vi har ett ansvar for å tro at Yehovah vil oppfylle sin del av avtalen å hjelpe oss gjennom livets vanskeligheter fordi vi elsker Han og viser det ved å holde Hans lov. (John 14).

Så la meg spørre deg igjen, er du frelst?

Om du bare har bedt Jesus inn i hjertet ditt, men du har forkastet Hans Torah, så sier Gamle Testamentet at du ikke er frelst. Om du har omvendt deg til Hans Torah, og tror at Yeshua døde for deg, så sier både GT og NT at du er frelst. Om du holder fast på Hans Torah, selv når det stormer rundt deg, så sier både GT og NT at du fortsetter å være frelst.

Så er du frelst? Eller er det på tide nå å bli det?