Hvem døde Jesus for?

november 11, 2022
Hvem døde Jesus for?

Hvem døde Jesus for?

Hvem døde Jesus for? Vi kristne vil si; for alle mennesker forstått som alle som noen gang har levd og kommer til å leve (John 3:16).  Hvorfor kunne Jesus dø for alle menneskers synd? Fordi han er den lovede Messias som profeteres om i bl.a Jesaja 53. Hvordan vet vi at Jesus er Messias? Vi vet dette fordi ny Testamentet viser oss hvordan Jesus oppfylte alle de Messianske profetiene i gamle Testamentet. En av disse profetiene er Jesaja 53:8 som forteller oss at Messias skal kun bære syndene til «Mitt folk.» Om «Mitt folk» betyr alle mennesker som har levd og noen gang kommer til å leve, så har vi rett i at Jesus døde for alle. Men om vi kan bevise «Mitt folk» betyr noe annet så har vi en utfordring vi må ta på alvor.

«Mitt folk»

I Jesaja 53:8 er det Israels Gud Yehovah som snakker gjennom profeten Jesaja. Defor forstår vi uttrykket «Mitt folk» betyr «Guds folk». Spørsmålet blir da, hvem er egentlig Guds folk? For  er det ikke naturlig å tenke om Gud er skaper av alle mennesker, så blir alle på jorden hans folk og hans barn?

Vi trenger ikke like hvordan Bibelen svarer på det spørsmålet, men om Bibelen er vår høyeste autoritet, så må vi godta svaret å si oss enige med Bibelen.  Bibelen svarer i 2.Mosebok 19:5, Jeremiah 7:23 og Matt 7:21-23 på spørsmålet vårt slik: De som er Guds folk og Guds barn er bare de som av egen fri vilje velger å leve etter den loven som Yehovah gav til Moses (Moseloven). Når vi nå vet hvem som er Guds folk og Guds barn, så kan vi gå tilbake til Jesaja 53:8.

Jesaja 53:8 sier Messias bærer syndene til Guds folk og 1.Johannes sier synd er å gjøre noe Moseloven sier er forbudt. Om Guds folk er de som holder Moseloven, (2.Mosebok 19:5, Jeremiah 7:23 og Matt 7:21-23) så skjønner vi at Jesus kan bare sone syndene til noen som lever etter Moseloven. Det er derfor Paulus sier i Apostlenes gjerninger vi må først omvende oss (slutte med å bryte loven og begynne med å holde loven så vi blir Guds folk) før vi kan sone vår synd med Jesu Blod.

Ikke misforstå

Her er det viktig å klargjøre noe; når Bibelen sier vi må først omvende oss før vi kan sone vår synd med Jesu Blod, så betyr det ikke at vi må bli syndfri før vi kan sone vår synd.

Det betyr derimot akkurat hva vi leser i Apg 15, en umiddelbar omvendelse fra seksuell umoral, fra blod, fra avgudstilbedelse og uren mat før man kan tro Jesus døde for sine synder. Så gjør man hva Apg 15 sier, man lærer hvordan man skal leve etter resten av loven (Apg 15:21).

Johannes 3:16

Nå forstår vi at Johannes 3:16 kan ikke bety at Jesus døde for alle mennesker som noen gang har levd. For Jesaja 53:8 sier Jesus døde kun for de som har omvendt seg tilbake til Moseloven.

Synes du dette er vanskelig å godta? Tenk da litt over denne problemstillingen:

  1. Jesus er Messias fordi han oppfylte alle profetiene om Messias i GT inkludert de i Jesaja 53.
  2. Om Jesus døde for alle mennesker som noen gang har levd, og ikke bare for de som holder loven, så er det 1 Messias profeti Jesus ikke oppfylte.
  3. Om Jesus ikke oppfylte alle profetiene om Messias 100% så er ikke Jesus Messias.
  4. Om Jesus ikke er Messias, så er vi redningsløst fortapt fordi da er ikke Messias komt enda og har ikke enda dødd for våre synder.
  5. Vi er derfor helt avhengig av at Jesus også oppfylte Jesaja 53:8 og døde bare for Guds folk om Jesus virkelig er Messias.

Men hva da med de som ikke er Guds folk?

Noe av det første mange kristne tenker når de leser Jesaja 53:8, 2.Mosebok 19:5, Jeremiah 7:23 og Matt 7:21-23 er: Dette betyr at bare Jøder kan bli frelst/jeg må bli en Jøde for å bli frelst, fordi Jødene er Guds utvalgte folk.

Om du er en av veldig mange kristne som tenker slik så la meg si med en gang; da har du misforstått hva dette egentlig handler om:

Bibelen forteller oss (både i gamle og nye testamente) at Guds folk er alle som av egen fri vilje velger å holde Moseloven. Alle mennesker på denne jorden er fullt ut i stand til å ta dette valget, derfor kan alle mennesker i alle kulturer av alle kjønn bli Guds folk.Det er mange eksempler på dette, som f.eks alle egytperne som gikk ut av Egypt sammen med Israelittene men ble regnet som likeverdige med etniske israelitter. Ruth som var en moabitt som ble regnet som likeverdig og hva Moseloven selv sier når den sier ikke etniske Israelitter og etniske Israelitter som tilber Yehovah skal behandles likt.

Derfor kan vi vite helt sikkert en ting: Alle som vil tjene Israels Gud Yehovah kan bli Hans folk.

Hvordan kan vi vite at alle som vil tjene Israels Gud kan bli Hans folk?

Hosea

Her i Hosea leser vi en profeti om hva som vil skje i de siste tider, når Yehovah skal forene Israel og Judea igjen til ett folk. Her i Hosea står det at de som ikke var Guds folk skal bli Guds folk. 

Husker du hvem som er Guds folk ifølge Bibelen? Det er som vi lærte litt tidligere i denne undervisningen alle som lever sine liv etter Moseloven. Så det Hosea sin profeti sier her er at en dag så vil veldig mange som nå ikke lever etter Moseloven begynne å leve etter Moseloven å bli Guds folk.

Men dette reiser ett annet spørsmål:

Hvordan kan du bli Guds folk om du aldri noen gang i ditt liv har hørt om Yehovah, Israel og Moseloven?

Svaret er pga misjonsbefalingen.

Misjonsbefalingen

Om vi skal forstå Hosea 1, 2.Mosebok 19:5, Jeremiah 7:23 , Matt 7:21-23, Jesaja 53:8 og hvordan alt dette knytter opp til Misjonsbefalingen, så er det nødvendig at vi kjenner litt til Israels historie.

Til og med Kong David sin tid, så var Israel en forent nasjon bestående av 12 stammer. Etter Kong David deles Israel i to med Judea i sør og Israel i nord. I sør ble Judas og Benjamins stamme boende, mens resten av de 12 stammene ble boende i nord riket. Men selv om de nå var delt i to, så var de fremdeles Guds folk for alle stammene hadde ved foten av Sinai fjell avlagt løfte på å leve etter Moseloven.

Israel i nord og Judea i sør valgte over tid med vitende vilje  vekk Moseloven til fordel for egne tradisjoner og lover.  Yehovah sendte profet på profet for å advare dem som oppfordret dem til å omvende seg. Selv om de fikk gjentatte advarsler, så valgte de til sist å ikke høre så konsekvensen ble at Yehovah fordrev de fra landet. Stammene i nord ble spredt utover hele verdenen, mens Juda og Benjamins stamme i sør ble sendt til Babylon.

Selv om Yehovah straffet Israel på denne måten, så gir han også ett løfte til Israel og Judea at han skal aldri forkaste de for evig tid for en dag vil han bringe de tilbake til landet så de skal bli ett folk igjen. Juda og Benjamins stamme kom tilbake til sør riket på Nehemiahs tid, men Israel har så langt ikke vendt tilbake.

Israel

Bibelen forteller oss at en del av Israels straff er å glemme hvem de er og hvem Gud er.

De vil bli så ett med de nasjonene de kommer til at hele deres identitet som Israelitter blir borte. I disse nasjonene vil de tilbe avguder og ha mange plager til en dag Yehovah vekker de opp igjen for å kalle de hjem. En del av å bli vekt opp igjen er å omvende seg fra lovløshet til lov så de igjen kan bli Guds folk slik Hosea profeterer om. Derfor skjønner vi nå at Hosea profetien handler om Israel, noe vi også ser i Jesu forkynnelse når han sier  han kom bare for «Israels fortapte hus» og Jesaja 53:8 som sier Messias døde kun for Guds folks synder. Det er derfor det er så viktig å tro på hele Jesus, ikke bare litt av Jesus.

Alt av Jesus, ikke bare litt

Når vi kristne tenker på Jesus, så ser vi automatisk for oss korset og hva han gjorde for oss. Men selv om dette er viktig, så er det mer til Jesu liv enn hans død og oppstandelse.

I de tre årene av sitt liv før Jesus går til korset, så lærer han sine disipler hvordan de skal leve etter Moseloven. Han sier ting som; ikke hør på fariseerne når de sier dere skal følge den muntlige loven. De er hyklere som prøver å få dere til å gjøre noe de selv ikke klarer. Men hør på fariseerne og gjør som de sier når de sitter i Mose stol og lærer dere å holde den skriftlige loven for den gir dere evig liv. (Matt 23:2-4). Når Jesus så har lært sine displer hvordan de skal leve etter Moseloven, (m.a.o hvordan de skal bli Guds folk igjen), så går han til korset og tar på seg syndene for alle som er Guds folk (for alle som lever etter Moseloven, Jesaja 53:8).

Etter oppstandelsen, så sender han ut sine disipler og befaler de om å lære alle mennesker å leve etter Moseloven.

Hvem er alle mennesker i denne sammenhengen? Jesus kan ikke motsi seg selv, så om Jesus tidligere har sagt han bare kom for Israels fortapte hus så er alle mennesker i denne sammenhengen Israels etterkommere spredt utover hele verdenen. I tillegg så har vi Jesaja 53:8 som sier at Messias skal kun bære syndene til Guds folk så hva Jesus sier i misjonsbefalingen kan ikke motsi hva han selv har sagt i evangeliene og hva profetiene sier om han i Jesaja.  Så her har vi to veldig viktige ting som forteller oss at de menneskene som disiplene skulle møte og lære hvordan leve etter Moseloven var Israel.

Derfor er misjonsfebalingen en direkte oppfyllelse av Guds løfte til Israel om å vekke de opp fra sitt eksil for så å kalle de tilbake til Gud.

Men hva da med «hedningens apostel» Paulus?

Paulus leter etter Israels fortapte hus

Paulus har blitt gitt tittelen «hedningens apostel» fordi han fikk kallet til å gå til de uomskjærte. Men leser vi Bibelen på Gresk, så sier aldri Paulus at han har fått kallet til å gå til hedningene. Han sier han fikk kall til å gå til nasjonene som vi oversetter i våre Bibler som Grekere. Hvem var det som levde i nasjonene? Ifølge Bibelen, så var det etterkommere av Israels stammer som levde (og lever) i nasjonene på jorden. Hvordan vet vi dette sikkert? Ved å se på hva Paulus forkynte.

Paulus forteller oss i Apostlenes gjerninger hvordan han forkynte, først omvendelse fra lovløshet til lov også tro på Jesus Kristus i den rekkefølgen for nasjonene (Grekere) og Jøder.

Hva skjer når noen omvender seg fra lovløshet til lov? Jo som du sikkert husker, de blir Guds folk og som Jesaja 53:8 sier: Messias har bare sonet syndene til Guds folk og ingen andre.

Så Paulus sin forkynnelse kan oppsummeres slik:

  1. Omvend deg tilbake til Moseloven så du kan bli Guds folk.
  2. Son din synd med tro på Jesu Blod og oppstandelse.

Er det noe ting som tyder på at Paulus visste hvor alle stammene fra Israel var blitt av? Det er ingenting som tyder på det, men vi har andre kilder fra den tiden som viser oss at Jødene i Judas stamme var på leting etter de. vi

Er du en Israelitt?

Når du vet alt dette, så er et naturlig spørsmål; kan du være en etterkommer av Israel? For som vi har sett, Bibelen sier jo at Israel ble fordrevet til nasjonene og skulle glemme hvem de er. Så når man ser på tidsperspektivet på hvor mange 1000 år som har gått fra Israel ble fordrevet og til nå, så er det jo ikke ulogisk å tenke at ganske mange i denne verdenen er etterkommere av Israelitter. Ja kanskje for alt vi vet alle mennesker som lever her og nå?

Med noen få unntak, så er det bare Gud som kan svare på det spørsmålet. For Bibelen sier Israels Gud vet nøyaktig hvor den enkelte Israelitt har endt opp i verdenen og hvem som er deres etterkommere. Så istedenfor å legge ut på en potensiell meningsløs søken etter mulig Jødisk DNA blant dine forfedre, så vil jeg heller råde deg til å ta som bevis på at du er en etterkommer av Israel at du kjenner kallet til omvendelse.

Men det er som sagt unntak til dette, fordi moderne teknologi gjør det mulig å analysere ditt DNA å se om det skulle være noen forbindelser til Israel. Skulle du være en av de mange som er bærere av Jødisk DNA og/eller være bærere av en Jødisk haplogruppe, så er det viktig å huske hva Paulus sier: Den ekte Jøde er ikke den som er omskjært på kjød men den som lever etter loven. For det er de, og kun de som har rett til å sone sin synd med Jesu Blod. Så selv om du eventuelt er bærer av Jødisk DNA, så er det ikke ditt DNA eller din haplogruppe som gjør deg til Guds folk, det er din avgjørelse om å leve etter loven som gjør deg til Guds folk.

Hva skjer om du allikevel forkaster Moseloven og tror på Jesus?

Bibelen er klar på en ting; om Jesus er Messias så betaler hans Blod bare for syndene til de som er Guds folk. ‘

Bibelen er klar på at vi blir Guds folk når vi slutter med å leve lovstridig og vi begynner å leve etter Moseloven.

Bibelen er klar på at denne avgjørelsen kan alle ta helt uavhengig av kultur, DNA, kjønn og etnisitet.

Bibelen er klar på at om du velger, av egen fri vilje, å bli Guds folk så har du rett til å tro Jesu Blod sonet for din synd.

Du trenger ikke like hva Bibelen sier, men om du bekjenner deg selv som en kristen, så må vi si oss enig med Bibelen.

Konsekvensene av ikke bøye deg for hva Bibelen sier og ikke bli enig med den er Matteus 7:21-23: «Gå bort fra meg, for jeg kjenner dere ikke, dere som lever uten Moseloven»

Konsekvensen av ikke bøye deg for hva Bibelen sier og ikke bli enig med den er Johannes 3:36 «Hver den som forkaster Sønnen og hans lære vil rammes av  Yehovahs vrede».

Jesus døde ikke for alle, han døde bare for de som lever etter Moseloven men alle kan leve etter den om de vil, derfor kan alle få sin synd sonet.