Hvorfor er du så sint Gud?

august 29, 2022
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Hvorfor er du så sint Gud?

Har du noen gang lurt på hvorfor vi ser en veldig sint Gud i Gamle Testamentet, og en tilsynelatende fredfull Gud i Ny Testamentet? Vi leser i Gamle Testamentet om en hevnfull sint Gud som beordrer folkemord, og i Ny Testamentet om en kjærlig og god Gud som gir oss Jesus. Hvordan skal vi siviliserte kristne leve med å lese om folkemord godkjent av vår Gud i Gamle Testamentet, og samtidig vite at dette er den Gud som i Johannes 3:16 gir oss Jesus? Hvordan skal vi forstå dem i dag i år 2022? Svaret er egentlig veldig enkelt, ved å stille spørsmålet: Hvorfor?

Gud holder sine løfter

I Gamle og det Ny Testamentet, så leser vi at Jødene forstått som de 12 stammene i Israel, er Guds utvalgte folk. Vi leser i begge testamentene at de vil være Guds utvalgte folk så lenge himmelen og jorden eksisterer. Så om du kan se ut av vinduet i dag å se en himmel og en jord, så ser du beviset på at Jødene er fremdeles i år 2022 Guds utvalgte folk.

Hvordan ble Jødene Guds utvalgte folk?

En pakt som ikke kan brytes

Gjennom pakten med Abraham, bekreftet med Isak og Jakob, så lovte Yehovah at disse personens etterkommere skulle være Hans eiendom og Hans utvalgte folk. Hvem er en ett barn av Abraham? I profeten Jesajah, og i Ruths bok, leser vi at alle mennesker til alle tider kan bli en etterkommer av Abraham og utvalgt av Yehovah. Det eneste de trenger å gjøre er å omvende seg til Yehovah og leve sine liv slik Han vil de skal leve sine liv, slik som Moabitten Ruth gjorde. Paulus gjentar dette i Romerbrevet når han sier jøden er ikke den jøde som er omskjært på kjød, men det mennesket som av egen fri vilje gjør som Yehovah vil. Så selv om Jødene alltid har vært og alltid vil være Guds utvalgte folk, så har aldri den utvelgelsen vært begrenset til de som er født av en Israelsk mor.

En pakt med konsekvenser

Som en del av pakten, så sier Yehovah at Han vil velsigne den som velsigner Abrahams etterkommere, og Han vil forbanne den som forbanner Abrahams etterkommere. Så derfor sier vi helt rett i moderne tid, den som velsigner Israel blir selv velsignet, den som forbanner Israel blir selv forbannet.

Som ett sidespor, så er det viktig å nevne hva velsignelse og forbannelse ikke er. Å velsigne er ikke å si at alt hva den politiske staten Israel i år 2022 gjør er alltid rett og man blir heller ikke forbannet om man påpeker feil i den sekulære staten Israel. Tvert i mot så sier loven at vi er pålagt å påpeke synd hos våre brødre og søstre, og det gjelder også Israel og Jødene pr.av år 2022. Og om vi ikke gjør det, så blir vi (ifølge loven) holdt ansvarlig for deres synd.

Amalkittene

Å forbanne Israel er å gjøre hva Amalkittene gjorde når Israel hadde forlatt Egypt. Når Jødene var på sitt svakeste så angrep Amalek dem i slaget ved Refedim. Men fordi Yehovah hadde lovt hva Han lovt til Abraham, Isak og Jakob, så gav Yehovah Israel seieren den dagen over Amalek. Og fordi Yehovah hadde lovt hva Han hadde lovt Israel, så måtte Yehovah forbanne Amalek ved å beordre de utryddet som hevn for at de angrep Israel.

Hvorfor beordert Gud folkemord?

Hvorfor beordret Yehovah folkemord  på Amalkittene?

Amalkittene hadde forbannet Israel når de angrep de etter utgangen av Egypt. Yehovah hadde lovt Israel å forbanne alle som forbannet Israel. Derfor beordret Yehovah folkemord på Amalkittene.

Men hva da med de som bodde i Israel før Jødene kom dit?

De som bodde i Israel før

Når Israel skal innta det lovede landet, så er det lett for oss kristne å misforstå hva som egentlig skjer der. Vi kristne tenker ofte slik, Jødene er utvalgt av Gud, Gud gav dem Israel fordi de er utvalgt. Ett slikt svar ville ikke vært helt teologisk rett ifølge Bibelen:

Vi leser i Gamle Testamentet at Yehovah sier Han og Han alene eier det geografiske området vi i dag kaller for Israel, og at Han og ingen andre enn Han bestemmer hvor grensene til Israel skal gå og hvem som får lov til å bo der. Ifølge vår Bibel, så har Han nå gitt Israel til de 12 stammene hvor Judas stamme er en av de. Da har ikke vi rett til å overstyre vår Gud og bestemme at andre enn mennesker fra de 12 stammene får lov til å bo der.

De syv ittene og en advarsel

Fordi det er Yehovah og Han alene som bestemmer hvem som skal bo i Israel, så leser vi helt i begynnelsen av Bibelen at Han gir nasjonen Israel til de syv folkeslagene  Amorittene, Girgashittene, Hititteene, Hivittene, Jebusittene, Perizittene som vil kaller for Kananitter. Men fordi Kananittenes synd blir så stor og de nekter å omvende seg, så velger Yehovah å bruke Israel til å kaste de ut av landet de hadde fått. Samtidig gir Yehovah Israel en advarsel; Han sier de må ikke tro de får dette landet fordi de har gjort seg fortjent til det. De får det fordi de som bodde der levde i så stor synd at de nektet å omvende seg. Derfor må Israel vokte seg vel så de ikke faller i samme synd som disse nasjonene og alltid huske at de 7 mistet landet fordi de ikke ville omvende seg. Israel må derfor aldri glemme at de kan også miste landet om deres synd blir stor nok.

Høres ikke dette litt kjent ut?

Paulus og treet

I Romerbrevet sier Paulus at de naturlige grenene på Israels tre (etnisk fødte Jøder) er blitt brukket av fordi de ikke ville høre og gjøre hva Yehovah sa. Fordi de ble brukket av, så ble det plass til hedningene som vil høre og gjøre hva Yehovah sa. Men hedningene må ikke bli hovmodige og tro de har gjort seg fortjent til å bli podet inn. For når Yehovah kunne brekke av de naturlige grenene pga ulydighet, så kan Han uten problem brekke av hedningene pga ulydighet.

Hvorfor bestemte Yehovah at de andre nasjonene måtte fordrives

Ikke fordi de hadde gjort seg fortjent til det men heller fordi de nasjonene som bodde der var blitt så onde at Yehovah så ingen annen utveg enn å kaste de ut.Han brukte Israel til å gjøre dette for seg.

Når vi spør hvorfor så vet vi:

Vi vet at Yehovah beordret folkemord for å holde ett løfte Han hadde gitt til Israel.

Vi vet at Yehovah gav Israel som geografisk område til Jødene fordi de opprinnelige «leietakerne» hadde blitt så ond at de måtte kastes ut.

«Ok, det er vel og bra å vite dette å ha det som kunnskap. Men det forandrer ikke på at det er brutalt, inhumant og grusomt å beordre utryddelsen av ett helt folk. »

Vil den virkelige Jesus gi seg til kjenne?

Når vi leser oppdraget som ble gitt til Yehoshua (Josva), så oppdager vi med en gang noe veldig viktig: Yehoshua (Josva) fullførte aldri oppdraget om å innta Kanaans land og drive ut Israels fiender. Dette er viktig for å forstå hva som skjer i Åpenbaringen når Jesus vender tilbake. Når Jesus kommer for andre gang, så sier Åpenbaringsboken at Han kommer som en hevner som dreper Israels fiender uten nåde. Så setter Han seg i tempelet i Jerusalem og da (når Jesus sitter som konge i tempelet) vil hele Kaanans land være under Jødisk kontroll. Da først vil det oppdraget gitt til Yehoshua (Josva) være fullført.

Men en Jesus som kommer ridende på en hvit hest og dreper Israels fiender uten nåde er veldig forskjellig fra evangelienes Jesus. Er dette en og samme person? Eller snakker vi om to forskjellige her?

Når Jesus, i evangeliene, blir gitt bokrullen hvor Han leser opp skriftstedet som sier Messias er kommet for å åpne de blindes øyne så stopper Han å lese midt i kapittelet. Hadde Han fortsatt å lese så ville han lest opp hvordan Messias skal bringe inn Yehovahs hevn over Israels fiender. Det at Han stoppet å lese før Han kom så langt viser for oss at Jesus oppfyller både rollen som den lidende Messias og den seirende Messias.

Ikke 1 men 2 Messias?

Bibelen forteller oss fra profeten Jesajah at Jesus skal først komme som den lidende Messias som blir knust for våre overtredelser, såret for våre synder og kuttet av fra Yehovah for vår skyld. Når Jesus kommer igjen, så kommer Han ikke som den lidende Messias. Da kommer Han som Messias Ben David (Messias sønn av David) som skal ta hevn over Israels fiender og opprette Israels grenser slik Yehovah ville det skulle være.

Fordi vi spør hvorfor

Fordi vi spør hvorfor, så vet vi nå hvorfor Yehovah beordret folkmeord og hvorfor Han gav Israel til Jødene (Jødene forstått som de 12 stammers rike)

Men vi vet også nå at vår Messias som døde for vår synd er den samme Messias som når tid som helst kommer igjen for å utføre folkemord på Israels fiender.

Derfor skjønner vi at det er ikke egentlig noen motsetning mellom den Gud vi ser i Gamle Testamentet og det Gudsbildet vi ser i Ny Testamentet. Det er samme Gud som slåss for Israel og beordrer folkemord av Israels fiender i Gamle Testamentet som i Åpenbaringen beordrer folkemord av Israels fiender. Det er samme Gud som slåss for Israel og beordrer folkemord av Israels fiender i Gamle Testament og i Åpenbaringen som for en tid har sendt Messias Ben Yosef (den lidende Messias) så flest mulig kan gjøre som Moabitten Ruth å bli med Israel. Når tid denne nådetiden vi er i tar slutt vet ingen, men vi vet at den vil en dag ta slutt. For noen så tar den slutt i dag, men på globalt nivå, så er det ingen som kjenner timen eller dagen andre enn Yehovah selv.

En vekker for oss kristne

Om vi lar Bibelen og kun den tale for seg, så vet vi nå at Jesus kommer ikke tilbake for den kristne kirke. Han kommer ikke for å slåss for og for å hente hjem pinsvenner, baptister, lutheranere, katolikker, frie venner, misjonsforbundere, karismatikere og kristne. Han kommer for å slåss for Israels fiender og hente hjem sin brud Israel.

Hvem er Israel?

Israel er Jødene Guds utvalgte folk men Jødene er så mye mer enn Judas stamme som vi kjenner som Jøder i dag. Israels folk består av 12 stammer hvor Judas stamme er 1 av de 12.

Din stamme er ikke viktig

Alt dette handler ikke om at du som leser dette skal finne din stamme og bli en Jøde. Dette handler heller ikke om at du plutselig blir en jøde i dine fysiske gener eller dna. For alle, enten de har Jødiske gener og dna eller ikke, eller de har ikke noe kunnskap om sin stamme har en stående invitasjon fra Yehovah:

For helt siden tidenes morgen, så har vår Gud sagt i sitt ord at den hedning som ønsker å tjene Han i lydighet til Hans lov skal behandles som en likeverdig Israelitt. Det er dette det handler om: At du som leser dette gjør som Moabitten Ruth og omvender deg fra å tjene fremmede guder til å følge Israels Gud Yehovah. Da viser du at du hører og gjør hva Jesus sa, du har tro på Jesus, og det gjør deg til ett Guds barn (Johannes 1-3.)

En del av en slik omvendelse er å gjøre som Paulus, apostlene og Jesus lærte oss, omvende oss fra lovløshet tilbake til å følge den skriftlige Moseloven. Da blir du på grunnlag av din omvendelse en ekte Israelitt og en del av Guds utvalgte folk. Den andre siden ved en slik omvendelse er å velge å la Jesu Blod sone for din synd. Paulus forteller oss i Romerbrevet 2 at kun den som først har blitt en ekte Israelitt gjennom omvendelse kan sone for sin synd.

Om du tar dette valget i dag så kan du vite at om nådetiden tar slutt i morgen for deg personlig, eller globalt for oss alle sammen, så er det dine fiender Jesus kommer tilbake for å slåss mot. Da kan du vite at fordi du er en del av Israel Guds utvalgte folk, så er det deg Jesus kommer for å hente mens de kristne som har forkastet loven blir stående igjen.  (Matt 7:21-23)