Ikke nytt enda, men snart

august 22, 2022

Series: Bibel

Ikke nytt enda, men snart

Ikke nytt enda, men snart.

Lever vi i den nye eller den gamle pakt? Gjelder Moseloven for oss kristne i dag eller er den naglet til korset? Hva er Israels rolle i Guds frelsesplan? Majoriteten av kristne jeg har snakket med opp gjennom årene vil svare omtrent slik på disse spørsmålene: Ja vi lever i den nye pakt, nei den gjelder ikke fordi den ble naglet til korset, Israel og Jødene er enten satt på en midlertidig time out eller helt erstattet med kirken. Om du hadde også svart slik, så ville du derfor vært i godt selskap. Men er du sikker på at Bibelen ville vært enig med deg? 

Hvordan forstår du den nye pakt?

Den gjennomsnittlige kristne forståelsen av den nye pakt er omtrent slik: Tro på Jesus, Hans død, begravelse og oppstandelse, så er du en del av den nye pakt. Dette er alt du trenger å gjøre, prøver du å gjøre noe annet, så faller du ut av den nye pakt og gjør Kristus til intet. Din tro på Kristus og hva han har gjort for deg blir da beviset på at du er med i den nye pakt.

Bibelen derimot sier i Jeremiah 31, Hebreerbrevet 8 og 10 i tillegg til Romerbrevet 11 det er noe helt annet som beviser om du er med i den nye pakt eller ikke. For ifølge de skriftstedene, så får du i den nye pakt en sterk og inderlig kjærlighet til Moseloven og en lyst til å leve etter den. Dette får du (iflg.Bibelen) fordi hver den som er med i den nye pakt får Moseloven lagt på sitt hjerte og sitt sinn.Beviset på at du er med i den nye pakt er da ikke at du tror på Jesus, men at din tro på Jesus viser seg i din lydighet til loven og kjærlighet til loven. Er det ingen kjærlighet til loven og ingen lydighet til loven, så er du ikke med i den nye pakt ifølge Bibelen.

Men Bibelen sier også at når du er med i den nye pakt, så vil ingen lengre ha behov for lærere. I Paulus sine brever forklarer han oss at Den Hellige Ånd utruster menigheten med lærere og evangelister nettopp for at vi skal lære å kjenne Gud. I misjonsbefalingen så sier Jesus at hans disipler skal gå ut og lære nasjonene å holde alt det han har befalt dem, nettopp for at de skal lære å kjenne Gud. Synes ikke du det er litt merkelig at Paulus sier vi trenger lærere om vi er i den nye pakt?

Så det er 2 bevis på at du er med i den nye pakt:

1. Du har ett ønske om å leve ditt liv i lydighet med Moseloven som du føler en sterk kjærlighet til

2. Ingen har behov for lærere fordi alle kjenner Gud.

Ny Testamentets vitnesbyrd om den nye pakt

I Romerbrevet 11:25-27 sier Paulus (ifølge våre Bibler på Norsk) at den nye pakt skjer først når hedningens fylde er kommet inn. Det er en liten feil i oversettelsen av hva Paulus sier her, for egentlig er det mer rett å si «når nasjonens fylde er kommet inn». Hvorfor er denne forskjellen viktig?

Denne forskjellen er viktig fordi Jesus sier Han er bare kommet for Israels fortapte får. Hvem er Israels fortapte får? De er de 10 stammene i nord riket som ble spredt til alle nasjonene når Yehovah skilte seg fra Israel. Ja Yehovah skilte seg fra Israel, men Han lovte også at det ville komme en dag hvor Israel i nasjonene ville omvende seg til Han og komme tilbake til Tora (den skriftlige Moseloven). Når den dagen kom, så ville Yehovah samle Israel inn fra nasjonene hvor enn de måtte befinne seg. Dette begynte den dagen Jesus sendte sine disipler ut i verdenen, for da sendte han de for å lære nasjonene å omvende seg til Yehovah og Hans Tora. Når disse nasjonene er omvendt til Tora og forstår de er Israel, så er nasjonenes fylde kommet inn. Da (og først da) skal hele Israel bli frelst, for da (og først da) skal befrieren komme fra Sion til alle de av Jakobs ætt som har omvendt seg.Da (og først da) er vi i den nye pakt iflg Paulus (Rom 11:25-27)

I Hebreerbrevet 8:13 leser vi at den gamle pakt snart vil bli borte. I Hebreerbrevet 10:13 leser vi at Jesu fiender er ikke enda under hans føtter, derfor er vi ikke i den nye pakt enda. Ifølge Hebreerbrevet er vi derfor ikke i den nye pakt enda, vi er i den gamle som snart vil bli borte.

Ifølge Ny testamentet, så må 2 ting skje før vi er i den nye pakt:

  1. Nasjonenes fylde må være kommet inn, dette skjer gjennom omvendelse tilbake til Tora
  2. Jesu fiender må legges under Hans føtter

Er vi i den nye pakt?

Som vi har sett, så sier Bibelen at følgende må være på plass før vi er i den nye pakt:

  1. Vi må ikke trenge lærere mer
  2. Mennesker må ha en kjærlighet til Moseloven og en lyst til å følge den fordi de har loven skrevet på sine hjerter
  3. Jesu fiender må legges under Hans føtter.
  4. Nasjonenes fylde må være kommet inn

Vi vet at Paulus sier vi trenger lærere og vi vet at majoriteten av kristne i verdenen har ikke lyst til å følge Moseloven og føler slettes ikke noe kjærlighet til den. Vi vet at både Paulus og Hebreerbrevets forfatter omtaler den nye pakt som noe som kommer i fremtiden. Paulus sier den nye pakt kan ikke komme før nasjonenes fylde er kommet inn og Jesu fiender er under hans føtter.

Svaret er derfor egentlig enkelt (ihvertfall om vi kun skal forholde oss til hva Bibelen sier), nei vi er ikke i den nye pakt enda. 

Hvorfor er da Jesus en mellommann for den nye pakt?

Om vi ikke er i den nye pakt, så er det helt rett å spørre hvorfor Bibelen sier Jesus er mellommann for den nye pakt. Det er også helt rett å spørre hvorfor Jesus innstifter den nye pakt under nattverden. For å forstå det jeg nå skal si, så må vi huske på noe veldig viktig: Jesus var Jøde og var aldri en kristen. Men kanskje noe enda viktigere, Jesus skulle være lik Moses iflg.våre egne Bibler.

La oss da spørre oss dette spørsmålet: Hva var formålet med pakten mellom Moses og Gud? Svaret er at de skulle få det lovede landet og bli befridd fra Egypt. Hvorfor inngikk Yehovah vår Gud en pakt med Moses? Fordi Abraham hadde en pakt med Yehovah. Ser du hvordan pakten med Moses og pakten med Abraham overlappet hverandre og bygget på hverandre? Selv om Abraham var mellommann for den første pakten, så var Moses like mye mellommann for sin pakt, selv om de to paktene eksisterte på ett tidspunkt samtidig. Moses inngikk pakten med Yehovah fordi Abraham hadde inngått pakt med Yehovah.  Og selv om Moses pakten ikke er fullbyrdet før det øyeblikket Israel gikk inn i det lovede landet, så var Moses like mye mellommann for sin pakt.

På samme måte overlapper pakten med Moses og den nye pakt innstiftet av Jesus, og på samme måte bygger de to paktene på hverandre og er avhengig av hverandre. Selv om Moses pakten og den nye pakt eksisterer side om side, så er Jesus like mye mellommann for sin pakt som Moses er for sin. Og selv om den nye pakt ikke er skikkelig i gang før hedningenes fylde er kommet inn, så er Jesus like mye mellommann for sin pakt allerede nå som Han vil bli senere.

Så hvordan skal vi forstå Jesus som mellommann for den nye pakt?

  1. Han beviser at Han er mellommann for den nye pakt ved først å lære oss vilkårene for å holde den
  2. Så forsegler Han pakten med sitt blod for enhver person som godtar vilkårene og vil leve etter den.
  3. Så soner Han straffen for de syndene som ble begått under den gamle pakt, de syndene som var årsak til at Yehovah skilte seg fra Israel. (Hebr 9:15). Disse syndene var så alvorlige at det var ikke nok å bare omvende seg for å komme tilbake til Yehovah. Men fordi Jesus gjorde hva Han gjorde på korset, så kan enhver person som tror på korset få lov til å komme tilbake til Gud og godta Toraen som er vilkårene for den nye pakt.
  4. Godtar du vilkårene, og lar din synd bli sont med Jesus Blod, så vil Jesus lede deg frem til å den dagen den nye pakt blir virkelighet på jorden.

Tora er tegnet på at vi er snart i den nye pakt

Ett av de største bevisene på at vi er i den nye pakt er menneskets kjærlighet til Tora og menneskets lyst til å leve etter den. Men som vi har sett, så kan vi ikke se dette beviset alene som grunnlag for å si at vi er nå i den nye pakt. Vi må se det sammen med de 3 andre, Jesu fiender må legges under hans føtter, nasjonenes fylde må være kommet inn, vi må ikke trenge lærere mer.

Selv om vi ikke kan se kjærlighet til Tora og lyst til å leve etter den som bevis på at vi her nå er i den nye pakt, så kan vi se det som ett av de store bevisene på at vi nærmer oss den nye pakt.

Hvorfor?

Når den gamle pakt ble brutt, så skjedde dette fordi Israel nektet å følge Tora. Fordi de med vitende vilje nektet å følge den, så skilte Yehovah seg fra dem og spredte dem for alle vinder. Men Han lovte at en dag så ville de omvende seg tilbake til Tora, da ville Han samle dem inn igjen og ta de tilbake som sitt folk. Men for at dette skulle skje, så måtte noen ut i verdenen å lære nasjonene om Tora. Dette skjedde når Jesus sendte sine disipler ut i verdenen for å lære alle mennesker å leve etter Tora slik som Jesus lærte oss.

Vi ser i 2022 i stadig økende grad en voksende mengde mennesker, på verdensbasis, som omvender seg tilbake til Tora (den skriftlige Moseloven). Kristne mennesker både i Skandinavia, Europa og på verdensbasis som forstår at Tora gjelder i dag og ble slettes ikke «naglet» til korset.

Dette vi ser er ett tegn på at vi nærmer oss den dagen hvor nasjonenes fylde er kommet inn og den nye pakt vil bli virkelighet.

Ikke helt overbevist?

Er du kanskje ikke helt overbevist enda at Tora (den skriftlige Moseloven) gjelder i dag og at vi ikke er i den nye pakt enda?

For å ta det siste først, Hebr 8, 10 og Rom 11 snakker alle om den nye pakt som en fremtidig hendelse etter visse vilkår har skjedd. Om disse vilkårene ikke er tilstede, så kan man ikke si med god samvittighet at vi er i den nye pakt.

Så for deg som kanskje mener Tora ikke gjelder i dag, selv om du har lest hva du nå har lest?

Enten du leser om den nye pakt i Jeremiah 31, Hebr 8, Hebr 10 eller Rom 11 så sier teksten at Gud skal ta Hans Tora å legge den på Israels hjerte og sinn. Du kan ikke m.a.o lese den teksten og med god samvittighet si at Tora ikke lengre gjelder for selve grunnlaget for den nye pakt er Tora.

Israel er beviset på at Tora gjelder nå

Den andre siden ved dette er Israels posisjon i Guds frelsesplan som henger helt sammen med spørsmålet om Tora gjelder i dag eller ikke.

I Jeremia 31 står det at så lenge Tora gjelder, så er Israel Guds utvalgte folk (Jer 31:36). I Jer 31:37 sier Yehovah at Israel vil være Hans utvalgte folk intill den dagen noen kan måle himmelen og utforske jordens dyp. Å måle himmelen og utforske jordens dyp har ingen mennesker gjort enda, derfor vet vi at Israel er fremdeles i 2022 Guds utvalgte folk. Og om vi vet at Israel er Guds utvalgte folk, så vet vi at Tora gjelder den dag i dag.

Derfor blir det veldig enkelt å se at den som fremdeles måtte mene at Moseloven (Tora) ikke gjelder i dag indirekte sier at Israel ikke lengre er Guds utvalgte folk.

Moseloven er nøkkelen til den nye pakt

Som vi har forstått, Moseloven (den skriftlige, ikke den muntlige) er nøkkelen til å gå inn i den nye pakt når den kommer. For vi har lært i dag fra Bibelen at den som omvender