Jakob 5

mai 13, 2022
Series: Jakobs brev

Speaker: Ernie Hume

Jakob kapittel 5

1.Hør nå dere som er rike! Dere vil gråte, sørge over de ulykker som kommer over dere. 2. Deres rikdom har smuldret opp og deres klær har råtnet. 3 Deres gull og sølv har blitt dekt med rust og rusten vil være ett vitnesbyrd mot dere og ødelegge deres kjød som ild. Dere la dere opp skatter til de siste dager. 4. Se! Arbeiderens lønn, de som høster deres åkre, det som ble stjålet av dere roper høyt, og ropene til de som har høstet har nådd Yehovah Herrens hærskares Gud. 5. Du har levd ett liv av glede og luksus her på jorden, du har gjort deg opp glede for ditt hjerte men vet ikke at slaktedagen kommer, 6 du har fordømt, du har drept de rettferdige, de gjorde ikke motstand.

I kapittel 2, så fikk vi ett innblikk i hva som er hovedproblematikken i menighetene Jakob skriver til: De favoriserte de rike medlemmene og undertrykte de fattige medlemmene. Men kapittel 2 viste oss også at de rike hadde ikke noe problem med å saksøke sine fattige brødre og søstre. I Paulus sine brever, og i Moseloven, så leser vi at slikt må ikke forekomme. Her i vers 4-6 får vi ett dypere innblikk i hva som egentlig er problematikken i menighetene Jakob skriver til, for her sier Jakob at de rike har blitt rik på uærlig vis. De har stjålet sin rikdom fra andre (vers 4), og når de har ansatt arbeidere til å forvalte den rikdommen, så behandler de disse arbeiderne dårlig ved ikke å utbetale lønn til de (vers 4). Begge deler er en synd i Moseloven, både det å stjele og det å behandle sine ansatte dårlig. Derfor ser vi her at de rike i menigheten, de hadde helt forlatt Moseloven og levde ikke etter den. Jakob sier her til dem i versene 1-6 at de vil bli straffet og straffen vil være: Rikdommen vil smuldre opp og de vil bli fysisk syk. (vers 3). Hva Jakob sier her i versene 1-3 er en gjentagelse av 5.Mosebok 28:15-64 om lovens forbannelser som rammer dem som ikke vil leve etter Moseloven. Så sier Jakob i vers 5 at de rike har fått lov til å leve sitt liv her på jorden i glede og luksus mens de undertrykker de lovlydige fattige (vers 6) men de vet ikke at det kommer en dom (vers 5). Det er en gjentagelse av poenget til Jesu lignelse om Lazarus og den rike mann, den rike mann fikk sin rikdom her på jorden men etterpå fikk han dom fordi han hadde undertrykt Lazarus.

Det er viktig at vi forstår hva Jakob sier og hva han ikke sier her.

Han sier ikke at rikdom er syndig, han sier ikke at fattigdom er ett ideal. Derimot sier han at vi som er kristne, vi er pålagt å holde Moseloven. Og om vi holder Moseloven så skal de rike ta seg av de fattige slik Moseloven pålegger dem å gjøre. Også sier han at om du er rik, så må du aldri glemme at du er blitt rik fordi Yehovah gav deg den rikdommen. Derfor må du aldri gjøre din rikdom til din trygghet, Yehovah må være din trygghet.

7. Derfor må du nå ha tålmodighet brødre inntil Herren kommer. Bonden forventer tålmodig en høst fra jorden i rette tid. 8. Slik må også dere være tålmodige og styrke deres hjerter, for Herrens komme er nær,

Menighetene Jakob skriver til var delt mellom rike og fattige. De rike hadde for lenge siden sluttet å leve etter Moseloven, de fattige var undertrykt og spør hvorfor skjer det ingenting? Hvorfor får de rike lov til å fortsette slik?

Jakob svarer dem ved å si: Vær tålmodig og hold loven, for Herren kommer snart og da vil han høste. Det Jakob sier her er nesten direkte sitat fra Jesu ord i evangeliene. For om du husker hva Jesus sier i evangeliene, så snakker Han om hvordan ugresset vokser opp sammen med avlingen. På spørsmål fra arbeiderne om de skal begynne å luke ut ugresset, så sier Han nei fordi det vil skade avlingen. Derfor må avlingen og ugresset vokse opp sammen, men på den rette tid vil høstens Herre sende ut englene og luke ut ugresset. Ugresset vil så bli kastet i ovnen og brent. Det er dette budskapet fra Jesus som Jakob minner dem på: Vær tålmodige fordi det kommer en høst hvor ugresset vil bli kastet i ovnen og brent og dere som holder loven vil bli belønnet.

9 dere må ikke klage og være misfornøyde med hverandre brødre for den som gjør det vil bli dømt: for se! Dommeren står for døren. 10. Derfor må dere nå ta som eksempel brødre  lidelsen og tålmodigheten til profetene, de som talte i Yehovahs navn. 11. Vi ser de velsignet de som holdt ut: du har hørt om Job sin tålmodighet og du har sett Herrens belønning og slutten på Jobs prøvelser fordi Yehovah er nådefull og god.

Her sier Jakob at selv om det er vanskelig nå, så må dere som holder loven ikke klage og ikke vær misfornøyd med hverandre. For den som gjør det, vil bli dømt.

Hva Jakob sier her er nesten direkte sitat fra både Hebreerbrevet og Gamle Testamentet. For i GT leser vi om hvordan Israelittene klagde når de ble ført ut av Egypt og var misfornøyde med hverandre, I Hebreerbrevet leser vi en sterk advarsel om ikke å gjøre det samme. For som vi husker fra GT, de som klagde og var misfornøyde slapp ikke inn i det lovede land. Slik sier Jakob her at den som lider og har det vondt, men klager og er misfornøyd med andre som lider og har det vondt, vil bli dømt. Se heller på lidelsen og tålmodigheten til profetene, til f.eks Job (vers 11) hvordan han var tålmodig, led men ble til sist belønnet fordi Yehovah er nådefull og god.

Hva Jakob sier her står i ganske sterk kontrast til mye av forkynnelsen vi hører i dag. For Jakob lover oss ikke ett lett liv og ett liv uten problemer. Han lover oss ingen umiddelbar seier over vanskeligheter og urett. Derimot sier han: Når du lider ikke klag og ikke vær misfornøyd med de som lider med deg. Hold loven og vær tålmodig, da vil du til sist bli belønnet. Dette budskapet til Jakob her er nesten ett direkte sitat av Matt 6:25-34, 5:Mos 28:1-14.

12. Men viktigst av alt mine brødre, dere må ikke sverge ved himmelen eller jorden: Dere må alltid si definitivt ja eller definitivt nei så dere ikke kommer under dom (3.Mos 19:12, 4.Mos 30:3, 5.Mos 23:21,22, Salmene 76:12, Ordsp 5:4, Matt 5:33-37)

I Apostlenes gjerninger, så leser vi om Ananias og Saphira som ble drept av Gud fordi de løy til Den Hellige Ånd. Hvorfor drepte Gud dem? Om du leser den teksten på Norsk, uten først å ha bakgrunnskunnskap om Gamle Testamentet, så blir den egentlig ganske uforståelig. Men om du vet litt om Gamle Testamentet og Moseloven først, og i tillegg leser den på Gresk, så blir bildet ett helt annet. Da ser du at Ananias og Saphira ble ikke drept fordi de holdt tilbake litt av kjøpesummen. De ble drept fordi de hadde gitt ett løfte i Yehovah sitt navn at de ville gi hele kjøpesummen til menigheten. Men etter de gav det løftet, så ombestemte de seg og holdt litt av kjøpesummen for seg selv. Moseloven sier at når vi lover noe i Yehovah sitt navn, så vil Yehovah holde ansvarlig for det. Da har ikke vi lov til å ombestemme oss, men om vi ombestemmer oss, så vil Yehovah ta noe annet istedenfor slik Han tok livene deres istedenfor den kjøpesummen de hadde opprinnelig lovt å gi.

Hvorfor er det slik?

Moseloven sier at når du sverger i Yehovah sitt navn å gjøre noe eller å gi noe, så blir det du sverger å gi eller å gjøre med en gang Yehovahs eiendom. Det som er Yehovah sin eiendom tilhører Han. Om du da tar tilbake hva som tilhører Han, så tar Han noe istedenfor. I forbindelse med Ananias og Saphira, så sverget de i Yehovah sitt navn å gi hele kjøpesummen til forsamlingen. Fra det øyeblikket, så tilhørte de pengene Yehovah. Når de forandret mening og holdt noe tilbake, så stjal de fra Yehovah og resultatet var at Han tok livene deres istedenfor.

Det er dette Jakob prøver å si her i vers 12, ikke sverg å gjøre noe som helst i Yehovah sitt navn, for om dere gjør og dere ikke følger det opp så kommer dere under dom.

13. Den som lider ondt blant dere må hele tiden be: den som er glad må tilbe:

Her i vers 13 gjentar Jakob 1.Thess 5:16-18 og Fil 4:6-7, be hele tiden og vær takknemlig for alt.

14 den som er syk må tilkalle de eldste i forsamlingen så de kan be over han og salve han med oliven olje i Herrens navn

Er du syk så skal du søke forbønn fra de eldste i forsamlingen. De skal be over deg og salve deg med olje i Herrens navn. Hva betyr den siste delen av setningen der «I Herrens navn»? Det betyr ikke at de skal si «i Jesu navn» for som vi så med eksemplet med Skivas syv sønner, alle kan si «i Jesu navn» uten at det er noe kraft i det. Derimot betyr det at de skal virke i Herrens autoritet, og som vi lærer i Johannes 14 og 1.Johannes, den som er i Jesus må leve slik Jesus levde. Så for å virke i Herrens autoritet, så må du leve slik Jesus levde. Hvordan levde Jesus? I full lydighet til Moseloven. Så det Jakob egentlig sier her i vers 14 er at du skal tilkalle de eldste i forsamlingen, de skal be over deg og salve deg med olje, men de eldste må leve i lydighet til Moseloven for at det skal være en troens bønn som leder til helbredelse.

15 Og troens bønn vil reise han opp: om han har syndet vil det bli tilgitt han

Den bønn de eldste ber er det som vil helbrede, ikke hvor mye eller hvor lite den som er syk selv tror. Det i seg selv er befriende for oss å tenke på at det er ikke avhengig av vår tro når vi er syk. Det er avhengig av hvor lovlydig den som ber for oss er.

Det Jakob også sier her er at av og til, men ikke alltid, kan sykdom være forårsaket av synd. Det burde ikke overraske oss, for vi vet jo alle at hvordan vi behandler vår helse påvirker vår helse. Tar du ikke vare på helsen din, så blir du syk til sist. Men Jakob sier også her at selv om det er forårsaket av synd, så vil man bli helbredet for det OG tilgitt for det.

Hva er tilgivelse?

1.Johannes sier at den som omvender seg blir tilgitt.

Hva er synd?

Bibelen er klar på at lovbrudd er synd.

Så om din sykdom er forårsaket av at du gjør noe Moseloven forbyr, så kan du bli helbredet OG tilgitt om du omvender deg og slutter med å leve lovløst.

16. Derfor må dere hele tiden bekjenne deres synder for dere selv og med hverandre, dere må hele tiden be for dere selv på vegne av hverandre  så dere blir helbredet. For en lovlydig manns bønn er kraftig, virkefull og effektiv.

Vers 16 begynner med det lille ordet «derfor» som viser oss at det Jakob skal si nå bygger på vers 15.

I vers 15, så sa Jakob at sykdom kan av og til komme fordi vi ikke holder loven. Her i vers 16 sier Jakob, fordi sykdom av og til kan komme av at vi ikke holder loven, så må vi hele tiden leve i omvendelse og bekjennelse og be for oss selv og hverandre så vi blir helbredet.

Her i dette ene verset gir Jakob oss nøkkelen til god helse: lovlydighet og ett liv levd i omvendelse.

Men legg også merke til at Jakob sier her at vi vil snuble og av og til bryte loven, så han forventer ikke perfeksjonisme. Men så lenge vi bekjenner og omvender oss når det skjer, så vil vi bli tilgitt og helbredet.

Her i dette verset gir også Jakob oss nøkkelen til bønnesvar: lovlydighet.

Om vi holder loven så vil våre bønner være kraftig, virkefulle og effektive sier Jakob.

17. Elijah var en mann som oss med samme natur som oss, han ba innstending at det ikke skulle regne og det regnet ikke for jorden for 3 år og 6 måneder: 18. så ba han igjen og himmelen gav regn og det ble avling.

Her sier Jakob noe vi alle bør få med oss, han sier Elijah var en mann med samme natur som oss. M.a.o Elijah var ett menneske som meg og deg, han var ikke gudommelig og han hadde sine feil og var vel istand til å begå synd. Men allikevel så var hans bønner så kraftige at når han ba om at det ikke skulle regne så regnet det ikke på 3 år og 6 måneder. Og når han ba om at det skulle regne, så kom det og det ble avling. Så hva var Elijahs nøkkel til kraftig bønn? Ifølge Jakob så er nøkkelen Elijahs lovlydighet.

19 Mine brødre, om noen av dere slutter å følge loven og dere omvender han igjen så han kommer tilbake til Herren, 20 så må du vite at den som omvender en synder har reddet hans liv fra døden og dekket over en mangfoldige synder. 

Til sist i Jakobs brev sier han at den som slutter å følge loven har falt fra Herren. Men den som omvender noen tilbake til å holde loven har reddet en synder fra døden og dekket over mangfoldige synder.

Jakob sier m.a.o her det samme som Paulus i Rom 2:13 og Jesus i evangeliene: Den som holder loven og lærer andre å holde den er stor i himmelens rike, den som ikke holder loven og ikke lærer andre å holde den er ikke i himmelens rike.

Når du nå har lest Jakobs brev, hva var det som traff deg mest?

La du merke til forskjellene mellom hva Jakob sa og hva som blir forkynt i de fleste menigheter i dag?

Hvordan tenker du rundt det at det er så store forskjeller?