Jakobs brev

april 22, 2022
Series: Jakobs brev

Speaker: Ernie Hume

Kapittel 1

1.Yaakov, bar Yoseph, Ah Yshua (Jakob, sønn av Josef, bror av Yeshua/Jesus), en slave av Yehovah vår Gud og Herren Yeshua Messias, hilser alle de 12 stammene i utlendighet.

Brevet begynner med at Jakob introduserer seg med sitt virkelige navn, Yaakov bar Yoseph Ah Yshua som betyr Jakob, sønn av Josef, bror av Yeshua. Så sier han det samme som Paulus, han er en slave av Yehovah vår Gud og Herren Yeshua. Dette er viktig at vi får med oss at Yaakov her i likhet med Paulus, og i likhet med Jesus, anerkjenner at Yeshua er Herre men Han er ikke Gud på samme måte som Yehovah er Gud.

Brevet er skrevet til de 12 stammer som er utenfor Israel. Dette er også viktig å få med oss, brevet er skrevet til Jøder som tror på Jesus som lever utenfor Israel. Det er ikke skrevet til kristne som lever i 2022, det er derfor vi må huske en veldig viktig regel når vi skal forstå Bibelen: Bibelen er skrevet for oss, men ikke til oss. Når vi husker denne regelen, så hjelper det oss å forstå Bibelen fordi vi da vet at vi først må ha ett visst nivå av kunnskap om kulturen til de som Bibelen ble skrevet til for å kunne forstå den rett.

2. Vær glade, mine brødre, når dere må gjennomgå prøvelser, 3 for dere vet at når deres tro blir testet så lærer dere å være tålmodige. 4.Når dere lærer å være tålmodige så blir dere modne, hele og kommer ikke til kort i noe som helst.

Prøvelser er noe vi ikke skal skygge unna fra som vi heller ikke skal se på som noe negativt sier Yaakov. Vi skal heller glede oss over prøvelsene, for når de kommer, så er de sendt vår veg for å lære oss å bli tålmodige, modne, hele så vi ikke kommer til kort i noe som helst. ( Matt 5:12, Rom 5:3, 1.Pet 1:6)

5 Men om noen av dere mangler visdom, så må han be uten stans Yehovah om å gi han visdom. For Yehovah er generøs, Han gjør ikke forskjell på folk, så Han vil svare på en slik bønn. 6. Men den som ber om visdom må be i tro, uten å tvile: For den som tviler når han ber er lik en bølge på havet, han blir blåst hit og dit. 7 En slik mann må ikke forvente å få noe som helst fra Yehovah, 8 for han er en ustø på alle sine veger og har ikke ett helt sinn. 9. Den fattige blant dere må rose seg av sin stilling, 10 men den rike må rose seg av sin ydmykhet, for slik en gresset visner og mister sin glans, slik vil også han visne bort. 11.For solen går opp med sin brennende vind og tørker gresset så det mister sin glans, på samme måte vil den rikes stolthet visne bort.

For å gå gjennom prøvelsene, så trenger vi visdom sier Yaakov. Og har du ikke denne visdommen fra før, så må du be uten stans om å få den. Da må du be i tro uten å tvile, da vil du få visdom til å takle denne prøvelsen du står i, for Yehovah er generøs, svarer på en slik bønn og gjør aldri forskjell på folk.

Så går Yaakov litt videre og sier at den som ber men tviler må ikke forvente å få noe som helst fra Yehovah. Dette viser oss hvordan Yaakov sier det ikke bare handler om visdom, det handler om alt annet også som vi ber om.

Om du er fattig, så må du rose deg av at du er fattig. Om du er rik, så må du rose deg av at du er ydmyk selv om du er rik. Dette er Yaakovs advarsel til rike, vi må aldri rose oss av hva vi har og eier i denne verdenen. For det vi eier og har vil en dag visne vekk slik gressets prakt og glans visner når solen tørker det.

12. Velsignet er den som holder ut fristelser og prøvelser, for når hans utholdenhet blir godkjent, så skal han få livets krone som er lovt til dem som elsker Han.

I vers 2 forteller Yaakov oss at vi må være glade og takknemlige for prøvelser, for de hjelper oss til å bli hele, tålmodige og modne. Her i vers 12 forteller han oss hvorfor dette er viktig, for den som er hel, tålmodig og moden som holder ut vil få livets krone lovt til dem som elsker Han.

Hva betyr dette?

For å forstå hva Yaakov prøver å si her, så må vi begynne på slutten av vers 12. Hva betyr «livets krone lovt til dem som elsker Han»? I Johannes evangeliet, sier Jesus at den som elsker Meg holder Min lære og gjør slik som Jeg sa. I samme sted sier Jesus også at den som elsker Meg, som holder Min lære og gjør slik som Jeg sa blir elsket av Min Far og Vi skal komme å ta bolig i han. Det å elske Jesus er altså ikke å tro at Jesus døde for deg på korset, det er å holde Jesu lære og gjøre som Han sa. Hva sa Jesus? F.eks i Matt 23:2-4, 6:25-34, 7:21-23 sier Jesus: Følg Moses sin skriftlige Tora. Så om vi bare skal holde oss til Bibelen, ikke til hva vi tror eller hva vi mener, så er det å elske Jesus det samme som å følge den skriftlige Moseloven.

I Johannes 3:36 sier Jesus at den som holder Hans lære (som vi vet betyr å elske Han) vil også få evig liv. Paulus bekrefter dette i Rom 2:13. Dette forteller oss at hva Yaakov sier her i vers 12, og hva han sa i vers 2 egentlig er samme som Jesus sier i Matt 6:25-34: Når vi har behov, når vi gjennomgår prøvelser, så skal vi ikke være så opptatt av hva vi trenger vi skal heller forsikre oss om at vi lever etter Moseloven. For når vi lever etter Moseloven (Guds rettferdighet Matt 6:25-34) så lover Jesus oss at vi vil få alt vi trenger. Og den som lever etter loven, han viser kjærlighet for Jesus og han vil få livets krone til sist.

Så nå skjønner vi hva Yaakov mener i vers 12 og 2, prøvelser kommer vår veg for å hjelpe oss til å bli hel, modne og tålmodige fokusert på loven. En annen måte å si det på er at prøvelsene helliggjør oss fordi de skal motivere oss til å søke Yehovah og Hans lov og Hans lov er også nøkkelen til frelse fra de prøvelsene vi står i.

Men det er en ting til vi trenger å se på her i vers 12, Yaakov sier «for når hans utholdenhet blir godkjent». Andre steder i evangeliene sier Jesus at mange vil falle fra i de siste tider. Når man ser hva Yaakov sier her, sammenlignet med hva Jesus sier, så forstår man at vi er ikke en gang frelst alltid frelst. Vi blir frelst når vi omvender oss og tar imot, ingen kan stjele den fra oss, men vi kan stjele den fra oss selv senere i livet. Så vi er ikke endelig frelst før vi er hjemme i himmelen. Det er derfor vi har fått Den Hellige Ånd til pant på vår frelse, men som Bibelen sier, det er mulig å gjøre Den Hellige Ånd sorg.

13. Den som blir fristet må aldri si «Jeg blir fristet av Yehovah» for Yehovah blir ikke fristet av det onde, og Han frister ingen. 14. Men hver person er fristet av sitt onde begjær, vårt onde begjær lokker oss og drar oss vekk fra det gode.

Yaakov skiller klart mellom fristelser og prøvelser. Prøvelser kommer fra Yehovah for å gjøre oss hele, modne, tålmodige så vi kan arve livets krone. Fristelser kommer fra oss selv, vårt onde begjær.

15. Når vi lar oss friste så fører det til lovbrudd og når lovbrudd skjer så fører det til død. 16. La deg aldri bli narret vekk fra dette kjære brødre.

Om vi lar oss friste, så vil vi bryte loven og bryter vi loven så dør vi.

Legg merke til hva Yaakov ikke sier, han sier ikke vi bryter loven fordi vårt onde begjær frister oss. Fristelser vil alltid være der og de er ikke noe synd i seg selv, men om vi handler på de, da bryter vi loven og bryter vi loven vil vi dø.

17. For hver gode gave og perfekte gave er fra Yehovah, Han som er lysets Far, Han forandrer seg aldri.

Hver gode og perfekte gave kommer fra Yehovah .

18. Etter Hans vilje, Han fødte oss med sannheten ord så vi kan være første frukten av Hans skapelse.

Det var Yehovah som med sannhetens ord fødte oss på ny så vi kan være første frukten av Yehovah sin skapelse. Hva er sannhetens ord? For oss, så vil sannhetens ord være at Jesus døde for våre synder. Men for Yaakov så er sannhetens ord hva Jesus lærte oss, ikke at Han døde for oss. Det betyr ikke at korset er uviktig for Yaakov, men det han gjør er samme som Paulus i Romerbrevet: Først omvendelse fra lovløshet til lov, så korset i den rekkefølgen.

19. Dere vet, mine kjære brødre, at hver og en av oss må være rask til å høre og gjøre, men ikke si noe uten først å tenke og la deg ikke bli provosert til sinne og iver så lett: 20 for en manns sinne og iver gjør deg ikke rettferdig for Yehovah.

Om vi glemmer at Bibelen er skrevet for oss, men ikke til oss, så kan vi lett overse en viktig ting her i vers 19. Yaakov sier «hver og en av oss må være rask til å høre og gjøre.» I vers 1, så sier Yaakov han skriver til Jøder som tror på Messias (de 12 stammer i utlendighet.). Når en Jøde bruker uttrykekt «høre og gjøre» så mener han det Hebraiske ordet shema. Shema betyr å høre og gjøre hva som blir sagt. Så det Yaakov egentlig sier her er at hver og en av oss må være rask til å høre og gjøre hva Jesus sa, ikke til å tro Han døde for oss.

Så sier Yaakov vi må ikke snu på dette, vi må ikke først handle før vi tenker. Derfor må vi være nøye med å ikke si noe uten først å tenke igjennom hva vi sier, og vi må ikke la oss provosere så lett fordi det gjør oss ikke rettferdige for Yehovah. Men det som gjør oss rettferdig for Yehovah er at vi hører og vi gjør.

21. Slutt derfor med alt som er urent og ondt, du må med en gang i ydmykhet begynne å leve etter Ordet som gjør deg istand til å bli frelst.

Den som hører og gjør vil derfor velge selv å slutte med alt urent og ondt og omvende seg til å leve etter Ordet som gjør deg istand til å bli frelst.

Legg merke til hva Yaakov sier her, han sier ikke at når vi tror Jesus døde for oss blir vi frelst. Han sier om vi begynner å leve etter Ordet så blir vi frelst. Hvilket Ord? Johannes 1 og 3:36, Jesu lære det Ordet Han kom med. Vi vil også se i vers 25 at Yaakov sier Ordet er den skriftlige Moseloven.

22. Vær derfor en som hører og gjør Ordet, for den som hører men ikke gjør narrer seg selv.

Derfor må vi være en som hører hva Jesus sa og gjør hva Jesus sa. For den som hører hva Jesus sa, men ikke gjør det Han sa, narrer seg selv.

Mange kristne i dag hører hva Jesus sa, men de gjør ikke det Han sa vi skulle gjøre. Da sier Yaakov her at du narrer deg selv.

23.  For om en hører ordet, og ikke gjør etter det, så er en lik en mann som ser seg selv i speilet: 24. han så seg selv men når han gikk vekk fra speilet glemte han hvem han var.

For om du narrer deg selv, så er du lik en mann som ser seg selv i speilet og glemte hvem han var når han gikk vekk.

25. Men den som ser inn i den perfekte Tora, den som setter oss fri og gjør etter den, den som hører og gjør hva Tora sier, han vil være velsignet og glad i alt hva han gjør.

Men den som speiler seg i Moses sin skriftlige Tora, den som setter oss fri og gjør hva Tora sier, vil være velsignet og glad i alt hva han gjør.

26. Om noen tror han har en tro, men er ute av stand til å kontrollere hva han sier og gjør, så lever han på en illusjon og hans tro kan ikke hjelpe han. 27. Den tro som Yehovah vår Gud og Far ser etter er ren og uforfalsket, den motiverer deg til å ta vare på de foreldreløse, enkene i deres prøvelser og leve i men ikke av denne verdenen. 

Om du tror men du er ute av stand til å kontrollere hva du sier og gjør, så narrer du deg selv og din tro kan ikke hjelpe deg.

Hva betyr dette?

Mange kristne sier: Jeg tror Jesus døde for meg, men jeg er en slave av synd og jeg kan ikke følge loven om jeg så vil fordi min syndige natur strider mot det. Til dere sier Yaakov her i vers 26, om du tror Jesus døde for deg men du tror din syndige natur gjør det umulig for deg å leve rett, så narrer du deg selv, du lever på en illusjon og din tro kan ikke hjelpe deg.

For den tro som frelser er iflg.Yaakov, Paulus og Jesus den tro som er vist i lydighet til Moses sin skriftlige Tora. Den tro motiverer deg til å ta vare på de foreldreløse og enker slik Tora sier vi skal. Den tro skiller deg ad fra denne verdenen så du er i men ikke av denne verdenen.

Hva med deg som leser dette?

Har du narret deg selv?