Jesus?

november 9, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Hvem var Jesus, hvorfor kom Han og hva var grunnen til at Han måtte dø og stå opp igjen?

Hvem er vår autoritet?

Dette er alle sentrale spørsmål som er viktig å besvare, og som en kjent forkynner en gang sa, om de får Jesus feil og alt annet rett, så kan man ikke akseptere de som kristne. Men dette utsagnet virker to veger også, både på ukjente grupperinger som plutselig oppstår på internett og etablerte kirkesamfunn som påstår alltid å ha forkynt Jesus. For det som vi ikke kommer utenom er dette: Vist Bibelen virkelig inneholder Guds ord, så må Bibelen være vår høyeste autoritet også når vi skal besvare disse spørsmålene. Vist Bibelen er uenig med oss i hvordan vi, eller vårt kirkesamfunn, besvarer disse sentrale spørsmålene om Jesus så må Bibelens svar få autoritet over våre/vårt kirkesamfunns svar. Men som vi skal se i dag, så er det desverre ikke alltid slik i de mer etablerte «kristne» kirkesamfunn.

Hvem var Jesus?

Det korte og enkle svaret er Guds Sønn. Men hva betyr det? Kan Gud ha en Sønn?

Det er her de fleste kristne kommer til kort, fordi de har aldri forstått hva Bibelen sier når den bruker betegnelsen Guds Sønn om Jesus.

Vi vet at Jesus ble født i Israel i en Hebraisk kultur, og når Han ble korsfestet, så ble det sagt om Han at Han var Jødenes Konge. Alle konger i Israel hadde tittelen Guds Sønn. Hvorfor? En Israelsk konge hadde som hovedoppgave å skrive sin egen Torah for hånd (Torah er det samme som Moseloven, den delen av Bibelen de fleste kristne ikke liker) og lære sitt folk hvordan de skulle leve etter Toraen. Så når Bibelen sier Jesus er Guds Sønn, så er det samme som å si at Han er Israelsk konge som har som oppgave å lære sitt folk hvordan de skal leve etter Toraen. Vi ser dette bekreftet i Matteus 23:2-3, 7:21-23 hvor Jesus sier til disiplene «når fariseerne lærer dere hvordan dere skal leve etter Moses, så skal dere gjøre som de sier. Men dere skal ikke følge eller adlyde deres tradisjoner». Og senere så ser vi i 7:21-23 hvordan Han ikke vet hvem de er, de som kaller Han for Herre men som forkaster Hans Torah.

Jesus er Guds Sønn, men ikke slik du tror

Så vi vet, fra Bibelen, at Jesus er Guds Sønn fordi Han er Konge. Vi vet fra Bibelen at det at Han er Konge gir Han rett til å lære sitt folk hvordan de skal leve etter Guds Torah (Moseloven). Er Han din konge? De fleste kristne forkaster Moseloven og sier den ikke gjelder for oss i dag. Forkaster du Moseloven, så forkaster du Jesus som din konge iflg Bibelen.

Var Jesus Gud?

La Jesus selv svare på det: I Mars 14:62, Lukas 21:27 sier Han at Han er menneskesønnnen. Å omtale seg selv som menneskesønnen viser oss at Han så på seg selv om gudommelig. Men samtidig, så har vi de skriftstedene vanlige kristne later som om de ikke eksisterer, steder som Johannes 14:28 hvor Jesus sier Hans Far er større enn Han eller slutten av Johannes evangeliet hvor Jesus sier Han går til sin Far og sin Gud. Så hvordan kan Jesus være Gud, men kalle sin Far for sin Gud og samtidig være gudommelig?

Når vi leser evangeliene, så er det veldig tydelig at Jesus aldri sa Han var Yehovah (Faderen). Hvorfor? Fordi om Han hadde noen gang gjort det, så hadde Han ikke lengre vært syndfri og om Han ikke var syndfri, så kunne Han ikke sone vår synd. Toraen sier nemlig i de 10 bud at vi har kun lov å tilbe Yehovah vår Gud og Jesu sier selv i evangeliene at Yehovah er 1 Gud og det er Han vi skal tilbe. Det er derfor ikke noe tvil, om vi vil være intellektuelt ærlige, at Bibelen aldri åpner opp for modalisme, treenighetslæren eller tanken at Jesus er Gud Fader.

Menneskesønnen og Johannes 1

Men allikevel, så har vi Johannes 1 og Jesu egen omtale om seg selv som menneskesønnen.

Se på det på denne måten: Når jeg skriver disse ordene på skjermen, så er måten jeg skriver på og ordlegger meg på ett uttrykk av min personlighet. Dette du leser er mine ord, en del av min personlighet, en del av meg, men de er samtidig ikke alt jeg er. De er en åpenbaring av meg i en form, samtidig som det er andre deler av meg du ikke ser.

Det er slik vi må forstå Johannes 1 og hvordan Jesus omtaler seg selv som menneskesønnen. Han er Yehovahs ord, Yehovahs personlighet, en del av Han men ikke alt Yehovah er. Det er mer til Yehovah enn det vi ser i Jesus.

Er det noen andre steder vi ser Yehovahs ord? Jo i Gamle Testamentet, Toraen gitt på Sinais fjell omtales som Yehovahs ord. Da skjønner vi plutsleig at Johannes 1 forteller oss at Yeshua (Jesus Kristus) er Toraen, Jesus er den levende, pustende, vandrende Moseloven. Så det å forkaste Moseloven slik de fleste kristne gjør er å forkaste Jesus.

Hvorfor måtte Jesus dø og stå opp igjen?

Bibelen er veldig klar på det, fordi vi har alle syndet og trenger tilgivelse.

Men det er mer til det her enn dette korte enkle svaret:

Hva er synd? 

Bibelen sier synd er å bryte Guds lov (1.John 3:4.) Derfor vet vi at antikrist som er lovløshetens ånd hater Guds lov Toraen, og derfor vet vi at de fleste kristne i dag som forkaster Toraen fordi de er «under nåden» er egentlig ledet av lovløshetens ånd antikrist.

Om synd er å bryte Guds lov, Toraen, så kom Jesus for å sone for oss og betale vår skyld for alle de gangene vi har brutt Guds lov.

Kan vi da fortsette å bryte Guds lov etter vi har tatt imot Jesus?

Gud forby sier Paulus

Gud forby sier Paulus i Romerbrevet, vi kan ikke det. Vi må omvende oss som betyr at vi slutter med å leve lovløst til å begynne å leve etter Guds lov Toraen.

Men dette forklarer fremdeles ikke hvorfor Jesus måtte dø og stå opp igjen?

Elsker du Jesus så må du snakke Hans kjærlighetsspråk

I Johannes 14, så sier Jesus at den som elsker meg vil leve etter Moses skrevne lov (Toraen). Dette er samme som i Exodus 19 hvor det står at den som vil tjene Yehovah og ha Han som sin Gud må følge Toraen. Da skjønner vi at Toraen er Guds kjærlighetsspråk, det er ved å holde Toraen at Gud skjønner vi elsker Han.

Når Israel synder, så står det i Gamle Testamentet, at Yehovah ser på dette som om de har vært utro mot Han og ikke lengre elsker Han. Så Yehovah sier at synd = utroskap. Vi ser samme tankegang i Jesu omtale om seg selv som brudgommen og lammets bryllup i åpenbaringen, så vi skjønner at Jesus som Konge sin rolle er å bringe mennesker som elsker Yehovah tilbake til Yehovah.

Fordi du var utro mot Yehovah

I Toraen, så står det at når en forlovede er utro under forlovelsen, så er det lov å bryte og sende henne/han vekk fra seg for så å forlove seg med noen andre. (Numbers 5). Men det står også at om din utro forlovede ønsker å komme tilbake til deg, for å forlove seg med deg på nytt, så er det forbudt. Det er iflg.Toraen avskyelig å ta en utro forlovede tilbake.

Når vi vet at Bibelen sier synd = utroskap, så skjønner vi at når vi bryter Guds lov og gjør det som er forbudt, så er vi utro mot Yehovah og sier til Han at vi ikke lengre elsker Han. Da lar Han oss gå og bryter forlovelsen med oss. Om vi så ønsker å komme tilbake til Han og omvende oss, så kan Han ikke ta oss tilbake. Vegen tilbake er stengt, fordi Hans egen lov sier det er avskyelig for Han å akseptere oss tilbake bare pga vår omvendelse. Noe annet må skje først, og det andre er det Paulus snakker om i Romerbrevet.

Her sier Paulus at når en har vært utro mot sin forlovede, og den du har vært utro mot dør, så er du juridisk fri til å forlove deg med andre uten at det blir utroskap. Så når Jesus, som menneskesønnen og en del av Yehovah  dør på korset, så er det som Yehovah vår forlovede vi har vært utro mot som dør. Siden Yeshua (Jesus) er en del av Yehovah, så er vi i det øyeblikket Yeshua dør, juridisk fri til å forlove oss med andre og det er ikke lengre forbudt for Han å ta oss tilbake når vi omvender oss. Men siden Yehovah i Yeshua er død, så må Han også stå opp igjen så vi kan forlove oss igjen med den rette. Og det er dette som skjer når Yeshua (Jesus) står opp igjen fra de døde.

Så hvorfor måtte Jesus dø og stå opp igjen?

Fordi Yehovah elsker oss (John 3:16).

Prøv å se på dette fra ett litt annet ståsted: Vi var utro, vi valgte vekk Moses og ved å velge vekk Moses og den loven Yehovah gav til han, så sa vi til Yehovah at vi ikke elsker Han og ikke vil ha Han som vår gud. I Romerbrevet, så sier Paulus at Yehovah holder ikke på oss mot vår vilje, så om vi ikke vil han Han så lar Han oss gå og tjene andre guder som slettes ikke er guder men da må vi også ta konsekvensene av det.

Det var vår feil

Vi valgte selv å være utro, så det er 100% vår feil. Vi fortjente ikke å kunne komme tilbake til Yehovah, vi fortjente det vi selv valgte, å tjene andre guder.

Men fordi Yehovah i sin tid lovte Abraham etterkommere, og Yehovah går aldri tilbake på sitt ord, så valgte Yehovah å dø en fysisk død på ett kors. Dette var eneste måten for Yehovah å sørge for at Abraham fikk etterkommere.. Nå kan alle de som tror Jesus døde for dem bli erklært juridisk frie til å forlove seg med andre, fordi når Jesus døde, så døde Han vi har vært utro mot og da sier Toraen at vi er fri til å forlove oss med hvem vi vil. Så om du tror Jesus døde for deg, og du tror Jesus sto opp igjen fra de døde, så er du juridisk fri til å forlove deg med den oppstandne Jesus igjen og bli med til lammets bryllup.

Men om du har vært utro, og han eller hun du har vært utro mot tar deg tilbake, så er det jo ingen i sin rette forstand som vil være utro på nytt. Det er derfor Paulus sier at vi kan ikke fortsette å leve lovløst om vi tar imot Jesus.

Så hvorfor måtte Jesus dø og stå opp igjen?

Hva har Abraham med dette å gjøre?

For å oppfylle ett  løfte til Abraham, for å gjøre Yehovah fri fra loven i Numbers 5 som sa at det ville være avskyelig for Yehovah å ta oss tilbake bare pga vår omvendelse, for å gjøre oss fri til å forlove oss igjen med den oppstandne Jesus.

Alt dette vi nå har snakket om handler kun om Jesus sin gudommelige natur. Men som vi vet, Han var og er 100% menneske og 100% gudommelig.

Bibelen legger hovedvekten på korset på Hans gudommelige natur, for å gjøre det mulig for Yehovah å ta oss tilbake. Men Hans menneskelige side har også en veldig viktig rolle her.

Jesus, 100% menneske, 100% Gud

For å forstå dette, så må vi gå litt lengre tilbake i Gamle Testamentet.

I Leviticus finner vi det som heter for offerlovene, lovene som sier hva vi skal ofre i tempelet i Jerusalem for å bli tilgitt og sone vår synd. I motsetning til hva du har fått fortalt, så står det faktisk i Bibelen at blodet til bukker og dyr sonet synd, det ikke bare dekket over synd. Så den gangen, når tempelet sto, så var det fullt mulig å gå dit og sone synd ved å ofre på alteret.

Men ved en nærmere lesing, så ser vi at det var en ting de lovene ikke kunne gjøre, de kunne ikke sone bevisst synd.

(For forskjellen mellom bevisst og ubevisst synd, se tidligere undervisninger)

Hva loven ikke kunne gjøre

Bevisst synd, slik vi ser Ananias og Safira gjør i Apgj 5, kunne aldri tilgis eller sones i tempelet. Men det betød ikke at mennesker den gangen ikke begikk bevisst synd. Vist det skjedde, så var de evig fortapt og levde under det Paulus kaller for lovens forbannelse. De var forbannet vekk fra Yehovah, kunne aldri noen gang ha samfunn med Han igjen.

Når Jesus dør på korset, så er Han 100% menneske og 100% gudommelig. Vi har allerede sett hva Hans gudommelige side oppnår, når Hans menneskelige side dør, så soner Hans Blod for bevisst OG ubevisst synd. Så når Paulus sier at korset er så mye større enn loven, så sier han ikke at korset har erstattet loven, men han sier at korset kunne gjøre noe loven ikke kunne og sone bevisst synd.

Omvendelse og vår Gud forandrer seg ikke, Han dreper fremdeles de som synder bevisst

Men som vi allerede har sett, så sier Paulus at vi kan ikke fortsette å synde bevisst vist vi tar imot Jesus. Og i Hebreerbrevet, så står det også at om vi allikvel synder bevisst, etter å ha tatt i mot Han, så kommer vi inn under loves forbannelse igjen og vil gå evig fortapt slik vi så med Ananias og Safira.

Det er derfor Jakob og Johannes sier i sine brever, at den som er født av Yehovah kan ikke bevisst bestemme seg for å synde.

Så nå har vi sett nærmere på hvem Jesus var, hvorfor Han kom, hvorfor Han måtte dø og stå opp igjen. Vi har sett hva Bibelen sier, ikke hva jeg sier, ikke hva pastoren din sier eller kirkesamfunnet ditt sier. Vist Bibelen virkelig inneholder Guds ord, så må Bibelen være vår høyeste autoritet også når vi skal besvare disse spørsmålene. Vist Bibelen var uenig med deg i hvordan du, eller ditt kirkesamfunn, ville besvart disse sentrale spørsmålene om Jesus så må Bibelens svar få autoritet over våre/vårt kirkesamfunns svar.

Ett viktig spørsmål

Så la meg avslutte dagens undervisning med å stille deg ett spørsmål:

Vist Jesus er din Herre, din Konge, din Frelser, hvorfor gjør du da ikke som Han sa? Han sa vi skulle følge Moses skrevne lov, Han sa vi skulle forkaste menneskelige tradisjoner og menneskelige meninger. 99% av alle evangelikalske kristne i Norden tror Moses ikke gjelder for dem, eller de tror Jesus kom for å «fri oss fra loven» fordi vi nå er under «nåden.» Vist du tror dette, så er ikke Jesus din Konge, din Frelser og din Herre. Da vil du, vist du ikke omvender deg før den tid, høre «gå bort fra meg, for jeg kjenner deg ikke du som har forkastet min Torah.»

Har du fått Jesus rett iflg Bibelen?