Hvorfor måtte Jesus dø?

desember 5, 2020
Hvorfor måtte Jesus dø?

Hvorfor var det nødvendig for Jesus å dø en så grusom død som først pisking, tortur også korsfestelse?

Enten du er kristen, eller har vært i kontakt med kristne, så er muligheten for at du har stilt deg selv dette spørsmålet mer enn en gang. Og det standard kristne svaret er alltid «Han måtte dø for vår synd så hver den som tror på Han ikke skal gå fortapt men ha evig liv.»

Det er helt sant at Bibelen sier Han måtte dø for vår synd, så hver den som tror på Han ikke skal gå fortapt men ha evig liv. Men forstår du hva dette betyr? For veldig ofte, så gjør kristne den feilen at vi ikke tenker igjennom hva vi egentlig tror på. Vi blir blåkopier av pastoren vår/kirkesamfunnet vårt/den forkynneren vi hører på den uken og gjentar setninger og ord de har sagt uten at vi tenker over hva de sier. Om vi ikke har en reflektert tro og forstår hva vi tror på, så har vi egentlig ingen personlig tro. Det vi har er andres tro, men andres tro kan ikke frelse oss.

Så for at vi skal få ett litt mer reflektert forhold til vår egen tro og forstå hva det betyr at Jesus døde for oss, la oss se litt nærmere på hvordan Apostelen Paulus forklarer hvorfor Jesus måtte dø.

For å forstå hva Paulus sier, så må vi også skjønne litt om hans samtid og bakgrunn. Paulus sier om seg selv, i Galaterbrevet 1:14 at han var en av de dyktigste i hele Judea til å følge Jødenes Talmud. Hva er Talmud? Talmud er ikke Moseloven, Talmud er en samling av menneskelige tanker, forståelser og fortolkninger av Moseloven. I Talmud finner vi f eks regler og bud som sier at før ett måltid, så man man vaske hendene på en bestemt måte, at man ikke kan bære en matte på sabbaten, at en Jøde blir uren om han spiser med en hedning eller går inn til huset til en hedning. Men vi finner også bud som sier om hedninger ønsker å bli Jøder så er eneste måten omskjærelse. Og den som er omskjært er, iflg.Talmud,  en ekte Jøde uavhengig av hvordan de lever moralsk. Talmud er ikke gudommelig, den er ikke gitt av Yehovah, den er ikke nedskrevet av Moses, den er ikke det samme som Moseloven og har ingenting å gjøre med vårt forhold til Yehovah.

Talmud har mange likheter med våre egne tradisjoner i kirkesamfunnene. Istedenfor å tilbe Yehovah slik Han vil bli tilbedt, så sier vi at vi må bli døpt, vi må lovsynge, vi må ta nattverd, vi må det og vi må det og om vi ikke gjør det akkurat slik som vårt kirkesamfunn sier så synder vi.

Talmud og våre tradisjoner står i kontrast til Moseloven som sier at hedninger kan når tid som helst bli jøder, det eneste de må gjøre for å bli jøder, er å  ville tilbe Yehovah slik Han ønsker å bli tilbedt gjennom lydighet til Moselven. (Isiah 56, Ruths bok.) Omskjærelse er en del av det, men ikke ett krav for å kunne tilbe Yehovah. Når vi nå fortsetter, så er det viktig å huske på at Talmud er ikke Moseloven, Talmud er ikke gudommelig akkurat som våre tradisjoner er ikke gudommelig.

La oss nå gå til Efeserbrevet 2:15 og lese dette sammen. Jeg kommer til å lese en Gresk oversettelse og oversette direkte til Norsk: Jesus kom for å ta vekk Talmud og oppheve dens autoritet. Ved å oppheve dens autoritet og gjøre den til intet kunne Han gjøre de to til ett, Jøde og ikke Jøde, til ett folk og ett nytt menneske i seg selv forent gjennom korset hvor Hans Far Yehovah naglet Talmud til korset.

Forstod du hva du nettopp leste?

La meg forklare det for deg: Det Paulus vil frem til her er at Jesus kom for å gjøre Jøder og Hedninger til ett folk og en ny skapning som sammen er Yehovahs utvalgte folk som tilber Han slik Han vil bli tilbedt. Dette klarte Han gjennom å ta vekk Talmud som hindret oss fra å være ett. Når Yeshua dør på korset, så er Talmud dømt av Yehovah og naglet til korset. Så hva Paulus sier er at Talmud er opphevet og naglet til korset for de som tror på hva Jesus har gjort for oss, ikke Moseloven i seg selv.

La oss så lese Efeserbrevet 2:19 sammen, her også vil jeg lese det på Gresk og oversette det for deg: Fordi Jesus har tatt vekk Talmud, så er dere hedninger ikke lengre hedninger. Dere som tror på Han er nå ett med Israel og Israel er bygget på Moseloven som er gitt oss gjennom apostlene og profetene. Tar du vekk Moseloven som er Israels grunnlov så er det ikke lengre noe Israel.

Og Romerbrevet 2:13, også her leser jeg på Gresk og oversetter for deg: For det er ikke de som hører Moses forkynt som er rettferdige for Yehovah. Det er de som gjør hva Moses befalte som er rettferdige for Yehovah. Og 2:28: For den som er Jøde er ikke den som bærer en kippah, bønnesjal eller er omskjært på sitt kjød. Den som er Jøde er omskjært på hjertet og viser sin omskjærelse i lydighet mot Moses. Han er den ekte Jøde som lever og vandrer i Ånden og får sin ros, ikke fra mennesker men fra Yehovah.

Så hva er det Paulus vil frem til her i sin beskrivelse av hvem som er ekte Jøde og hvem som ikke er det.?

Paulus vil at vi skal forstå hva som er loviskhet og synd. Loviskhet og synd er ikke bare de åpenbare tingene som mord, drap, hor, tyveri. Det er også å erstatte Guds lov med menneskelige lover og tradisjoner og prøve å nå Gud og tilbe Han slik vi synes er best istedenfor slik Han har sagt Han vil bli tilbedt. Så når Jødene gjør som Paulus selv gjorde før han ble frelst, og prøver å følge Talmud for å tilbe Gud, så er det syndig og noe som vekker Guds vrede. Eller når hedninger prøver å følge sine tradisjoner for å tilbe Gud, så er det også syndig og noe som vekker Guds vrede. Paulus sier selv i Galaterbrevet at det er umulig å tilbe Yehovah gjennom Talmud, noe Jesus også sier i evangeliene fordi ingen klarer å holde hele Talmud.

Enten det er Talmud eller det er hedenske skikker og tradisjoner, så sier Paulus at Jesus kom for å ta dette vekk og gjøre det til intet ved å nagle det til korset og sette det under Yehovahs dom.

Derfor måtte Jesus dø for at vi alle, uavhengig av DNA og genetikk, kan samles om å tilbe Yehovah slik Han vil bli tilbedt gjennom lydighet til Moses.

Så det er rett å si at Han måtte dø for vår synd, men begrepet synd er så dypt at om vi ikke forstår alle sidene ved det, så snubler vi lett inn i synd selv. Hva mener jeg med det?

Når vi vet at Paulus sier det er syndig å tilbe Yehovah ved bruk av tradisjoner, hvorfor velger da majoriteten av Nordens kristne å tilbe Yehovah med tradisjon istedenfor å tilbe Han slik Han vil bli tilbedt?  Majoriteten av Nordens kristne velger dette nettopp fordi de har ingen reflektert tro, de er bare blåkopier av pastoren sin/kirkesamfunnet sitt/favoritt forkynneren sin og gjentar hva de har hørt uten at de tenker over hva de egentlig sier og hva de egentlig tror på. Da får man ett veldig feilaktig snevert syn på hva synd er så man snubler rett inn i synd uten å vite om det selv.

Forstår du nå hva det betyr å tro at Jesus døde for deg?

Det betyr omvendelse fra synd, men omvendelse fra synd er så mye mer enn bare å slutte å leve i hor, slutte å lyve og velge å leve moralsk rett. Det er også å slutte å tilbe Yehovah med menneskelige tradisjoner/fortolkninger og heller velge å tilbe Yehovah ved å være lydige mot Moses. For det som skjer når kristne blir frelst, omvender seg fra umoral, men holder fast på sine kirkesamfunns tradisjoner og forkaster Moses er at de holder fast på det som Jesus naglet til korset, det som ble dømt av Yehovah som synd. Hva er det? Menneskelige tradisjoner, menneskelige bud, menneskelige regler om hvordan vi skal leve og forholde oss til Gud. Menneskelige påfunn som har ingenting med Gud å gjøre.(Matt 7:21-23)

Om du tror Moses ikke gjelder for deg, så er du lovisk. Paulus advarer i Galaterbrevet at de som tviholder på tradisjoner har falt ut av nåden og Kristus gjelder ikke for dem lengre. Slipp det loviske og omvend deg i dag til nåden ved å tilbe Yehovah slik Han vil bli tilbedt, gjennom lydighet til Moses. Da og kun da vil Jesu død på korset gjelde for deg iflg Paulus. (Matt 7:21-23, Jakob 2)