Det er bare 1 veg til frelse, Jesus

mars 26, 2021

Speaker: Ernie Hume

I Johannes 19:30, leser vi, «Da Jesus hadde fått vineddiken, sa han: Det er fullbrakt! Og han bøyde sitt hode og oppgav sin ånd.»

I Hebreebrevet 5:9 leser vi, «Og da han var fullendt, ble han opphav til evig frelse for alle dem som er lydige mot ham.»

Hvordan vil du svare om jeg spør hvorfor Jesus måtte dø? De fleste kristne vil si, Han måtte dø for å sone vår synd. Det er ikke feil å svare slik, men det er ikke hele svaret. Vi kristne glemmer av og til at Jesus også levde 3 og ett halvt år på jorden før Han døde for vår synd, og vi gjør Han en stor urett ved å late som om det Han sa og det Han gjorde i de tre og ett halvt årene ikke har betydning. Vi ser i Johannes 1:29 hvor stor betydning de tre og ett halvt årene har for oss, for her står det at Han kom for å ta vekk vår synd OG for å lære oss å leve rett. Fordi vi overser den delen om å leve rett, så står vi i fare ikke bare for å misforstå Jesus men også miste vår egen frelse. (Matt 7:21-23, Hebr 5:9)

På hvilken måte kan det å overse Johannes 1:29 føre til at vi ikke blir frelst? Det kan føre til det fordi vår forståelse av frelse er veldig liten i forhold til hvordan Bibelen forstår frelse.

Vi kristne tenker på frelse som en billett til himmelen, vi er tilgitt for synd og sikret at om vi dør så våkner vi i himmelen og ikke i helvete. Bibelen derimot beskriver frelse med det Greske ordet soteria. Soteria betyr så mye mer enn bare å våkne på rett plass etter vi dør, det betyr trygghet, rikdom, overflod, beskyttelse, utfrielse, frelse. Så Bibelsk soteria, (Bibelsk frelse) er for både dette og neste livet. Men om vi er bare opptatt av neste livet, så risikerer vi å fornekte den frelsen Yehovah ønsker å gi oss her og nå. Fornekter vi den frelsen, så risikerer vi å leve i synd her og nå så vi ikke får frelse etter vi er død.

Det er derfor det er viktig å forstå hva Jesus egentlig sier her i Johannes 19:30 når Han roper «Det er fullbrakt».

Frem til den dagen, så har Jesus sitt hovedfokus vært å lære sine disipler hvordan de skal leve og hva de skal omvende seg fra. Han har lært dem å følge lytte på Fariseerne og gjøre som de sier når de lærer den skrevne Moseloven (Matteus 23:2-4) men Han har også sagt de skal forkaste Fariseernes lære når de lærer tradisjoner og menneskelige skapte doktriner. (Matteus 23:2-4) Han har lovt dem at så lenge de følger Moseloven, så vil Hans Far møte alle deres behov (Matt 6:25-34 og 5.Mosebok 28:1-14). Så når Jesus roper «det er fullbrakt!» så handler det ikke bare om å dø på korset, det handler også om å ha forberedt sine disipler til å leve ett rett liv i rettferdighet så når de tar imot forsoningen på korset kan de komme inn i ett rett forhold med Yehovah.

Dette burde egentlig ikke overraske oss om vi tenker igjennom hva som egentlig skjer på korset. For Bibelen sier at Jesus måtte dø for alle de gangene du og jeg har brutt Moseloven fordi synd er å bryte Moseloven iflg.Bibelen.  (1.Johannes) Vi har alle en eller annen gang brutt Moseloven med vitende vilje selv om vi ikke visste hvilken lov vi brøt. Vår samvittighet som er gitt oss av samme Gud som har gitt oss Moseloven, prøvde å fortelle oss at det er galt å lyve. Men den første gangen du som barn valgte å lyve fremfor å fortelle sannheten, så syndet du og fra det punktet av er du skyldig og har ingen unskyldning. Vi mennesker har ingen unnskyldning for vår synd fordi vi har fått alt vi trenger fra Yehovah til å leve rett når Han gav oss vår samvittighet. Derfor fortjener vi ikke frelse, vi fortjener helvete. Vi fortjener slettes ikke at Han som gav oss loven først skal lære oss å holde loven før Han så tar på seg vår straff for våre synder. Men det var dette Yehovah gjorde, istedenfor å gi oss det vi fortjener så kom Han ikke bare for å dø for vår synd. Han kom for å lære oss å leve rett etter Moseloven, også dø for vår synd. Vi har derfor ingen unnskyldning for ikke å ta i mot frelsen men det er derfor vi må forstå at frelse er så mye mer enn bare evig liv i himmelen.

Hebr 5:9 sier at Jesus er vår kilde til frelse for alle de som er lydige mot Han. Det står ikke at Han er vår kilde til frelse for alle de som tror på hva Han gjorde for dem på korset, det står Han er vår kilde til frelse for alle de som er lydige mot Han og dette er en viktig forskjell å få med seg.

Det Greske ordet brukt her for lydighet er hupakouo som er ett verb, altså noe vi gjør. Hupakouo oversettes som det å følge ordre, derfor kan vi best oversette Hebr 5:9 med at Jesus er kilden til frelse for alle de som følger Hans ordre. Vi vet fra før Hans ordre var ikke «tro på hva jeg skal gjøre og har gjort for dere på korset, Hans ordre var «omvend dere tilbake til Moses» (Matt 23:2-4, 7:21-23)

Med andre ord, Hebr 5:9 og Johannes 19:30 sier at Jesus er kun kilde til frelse for de som har gjort som Han sa og omvendt seg tilbake til Moseloven.

Egentlig burde ikke dette overraske deg for Jakob, 1.Johannes og Paulus er 100% enige med Jesus i dette: Frelse er ikke en passiv tro på korset, frelse er omvendelse fra lovløshet tilbake til lov hvor du går fra å fornekte Moseloven til å følge den. Men som vi så tidligere i denne talen, frelse som vi får i omvendelse er så mye mer enn bare evig liv i himmelen.

Frelse er trygghet, helbredelse,  frelse fra sykdom, fattigdom og synd. Frelse er kraft til overvinne djevelen (Åp 12 og 14) og frelse fra den evige død i helvete. Men frelse er ingen beskyttelse mot livets mange harde utfordringer.

Bibelsk frelse vil ikke beskytte deg fra å bli syk eller fra problemer, det vil heller ikke beskytte deg fra synd fordi du vil fortsatt begå ubevisst synd. Men Bibelsk frelse vil derimot frelse deg fra sykdom, fra problemer, fra utfordringer, fra synd enten helbrede deg, eller frelse deg ved å hente deg hjem vist du blir syk. Ekte frelse garanterer ikke alltid at du får alle dine behov møtt med en gang, men det garanterer at du får alle dine behov møtt når tiden er rett for det og på en måte som ærer Yehovah.

Det er derfor Bibelen sier at vi skal ta på oss frelsens hjelm i Efeserbrevet.

Frelsen hjelm er og troens skjold er vissheten vi har at samme hva som skjer, så er vi frelst fra det vi går igjennom fordi vi følger Moseloven. Frelsens hjelm og troens skjold er vissheten at selv om du ikke ser det nå, så vil Yehovah frelse deg fra sykdom, mangler, nød, problemer, uvisshet og synd fordi du holder Moseloven.

Men hva betyr det å holde Moseloven?

Moseloven har ca 613 bud alt i alt, men en god del av de budene er kun for prester, andre igjen er kun for spedalske. Noen er kun for kvinner, andre igjen kun for menn. En del bud er helt avhengig av tempelet og at vi er i Israel. Alle bud gjelder og er aktive i dag, men en mann er aldri forventet å leve etter budene for en kvinne eller en kvinne etter budene for en mann. De som er for langt unna tempelet, eller som i vårt tilfelle ikke har ett tempel fordi det er ødelagt, kan ikke følge de budene som krever adgang til tempelet. Så selv om Moseloven har 613 bud, så er det ikke slik at du skal holde 613 bud. Du skal holde de som gjelder for ditt kjønn, der du er utenfor Israel uten adgang til tempelet.

Ingen steder i Bibelen står det at Jesus opphevet noen bud, så det er en del universelle bud som gjelder for alle kjønn uavhengig hvor man er i verdenen. Som f.eks budene om hvilken mat som er tillatt og ikke tillatt, eller sabbats budet. I Åpenbaringsboken så ser vi hvor alvorlig Yehovah ser på det når de som kaller seg selv for kristne spiser uren mat, i åpenbaringsboken 2 sier Han at Han hater det. I Åpenbaringboken 3 sier Yehovah at Han vil kaste i helvete de kristne som insisterer på å spise urent men som ikke vil snu om. Så det å følge Moseloven er en essensiell ting for å bli frelst, og for å holde deg frelst, men du er den som er ansvarlig for å vite hva det betyr for deg å følge Moseloven.

Så om du er ekte frelst, så er din frelse synlig fordi alle kan se du lever etter lovens bud som gjelder for deg. Når alle kan se at du lever etter lovens bud som gjelder for deg, så kan de se din kjærlighet til Jesus og Hans Far Yehovah (John 14, 1.John 2, Jakob 2). Når Yehovah kan se din kjærlighet til Han, så vil Han se deg som sitt barn som er forsont med Han gjennom din tro på korset og omvendelse tilbake til Moses.

Trenger du frelse?

Vi trenger alle frelse, den daglige frelse, den ukentlige frelse og den evige frelse.

Yehovah har gitt deg nøkkelen til frelse, bruk den i dag ved å omvende deg tilbake til Moses så du også kan si Yehovah er min Frelse (Yehovah Yehoshua)