Kan du forsvare din tro?

oktober 7, 2021

Speaker: Ernie Hume

Vi leser, fra Matteus 28:18-20; «All makt i himmel og på jord er gitt til Meg, gå derfor ut og gjør disipler av alle nasjoner, døp dem i Faderens, Sønnens og Den Hellige Ånds navn, lær dem å adlyde alt Jeg har befalt dere.»

Når du leste Misjonsbefalingen nå nettopp, la du merke til at den nevner ikke korset med ett ord? Ingen steder står det «fortell dem at Jeg døde for dem». Istedenfor står det; «lær dem å adlyde alt Jeg har befalt dere.» Så det Jesus egentlig sier til oss her er at vi gjør disipler av alle nasjoner når vi lærer dem å adlyde alt Jesus befalte oss, ikke når vi lærer dem å tro at Jesus døde for deres synder. Hva var det Jesus befalte oss å gjøre? Matteus 23:2-4, 7:21-23, i alle evangeliene så sier Jesus det samme: Omvend dere fra lovløshet tilbake til Moseloven.

Paulus forstod viktigheten av dette, derfor ser vi han både i Apostlenes gjerninger og i brevene undervise hedninger og jøder om hvordan de skal bli rettferdige ved å følge Moses og forsonet med Gud ved tro at Jesus døde for dem. Men Paulus forstod også viktigheten av å tilpasse budskapet sitt til den kulturen han kom til, uten å gå på kompromiss med innholdet. Han forstod at Grekere som hadde ingen kjennskap til Jødisk kultur ville forstå hva han mente om han snakket og skrev som en frelst Jøde. Og han forstod at Jøder som hadde lite til ingen kunnskap om Gresk kultur ville forstå hva han mente om han snakket og skrev til dem som en frelst Greker. Derfor bruker han andre ord og uttrykk i møte med Grekere enn i møte med Jøder for å formidle det samme budskapet: Omvend dere til Moses og bli forsont med Gud gjennom korset. (1.Kor 9)

De fleste kristne som sier de lever etter Misjonsbefalingen gjør egentlig ikke det fordi de tror Misjonsbefalingen handler om korset når den egentlig handler om omvendelse. De vet heller ikke hvordan de skal kommunisere evangeliet på en måte som er forståelig for den verdenen vi lever i.

Vi lever i en verden med en overflod av informarsjon, denne tilgangen på informarsjon er både en velsignelse men også en utfordring i vårt arbeide med å forkynne evangeliet siden det krever av oss at vi har en viss kunnskap om hva vi forkynner. For det er dessverre slik at den ufrelste verdenen vet mer om Bibelen og Bibelens historie enn det vi kristne gjør, derfor vil vi bli utfordret på hva vi forkynner og om vi ikke er istand til å svare på en skikkelig forståelig måte slik Paulus ville gjort, så undergraver vi vårt eget vitnesbyrd.

Det er derfor Bibelen sier vi skal være klar til å forsvare vår tro på en logisk måte (1.Pet 3:15). Kan du forsvare din tro på Bibelen som Guds ord på en logisk måte?

De fleste kristne vil si ja, fordi hele Bibelen er Guds ord til oss. Men om du svarer slik, så har du allerede sviktet og vist deg utav stand til å forsvare din tro på Bibelen. For prøv å tenk etter hva du egentlig sier når du sier hele Bibelen er Guds ord: Om Gud har sagt noe til oss, så er det Guds vilje for oss. Om vi ikke er lydige mot Guds vilje, så synder vi. Så om hele Bibelen er Guds ord, fra 1.Mosebok til Åpenbaringen, så må vi kristne adlyde alt i Bibelen. Men om vi tenker slik, så har vi ett problem. For Bibelen har historier om voldtekt, mord, ofringer av barn og lover og regler som forbyr slike ting. Så om alt i Bibelen er Guds ord, så ender vi opp med ett ganske forvirrende og delvis schizophrenisk Gudsbilde hvor Gud i det ene øyeblikket sier «du skal ikke myrde» for i neste øyeblikk si «du skal myrde». Vi kan derfor ikke si at hele Bibelen fra 1.Mosebok til Åpenbaringen er Guds ord, og vi vet også at det er ikke alt i Bibelen Gud har sagt. De eneste stedene i Bibelen hvor Gud snakker er når Han gir loven til Moses, når Han snakker gjennom profetene i Gamle Testamentet, når Jesus sier noe i evangeliene og når Jesus sier noe i Åpenbaringsboken. Så om vi skal være inntelektuelt ærlige med oss selv, og gjøre som Paulus, så må vi heller si at Bibelen inneholder Guds ord til oss. Om Bibelen inneholder Guds ord, men ikke alt i den er Guds ord, så er resten historiske hendelser og undervisninger om hvordan vi skal leve etter det som er Guds ord. Da vil du veldig lett kunne forsvare din tro på Guds ord siden Gud flere steder har sagt ting som «du skal ikke myrde», men når noen av Hans folk myrder, så er de historiene med i Bibelen for å vise oss konsekvensen av å synde. Som f.eks når Kong David myrder, så var ikke det Guds vilje og det er ikke Guds ord. Men den historien er med i Bibelen for å advare oss mot å gjøre hva David gjorde, og viser oss at om man gjør noe som Gud forbyr, så har det konsekvenser.

Er den Bibelen du har som app på telefonen din, eller i bokform, en oversettelse av Bibelen? Alle kristne vet at Jesus, Apostlene, Paulus snakket ikke Norsk, Svensk, Dansk, Finsk, Tysk, Engelsk. Derfor så vet vi at den Norske, Svenske, Finske, Danske, Tyske, Engelske Bibelen vi har på app eller i bokform er en oversettelse av Bibelen. På Engelsk eksisterer det over 100 forskjellige oversettelser av Bibelen og hver av disse har blitt revidert opp i mot 10 ganger hver. Når det gjelder Ny Testamentet, så eksisterer det 5 800 forskjellige Greske manuskripter som danner grunnlaget for våre oversettelser. Det eldste manuskriptet vi har (når det gjelder Ny Testamentet) er P52 fragmentet som er en del av Johannes evangeliet, dette dateres til år 100-125 etter Kristus. Det yngste manuskriptet vi har er fra ca år 1526, vi har derfor ingen skriftelige kilder for Ny Testamentet eldre enn år 100 etter Kristus. Den eldste komplette Ny Testamentet vi har er fra år 300 etter Kristus. Så den oversettelsen du har av Ny Testamentet baserer seg på manuskripter fra år 100 etter Kristus til ca år 1526 etter Kristus. Når det gjelder Gamle Testamentet, så er historien en annen. I dødehavsrullene (datert til 200 år før Kristus) så finner vi fragmenter av nesten hele Gamle Testamentet og nesten hele Jesaja. Vi har derfor mer historisk bevis for at Gamle Testamentet er rett enn vi har for Ny Testamentet.

Gamle Testamentet ble satt sammen over en periode på neste 500 år fra år 700 før Kristus til år 200. Ny Testamentet ble ikke satt sammen før ca år 300 etter Kristus, og det ble gjort over 2 år. Så vi vet helt sikkert at det ikke eksisterte noe Ny Testamente når Jesus, Apostlene og Paulus levde. Vi vet helt sikkert også at de første kristne i de første 300 årene hadde ikke noe Ny Testamente, den Bibelen de brukte var det Gamle Testamentet. Derfor så kan vi si, med sikkerhet, at når Paulus sier til Timoteus at hele skriften er innåndet av Gud og nødvendig for frelse, så mener Paulus Gamle Testamentet og ikke Ny Testamentet.

Hvordan kan du forsvare din tro på Ny Testamentet når noen konfronterer deg med disse historiske opplysningene?

Når vi kristne blir konfrontert med at det er 5 800 forskjellige manuskripter til Ny Testamentet, fler enn 100 oversettelser som er blitt revidert flere ganger, og det eldste manuskriptet vi har er noen linjer fra Johannes evangeliet, så svarer vi ofte «Gud vokter over sitt ord, derfor kan vi stole på Ny Testamentet.» Som tidligere nevnt, vi lever i en verden med en stor tilgang på informarsjon så det er veldig lett for søkende ufrelste å utfordre oss på vår påstand om at «Gud vokter over sitt ord» ved å søke opp det som ble kjent som «the wicked Bible». I 1633 bestemte to forleggere i London seg for å utgi King James Bibelen på nytt, under arbeidet med utgivelsen, så faller ett viktig ord ut av oversettelsen. Istedenfor å skrive «du skal ikke begå ekteskapsbrudd» så faller ordet ikke ut så budet om å ikke begå ekteskapsbrudd blir stående som du skal begå ekteskapsbrudd. Når vi kristne sier «Gud vokter over sitt ord, derfor kan vi stole på Ny Testamentet og den oversettelsen vi har» så har vi ett forklaringsproblem når vi blir konfrontert med eksempler som the wicked Bible. Så hvordan skal vi svare? Vi skal forsvare vår tro på Ny Testamentet med å innrømme hva Bibelen ikke sier. Bibelen sier ingenting om at oversettere og trykkerier er guddommelig salvet eller inspirert. Så det er en stor mulighet for at oversettere og trykkere gjør feil, både bevisste og ubevisste feil både i vår moderne tid og i eldre tid.

Men vi vet en ting helt sikkert, vi vet at når Jesus, Apostlene og Paulus levde så hadde det vi kaller for Gamle Testamentet vært en akseptert «Bibel» i litt over 200 år. Vi vet også at for de første 300 årene etter Kristus, så hadde de første kristne ikke noe Ny Testamente, deres Bibel var Gamle Testamentet. Derfor så vet vi at alt som Jesus sier i evangeliene, alt som Apostlene skriver i brevene og Paulus i sine brever, kan ikke forstås eller tolkes alene. De må forstås, tolkes og leses i lys av Gamle Testamentet. Om vi tenker at Gamle Testamentet forklarer både evangeliene og brevene, så skjønner vi plutselig at det betyr ingenting at det eldste manuskriptet vi har til NT er P52 manuskriptet. Da skjønner vi at det betyr ingenting at det er oversettelser og Bibler med feil i, og det betyr ingenting at det er mer enn 300 år mellom Kristi død og første gangen vi finner ett helt Ny Testamente. Det betyr ingenting fordi så lenge alt i Ny Testamentet bekreftes av Gamle Testamentet (at budskapet er det samme i både Gamle og Nye Testamentet), så er Gamle Testamentet vårt bevis på at vi kan stole på det Nye.

Om vi kan bevise at Jesus, Apostlene og Paulus forkynte omvendelse fra lovløshet tilbake til Moses, og forsoning med Gud gjennom korset, så er det dette som beviser Ny Testamentet og ikke alderen på manuskriptene. Men i det øyeblikket vi tror Gamle Testamentet ikke lengre er relevant for oss, eller vi tror «Jesus kom for å sette oss fri fra Moseloven» så kan vi heller ikke bevise Ny Testamentets ekthet. For vi må være intellektuelt ærlige nok til å kunne si at vi har ikke nok historiske bevis eller manuskripter for å bevise at NT alene slik vi har det i våre Bibler er ufeilbarlig. Men vi har mer enn nok historiske bevis og manuskripter for å bevise at NT er ufeilbarlig, så lenge vi kan bevise at budskapet i NT er samme som i GT: Omvend dere fra lovløshet tilbake til Moses og bli forsont med Gud gjennom korset.

Så vil vi av og til bli konfrontert med spørsmålet; hvordan vet vi at de bøkene som er med i NT er de eneste rette?

Om vi leser kirkehistorien, så må vi være ærlige å si at det er andre brever som også kunne vært tatt med i Ny Testamentet som har samme budskap som de som er der: Omvend dere til Moses og bli forsont med Gud gjennom korset. Og vi vet, fra kirkehistorien, at flertallet av de bøkene som ikke ble tatt med ble ikke tatt med fordi deres budskap avvek så veldig fra hva Gamle Testamentet sa.

Hvordan vet vi at de bøkene som er med i GT er de eneste rette?

Det vet vi fordi GT slik vi kjenner det i dag var en akseptert «Bibel» fra 200 år før Kristus. Vi vet det også fordi de første kristne bygget sin tro utelukkende på Gamle Testamentet i de første 300 årene etter Kristus. Så det historiske vitnesbyrdet forteller oss at de bøkene som er med i GT er de eneste rette.

Så hvordan kan du forsvare din tro på Bibelen, på en logisk måte? (1.Pet 3:15)

  1. Bibelen er  ikke Guds ord, Bibelen inneholder Guds ord.
  2. Den oversettelsen du har er bare det, en oversettelse av en oversettelse av en oversettelse i det uendelige bakover i tid.
  3. Vi finner Guds ord i Mosebøkene når Gud gir Moses loven, hos profetene i Gamle Testamentet, i evangeliene når Jesus snakker og i Åpenbaringsboken.
  4. Guds ord er det samme i Mosebøkene, hos profetene, i evangeliene og i åpenbaringsboken: Omvend deg fra lovløshet tilbake til Moses og bli forsont med Gud gjennom korset.
  5. Det finnes oversettelser av Ny Testamentet og Gamle Testamentet med feil i, oversettere og trykkerier er syndige mennesker som gjør bevisste og ubevisste feil.
  6. Men som kristne, så tilber vi ikke en bok, vi tilber Han som har gitt oss sin vilje i boken og som har gitt oss fortellinger som viser hvor galt det kan gå om vi ikke følger Hans vilje.
  7. Det historiske vitnesbyrdet viser oss at vi kan stole på at Gamle Testamentet er rett satt sammen, og selv om det kan være feile oversettelser, så er budskapet likt: Omvend deg fra lovløshet til Moses + profetiene om den kommende Messias.
  8. Fordi vi kan bevise at Jesus, Paulus og Apostlene forkynte omvendelse fra lovløshet til Moses, og vi kan bevise at Jesus oppfylte profetiene, så er det dette og ikke alderen på manuskriptene som bekrefter Ny Testamentet.

Nå har du lært hvordan du skal forsvare din tro, og Bibelen, på en logisk måte som er forståelig for den verdenen vi lever i. Vær derfor lydig mot din Herre Jesus Kristus og gå derfor ut og gjør alle folkeslag til Hans disipler ved å lære de å holde Moseloven og bli forsont med Gud gjennom korset.

Yehovah velsigne deg, og kontakt oss så gjerne for uforpliktende og gratis bønn/profeti eller om du har spørsmål.