Kraften i korset

mars 5, 2021

Speaker: Ernie Hume

I kristen forkynnelse hører vi ofte om kraften i korset, og det er sant, Bibelen sier i 1.Korinterbrev 1 at Kristi kors er en kraft. Men Paulus sier også i samme kapittel at Kristi kors kan miste sin kraft om vi forkaster Moseloven. Vi har alltid lært det motsatte, at Moseloven gjør Kristi kors til intet. Kan det være vi har misforstått Paulus og lært feil? Den eneste som kan svare på dette er Paulus selv, så la oss lese 1.Korinterbrev 1:17:25 sammen og lære hvorfor Paulus sier Kristi kors kan miste sin kraft om vi forkaster Moseloven.

I 1. Korinterbrev 1:17-25 leser vi, » For Kristus har ikke utsendt meg for å døpe, men for å forkynne evangeliet, og det ikke med vise ord for at Kristi kors ikke skulle tape sin kraft. For ordet om korset er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss som blir frelst, er det en Guds kraft. For det står skrevet, Jeg vil ødelegge de vises visdom og de forstandiges forstand vil jeg gjøre til intet. Hvor er en vismann? Hvor er en skriftlærd? Hvor er en forsker i denne verden? Har ikke Gud gjort verdens visdom til dårskap? For da verden ikke ved sin visdom kjente Gud i Guds visdom, fant Gud for godt å frelse dem som tror, ved forkynnelsens dårskap. For Jøder krever tegn og Grekere søker visdom, men vi forkynner Kristus korsfestet, for jøder et anstøt og for hedninger en dårskap. Men for dem som er kalt, både jøder og grekere forkynner vi Kristus Guds kraft og Guds visdom. For Guds dårskap er visere enn menneskene og Guds svakhet er sterkere enn menneskene.»

Hva er det egentlig Paulus sier her? Jo han sier det er kraft i korset, men vise ord gjør korset mindre kraftfullt. Også sier han at det er en forskjell mellom menneskers visdom og Guds visdom. Fordi mennesker har erstattet Yehovahs visdom med sin egen, så sier Paulus at Yehovah vil ødelegge de vises visdom og de forstandiges forstand. Hva er de vises visdom og de forstandiges forstand? Her siterer Paulus Salme 33:10 og Jesajah 29:14.

I Jesajah 29:13-14 står det: Dette folket tilber meg med menneskelige påbud og regler og holder seg nær til meg med munnen og ærer meg med leppene, men deres sinn og tanker er langt borte fra meg. Fordi de tilber meg slik, så skal Jeg ødelegge deres visdom og de forstandige på en underfull måte. I salme 33:10 står det: Yehovah ødelegger folket planer og råd, Han gjør folkenes tanker til intet.

Dette som er beskrevet i Jesajah og Salme 33:10 ser vi skje oppfylt i Matteus 15 når vi leser fra vers 1: «Da kom fariseere og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa. Hvorfor bryter dine disipler de gamles forskrifter? De vasker jo ikke hendene sine når de holder måltid?. Men han svarte dem og sa: Og hvorfor bryter så dere Guds bud på grunn av deres egne forskrifter? For Gud har påbudt og sagt: Hedre din far og din mor! og Den som bruker vonde ord mot far eller mor skal visselig dø. Men dere sier: Dersom noen sier til sin far eller mor: Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en gave til tempelet! så trenger han slett ikke å hedre sin far eller mor. Dermed har dere gjort Guds bud ugyldige på grunn av deres egne forskrifter. Hyklere! Rett proferterte Jesaja om dere da han sa: Dette folk ærer meg med leppene, men deres sinn er langt borte fra meg. For de dyrker meg forgjeves idet de kommer med lærdommer som er menneskebud.»

Hva er det som skjer her i Matteus? Jesus blir konfrontert med spørsmålet om hvorfor Hans disipler ikke deltar i den rituelle håndvasken før hvert måltid. Hva er den rituelle håndvasken? I Talmud (Talmud er ikke det samme som Moseloven, Talmud er Jødisk tradisjon og Jødisk muntlig lov) finnes det en bestemmelse som sier at før hvert måltid, så skal man ære Yehovah ved å vaske hendene sine på en bestemt måte. Så det fariseerne og de skritflærde egentlig spør om her er: Hvorfor følger ikke dine disipler Talmud? Til det sier Jesus, hvorfor setter dere Talmud over Moseloven? For når dere gjør Moseloven ugyldig pga Talmud så er dere hyklere. Så fortsetter Jesus med å si at det var dette Jesaja profeterte om, at når folk ærer Yehovah med Talmud og andre menneskelige påbud istedenfor Moseloven, så er deres sinn langt borte fra Han og de dyrker Yehovah forgjeves.

Kan Jesus ha grunnlag for å spørre deg, eller din pastor, hvorfor setter dere hva dere tror er rett og riktig over Moseloven? Hvorfor sier dere at det er ok å spise svin når min Fars lov sier det motsatte? Hvorfor sier dere at Sabbaten er nå på en Søndag, eller at dere skal tilbe Meg Jesus når Min Fars lov sier at Sabbaten er fredag-Lørdag og dere skal kun tilbe og be til Yehovah? Ville Jesus ha sagt at du eller ditt kirkesamfunn var hyklere og dyrker Yehovah forgjeves?

Det Paulus sier i vers 19 er hva som var profetert i Jesajah 29:13-14, Salme 33:10 og oppfylt i Jesu liv. Jesus kom for så mye mer enn bare å dø på korset. I 3 år så lærte Han oss hvordan vi skal tilbe Yehovah ved å vise oss at det er nyttesløst å tilbe Yehovah med menneskelige tradisjoner, menneskelige meninger, menneskeskapte lover. Den eneste måten å tilbe Yehovah på er ved å være lydig mot Moseloven. Derfor vet vi nå at det er Moseloven som ødelegger de vises visdom og de forstandiges forstand.

I 1.Kor 1:24 sier Paulus at Kristus er Yehovahs kraft og visdom. Hvordan er Kristus Yehovahs kraft og visdom?

Vi vet allerede at Paulus har sagt at Moseloven er Guds visdom som skal ødelegge de vises visdom og forstandiges forstand. Når noe kan ødelegge noe, så er det kraft i det. Derfor vet vi at Moseloven i seg selv har en viktig kraft.  Dette ser vi i evangeliene at Jesus forkynte Moseloven og fortalte oss at vi skulle forkaste menneskeskapte bud og regler og kun følge Moses skrevne lov. De som gjorde som Han sa levde kraftfulle liv slik vi ser i Apostlenes gjerninger. Det er derfor ingen tvil om at Yeshua er Yehovahs visdom nettopp fordi Han forkynte Moseloven, men også fordi Johannes 1 sier Han er Moseloven. Vi ser dette også her i 1.Kor 1:24 hvor Paulus siterer Ordspråkene 3. I ordspråkene 3 møter vi Yehovahs visdom som blir identifisert som Moseloven. Så hva Paulus sier her i vers 24 er samme som i vers 19, Kristus er Moseloven og Moseloven er Guds visdom.

Om da Moseloven er Yehovahs visdom og kraft, hvordan er det da kraft i korset? Det er kraft i korset fordi du kan ikke egentlig forstå korset og hva som skjedde der om du forkaster Moseloven.

I vers 17, så sier Paulus at menneskeskapte tradisjoner, regler, lover og bud fører til at Kristi kors taper sin kraft. Så Paulus var veldig nøye på aldri å forkynne korset + menneskeskapte bud og regler. Han forkynte alltid korset + lydighet til og omvendelse til Moses for å bevare korsets kraft.

Paulus sier i Romerbrevet at Moseloven viser oss vår synd og vårt behov for frelse og tilgivelse. Så om vi ikke hadde Moseloven, så ville vi ikke vist hva synd er. Romerbrevet sier også at de som ikke er født inn i en Jødisk kultur har Moseloven skrevet på sin samvittighet, så de vet i sin samvittighet hva som er rett og galt. Når da en som aldri har hørt om Moses men som vet i sin samvittighet og kultur at det er galt å lyve, velger å lyve, så synder den personen bevisst. Ifølge Moseloven så kan ikke bevisste synder sones og den som synder bevisst er fortapt for alltid.

Hvorfor er det slik at den som synder bevisst er fortapt for alltid?

Slik Moseloven og Paulus beskriver synd, så er synd det samme som utroskap mot Yehovah. Så når du første gang fortalte en løgn, så ble det sett på som at du var utro mot din Gud. Den dagen så skilte Gud seg fra deg, og Hans egen lov forbyr Han å ta deg tilbake. Derfor kan du ikke «jobbe deg inn i himmelen»  fordi Yehovah kan ikke akseptere det. Har Han skilt seg fra deg, så er den skilsmissen for evig.(4Mosebok 5)

Betyr det at vi er alle redningsløst fortapt?

Helt tilbake i Mosebøkene, så gir Yehovah ett løfte til Abraham at han skal få etterkommere som er flere enn sandkornene på stranden og stjernene på himmelen. Disse er Israel, Jødene. Men som vi ser gjentatte ganger i Gamle Testamentet, som f.eks i Ruths bok, så tenker ikke Yehovah slik som vi mennesker. Yehovah sier at enhver person som vil omvende seg til Moses og følge han vil bli ett barn av Abraham, en ekte Jøde omskjært på sinnet uavhengig av DNA og hvor de var født.  Når Yehovah skiller seg fra Israel pga deres synd, og Han skiller seg fra deg pga din synd, så har Han all rett til å gå sin veg og la oss gå fortapt. Vi er de som har brutt Hans lov, vi er de som er fortapt og har ingen unnskyldning å komme med.

Så hvordan skal da Yehovah oppfylle løftet sitt til Abraham?

Eneste muligheten var å følge Moselovens regler og Romerbrevet 7 som sier at når en ektefelle dør, så er den andre fri til å gifte seg på nytt og om hun har vært utro, så vil hun være fri fra sin skyld fordi den som hun hadde syndet mot er død.

Så etter at Yeshua hadde lært oss i tre år hvordan vi skulle leve og hvordan vi skulle følge Moses, så gikk Han til korset. Når Han dør på korset som 100% Gud så er det vår tidligere ektefelle som vi har vært utro mot som dør. Fordi Han dør, så er vi som tror på Hans død, fri til å gifte oss på nytt og vi regnes ikke lengre som om vi har vært utro mot Han. Når Han dør på korset som 100% menneske som aldri hadde brutt Moseloven, så vil Hans Blod gjøre noe som Moseloven aldri kunne gjøre. For det står i Moseloven at blodet fra bukker og kalver kunne sone synd, men bare ubevisst synd m.a.o synd begått i vanære. Men blodet fra bukker og kalver kunne aldri sone synd begått med vitende vilje, så den første gangen du løy og du visste det var galt å lyve, så begikk du en synd som blodet fra bukker og kalver ikke kunne gjøre noe med. Den eneste som kunne gjøre noe med dette var Hans Blod, Yeshuas Blod som sonet din og min synd på korset som 100% menneske.

Nå som Gud er død på korset, så er vi fri til å gifte oss på nytt. Men om Gud forble død, så ville vi ikke hatt noen å gifte oss med. Det er derfor Jesu oppstandelse også er veldig viktig, for når Gud gjennoppstår og vekkes opp fra de døde, så er det vår nye ektemann som kommer ut av graven.

Så vi er ikke redningsløst fortapt, fordi nå kan alle som forstår de trenger frelse omvende seg fra ett liv levd i synd og begynne å følge Moses igjen og vi kan igjen komme tilbake til Yehovah. Om du og jeg tror at Yeshua døde for oss, så vil Hans Blod som 100% menneske betale for vår bevisste synd og den skyld vi har pådratt oss. Da vil Hans Blod sone vår synd, men vi gjør vel i å huske Hebreebrevets advarsel at dette er ett engangstilbud. Om vi tar imot soningen for bevisst synd, også på ett senere tidspunkt velger med vitende vilje å bryte Moseloven igjen, så er vi redningsløst fortapt. Hans Blod kan bare sone vår bevisste synd 1 gang. Og fordi du og jeg tror Yeshua døde for oss, og gjennoppstod fra de døde, så vil vårt utroskap være tilgitt, vi vil være fri til å gifte oss på nytt med vår Gud Yehovah.

Ingen kan tro for deg, ingen kan omvende seg for deg. Dette er ett valg du og jeg må selv ta, men det er ett valg mellom himmel eller helvete. Mellom forsoning eller et liv levd som Yehovahs fiende, mellom liv eller død.

Dette at vår Gud elsker oss så høyt at Han er villig til å dø for oss, og sørge for at vår bevisste synd kan sones, er det en veldig kraft i. For tenk etter, din Skaper, din Gud som du har vært utro mot elsker deg så høyt at Han døde en fysisk død på korset, ble vekket opp til live, lever i dag og samtidig sørget for at Hans Blod ville gjøre noe som aldri har vært gjort før sone bevisst synd.

Det er derfor Paulus sier korset er Guds kraft, men det er også derfor Paulus sier at menneskelig visdom vil gjøre korset mindre kraftfullt.

For hva skjer om du forkynner korset, men ikke samtidig forkynner at vi skal være lydige mot Moseloven? Korset blir mindre kraftfullt, fordi de som hører om korset vil aldri vite at vår ektemann Yehovah elsker oss så høyt at Han døde en fysisk død for å kunne gjøre det mulig å ta oss tilbake. De vil aldri vite at Yeshuas Blod kunne gjøre noe som aldri har vært gjort før i historien, sone for bevisst synd. De vil aldri forstå dybden av Yehovahs kjærlighet for oss eller kunne sette pris på hva som egentlig skjedde der på korset. Men kanskje viktigst av alt, de vil aldri forstå hvor alvorlig deres synd er og hvor mye de trenger korset eller hva sann omvendelse egentlig er.

Hvordan er det kristne flest i dag forkynner korset?

Dessverre så forkynner de fleste i dag korset uten samtidig å forkynne lydighet og omvendelse til Moses. Moses blir erstattet med menneskelige tolkinger, menneskeskapte bud, menneskeskapte lover som er forskjellig fra kirkesamfunn til kirkesamfunn. Vi har kristne som ikke egentlig forstår dybden av korset fordi de skjønner ikke hvor høyt Gud egentlig elsker dem. Så da får vi kristne som er først og fremst baptister, pinsevenner, katolikker og sist kristne. Du kan ikke bli frelst og komme til himmelen fordi du er baptist, pinsevenn, katolikk, du kan kun bli frelst og komme til himmelen fordi du har omvendt deg fra synd til å følge Moses og forsonet deg med din Gud Yehovah gjennom korset og Hans oppstandelse.

Så til sist, så er det verdt å gå dypere i dette med Yeshuas Blod og Hebreebrevets advarsel.

Det står i Hebreebrevet at om vi tar imot Hans Blod til soning for vår synd, vi omvender oss fra lovløshet tilbake til Moses, for så å velge å synde igjen så er vi redningsløst fortapt. Hans Blod kan kun sone vår bevisste synd 1 gang i livet. Men det står også i Hebreebrevet at Han er vår yppersteprest i tempelet i himmelen. Som ypperstepresten i tempelet, så gjør Han soning hver dag for vår ubevisste synd med sitt Blod. For selv om du omvender deg og du gjør alt rett, så sier Moseloven helt klart at du vil fortsette å begå ubevisst synd. Som f.eks, Peter hadde bestemt seg for ikke å fornekte Jesus. Men når presset ble for stort for han, blandet med frykt og redsel for å bli utsatt for samme tortur som Jesus, så fornektet han 3 ganger. Han ble tilgitt for den synden når han omvendte seg fordi det var en ubevisst synd. Judas hadde bestemt seg for å forråde Jesus, han ble ikke tilgitt for sin synd. Så når du synder ubevisst, så stol på 1.Johannes 1:9 som sier at bare du omvender deg fra din synd så blir du tilgitt på nytt, på nytt, på nytt og på nytt.

Det vi har lært i dag er at Paulus sier vi trenger to ting i våre liv for å ha Guds visdom og Guds kraft. Vi trenger å leve etter Moseloven som er Yehovahs visdom og vi trenger korset som er Yehovahs kraft. Vi trenger begge to, og om du tar vekk Yehovahs visdom og erstatter det med menneskeskapte regler, lover og bud, så sier Paulus at korset mister sin kraft. Og om du tar vekk korset og bare forkynner og tror på Yehovahs visdom, så har du ingen kraft i ditt liv. Du trenger begge to, Moseloven og korset, for det er det som Åpenbaringsboken sier i kapittel 12 og 14 vil gi deg kraft og autoritet til å overvinne selve djevelen med. Legg merke til dette til sist i dag, i Åpenbaringsboken 12 og 14 står det ikke at korset alene vil gi deg kraft til å overvinne djevelen. Det står korset + Moseloven gir deg kraft til å overvinne djevelen. Så gjør det som Paulus lærte oss, lev i Yehovahs visdom og kraft ved å ha en sterk vilje til å følge Moseloven i alt hva du gjør med en fast tro på at Yeshua døde for deg og sto opp igjen fra de døde den tredje dag. Da, og kun da, skal du bli frelst. (Rom 10:9)

Også er det selvfølgelig viktig å nevne at Moseloven har 613 bud. Av disse 613 så er det en god del som er kun for kvinner eller bare for menn. Andre igjen er kun for prester i tempelet i Jerusalem, mens noen andre igjen er vi avhengig av å ha adgang til tempelet for å kunne oppfylle. Så når Paulus sier at du skal følge Moses, så sier han ikke at du skal følge 613 bud. Han sier du skal følge de budene som gjelder for deg, i din situasjon, der du er uten adgang til tempelet. Det er ofte sagt at vi kan ikke si vi er lydige mot Moseloven uten ett tempel. Men når Moses ble gitt loven i ørkenen, så blir han også gitt en hel rekke bud som gjaldt tempelet og det landet de skulle innta. Dette var bud de ikke kunne leve etter i ødemarken, men det at de ville leve etter de selv om de ikke kunne og at de valgte å holde det de kunne holde, var lydighet godt nok for Yehovah. Så om du velger å leve etter de bud du kan, der du er utenfor Israel uten adgang til tempelet så er det lydighet godt nok for Yehovah.

Så gjør det rette valget i dag, omvend deg tilbake til Moses og Guds visdom og kraft. La deg også forsone med Hans kraft i korset, så du også kan bli omskjært på ditt hjerte og leve som en ekte Israelitt og ett Guds barn (Rom 2:29, John 3:16)