Er ditt navn i livets bok?

september 1, 2021

Speaker: Ernie Hume

Iflg.Store Norske Leksikon, så er Livets bok: «et uttrykk i Bibelen som betegner en himmelsk katalog over navn på de frelste. Uttrykket omtales flere steder, særlig i Johannes’ åpenbaring (3,5; 13,8; 20,12 og 15; 21,27), men også i Salmenes bok kapittel 69, vers 29 og Filipperbrevet kapittel 4, vers 3.»

Det er omtrent slik vi kristne ser på Livets bok, som en oversikt eller himmelsk katalog over alle de som har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og Frelser. Det er derfor ikke så uvanlig å høre kristne si at den som blir frelst får navnet sitt skrevet i livets bok når de har tatt imot Jesus.

Alt dette høres veldig Bibelsk og rett ut, men hva om det ikke er det? Har du noen gang faktisk selv åpnet Bibelen og sett om den støtter tanken at «hver den som tar imot Jesus som sin Frelser og Herre får navnet sitt skrevet i livets bok»? For om den ikke støtter en slik tanke, og du tror den gjør det, så kan det være at ditt navn ikke står i livets bok fordi det er en helt annen måte å få det skrevet opp på. Skal vi derfor for ett lite øyeblikk legge til side hva vi har hørt om livets bok, hva pastoren vår sier om livets bok, hva vi selv tror om den og bare la Bibelen få lov til å snakke for seg selv?

I Matteus 10:32 sier Jesus, «Hver den som bekjenner Meg vil Jeg bekjenne for Min Far i himmelen». Hva har dette å gjøre med livets bok? Om vi går til Åpenbaringen 3:5 får vi forklaringen, for her sier Jesus «Den som seirer vil få hvite klær og Jeg vil aldri stryke hans navn ut fra livets bok, men Jeg vil bekjenne hans navn for min Far og for englene.» Så vi skjønner nå, fra Matt 10:32 og Åp 3:5 at det å bekjenne Jesus for mennesker gir oss hvite klær og navnet vårt skrevet i livets bok. Fra Åpenbaringen 20:12 leser vi at de døde står foran Gud og bøker blir åpnet, så blir en annen bok åpnet som er livets bok og alle døde dømmes etter deres gjerninger. Om noen ikke har navnet sitt skrevet i livets bok, så kastes de i ildsjøen. Og i Lukas 10:20 sier Jesus, «gled dere ikke over at åndene er lydige til dere, men gled dere ovar at deres navn er skrevet i livets bok.»

Så hva vet helt sikkert om vi lar Bibelen snakke for seg selv?

1. Den som ikke er skrevet i livets bok blir kastet i ildsjøen, derfor skjønner vi at det er veldig viktig å ha navnet sitt der.

2. Den som har navnet sitt i livets bok har hvite klær fordi han har bekjent Jesus for mennesker.

3. Alle mennesker dør, og alle som dør skal en dag dømmes etter hva de har gjort ikke etter hva de trodde på.

4.Det er to utganger av den dommen, enten kastes du i ildsjøen eller så slipper du inn i himmelen vist navnet ditt er i livets bok.

Selv om vi nå vet en del mer, så er det fremdeles noe uklart: Hva betyr hvite klær og hvordan bekjenner vi Jesus for mennesker?

I Hebr 11:28, Ezekiel 9, Deut 6:8 og Joshua 1 leser vi at de som tilhører Yehovah har Yehovas merke i pannen og på hånda, dette merket er Hans lov som er Moseloven. Moseloven inneholder 613 bud, og hver rull eller bok med Moselovene er ganske tunge å bære på, så vi skal være glad akkurat dette ikke skal tolkes 100% bokstavelig. Det å ha Hans lov på panna og hånden er hva vi finner i Joshua 1, Moseloven er så viktig for oss at vi hele tiden tenker på den (pannen) og den er så viktig for oss at vi hele tiden lever etter den (hånda).

I Åpenbaringsboken leser vi om de 144 000 som kommer ut av den store trengsel med hvite klær, vasket i lammets blod. Disse 144 000 hadde nektet å ta dyrets merke på panna eller hånda. Dyrets merke er det motsatte av Guds merke fra Hebr 11:28, Ezekiel 9, Deut 6:8, Joshua 1, og vi vet at Guds merke er det vi får når Moseloven er så viktig for oss at vi tenker på den og gjør den hele tiden. Om da dyrets merke er det motsatte av dette, så forstår vi at disse 144 000 har fått hvite klær fordi de nektet å gjøre noe som Moseloven forbød.

Nå skjønner vi at det å være kledt i hvitt er ett bilde på den som følger Moseloven. Som vi husker fra Matt 10:32, Åp 3:5, det å være kledt i hvitt gjør at ditt navn blir skrevet i livets bok. Nå skjønner vi altså at for å få vårt navn skrevet i livets bok, så må vi omvende oss fra lovløshet til lov og gjøre som Jesus sa: Følg Moses (Matt 23:2-4)

Nå blir det plutselig klart hvordan Jesu disipler, i Lukas 10 kunne ha sine navn skrevet i livets bok lenge før Jesus døde på korset. De hadde allerede omvendt seg fra lovløshet til lov og begynt å følge Moses slik Jesus hadde lært dem.

Hva vet vi nå?

1.Den som ikke er skrevet i livets bok blir kastet i ildsjøen, derfor skjønner vi at det er veldig viktig å ha navnet sitt der.

2. Den som har navnet sitt i livets bok har det fordi han følger Moseloven

3. Alle mennesker dør, og alle som dør skal en dag dømmes etter hva de har gjort ikke etter hva de trodde på. Derfor dømmes vi ikke om             om vi tror på Jesus eller ikke men vi dømmes etter om vi fulgte Moses eller ikke. (Matt 23:2-24, 7:21-23)

4.Det er to utganger av den dommen, enten kastes du i ildsjøen eller så slipper du inn i himmelen vist navnet ditt er i livets bok og du                   har  fulgt Moseloven.

Nå skjønner vi at våre navn blir skrevet i livets bok om vi tar imot Jesus som vår Herre og gjør som Han lærte oss, å følge Moses. (Matt 23:2-4.) Men så er spørsmålet, hvor blir det av korset? For når vi har hele tiden hørt at vi får våre navn skrevet i livets bok ved å tro på korset, ikke ved å følge en lov, så kan det være vanskelig å forstå hvor korset blir av. Som vi skal se, så er korset der og det må også være med i bildet for at vi skal få våre navn skrevet i livets bok bare at det er ikke akkurat slik vi har fått det fortalt.

For å forstå hvilken rolle korset spiller i dette, så må vi helt tilbake til 5.Mosebok 29.

Her i 5.Mosebok 29 så har Israel akkurat forpliktet seg til å inngå en pakt med Yehovah, betingelsen for pakten er at de skal følge Moseloven så skal Yehovah være deres Gud. I 5.Mosebok 29:19-20 sier Yehovah «om noen hører denne pakten og tenker i sitt sinn at de vil være en del av den uten å trenge å følge loven, så vil Yehovah ikke tilgi han. Yehovahs sinne vil rase mot denne mannen og legge på han alle de forbannelsene som er skrevet i denne lov, for så å utslette hans navn fra livets bok».

Hva var det vi nettopp leste?

Når Israel går ut fra Egypt, så inngår Yehovah en pakt med dem ved Horeb. Vilkårene for pakten er den samme som den fornyete pakt i 5.Mosebok 29, om Israel holder Moseloven så vil Yehovah være deres Gud. Horeb pakten bryter Israel og alle unntatt Joshua, Caleb og Moses blir utslettet. Når vi kommer til 5.Mosebok 29, så er det neste generasjon som inngår pakten med Yehovah. Det er fremdeles Moses som er mellommann mellom Israel og Yehovah. Om vi leser 5.Mosbeok 29, så ser vi noe veldig interessant. Selv om dette er neste generasjon, så omtaler Moses dem som om de er den generasjonen som gikk ut av Egypt. Moses omtaler også alle de som ikke er der som en del av den pakten og vi ser på Hebraisk at dette er en fornyet pakt ikke en ny pakt. Med andre ord, Moses regner neste generasjon som om de var tilstede før de ble født når de gikk ut av Egypt. Ser du likheten mellom det Moses sier her og Jesu yppersteprestlig bønn i Johannes evangeliet hvor Han ber for sine disipler, OG for alle de som ikke er der, som i senere tid vil tro på Han og følge Han?

La oss prøve å oppsummere litt hva vi nå vet skjer i 5.Mosebok 29.

Israel er frelst ut av Egypt, de inngår en pakt med Yehovah som de bryter. Som straff utsletter Yehovah dem alle med unntak av Moses, Joshua og Caleb. Barna til de som gikk ut fra Egypt står nå i 5.Mosebok 29  klar til å gå inn i den samme pakten som deres foreldre hadde me Yehovah hvor vilkårene for pakten er den samme, om de vil holde Moseloven så vil Yehovah være deres Gud. Så leser vi 5.Mosebok 29:19-20 at straffen for å bryte pakten er den samme som den første pakten, navnene til de som bryter den vil utslettes fra livets bok.

Det ordet på Hebraisk som her brukes for en fornyet pakt finner vi igjen i Lukas 22:20 som så feilaktig oversettes som «ny» pakt. Om vi leser 5.Mosebok 29 og Lukas 22:20 på Hebraisk og Gresk, så ser vi med en gang at det er ikke en ny men en fornyet pakt hvor paktsvilkårene er det samme hele vegen – bryter du Moseloven så slettes navnet ditt fra livets bok.

Hva vet vi fra Lukas 22:20? Jo den fornyete pakt er i Hans Blod, det offeret Jesus gjør for oss på korset. Så om vi aksepterer Hans Blod som soning for vår synd, så sier Hebreebrevet 10 og 5.Mosebok 29:19-20 at den som sier i sitt sinn at de vil være en den av pakten men ikke følge paktsvilkårene (Moseloven) vil ikke bli tilgitt av Yehovah. Yehovahs sinne vil rase mot denne mannen, legge alle forbannelsene i loven (5.Mosebok 28:14-64) på han og utslette hans navn fra livets bok. Dette er nøyaktig det samme som Jesus selv sier i åpenbaringen 3:5.

Så nå skjønner vi at den fornyete pakt i Jesu Blod er ikke en ny pakt, det er en fornyet pakt, og vilkårene for pakten er den samme: Hold Moseloven så vil ditt navn bli skrevet i livets bok.

Det er også her vi skjønner best korsets betydning, for om vi går tilbake til 5.Mosebok 29:19-20, så vet vi at hver den som inngår i pakten men bryter loven vil bli strøket fra livets bok. Vi vet fra 5.Mosebok 29 at pakten ble ikke bare inngått med Israel, teksten er veldig tydelig på at den ble inngått med hele menneskeheten. Men som vi vet, vi har alle på ett tidspunkt gjort dette og brutt Moseloven enten vi er hedning eller Jøde. I det øyeblikket, så ble våre navn strøket fra livets bok.

Men selv om våre navn ble strøket fra livets bok, så sier Yehovah i Johannes 3:16, at Han gir oss en sjangs til. Vist vi vil fornye pakten med Han gjennom Jesu Blod, på de samme paktsvilkårene som før (hold Moseloven), så vil Han skrive våre navn inn igjen i livets bok. Men om vi tar imot denne pakten, også bryter den av vitende vilje, så sier Hebr 10, 5.Mosebok 29:19-20 at våre navn blir strøket permanent fra livets bok. Det er derfor Jesus sier i Matt 7:21-23 «gå bort fra Meg for Jeg kjenner dere ikke, dere som lever lovløst.»

Så hvor blir korset av oppi alt dette? La oss prøve å oppsummere litt:

Israel ble frelst ut av Egypt og inngikk en pakt med Yehovah, vilkårene for denne pakten var om dere vil holde Moseloven så vil Jeg være deres Gud. Israel brøt denne pakten, Yehovah slettet fra livets bok alle som brøt den, men fornyet pakten med de samme vilkårene med den neste generasjon men denne gangen også med alle som ikke var der inkludert alle hedninger. Så fra og med 5.Mosebok 29, så ble du som ikke har noe Jødisk i din slekt holdt ansvarlig av Yehovah for å følge Moseloven. Som du vet, så har vi alle brutt Moseloven enten vi er Jøde eller hedning, og vi har gjort det med vitende vilje. Når vi brøt den, så strøk Yehovah navnene våre fra livets bok, men så gir Yehovah oss en siste sjangs i Jesus. Om vi vil fornye pakten med Han gjennom Jesu Blod, og akseptere de samme paktsvilkårene som før (holde Moseloven), så vil vi på nytt kunne inngå i pakten mellom Yehovah og Israel og Yehovah vil bli vår Gud. Men Bibelen er veldig klar, dette er siste gangen Han fornyer pakten. Så om du nå med vitende vilje bryter den, så blir ditt navn strøket fra livets bok og kan aldri skrives inn igjen.

Så korset og Jesus er veldig sentralt i dette, men om vi tar korset og Jesus alene så blir ikke vår navn skrevet inn i livets bok. Korset og Jesus er det som gir oss tilgang til Yehovahs fornyete pakt, men om vi aksepter den, så har vi ett ansvar for å følge vilkåren for pakten som er Moseloven. Da vil vi våre navn bli skrevet inn i livets bok, og da kan vi vite sikkert at når vi dør så står vi der i hvite klær og blir ikke kastet i ildsjøen.

Er ditt navn skrevet i livets bok?

Om du har bedt Jesus inn i hjertet ditt, men ikke følger Moseloven, så står det ikke i livets bok. Om du følger Moseloven, men har ikke tatt imot Jesus, så står det ikke i livets bok. Men om du tar imot Jesus OG følger Moseloven, så står det i livets bok.

Hva da med 5.Mosebok 29:19-20 og Hebr 10?

Vi kan ikke svare på om du har gjort deg skyldig i disse tingene og dermed fått ditt navn permanent strøket fra livets bok. Det er kun 2 stykker som kan svare på det, deg selv og Yehovah. Men det vi vet helt sikkert er at Bibelen helt tydelig sier det er en forskjell på uvitenhet og det å velge å bryte Moseloven når du vet du ikke skal.

Legg merke til hva både 5.Mosebok 29:19-20 og Hebr 10 sier: Den som tar imot pakten med Yehovah, som leser vilkårene (å holde Moseloven) og som derfor vet hva som Yehovah forventer for så å si at han vil ha pakten men ikke oppfylle vilkårene er den som får navnet sitt strøket fra livets bok for alltid. En slik person er en person som vet, uten å tvile at Moseloven er vilkåret for pakten. Om dette gjelder deg vet vi ikke, det vet bare du og Yehovah.

Har du ditt navn skrevet i livets bok?