Lovens forbannelse?

februar 5, 2021
Lovens forbannelse?

I 5.Mosebok 3o:1-10, leser vi «Når du forstår du er under lovens forbannelse, så vil du omvende deg tilbake til Meg din Gud Yehovah for å høre og gjøre det Jeg sier deg. Da vil Yehovah frelse deg og gi deg nåde, da vil Han samle dere alle til ett folk igjen. Da vil Yehovah din Gud gjøre vel imot deg og gjøre deg mer tallrik enn alle dine fedre. Yehovah din Gud vil omskjære ditt og dine barns hjerte, så dere vil elske Yehovah deres Gud med hele deres sinn og leve. Yehovah din Gud vil legge alle lovens forbannelser på deres fiender, de som hater dere, de som forfølger dere, om dere vil høre og gjøre hva Yehovah har sagt. Da vil Yehovah gi dere overflod i alt dere gjør, alt hva dere har, alt hva dere eier og fryde seg over dere slik Han gledet seg over deres forfedre når de hørte og gjorde det Yehovah sa. For når dere hører og gjør hva Yehovah sier vil dere velge å følge Hans lov Moseloven så dere kan vende tilbake til deres Gud med hele deres sinn og vesen.»

I Jeremiah 31:31-34, leser vi» Den dagen kommer sier Yehovah når Jeg skal gjøre en fornyet pakt med Israels og Judahs hus. Dette vil ikke være likt den pakten Jeg gjorde med deres fedre den dagen Jeg tok dem ved hånden og ledet dem ut av Egypt, fordi det var en pakt de brøt selv om Jeg er deres ektemann erklærer Yehovah. Dette er pakten Jeg vil gjøre med Israels hus etter disse dager sier Yehovah, Jeg vil skrive min lov på deres sinn og Jeg vil være deres Gud. De som hører og gjør Min lov vil være Mitt folk og ingen av de vil trenge å lære sin nabo og bror hvordan de skal søke Meg og kjenne Meg fordi de skal alle kjenne Meg fra den minste til den største erklærer Yehovah. Da vil Jeg tilgi og glemme deres synd.»

Lever du under lovens forbannelse eller er du under nåde i nådens tidsalder?

99,99% av verdens kristne vil si de er under nåden i nådens tidsalder, men de har vært en gang i tiden under lovens forbannelse før de ble frelst.

Hva er egentlig «lovens forbannelse»?

Ifølge Bibelen så er lovens forbannelse straffen Yehovah vår Gud sender når vi begår lovbrudd og gjør noe Hans lov sier er forbudt å gjøre. Så lovens forbannelse er konsekvensene av å gjøre noe som er ulovlig, og som vi skal se, så vil lovens forbannelse ramme både frelste og ufrelste.

Det er to måter å begå lovbrudd på, vi kan enten gjøre det bevisst eller ubevisst. Hva er egentlig forskjellen? Forskjellen ligger i motivet for det du gjør. Som f.eks Peter løy og sa han ikke visste hvem Jesus var. Løgn er synd uansett hvordan du snur og vender på det, men Peter hadde ikke bestemt seg for å lyve. Bibelen sier klart at Peter hadde bestemt seg for aldri å fornekte Jesus, men når frykten tok overhånd, så løy han. En slik synd sier Bibelen er tilgivende og noe vi kan sone for i tempelet i Jerusalem fordi den er ubevisst.

En bevisst synd derimot er f.eks mord. Når noen bestemmer seg for å ta liv så er det fordi de vil drepe. Eller om noen bestemmer seg for å være utro så er det fordi de vil leve i hor selv om de vet det er galt. Bevisst synd sier Moseloven kan ikke tilgis, og om man gjør noe slikt, så er man evig fortapt og under lovens forbannelse for alltid (5.Mosebok 28:15-68.) Dette er det samme som vi ser i Hebreerbrevet hvor det står at om vi synder bevisst, etter vi er blitt frelst, så kan vi ikke tilgis for det og vi vil være evig fortapt under lovens forbannelse.

Før Jesus kom, så var det ikke noe håp om man hadde syndet bevisst, da var du evig fortapt og måtte bære lovens forbannelse. Men når Jesus kom, så endret dette seg.

Når Jesus kom, så kunne Hans Blod sone for både bevisst og ubevisst synd. (Joh 1:29, Romerbrevet). Det er derfor Paulus ofte blir misforstått og tolket dithen som at han sier Jesu kors opphevet loven. Paulus sa aldri at Jesu kors og offer opphevet loven, men han sa at Jesu kors og offer gjorde noe som loven ikke kunne gjøre – sone bevisst synd. (Gal 3:13) Men som vi vet, fra Hebreebrevet 10, så er dette ett engangs tilbud. Om du soner din bevisste synd også synder bevisst igjen, så kan ikke det tilgis for det er blasfemi mot Den Hellige Ånd. Men om du synder ubevisst etter frelsen, så sier 1.Johannes at du blir tilgitt når du omvender deg fra lovløshet tilbake til lov igjen. Så det er derfor aldri noe tvil, Paulus sa hele tiden at vi skulle følge Moses også etter frelsen. Men han sa også at Jesus er større enn Moses fordi Jesus kunne sone bevisst synd noe Moseloven aldri kunne.

Fordi kristne fremdeles vil kunne synde ubevisst, så vil de komme inn under lovens forbannelse frem til de bekjenner og omvender seg fra sin synd. Derfor er lovens forbannelse noe som rammer både kristne og ikke kristne. Men vegen vekk fra lovens forbannelse, og over i lovens velsignelser (5.Mosebok 28:1-14) går for den ufrelste og den frelste gjennom omvendelse og tro på Jesu Blod. Du omvender deg fra lovløshet tilbake til Moses og tror fortsatt at Jesus døde for deg. Da vil du gå fra lovens forbannelse til lovens velsignelse, eller det vi kristne kaller for nåde.

Men hvordan kan du vite helt sikkert at du er frelst og lever under nåden?

5.Mosebok 30:1-10 og Jeremiah 31:31-34 sier når du elsker Moseloven, så vet du at du lever under nåden. Hvorfor må du elske Moseloven? Fordi 5.Mosebok 30:1-10 og Jeremiah 31:31-34 sier at kjennetegnet på «den nye pakt» og nåden er at Yehovah har omskjært ditt sinn. Ett omskjært sinn betyr at Yehovah ved sin Hellige Ånd forandrer din instilling til Moseloven så du får lyst til å leve etter den og du føler en kjærlighet til den. Dette gjør Han som gjensvar på din omvendelse fra synd til lovløshet. Men dette betyr også at om du ikke elsker Moseloven, så er ikke ditt hjerte omskjært, du lever ikke under nåden og du er ikke frelst. (Matt 7:21-23)

5.Mosebok 30:1-10 og Jeremiah 31:31-34 sier at det viktigste kjennetegnet er at Yehovah omskjærer våre hjerter.

Så, la meg da spørre deg på nytt igjen det spørsmålet vi begynte med: Lever du under lovens forbannelse eller under nåde?

Desverre så lærer de fleste kristne i dag å hate Moseloven fordi «Jesus kom for å sette oss fri fra den». Om dette er deg, så sier Bibelen at du er ikke frelst. Er du ikke frelst, så lever du enda under lovens forbannelse og en dag vil du dø og gå evig fortapt. Gjør derfor det rette, omvend deg fra lovløshet tilbake til Moses så Yehovah kan omskjære ditt sinn og du kan komme inn i nåden (5.Mosebok 28:1-14). Da, og bare da, vil Yehovah etterjage deg med sin godhet og sin nåde, da og bare da vil Yehovah kalle deg for sitt barn (John 3:16).

Men hvordan kan du vite hva du skal omvende deg til om du aldri lærer hva Moseloven sier?

Vi skal derfor i dag fortsette vår gjennomgang av Moselovens 613 bud:

Vi har ikke lov til å ha noe å gjøre med avgudsdyrkere, eller de tingene de har brukt i sin avgudsdyrkelse. Som f.eks Islam er tilbedelse av avguden allah. Vi kristne har ikke lov til å gå inn i en moske, spise i en moske, vise respekt for deres religion, eller høre på en iman når han forkynner fra koranen. Men vi har heller ikke lov til å gjøre disse tingene i møte med andre religioner.

En form for religion og avgudsdyrkelse er å si at Moseloven ikke gjelder og Jesus kom for å sette oss fri fra den. Vi har ikke lov til å støtte, hjelpe, eller oppmuntre noen som står for en slik holdning. Vi er nødt til å advare mot de, om vi sier ingenting så blir vi ansvarlig for de som går fortapt pga deres falske lære. Vi skal ikke be for dem og om noen er blitt forledet av dem så må de selv stå til ansvar for det ovenfor Gud. Om noen er blitt forledet så har de ett ansvar for å omvende seg og advare andre mot å gjøre samme feil som de gjorde.

Avgudsdyrkelse kan også maskere seg som rettferdig kristen tilbedelse, som f.eks helgen tilbedelse, Maria statuer og krusifiks i den katolske kirke. Vi har ikke lov til å bruke ikoner, krusifikser, maria statuer, eller be til helgener. Vi kan heller ikke tilbe Yehovah slik andre religioner tilber sine guder.

Abort er strengt forbudt, og den som utfører abort eller tar abort myrder sitt barn.

New age og okkultisme må vi ikke godta, det må vi forkynne imot. Derfor er astrologi forbudt, det er ikke lov å lese eller tro på horoskoper, vi skal heller ikke se etter tegn, bruke formler eller påkallelser. Medium (kanalisering av døde personer) er noe vi må holde oss langt borte fra, samme med trollmenn. Derfor er Harry Potter bøkene, filmene forbudt for kristne.

Vi skal ikke prøve å kommunisere med de døde, så serier som Åndenes makt er noe vi kristne ikke en gang har lov til å se på. Natur religioner som shamanisme er forbudt, og det å bruke steiner, urter eller påkallelser til å manipulere åndeverdenen med. Synske personer, og trollmenn eller mennesker med evner som ikke er frelste skal vi holde oss langt borte fra.

Tatoveringer er forbudt, og vi har ikke lov til å kle oss eller sminke oss som avgudsdyrkere. Så f.eks Goth stil er ikke lov. Vi kan ikke ha juletre, eller samarbeide med avgudsdyrkere. Som f.eks det er ikke lov for kristne å samarbeide med muslimer eller mennesker av andre religioner. Vi kan ikke tillate avgudsdyrkere å komme inn i menighetene og bli med der.

Kjønnsforvirring og transvestisme er en stor synd, derfor er kjønnskifte operasjoner ikke tillatt i det hele tatt.

Fordi kjønnsforvirring og transvestisme er en synd, så kan vi heller ikke krysse forskjellige dyre arter eller planter. Vi kan heller ikke la forskjellige dyrearter jobbe sammen på åkerene.

Om vi planter ett frykt tre, så må det få 3 år til å vokse og bringe frem frukt før vi kan spise av det.

Vi begynte denne forkynnelsen med å spørre om du lever under lovens forbannelse, eller under nåden. De fleste kristne i dag lærer dessverre at Guds lov som Han har ment for vårt gode er en byrde og en forbannelse. Det er en løgn som vist du tror på vil føre til din fortapelse og evig forbannelse. Omvend deg derfor i dag fra lovløshet tilbake til Moses så du kan slippe å høre din Herre og Frelser si «gå bort fra meg for jeg kjenner dere ikke, dere som forkaster Moses.» (Matt 7:21-23)