Menneskeofring?

juli 30, 2022
Series: Frelse

Speaker: Ernie Hume

Menneskeofring i Bibelen!?

I min tid som evangelist og forkynner, så har jeg mange ganger fått spørsmålet: «Hvordan kan du si at Jesus Kristus sonet din synd, når Gud forbyr menneskeoffer?» Frem til den dagen jeg tok hele Bibelen på alvor, ikke bare Ny testamentet, så svarte jeg omtrent slik: «Jesus var 100% menneske OG 100% Gud, derfor var Han ikke noe menneskeoffer. Han sier også at Han gav sitt liv frivillig, så det var ikke slik at Gud ofret Han» Det mest vanlige svaret jeg fikk var: «Men har du ikke lest Bibelen? For Jesus sier jo selv Han ikke er Gud? Så hvordan kan du da si han ikke var ett menneske som ble ofret? Og hva med Johannes 3:16, der står det jo at Gud gav sin sønn. Så det er jo tydelig at Gud ofret Jesus». Frem til den dagen jeg tok hele Bibelen på alvor, så hadde jeg ikke noe skikkelig svar å gi dem. Men etter jeg tok Gamle Testamentet på alvor sammen med Ny testamentet, så kunne jeg for første gang vise dem hvor feil de tok. 

Bibelens Gud har ikke noe imot menneskeofring

I motsetning til hva vi tror og har feilaktig lært, så har ikke Bibelens Gud noe imot menneskeofring for synd. Vi finner flere eksempler på dette i Gamle Testamentet, som f.eks

2.Mosebok 32 hvor Levittene blir beordret å drepe uten nåde de som har tatt del i tilbedelsen av gullkalven. Fordi de følger ordre, så faller ikke Guds dom over folket.

2.Samuelsbok 21:1-14. Josva hadde inngått en pakt med Gibeonittene for mange 100 år siden. Saul brøt denne pakten når han drepte noen Gibeonitter. Dette igjen utløste Guds vrede og dom over Israel i form av en tørke. David fikk beskjed fra Gud om å drepe 7 av Sauls sønner som ofring til Gud for at tørken skal stoppe og Guds vrede trekkes tilbake.

I 4.Mosebok 35:25-32 finner vi loven om uaktsomt drap. Når noen ved ett uhell forårsaker ett annet menneskets død, så skulle gjerningsmannen flykte til en av tilfluktsbyene så familien til offeret ikke kan ta hevn. Gjerningsmannen kunne ikke forlate byen før ypperste presten var død fordi yppersteprestens liv sonet for det livet han hadde tatt ved ett uhell.

I alle disse tre eksemplene, så ser vi at de som ble ofret var langt fra syndfrie. Men selv om de ikke var syndfrie, så godtok Gud deres liv som betaling for Israels synd så Guds vrede og dom ble stoppet.

Men hvorfor har jeg lært at ofring er galt?

I 5.Mosebok sier Gud at han ikke vil vi skal ofre mennesker slik som nasjonene rundt Israel gjør. 

Han sier ikke at menneskeofring er galt, men det er galt å gjøre det slik de andre gjør det når de ofrer til avguder. Så grunnen til at du har lært at menneskeofring er galt, selv om Bibelen ikke sier det, skyldes at din pastor har ikke satt seg godt nok inn i hva Gamle Testamentet lærer.

Men om det er rett, hvorfor Jesus?

Det å dø for andres synd er som sagt ikke noe nytt, så det er lett å tenke, hvorfor trenger vi da Jesu offer?

Bibelen svarer på dette spørsmålet i Jesaja 52-53 og Johannes 3. Det som skiller Jesu offer fra de andre var at Jesus kjente ingen synd og Jesus var ofret av Gud for oss. 

Hva betyr det at Jesus ikke kjente noen synd?

Vi kristne tolker dette feil, fordi vi tror at arvesynden / vår syndige natur gjør det umulig for oss å leve rett. Derfor tror vi at Jesus ble født med Guds natur og var den eneste blant oss som levde rett. Men som vi tidligere har sett, arvesynd/syndige natur er egentlig romersk katolsk lære og har ingenting å gjøre med Bibelen. Bibelen sier derimot at vi mennesker blir født syndfrie inn i denne verdenen, at vi er vel i stand til å leve rett og etter Guds lov. Men fra når vi er unge voksne, så tar vi selv valget (enten vi er jøde eller hedning) om å gjøre hva vår samvittighet sier er galt. Fra det punktet av, så har vi selv valgt å gjøre opprør mot Gud. Ingen tvang oss til det, vi valgte det selv.

Det at Jesus ikke kjente noen synd betyr ifølge Bibelen at Han aldri noen gang tok ett slikt valg. Sagt på en litt mer moderne måte:Han snublet aldri i synd. Fordi Han aldri noen gang snublet i synd, så var Han istand til å sone vår synd.

Jesus ble ofret av Gud for oss

Han sonet vår synd fordi Gud gav Han som offer for vår synd, så hver den som tror på Hans offer blir fri fra Guds dom og vrede.

Hva har utløst Guds vrede og gjort det nødvendig med Jesu offer?

Selv om vi er født vel i stand til å holde Guds lov, så sier Bibelen at fra vi er unge voksne, så har vi alle som en (med unntak av Jesus) valgt å bryte den.

Når du valgte å bryte den, så tenkte du sikkert ikke «jeg vet at Moseloven sier det jeg nå gjør er galt, men jeg gjør det allikevel». Den gangen visste du sikkert ikke en gang hva Moseloven var. Men Paulus sier i Romerbrevet at alle mennesker, selv om de aldri noen gang har hørt om Israels Gud, har fått Moseloven lagt ned i sin samvittighet. Så første gangen du valgte å gjøre noe som din samvittighet sa var galt, så valgte du av egen fri vilje å gjøre opprør mot din Gud.

Når vi av egen fri vilje velger å gjøre opprør mot Gud, så utløser det Guds vrede. Det har vi utallige eksempler på i Bibelen alt fra Koras sønner som blir slukt opp av jorden, til Aarons sønner som blir brent til døde, eller til Jesu lidelse på korset. Men Bibelen går egentlig dypere enn det.

Bibelen sier i 5.Mosebok 28:15-65 at alle som med vitende vilje går imot Guds lov og gjør noe den forbyr kommer under Guds forbannelse. Da vil Gud forbanne deg med sykdom, problemer og livet ditt vil bli veldig vanskelig. Jo lengre tid det går før du omvender deg, jo mer vil de forbannelsen øke på.

Den eneste utvegen vekk fra de forbannelsene er Guds offer Jesus Kristus. 

Om du vil tro Jesus døde for din synd, ble begravd, sto opp igjen fra de døde så sier Bibelen at i likhet med Israel i 2.Mosebok, 2.Samuelsbok og 4.Mosebok vil oppleve at Guds forbannelser stopper og Guds vrede slutter. Men som Paulus sier i Romerbrevet og forfatteren av Hebreerbrevet bekrefter, det å ta imot Guds offer for så med vitende vilje velge lovløshet er forferdelig farlig. Den som gjør noe så dumt har iflg Bibelen forspilt sin sjanse og kan ikke bli frelst igjen. Den som tar imot Guds offer for aldri noen gang å omvende seg til lov er ikke like ille ute iflg.Bibelen, han har bare en død tro som ikke kan frelse. Men en død tro kan om han vil bli levende igjen.

Så velg å gjøre det rette i dag, omvend deg fra lovløshet så du kan bli fri fra Guds forbannelse. Ta imot Guds offer for deg som Han gav deg i Jesus Kristus. Og lev slik Han har skapt deg, vel i stand til å gjøre det som er rett og følge Hans lov. Da og bare da vil du få evig liv iflg.Bibelen.