Var Jesus Messias? Ja, men ikke pga det du tror.

november 15, 2020
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Så langt tilbake som jeg kan huske, så har jeg alltid hørt det forkynt at miraklene Jesus gjorde beviste at Han var den lovede Messias. Det å sette likhetstegn mellom miraker og Guds godkjennelse har jeg sett har ledet til en ganske farlig lære blant kristne. Det er blitt veldig vanlig blant kristne å tenke at så lenge en forkynner viser til ekte mirakler, så er han eller hun direkte utvalgt av Gud og det betyr ikke så mye hvordan de lever. Derfor har man forkynnere i Skandinavia som helt klart lever i strid med Bibelen, men fordi de har mirakler å vise til, så blir all kritikk mot dem og deres livsførsel avvist fordi «du skal ikke røre ved eller kritisere Herrens utvalgte.»

Er det Bibelsk riktig å si at Jesus var Messias pga Hans mirakler? For om svaret er nei, så kan man heller ikke si at mirakler er beviset på Guds godkjennelse og da har man lov til å rettmessig kritisere syndig livstil blant kristne, selv om de opererer i tegn og under.

For å svare på dette spørsmålet, så må vi først vite hvordan vi skal lese Bibelen. Det er to måter å lese den på, og bare en er rett.

  1. Vi kan lese det vi vet inn i Bibelen, men alt det vi vet i dag var ukjent for mennesker på den tiden.
  2. Vi kan skille det vi vet i dag fra det de visse den gangen og lese Bibelen slik de ville forstått den.

Hvordan ble Jesus sett på av de menneskene Han helbredet og vekte opp fra de døde? Vi vet, at de menneskene som levde den gangen ikke så på Han som Messias bare fordi Han vekte opp døde og helbredet syke. Hvorfor? Fordi Han var ikke den eneste som gjorde dette, det var mange omreisende hellige menn som f.eks Hanina Ben Dosa som var velkjent for store tegn og mirakler. Jesus selv sier i Luk 11:19 at det til og med fantes sukksessfulle utfrielsestjenester den gangen  og hverken de eller Hanina Ben Dosa var det vi ville kalt for kristne. Så om vi velger den rette måten å lese Bibelen på, så er det ikke mulig å si at miraklene bekreftet Jesus som Messias. Miraklene bekreftet bare at Jesus var en av mange hellige menn som reiste rundt og gjorde godt. Vi må heller ikke glemme at vi ser aldri Jesus si «jeg er Messias, den lovede, jeg skal dø for deres synder» før mye, mye, mye senere i evangeliene.

Om Jesus i folks forståelse var bare en av mange hellige menn, hva var da årsaken til at så mange sluttet opp om Han?

Jesu «suksess» og det som fikk Han til å stå ut blant de andre var ikke miraklene, men hva Han sa og hva Han lærte. Samfunnet på den tiden var ikke så veldig forskjellig fra hvordan vi kristne lever i dag. Selv om Jesus, på slutten av Johannes Evangeliet, ber om at vi som tror på Han skal være ett så er vi jo ikke det i dag. Vi vet alle at kristenheten er i krise fordi istedenfor enhet, så er vi alle splittett opp i individuelle kirkesamfunn som tror på samme Gud men har hver vår måte å tilbe Han på. Når Jesus levde, så var jødedommen splittet på samme måte. Du hadde hellenistene som ofte var sadukeere mot fariseerne, og innad i hver av disse to hadde du splittelser hvor noen fulgte tempelet mens andre fulgte synagogen. I likhet med oss i dag, så trodde de den gangen at de hadde hver sin måte å tilbe Gud på.

I Matteus 15:9 og 23:1-4 sier Yeshua (Jesus) noe som er like mye til oss i dag. Han refser de som levde da, og vi som lever nå, for at vi tilber Gud med tradisjoner istedenfor med Mosesloven slik Gud vil bli tilbedt. Og det var nettopp dette, og ikke miraklene som fikk Jesus til å stå ut blant alle de hellige mennene.

Der midt inn i den religiøse forvirringen kom Yeshua og sa at folk skulle ikke høre på hellenistene, skulle ikke høre på tempelet, skullle ikke høre på synagogen, skulle ikke høre på fariseerne når de lærte tradisjoner. De skulle kun høre på, lære og følge Moses skrevne lov (Matt 23:2-3) for det er slik vi tilber vår Gud Yehovah. (John 14, 1.John 2, Jakob 2).

Så beviset på at Yeshua er Messias er ikke miraklene, det er Hans lære.

I Jesajah i Messias profetiene, så ser vi hvordan den lovede Messias er sendt for å kalle mennesker tilbake til Yehovah, ikke for kalle mennesker til seg selv. Yeshua kom og forkynte omvendelse fra lovløshet og tradisjoner tilbake til slik Yehovah vil bli tilbedt, gjennom Moses skrevne lov. Også sier det videre, i den meste kjente Messias profetiene, Han ble knust for vår bevisst synd, Han ble såret for vår bevisst synd, straffen for vår bevisst synd lå på Han og ved Hans sår er vi bli legt for vår bevisst synd og konsekvensene av det.

Beviset på at Yeshua er Messias er ikke miraklene, det er Hans lære OG det at Han døde på korset OG sto opp igjen.

Hans lære kaller oss tilbake til Yehovah, Hans død på korset gjør det Moseloven ikke kunne gjøre og betale for bevisst synd, gjør det juridisk mulig for oss å komme tilbake til Yehovah og Hans oppstandelse gjør at vi har mulighet til å forlove oss igjen med Yehovah.

Forkaster du en av disse tingene, så forkaster du frelsen. Du kan ikke ha bare korset og ikke lydighet til Moses, du kan ikke ha bare Moses og ikke kors, du kan ikke ha bare oppstandelse og ikke kors og Moses. Du må ha hele pakka, fordi Yeshua som Messias er alt dette og bare de som tar imot hele Han er frelst.

Når vi nå vet at miraklene ikke bekreftet Yeshua som Messias, men Hans lære, korsdød og oppstandelse er beviset på Messias, så blir spørsmålet hva da med mirakler?

Fordi Messias kaller oss tilbake til Moses, så er 5.Mosebok 13 aktuell for oss å lese.

I 5.Mosebok 13, så står det at Yehovah tillater mirakler å skje ved hendene til mennesker som lever i synd for å se hvordan vi vil reagere. Vil vi følge mirakler, og ikke Messias sitt budskap om å følge Moses, så vil vi bli ledet inn i fall og kanskje til og med fortapelsen. (Matt 7:21-23). Vil vi være lydige mot Messias og si at noen som har mirakler, men som lever lovløst, skal vi holde oss langt vekke fra så vil Yehovah være stolt av at vi har bestått den testen og se vår kjærlighet til Han.

Skjer det da mirakler i dag? Ja, og så lenge de skjer gjennom noen som gjør som Messias og kaller folk til omvendelse til Moses, så er det ekte mirakler. (1.John 2,  John 14:12)

Er du villig til å høre på Messias eller lar du deg lett lede til fall og evig fortapelse bare fordi noen har vekt noen opp fra de døde?

Når man ser på kristen Norden og Skandinavia i dag, så er det veldig tydelig gjennom kristen TV at Yehovah tester oss for å se om vi virkelig elsker Han eller ikke.

Så vi skal aldri avvise mirakler, fordi de skjer. Men vi skal være nøye med å bestå en slik test, vise Yehovah at vi elsker Han, og kun la de som følger Moses med tro på Yeshua kors og oppstandelse be for oss.