Myter i kristendommen

juli 1, 2021

Speaker: Ernie Hume

Vårt største ønske som kristne er at flere mennesker skal bli frelst og arve evig liv. Derfor så velger vi å gå ut og vitne om Jesus og hva Han har gjort for oss, så flere kan få kjenne Han. Når vi vitner om Jesus, så er det vårt ønske at folk skal ha tillit til oss og tro på det vi sier. Men spørsmålet er, kan du ved det du sier, ende opp å motarbeide ditt eget vitnesbyrd? Sagt på en litt enklere måte, har du integritet som kristen og kan de du vitner til se at du har integritet?

De fleste vil si de har integritet og alle kan se det, så om vitnesbyrdet blir avvist, så er det ikke deres feil. Men integritet er så mye mer enn hvordan vi lever. Vi må ha integritet også i det vi sier og i vår tro, for om vi mangler integritet i hvordan vi fremlegger budskapet vårt, så motarbeider vi ikke bare oss selv men også Den Hellige Ånd.

Hvordan kan vi vite sikkert vi har integritet i det vi sier? Ved at vi viser at vi forstår konsekvensene av hva vi tror på og at vi er villig til å endre tro om det vi sier vi tror på ikke samsvarer med Bibelen.

Uavhengig av hvilket kirkesamfunn vil tilhører, så er det noe som er felles for oss alle. Vi bekjenner tro på den syndige natur som gjør det fysisk umulig for oss å leve etter Moseloven og leve rett. Derfor tror vi Gud sender oss til helvete, fordi vi har arvet en indre sykdom fra Adam og Eva som gjør det umulig for oss å leve slik Gud vil vi skal, etter Moseloven. Den eneste måten å unngå helvete på er å tro Jesus Kristus, Guds Sønn, døde for våre synder og at Han holdt loven for oss. Da vil Hans lovlydighet bli tilregnet oss, og Hans død betale for vår synd. Kan det være noe i dette som viser vi har manglende integritet?

La oss ta det siste først, som kristne, så tror vi Jesus holdt Moseloven for oss og derfor vil Hans lovlydighet bli tilregnet oss vist vi tror på Han. Sagt på en litt enklere måte, fordi Jesus levde slik man skulle men vi ikke klarer det, så vil det Han gjorde tilregnes oss vist vi tror på Han. Men, har du noen gang lest Moseloven? Om du virkelig har lest Moseloven, så skjønner du at det er ikke mulig for Jesus å holde loven for hvert eneste menneske som noen gang har levd. Hvorfor? Fordi Jesus var mann og ikke kvinne. Som mann så kunne ikke Jesus holdt de budene i Moseloven som gjelder kun for kvinner og om Han hadde prøvd, så ville Han ikke lengre vært syndfri. Så om du tror Jesus holdt loven for deg, så har ikke du integritet i ditt vitnesbyrd fordi det du egentlig sier er at kun menn kan bli frelst i tillegg til at det du sier ikke stemmer med Bibelen.

Men hva sier egentlig Bibelen om dette? Om vi hadde hatt mulighet til det, så kunne vi reist til Jerusalem og ofret for vår synd i tempelet. Da ville vår synd blitt sonet og vårt forhold til Yehovah gjennopprettet. Men som vi alle vet, så er tempelet ødelagt, så vi har ikke den muligheten. Moseloven sier også at vi kan ikke sone bevisst synd, bare ubevisst synd, og vi har alle en eller flere ganger i livet gjort oss skyldig i bevisst synd. Derfor har vi ikke noe håp utenom Jesus, vi trenger Hans syndfrie liv som offer for våre synder. (Johannes 1). Men om vi tror på Hans offer for våre synder, så sier Paulus i Romerbrevet og Jakob i Jakobs brev, at vi må omvende oss fra synd. Når vi vet at synd er å bryte Moseloven iflg. Bibelen, så forstår vi at når vi tror Jesus døde for oss så er omvendelse å gå fra å leve lovløst til å begynne å følge Moseloven. Om vi tror Jesus døde for oss, men vi forkaster Moseloven, så har vi ikke omvendt oss og vår tro er død og kan ikke frelse oss sier Jakob. Så vi kan ikke bli frelst ved å holde loven, vi kan kun bli frelst ved å tro på hva Jesus gjorde for oss. Men om vi tror Jesus døde for oss, så kan vi kun bli frelst om vi omvender oss tilbake til Moseloven. Det er derfor tydelig, fra Bibelen, at Jesu lovlydighet blir ikke tilregnet oss vist vi tror på Han. Men vi må tro på Han og selv velge å være lovlydige fra nå av, vist vi skal bli frelst.

Som kristne tror vi vår syndige natur, nedarvet fra Adam og Eva, gjør det umulig for oss å holde Moseloven. Vi tror også vi er slaver av synd, og vi kan ikke annet enn å synde. Bibelen sier synd er å bryte Moseloven, så det er synd f.eks å myrde, stjele, lyve og begå hor. Om det vi tror var sant, så ville vi levd i anarki og kaos hvor alle rundt oss myrdet hverandre, stjal, løy hele tiden og brøt ekteskapet. Men er det dette vi ser skje? Nei, vi ser ufrelste mennesker som er vel i stand til å la være å myrde, stjele, lyve og som er trofaste ektefeller gjennom ett helt liv. Så om du tror vi er født med den syndige natur, så har ikke du integritet i ditt vitnesbyrd fordi alle rundt deg kan se at det du tror på ikke er sant.

Men hva sier Bibelen egentlig om dette? I 1.Mosebok 8:21 står det at vi er født perfekte inn i denne verdenen uten noe syndig natur. Men fra vår ungdom så velger vi selv å synde, derfor står vi selv ansvarlig ovenfor Yehovah som vil dømme oss en dag vist vi ikke omvender oss og blir forsonet med Han gjennom Jesu Blod. I 5.Mosebok 30 står det at Moseloven er lett å leve etter, så Yehovah krever ingenting av oss som er umulig. Det er derfor tydelig fra Bibelen at vår syndige natur er ubibelsk og vi er ikke slaver av synd dømt til å synde mot vår vilje. Det er også ubibelsk å si at det er umulig for oss å holde Moseloven.

Fordi vi tror vi ikke kan holde Moseloven, så tror vi at vi er dømt og tvunget til å synde mot vår vilje. Men vi tror også at vår Gud dømmer oss til en evighet i helvete fordi vi har brutt Moseloven. Sagt på en litt enklere måte, du tror du er tvunget til å gjøre noe du ikke vil og fordi du gjør noe du ikke vil, så ender du i helvete. Altså du tror på en Gud som er kjærlighet, som vet veldig vel du ikke er istand til å gjøre det som er rett, men som allikevel hiver deg i helvete fordi du ikke kan gjøre det du egentlig vil. Hvor er logikken i dette og hvordan kan du påstå det er en kjærlig og god Gud? Om du tror du er en slave av synd,  men forkynner at Gud er god, så har ikke du integritet i ditt vitnesbyrd fordi folk ser hvor ulogisk dette er.

Men hva sier Bibelen om dette? I 5.Mosebok 30, 1.Mosebok 8:21 står det at vi er vel istand til leve etter Moseloven. Så når Yehovah hiver deg i helvete fordi du ikke lever etter Moseloven, så er Han 100% rettferdig fordi du har selv valgt å bryte Moseloven. Ingen tvang deg til å ta det valget, ingen tvang deg til å gjøre det som er galt. Det var ett valg du tok og du må selv stå til rette for det.

Uavhengig av hvilket kirkesamfunn vil tilhører, så er det noe som er felles for oss alle. Vi bekjenner tro på den syndige natur som gjør det fysisk umulig for oss å leve etter Moseloven og leve rett. Derfor tror vi Gud sender oss til helvete, fordi vi har arvet en indre sykdom fra Adam og Eva som gjør det umulig for oss å leve slik Gud vil vi skal, etter Moseloven. Den eneste måten å unngå helvete på er å tro Jesus Kristus, Guds Sønn, døde for våre synder og at Han holdt loven for oss. Da vil Hans lovlydighet bli tilregnet oss, og Hans død betale for vår synd. Som vi har lært i dag, så sier Bibelen at om du tror på noe av dette, så har ikke du integritet i ditt vitnesbyrd og motarbeider ikke bare deg selv men også Den Hellige Ånd.

Som kristen er du ansvarlig for å bevare din integritet i ditt vitnesbyrd og din tro. Dette vi har sett på i dag er bare noen få av veldig mange eksempler på hvordan de fleste kristne har ingen integritet. Er du en av de? Da er det på høy tide å vende om, begynne å studere Bibelen igjen og la Bibelen og Bibel historien tale for seg selv om det går på tvers av hva din pastor eller ditt kirkesamfunn står for. For når du vender om til Israels Gud, til Abraham, Isaaks, Jakobs og Jesus sin Gud som heter Yehovah så lover Han å helbrede deg, å være din Gud og gi deg alt hva du måtte trenge inkludert evig liv.

Så ikke var en kristen uten integritet, bli heller en kristen som har en vell fundamentert Bibelsk tro med integritet.