Pakt?

november 5, 2021

Speaker: Ernie Hume

Tror du vi er i den nye pakt eller den gamle?

De fleste av oss kristne vil si vi er uten tvil under den nye pakt, som er bedre enn den gamle. For vi har nåden, vi har korset, vi har Blodet og vi er fri fra loven. Men hvor har vi det fra? Er dette noe du vet fordi Bibelen sier det, eller er dette noe du vet fordi din pastor har sagt at Bibelen sier det? For om Bibelen ikke kan bekrefte at vi er under den nye pakt, slik pastorene våre har sagt, så lever vi egentlig på en løgn om vi velger å tro noe som ikke er sant. Konsekvensene av å leve på en slik løgn er ikke bare at vi narrer oss selv, men vi vil til sist ende opp i helvete istedenfor i himmelen. (Matt 7:21-23)

Så hva sier Bibelen egentlig om den nye pakt?

Siden vi er Ny Testamentelige kristne, så kan vi begynne i NT for å svare på spørsmålet vårt.

I Lukas 22:20 sier Jesus «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod som er gitt for dere.» Jesus Kristus er jo Guds Sønn, så om Han sier at vi er i den nye pakt så må vel det være riktig? Jo hva Han sier er det vi må forholde oss til, men problemet er at Han snakket ikke Norsk, Svensk, Dansk eller Engelsk. Jesus snakket Hebraisk, og det Han sa ble skrevet ned på Gresk. Så om vi vil vite nøyaktig hva Han sa i Lukas 22:20, så må vi lese det på Gresk og ikke på Norsk, Svensk, Dansk eller Engelsk.

Det Greske ordet Lukas bruker når han skriver «den nye» er kainos. Kainos oversettes som noe ubrukt/nytt/en ny utvikling eller en ny mulighet. Så med første øyekast, så virker det som oversettelsen i Lukas 22:20 er riktig. Men la du merke til hva Lukas 22:20 ikke sier? Den sier ikke noe om at den nye pakt erstatter noe annet, den sier bare «den nye pakt».

Det vi kaller for innstiftelsen av den nye pakt (nattverdsmåltidet) finner vi igjen i Matteus 26:28 og Markus 14:24. Men her sier ikke Jesus «Dette begeret er den nye pakt», her sier Han bare «Dette begeret er pakten i mitt blod som er gitt for dere.»

Hadde vi bare hatt Lukas evangeliet, så ville vi kunne sagt at vi er i den nye pakt. Men vi ville ikke kunne si at den nye pakt har erstattet den gamle. Hadde vi bare hatt Markus og Matteus evangeliet, så ville vi aldri visst at vi var i den nye pakt.

Er vi i den nye pakt eller er vi ikke i den nye pakt?

Lukas 22:20 siterer Jeremiah 31:31-34 som grunnlaget for den nye pakt. Her i Jeremiah leser vi at det skal komme en ny pakt en dag, men i likhet med Lukas, så står det ikke at den nye pakt skal erstatte den gamle. Og i likhet med kainos i Lukas evangeliet, så betyr det Hebraiske ordet chadash noe som er nytt/ubrukt/ny mulighet eller ny utvikling. Så la oss gå gjennom Jeremiah 31:33-34 for å se om vi finner svaret på spørsmålet vårt om vi er i den nye pakt.

I vers 31 så står det at den nye pakt er mellom Gud og Jødene. Hedninger, kristne, kirken er ikke inkludert i den nye pakt. I vers 33 leser vi at Gud vil skrive sin Torah (Torah er ett Hebraisk ord som betyr Moseloven) på Jødenes tanker og sinn, og de som tar imot den nye pakt, vil få sine synder tilgitt står det i vers 34.

Når vi kristne tenker på den nye pakt, så tenker vi at Jesu Blod og Jesu offer tilgir våre synder. Men Jeremiah 31:33-34 nevner ikke korset med ett ord. Vi leser heller ikke i Lukas 22:20 noe om korset, bare om Blodet.

Forvirret?

Det er ikke så vanskelig å forstå som det kan virke:

Når Bibelen snakker om en ny pakt, så ser vi aldri noen gang at en ny pakt erstatter den gamle. Som f.eks pakten mellom Gud og Abraham ble ikke erstattet av pakten mellom Gud og Moses. Men pakten mellom Gud og Moses er allikevel en ny pakt fordi Gud i den pakten gjør noe Han ikke gjorde i den forrige pakten. Siden ingen pakt erstatter den gamle, så bygger de bare på den gamle. Slik  ser vi f.eks i forskjellene mellom Abrahams pakten og pakten mellom Gud og Moses. I den første pakten, så var fokuset kun på hva Gud gjorde på grunnlag av Abraham sin aktive tro. I den andre pakten mellom Moses og Gud, på hvordan folket skal leve som Guds folk og hvordan Abrahams tro er synliggjort i folkets vilje til å adlyde Moseloven. Fremdeles er fokuset der på hva Gud gjør som gjensvar til folkets tro, så det ene utelukker ikke det andre. Derfor vet vi at Jeremiah 31:33-34 erstatter ikke de gamle paktene, men bygger på de og legger til de.

Om vi derfor skal forstå Jeremiah 31:33-34 og Lukas 22:20, så må vi lete bakover i Bibelen til hvordan pakten mellom Gud og Moses ble inngått.

Bli derfor med meg nå til 2.Mosebok 24:8. Like før vers 8, så har Jødene fått opplest Moseloven og forstått at den er vilkårene for pakten. Hele folket sier ja til å følge paktsvilkårene og adlyde Moseloven. Fordi de har sagt ja, så forsegler Moses pakten med å spre blod fra bukker og kalver over dem mens han sier:  «dette er paktens blod som Yehovah oppretter med dere fordi dere har sagt dere villige til å adlyde Han.» Om man skulle prøve å forklare hva som skjer her på en moderne forståelig måte, så kan man best si det slik: Blodet representerer Jødenes signatur på «kontrakten» de inngår med Gud.

Så rekkefølgen for en pakt i Gamle Testamentet er: Først hører du vilkårene for pakten, så sier du ja til vilkårene, så forplikter du å følge vilkårene ved at blod fra kalver og okser spres over deg.

Hva gjorde Jesus i 3 og ett halvt år?

Jo Bibelen sier at i 3 og ett halvt år, så gikk Han rundt og lærte alle Han traff hvordan de skulle leve etter Moseloven. Hver gang Han møtte på noen som satte Moseloven til side, til fordel for menneskelig tradisjon og bud, så refset Han de og sa «omvend dere tilbake til Moses.» Så for 3 og ett halvt år, så gikk Han rundt og fortalte folket hva vilkårene er for pakten mellom Gud og dem.

På nattverden i Lukas 22:20, så sitter de displene som sto Han nærmest rundt bordet. De som sitter der er de som vet paktsvilkårene, de vet hvordan de skal leve etter Moseloven (paktsvilkårene) og de har sagt ja til dem. Fordi de har sagt ja til å leve etter paktsvilkårene, så sier Jesus i Lukas 22:20, Matteus 26:28, Markus 14:24: Dette begeret er (den nye) pakten i mitt Blod. Når de tar imot Hans Blod av egen fri vilje, så «signerer» de på «kontrakten» de inngår med Gud og forplikter seg til å holde paktsvilkårene (Moseloven). Gud på sin side forplikter seg pga Blodet å være deres Gud på alle mulige måter (5.Mosebok 28:1-14). Men, Guds forpliktelser går bare så langt som de er villig til å gjøre sin del. Om de bryter pakten bevisst, så bryter Gud sin del av avtalen og da er de redningsløst fortapt. (Hebreebrevet 10).

Ser du likheten mellom 2.Mosebok 24:8 og Lukas 22:20, Matteus 26:28, Markus 14:24?

Så hva er likheten mellom «den gamle pakt» og «den nye pakt»?

  1. Vi er fremdeles forpliktet til å leve etter paktsvilkårene (Moseloven)
  2. Pakten er fremdeles mellom Gud og Jødene
  3. Alle kan bli en Jøde (Jesajah 56) derfor kan alle uavhengig av hvor de er født og hva deres foreldre trodde på, få del i pakten mellom Gud og Jødene.

Hva er da nytt i den nye pakt?

Jeremiah 31:33-34 sier at Gud skal skrive Moseloven på Jødenes hjerter og sinn. Etter at disiplene har «skrevet under på kontrakten med Gud» ved å ta imot Jesu Blod, så sier Jesus at de skal vente i Jerusalem på Den Hellige ånd. (Lukas 24:49). Hva er Den Hellige Ånds oppgave? Jesus sier i Johannes 14:26 at Den Hellige ånd skal minne dem på hva Jesus lærte. Hva var det Jesus lærte sine displer og oss? Jo Jesus lærte oss å følge Moses, så Den Hellige Ånd skal iflg.Jesus ta Moseloven å legge den på våre hjerter og sinn.

Dette er en av de tingene som er nytt i den nye pakt, at Yehovah «nedlaster» Moseloven inn i oss. Det er også dette som er kjennetegnet på at noen er åndsfylt og frelst, at de har en dyp kjærlighet til Moseloven.

Jeremiah 31:33-34 sier at den som omvender seg til Moseloven blir tilgitt for sin synd. Dette virker merkelig for oss kristne, fordi vi har lært at vi blir tilgitt ved å tro på at Jesus døde for oss. Men som vi skal se, så snakker vi egentlig om samme ting. For hvorfor tror du Jesus døde for deg? Jo fordi du har syndet og trenger tilgivelse. Kan du tro at Jesus døde for deg og fortsette i synd? Nei sier Paulus, du må omvende deg. Hva skjer om du omvender deg? Jo du slutter å bryte Moseloven og begynner å holde den igjen. Så det å si at vi blir tilgitt ved å tro på korset er ikke galt, fordi om vi virkelig tror, så vil vi også omvende oss.

Men Paulus er veldig tydelig i sin forkynnelse: Jesu Blod og offer gjør noe som Moseloven ikke kan. Når Paulus sier dette, så sier han aldri at Jesu Blod og offer erstatter Moseloven, han sier bare at det gjør noe som Moseloven ikke kan. Hva er det?

Moseloven sier at all ubevisst synd blir tilgitt og sont om du ofrer i tempelet i Jerusalem. Men om du begår bevisst synd, altså at du bestemmer deg for at jeg vil myrde (abort f.eks er en bevisst handling og abort er mord) så begår du en bevisst synd. Denne type synd kan aldri sones for i tempelet i Jerusalem, og en person som under den «gamle» pakt begikk en slik synd, ville være fortapt for alltid.

Når disiplene hører Jesus i Lukas 22:20 si «dette er mitt blod» så vil de som Jøder automatisk skjønne sammenhengen med ett syndeoffer. De forstår at «mitt Blod» betyr både deres forpliktelse til å leve etter vilkårene (som er samme som omvendelse) men også en tro på at Jesu Blod skal sone for deres synd. (selv om de kanskje der og da ikke helt forstod hvordan Hans Blod skulle sone for dem.)

Bibelen er veldig klar på at alle mennesker har syndet bevisst en eller flere ganger i sitt liv, derfor er alle mennesker redningsløst fortapt. Men Paulus sier at Jesu Blod er så mye større enn Moseloven fordi Jesu Blod kunne sone bevisst synd. Så for første gang i historien, så kunne de som hadde syndet bevisst få lov til å komme tilbake til Gud gjennom Hans Blod. Men en slik avgjørelse om å ta imot Hans Blod medfører også at man omvender seg. Og det er derfor Hebreebrevet 10 sier at dette er ett engangstilbud. Om du etter å ha tatt i mot Hans Blod bestemmer deg for å synde, så er det ingen veg tilbake, da har du begått en utilgivelige synd.

Så tilgivelse er under den gamle og den nye pakt helt likt, du blir tilgitt ved å omvende deg. Men fordi omvendelse og tilgivelse ikke forsoner deg med Gud, så må du også ta imot Hans Blod og tro på Hans offer.

Så hva er nytt i den nye pakt?

Bare det at Moseloven blir «lastet ned» i deg i form av Den Hellige Ånd når du omvender deg fra lovløshet til lov.

Er vi i den nye pakt?

Ja, men ikke slik kirken har lært deg.

Er du i den nye pakt?

Det kan bare du selv svare på, for bare du selv vet om du har tatt imot Hans Blod som soning for dine synder og som din signatur på «kontrakten» med Gud. Det er du og ingen andre enn du selv og Gud som vet om du virkelig har omvendt deg til Moseloven og latt deg forsone med Han gjennom Jesu Blod. Men om du har gjort dette, så kan du vite sikkert at du er i den nye pakt.