Finnes det profeter i dag?

april 2, 2021

Speaker: Ernie Hume

I 5.Mosebok 13:1-3 leser vi, «Dersom det står fram en profet eller en som har drømmesyner hos deg, og han varsler deg et tegn eller et under, og det tegn eller under som han talte til deg om, virkelig skjer, samtidig som han sier: La oss følge andre guder – slike som du ikke kjenner- og la oss dyrke dem! – da skal du ikke høre på denne profetens ord eller på ham som hadde drømmen. For Herren din Gud vil bare prøve dere for å kjenne om dere elsker Herren Yehovah av hele deres hjerte og av hele deres sjel.»

I vers 5: «Men den profeten eller han som hadde drømmen, skal dø, fordi han har forkynt frafall fra Yehovah deres Gud som førte dere ut av landet Egypt og fridde deg ut av trellehuset,  fordi han ville føre deg bort fra den veien som Yehovah din Gud har befalt deg å vandre på. Slik skal du utrydde det onde hos dere.»

5.Mosebok 18:18-22 leser vi, «En profet vil jeg oppreise for dem av deres brødre, likesom deg. Jeg vil legge mine ord i hans munn, og han skal tale til dem alle det jeg byder ham. Og hver den om ikke hører på mine ord, som han skal tale i mitt navn, ham vil jeg kreve til regnskap. Men den profet som i overmot drister seg til å tale noe i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale, eller som taler i andre guders navn, den profeten skal dø. Kanskje du sier ved deg selv, Hva skal vi kjenne det ord på som Herren ikke har talt.? Når det ord profeten taler i Yehovahs navn ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Yehovah ikke har talt. Det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale, og du skal ikke være redd for han.»

Hva er egentlig en profet?

I det Gamle Testamentet så brukes det Hebraiske ordet nabi for å beskrive en profet. I Ny Testamentet brukes det Greske ordet prophetes. Prophetes og nabi har begge samme betydning, en som er en talsmann for en gud og åpenbarer i tillegg fortolker denne gudens vilje. Er en profet en som vet noe om eller kan se inn i fremtiden? Vi har mange eksempler i Bibelen på at en Bibelsk profet har autoritet til å avsløre hva fremtiden vil bringe som f.eks; Jona, Jeremiah, Jesajah, Moses. Det er derfor ikke tvil om at en profet også kan se inn i fremtiden og profetere om den. Man kan derfor med rette si at en profet har to roller. Han er en talsmann for en gud om hva som skjer her og nå, men også hva som vil skje senere.

Hva er da en falsk profet iflg.Bibelen?

Vi er kristne fordi vi tror på oppfyllelsen av profetier, selv om det er mange århundre mellom profetiene og oppfyllelsen. Når f.eks Jesajah profeterer om Jesu lidelse for våre synder, så vet vi at Jesajah fikk aldri oppleve å se Jesu fødsel. Ingen som levde på hans tid fikk oppleve å se akkurat denne profetien gå i oppfyllelse. Når Yehovah sier til Eva i 1.Mosebok at hun skal få en sønn som skal knuse slangens hode, så fikke heller ikke Eva og Adam oppleve denne profetien mens de levde. I Jona sitt tilfelle så profeterte han noe som ikke skjedde fordi Ninive omvendte seg men Bibelen beskriver han allikevel som en ekte profet. Det er derfor veldig vanlig i Bibelen at en profeti ikke nødvendigvis skjer i profetens levetid, det er heller ikke sikkert at profetien blir oppfylt.

5.Mosebok kapittel 18 er det mest vanligste skriftstedet for kristne å sitere vist de blir spurt hva en falsk profet er. For her står det at en falsk profet er en som aldri profeterer rett, så vi kristne tror at om en profeti ikke blir oppfylt, så må vedkommende være en falsk profet. Men om vi nå ser i 5.Mosebok 13 og sammenligner med kapittel 18 så legger vi med en gang merke til noe rart. I kapittel 13 sier Moses at en falsk profet kan profetere rett, men i kapittel 18 sier han at en falsk profet kan aldri profetere rett. Hvordan kan en falsk profet være en falsk profet som profeterer rett i kapittel 13 men i kapittel 18 er en falsk profet en som aldri profeterer rett? Om vi derimot leser kapittel 13 og 18 i sammen med kapitlene rett før og etter, så får vi ett helt annet inntrykk og da skjønner vi at Moses egentlig snakker om profetens 2 forskjellige roller. Hva er en profets to forskjellige roller? Han er en talsmann for Yehovah her og nå men også for Yehovah om hva som vil skje i fremtiden.

I kapittel 13 snakker Moses om profeten som en som ser inn i fremtiden. Her sier han en profet som ser inn i fremtiden og som profeterer rett, men som også lærer folket ikke å følge og tro på Gamle Testamentet, er  en falsk profet. Som f.eks om en profet kommer og profeterer rett, men samtidig lærer at Moseloven ikke gjelder lengre, så er han eller hun en falsk profet sier Moses. Jesus sier nøyaktig det samme, i Matteus 7:21-23. For her leser vi om kristne som har gjort mektige tegn og under i Jesu navn, og til og med kaller Han for Herre. Men fordi de ikke følger Moseloven, så sier Jesus til dem «gå bort fra Meg for Jeg kjenner dere ikke, dere som forkaster Moseloven Min Fars lov.» (Matt 7:21-23). Dette viser oss at i Ny Testamentet, så er Moseloven fremdeles vår eneste måte til å bedømme en falsk eller en ekte profet. Men det er en annen viktig ting Jesus sier her, de kristne Han ikke kjenner vet ikke selv at de er falske profeter. De er overbevist at de er frelst og har nådegaver velsignet av Yehovah. De tror de går til himmelen når de dør, men fordi de har forkastet Moseloven, så sier Jesus at Han forkaster dem. Så både Moses og Jesus er enige om en ting, en falsk profet er en som forkaster Moseloven, som er istand til å gjøre store tegn og under, slike profeter vil gå fortapt. Men dette at en falsk profet ikke nødvendigvis vet det selv bør få oss alle til å tenke og spørre oss selv om vi er en falsk profet? Hvordan kan vi svare på det spørsmålet? Ved å spørre oss selv, tror vi Moseloven gjelder i dag? Er svaret ja, så er du en ekte profet, er svaret nei så er du en falsk profet.

I kapittel 18 snakker Moses ikke om profeten som ser inn i fremtiden. Her snakker han om profetens andre rolle som talsmann og fortolker av Yehovahs vilje her og nå.  Han begynner dette kapittelet med å si at i hans fremtid, så vil Yehovah oppreise fra Jødene en profet helt lik han selv. I likhet med Moses, så vil denne profeten ha som oppgave å lære andre hvordan de skal følge Moseloven. Denne profeten vil ikke kunne gjøre noe av seg selv, Han vil kun være en talsmann for Yehovah og en fortolker av Yehovahs vilje. Den eller de som ikke lytter til denne profeten vil bli holdt ansvarlig av Yehovah. Vi som lever i 2021 vet at her profeterer Moses om Jesus (Yeshua). Vi vet dette fordi Yeshua lærte oss å holde Moseloven og omvende oss til den (Matt 7:21-23, 23:2-4) og Han sa selv flere ganger at Han kan ikke gjøre noe av egen fri vilje, bare det Yehovah sier Han skal gjøre. Jesus sa også at hver den som ikke lytter på Hans ord og gjør som Han sier vil til sist gå fortapt. (Matt 7:21-23) Vi vet at Yeshua (Jesus) er denne profeten Moses snakker om her, og legg spesielt merke til at både Moses og Jesus sier at vi blir dømt om vi ikke lytter på hva Han sier. La meg si dette på nytt igjen, Moses og Jesus sier at Yehovah holder oss ikke ansvarlig vist vi ikke tror på korset. Derimot sier de at Yehovah holder oss ansvarlige om vi ikke lytter på Yeshuas lære og gjør hva Han sa vi skulle gjøre, akkurat slik som Hebr 5:9 sier.  Hva sa Yeshua? Han sa, i likhet med Moses, følg Moseloven. Følger du Moseloven? Om svaret er nei, så sier både Moses og Yeshua til deg at Yehovah vil holde deg ansvarlig og dømme deg for det. Matteus 7:21-23 sier at dommen er å bli forkastet av Yeshua.

Så kommer vi til de versene som kristne vanligvis misforstår:

Vers 20 starter med at Moses sier:  «Men den profet som drister seg til å tale noe i Mitt navn som jeg ikke har befalt Ham å tale eller som taler i andre guders navn, den profeten skal dø.» Her snakker Moses fremdeles om profeten i sin andre rolle, som åpenbarer og fortolker av Yehovahs vilje her og nå og ikke om profetens rolle til å se inn i fremtiden. Så sagt på en annen måte, det Moses sier her er at om noen står frem og sier de er kristne men sier at Moseloven ikke gjelder for dem og andre, så skal de dø. Om noen står frem og lærer at Yehovah og allah er samme gud, så skal de dø. Ha også i tankene at Moses og Jesus har begge vist oss at falske profeter i både kapittel 13 og her i vers 20 ikke vet selv at de er falske. .

For oss som lever i dag i 2021 så er dette Moses sier her en veldig sterk advarsel. Det er mange ledere i kristne forsamlinger som mener at Moseloven ikke gjelder for oss i dag, selv om Jesus sier at så lenge himmelen og jorden består så gjelder Moseloven. Om du er en av de som påstår at Bibelens Gud har forandret seg og endret mening om Moseloven, så sier Moses og Jesus til deg gjennom 5.Mosebok 18 og Matteus 7:21-23 at du er en falsk profet. Falske profeter skal dø sier Moses og Jesus, så omvend deg mens du enda har tid.(5.Mosebok 18:20, Matt 7:21-23)

I vers 21 så spør folket Moses, hvordan skal vi egentlig vite forskjellen mellom hva Yehovah har sagt og hva Yehovah ikke har sagt? Til det sier Moses, i vers 22, at når en profet lærer i mitt navn, og det han sier vil skje ikke hender, da har denne profeten vært overmodig og dristet seg til å tale. Man skal ikke være redd for han. Hva betyr det når Moses sier «det han sier vil skje ikke hender.»?

I 5.Mosebok 28, Matteus 6:25-34 så ser vi to eksempler på at alle Bibelens løfter har en betingelse. Betingelsen er at så lenge vi adlyder og gjør vår del, så gjør Yehovah sin del. Viser vi vår kjærlighet til Yeshua og Yehovah ved å følge Moses (John 14, Matt 6:25-34) så vil Yehovah være vår Gud, vårt skjold, vårt vern, vår forsørger, vår helbreder vårt alt. Nekter vi å følge Moseloven, så vil vi bli forbannet av Yehovah. (5.Mosebok 28:14-65) Så når en ekte profet fortolker og åpenbarer Yehovahs vilje så kan vi vite at det han sier er fra Yehovah fordi det alltid gir enten positive eller negative resultater. Om derimot ingenting skjer, så sier vers 22 her at det er beviset på at profeten snakker usant og da skal vi ikke være redd for han. Eksempler på dette er pastorer som sier vi skal gi 10% og som lover at bare vi gir så vil Yehovah gi oss tilbake. Det er usant fordi i Bibelen står det at vi synder vist vi gir 10% utenfor tempelet og utenfor Jerusalem. Så når noen biter på den løgnen om å gi 10% av sin inntekt i dag, så opplever de at ingenting skjer og det er iflg. Moses her i vers 22 beviset på at det den pastoren sier ikke er sant og ikke er fra Yehovah.

Men hva betyr det at vi ikke skal være redd for han?

I den Norske oversettelsen, så oversettes det Hebraiske ordet guwr i vers 22 med «være redd for han». Men i denne sammenhengen så er det mer rett å oversette guwr som å ha respekt for og følge etter noen man ser opp til. Derfor vil en mer korrekt oversettelse av vers 22 være, du skal ikke lytte på han, du skal ikke vise respekt for han eller følge han fordi han har ingen autoritet.

Hva Moses snakker om her i 5.Mosebok 18 har derfor ingenting å gjøre med fremtiden men alt å gjøre med rett eller falsk lære. Hva Moses snakker om i 5.Mosebok 13 har derfor ingenting å gjøre med rett eller falsk lære men alt å gjøre med å se inn i fremtiden.

Hva er da en falsk profet iflg.Bibelen?

En falsk profet kan profetere rett om fremtiden men om han lærer andre å forkaste Moseloven, så er han en falsk profet. Jesus og Moses sier en falsk profet skal dø, men han eller hun vet ikke alltid selv at de er falske. Profetier sagt av en falsk profet kan bli oppfylt, som i eksempelet med Baalam sønn av Beor.

Hva er da en ekte profet iflg.Bibelen?

En ekte profet er en som lærer andre å holde Moseloven. Hans profetier vil ikke alltid bli oppfylt i hans levetid, og som vi vet med Jona, kanskje de ikke blir oppfylt i det hele tatt.

Hva er da ekte profeti iflg Bibelen?

Ekte profeti kommer ikke med noen garanti, for som vi ser i eksempelet med Ninive, så kan en ekte profeti bli forandret på om vi endrer vår væremåte. Ekte profeti kan bli oppfylt mens vi lever, eller mange århundre senere. Den kan til og med bli oppfylt mer enn en gang, som f.eks profetien om den unge kvinnen som skal bli med barn som første gang ble delvis oppfylt mens profeten levde og siste gang når Jesus ble født.

Er det slik vi kristne forstår profeti?

Nei fordi vi kristne vanligvis ikke forstår Gamle Testamentet eller tar oss tid til å lese i den Bibelen Jesus trodde på.

Vanlig kristen forståelse er at en ekte profet kan aldri profetere feil og hans profetier må alltid bli oppfylt i hans levetid. En falsk profet vil alltid profetere feil og hans profetier vil aldri bli oppfylt i hans levetid.

Det største problemet med en slik forståelse er, som vi allerede har vært inne på, at den river bort grunnlaget for vår egen tro siden den stempler alle Messias profetier som falske. Det andre problemet er at det river bort grunnlaget for vår tro på fremtiden siden hele åpenbaringsboken enda ikke er oppfylt og Johannes har vært død i mange århundre. Men det tredje, og kanskje mest viktigste, er at en slik forståelse har ikke grunnlag i Bibelen.

Om vi derimot går utifra Bibelen og hvordan Bibelen ser på profetier, så vet vi at forskjellen mellom en ekte og en falsk profet er deres syn på Moseloven. Da vet vi at det finnes falske profeter som tror de er ekte, men fordi de har forkastet Moseloven så vil de en dag dø og kastes i helvete om de ikke omvender seg i tide. Da vet vi at profetier ikke kan svare på hvem du skal gifte deg med eller gi deg lotto tall, men profetier kan gi deg ubehagelige sannheter og advarsler om at det livet du lever nå er feil men også behagelige fantastiske løfter om hva som skjer om du omvender deg.

Finnes det profeter i dag?

Ja, Paulus er tydelig på dette i 1.Korinterbrev.

Finnes det falske profeter i dag?

Ja, Bibelen er tydelig på dette at det finnes falske profeter i dag.

Ønsker Yehovah å snakke med deg å profetere til deg?

Ja, Bibelen er tydelig på dette at Han har gitt enkelte mennesker gaven til profeti i begge rollene.

Søk derfor å profetere og de som er ekte profeter i dag så også du kan vandre på den rette veg som Yehovah har for deg.