Rettferdig av tro? Ikke slik du tror

november 21, 2020
Rettferdig av tro? Ikke slik du tror

Er du rettferdig av tro?

Som kristen, så tror du at korset gjør deg rettferdig for Gud. Det er jo dette vi har lært og hørt gang på gang, og det er jo dette som er kjernen i den kristne troen. Men hva om det ikke er dette Bibelen sier?

Hvor i Bibelen står det om rettferdiggjørelsen ved tro?

Om vi leser Rom 5:1, så sier Paulus at den som er rettferdig av tro har fred med Gud gjennom vår Herre Jesus Kristus. Men når Paulus skrev Romerbrevet, så skrev han det som ett sammenhengende brev, ikke som ett brev delt opp i kapitler og vers. Det at vi har en Bibel delt inn i kapitler og vers i dag skyldes Kardinal Stephen Langton som i år 1205 delte opp Bibelen slik han syntes det var mest fornuftigst. Men om vi skal lese Romerbrevet slik Paulus faktisk skrev det, så må vi lese det uten denne kunstige oppdelingen.

Da skjønner vi at 5:1 henger sammen med det Paulus snakker om i 4:24 og 4:25.

I Romerbrevet 4:24 står det «Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde.»

Når vi leser Rom 4:24 på Engelsk eller ett av våre Skandinaviske språk, så må vi ha i tankene at det vi leser er en oversettelse. Det finnes gode og veldig dårlige oversettelser av Bibelen. Om vi leser Rom 4:24 på Gresk, som er det språket Paulus skrev, så blir teksten følgende:

«Men også for oss blir det tilregnet, vi som tror på Jesu oppstandelse.»

Det er en viss forskjell mellom Rom 4:24 i oversatt form og Rom 4:24 i sin opprinnelige form.

Om vi så går videre til Rom 4:25, og leser den Norske oversettelsen: «han som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige»

Sammenligner vi denne oversettelsen med den opprinnelige Greske så er de identiske.

Går vi ned videre ned til Rom 5:1 og leser den Norske oversettelsen: «Da vi altså er blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus.»

På Gresk: Da vi altså er rettferdige ved tro, har vi fred med Gud gjennom vår Herre Jesus Kristus.

La oss nå prøve å sammenfatte hva Paulus sier fra Rom 4:24-5:1 kun basert på den Greske oversettelsen:

«Men også for oss blir det tilregnet, vi som tror på Jesu oppstandelse. Han som var overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Da vi altså er rettferdige ved tro, har vi fred med Gud gjennom vår Herre Jesus Kristus.»

Det Paulus sier her på Gresk er at vi blir rettferdige ved tro når vi tror på oppstandelsen gjennom vår Herre Jesus Kristus.

La du merke til hva Paulus ikke sier?

Paulus sier ikke vi blir rettferdige ved tro på det Jesus gjorde for oss på korset.

Istedenfor sier Paulus vår rettferdighet blir gitt oss når vi tror på Hans oppstandelse (Jesu oppstandelse) gjennom vår Herre Jesus Kristus.

Hva betyr dette?

Betyr det at vi er rettferdig ved tro vist vi tror Jesus ble oppvekket fra de døde? Det kan ikke bety det siden Paulus forbinder rettferdiggjørelsen ved tro med denne setningen: gjennom vår Herre Jesus Kristus.

I alle evangeliene så sier Jesus det samme: Min lære er Min Fars lære, og den som holder Min og Min Fars lære er ett med oss.  Om vi ikke er ett med Jesus kan vi ikke noenting gjøre. Så det er veldig tydelig, basert på Jesu egne ord, Han vil vi skal være ett med Han og den enheten kommer når vi holder Hans lære. Om vi går til 1.Johannes 2:6, så står det samme: Den som påstår å være ett med Jesus må gå gjennom livet og gjøre det Han gjorde, slik også Paulus sier i 1.Cor at vi skal imitere Jesus slik han (Paulus) imiterer Jesus.

Så Jesus, Apostlene og Paulus sier det samme: Vår enhet med Jesus, vår enhet med Gud Fader kommer når vi imiterer Jesu liv.

Hva gjorde Jesus?

Jo Han gikk rundt og gjorde godt, Han vekket opp døde, Han gjorde mirakler. Men, religionshistorien sier det var mange andre hellige menn i Israel på samme tid som gjorde nøyaktig det samme. Så hva skilte Jesus fra de andre? Jesu lære, det er derfor Jesus sier selv at den som skammer seg over meg og min lære vil jeg skamme meg over.

Hva lærte Jesus?

All Hans undervisning handlet om 1 ting: Følg Moses, men kun den skrevne Moseloven også viste Han oss hvordan. (Matt 5:17)

Så om vi skal imitere Jesus, så må vi også følge Moses. Og om det å imitere Jesus = enhet med Jesus, så er det å følge den skrevne Moseloven = enhet med Jesus.

I Deut 6:25, 1.Johannes 3:7, 1.Kor 6:9 står det at den som følger den skrevne Moseloven er rettferdig for Gud. Så det å følge Moseloven = enhet med Gud = rettferdig for Gud.

Om vi nå går tilbake til Paulus i Romerbrevet og ser på 4:24-5:1, så begynner vi mer å forstå hva Paulus sikter til når han sier rettferdig ved tro.

Om vi blir rettferdig ved tro på Jesu oppstandelse, og ikke rettferdig ved tro på Hans død, så blir vi rettferdig ved tro vist vi tror at Jesus lever i dag.

Om vi tror Jesus lever i dag, så må vi også spørre oss selv hvordan vil Han vi skal leve om vi påstår å være Hans etterfølgere?M

Men om Jesus døde på korset og aldri sto opp igjen, og det er det som gjør oss rettferdig av tro, så kan vi selv bestemme hvordan vi skal leve når vi påstår å være Hans etterfølgere.

Den siste setningen beskriver loviskhet, mens den første beskriver nåde.

For om Jesus lever i dag, så har Han forventninger til hvordan Hans etterfølgere skal leve. Hva er de forventingene? Det er at vi som sier Han er vår Herre skal gjøre som Han sa (Luk 6:46). Hva sa Han? Han sa seg enig med Deut 6:25, 1.Joh 2:6, 1.kor 6:9, den som følger den skrevne Moseloven er rettferdig for Gud og ett med Han. (Matt 23:2-4)

Så det Paulus egentlig sier i Rom 4:24-5:1 er dette: Om du tror Jesus lever i dag, så vil du velge å leve slik Han vil du skal leve i lydighet til den skrevne Moseloven og da blir din tro på Jesu oppstandelse rettferdiggjørelse for deg.

I Rom 10:9 gir Paulus oss en sammenfatning av akkurat dette: Han sier vist Jesus er din Herre og du gjør det Han sa (Luk 6:46, Matt 23:2-4) og tror Han lever i dag og stiller krav til deg, så er du frelst.

Men hva da med korset?

Vi ser aldri at Paulus nedvurderer korset, tvert i mot. For Paulus sier gang på gang at han slutter aldri å undre seg over korsets gave hvor Yehovah tilgir all bevisst synd en gang. Men vi ser at Paulus gjentar gang på gang, korset er ett engangstilbud og det er ikke korset som gjør oss rettferdige. Vår rettferdighet kommer av vår lydighet til den skrevne Moseloven og vår tro på at Jesus lever i dag og har krav til oss.

Er du rettferdig av tro slik Paulus beskriver det?