Rettferdiggjort ved tro er kvinnefiendtlig

august 27, 2021

Speaker: Ernie Hume

Har du blitt rettferdiggjort ved tro?

Rettferdiggjørelsen ved tro er en av mange sentrale temaer i vår kristne tro som igjen bygger på en del andre temaer som f.eks tanken at det er umulig for mennesket å leve etter Moseloven. Om man skal forklare rettferdiggjørelsen ved tro på en forståelig måte, så kan man best si det slik: Fordi Jesus holdt Moseloven for deg, så var Han rettferdig. Om du tror Han holdt Moseloven for deg, så vil Han ta din synd på seg og du vil få Hans rettferdighet. Så når Gud ser på deg, så ser Han ikke lengre din synd og din manglende evne til å leve rettferdig etter loven. Istedenfor ser Han Jesus og Jesus sin lydighet til Moseloven.

Denne tanken om rettferdiggjørelse ved tro er helt avhengig av at vi mennesker ikke klarer å leve etter Moseloven. Om vi kan bevise, fra Bibelen at vi kan leve etter Moseloven om vi vil, så faller hele grunnlaget om rettferdiggjørelse ved tro bort. Hvorfor? Fordi Bibelen sier i 1.Johannes 3 at den som gjør Moseloven er rettferdig, så om vi er istand til å oppnå denne rettferdigheten selv, så trenger vi ikke Jesu rettferdighet. Men som vi også skal se, rettferdiggjørelse ved tro er også kvinnediskriminerende. Kan vi virkelig, med god samvittighet da bevare troen på at vi er rettferdiggjort ved tro?

La oss derfor begynne med å se på hvorfor den ikke bare er kvinnediskriminerende, men også gir oss ett helt feil bilde av vår Gud.

Tror du at frelsen og rettferdiggjørelsen er for alle mennesker av begge kjønn uavhengig av alder? Selvfølgelig tror du det, fordi Bibelen sier at her er ikke mann eller kvinne, vi er alle ett i Jesus. Har du noen gang lest hva som står i Moseloven? De færreste kristne har noen gang lest den fordi de tror at den ikke gjelder for dem. Så la oss se litt nærmere på hva Moseloven er:

Det er ca 613 bud i Moseloven, både positive (hva vi skal gjøre) og negative (hva vi ikke har lov til å gjøre). En stor del av disse budene er kun for menn mens andre igjen er kun for kvinner. Noen andre er bare for ektemenn og hustruer, mens andre igjen er for barn som ikke er myndige. Så da har du bud for kvinner som skal gifte seg og for enker og en god del bud som er for begge kjønn men helt avhengig av at vi har ett tempel og befinner oss i Israel. En ugift enslig mann skal selvfølgelig ikke trenge å leve etter bud som gjelder for menstruerende kvinner, for enker, for fremtidige bruder, for døtre eller for barn. Han skal ikke trenge å leve etter bud som gjelder for ektemenn, fedre eller mødre vist han selv ikke har noe barn og ikke er gift.

Hvem var Jesus?

Vi vet Han var (og er) en mann, vi vet Han var aldri gift og hadde aldri barn.

Om Jesus Kristus var (og er) en ugift mann, så sier jo enkel logikk at Han aldri tenkte på å adlyde bud i Moseloven som gjelder for kvinner, for ektemenn, fedre, mødre, enker eller barn. F.eks budet om menstruerende kvinner var noe Han aldri fulgte fordi Han var (og er) en mann. Han var ikke gift, så budet om sex mellom mann og kone og hvordan de begge har ansvar for hverandres seksuelle tilfredsstillelse var ikke aktuelt for Han. Han hadde aldri barn, så budet om hvordan fedre skal oppdra sine barn, eller mødre oppdra sine barn var ikke noe Han holdt.

Rettferdiggjørelsen ved tro er grunnlagt på den tanken at fordi Jesus holdt Moseloven for oss, så ble Han rettferdig og om vi tror Han ble rettferdig så vil Hans rettferdighet (lovlydighet) tilregnes oss.

Les den setningen en gang til og tenk over hva den egentlig sier.

Det den egentlig sier er at kvinner, barn, ektefeller, fedre, mødre kan ikke bli rettferdiggjort ved tro fordi du må være en enslig mann som aldri har hatt barn for at Jesu lovlydighet skal tilregnes deg. Men den sier også at kvinner kan ikke bli frelst fordi de kan ikke holde Moseloven om de så vil.

Rettferdiggjørelse ved tro sier nemlig at vi mennesker kan ikke holde Moseloven og vi kan ikke bli rettferdige ved å holde loven selv om vi vil. Videre sier den at vi kan ikke bli frelst, om vi ikke kan bli rettferdige ved tro.

Skjønner du nå hvorfor vi sier denne tanken er kvinneundertrykkende? For det denne doktrinen egentlig sier er at kun enslige menn som aldri har hatt barn kan bli frelst mens alle kvinner går rett til helvete sammen med alle fedre, mødre, ektemenn og koner som 0 mulighet til å bli rettferdig ved tro selv om de vil.

Tror du alle mennesker uavhengig av alder og kjønn har like stor mulighet til å bli frelst? Jeg håper svaret er ja, fordi Bibelen er helt klar på at frelse er for alle, uavhengig av kjønn og alder. Kvinner, menn, ugifte, gifte, enker, barn alle kan bli frelst om de vil.

Det neste vi trenger å se på er spørsmålet: Kan vi holde Moseloven om vi vil?

Tanken om at det er umulig for mennesket å bli rettferdig gjennom å holde loven hentes fra Paulus sitt Romerbrev. Men vi har Paulus i Filipperbrevet 3:6 hvor han sier han var feilfri og hadde ikke noe problemer med å leve etter Moseloven. I Lukas 1:6 leser vi at døperen Johannes sine foreldre hadde ingen problem med å holde Moseloven, de ble regnet som feilfrie også og samme med Simeon i Lukas 2.

Enten er Paulus schizophren og sier 1 ting i Romerbrevet og en helt annen i Filipperbrevet, eller så er Simeon og Døperen Johannes sine foreldre bitt av stormannsgalskap og tror de kan noe de egentlig ikke kan. Men om det er tilfelle, så lyver Bibelen til oss når den sier at de var feilfrie og perfekte i sin lovlydighet mot Moseloven. Vi vet at Bibelen ikke kan lyve, vi vet at Paulus var motsa ikke seg selv, så det gir oss bare 1 alternativ: Vår forståelse av Paulus i Romerbrevet er feil, Paulus har aldri sagt at vi ikke kan holde Moseloven. Når vi også vet at Paulus ble flere ganger falskt anklaget for å si at Moseloven ikke gjelder for kristne, så vet vi jo fra Bibelen at Paulus ville slettes ikke vært enig med tanken om rettferdiggjørelse ved tro.

Men når vi nå vet at Bibelen sier vi kan holde Moseloven om vi vil, og vi kan bli rettferdige i oss selv ved å holde Moseloven, så må vi stille ett veldig viktig spørsmål:

Sier Paulus at vi kan bli frelst ved å holde Moseloven?

For å forstå svaret på dette spørsmålet, så må vi vite litt om Moseloven og hva den kan gjøre og ikke kan gjøre. Vi må også tenke igjennom ting vi allerede vet, men som vi sjeldent tenker over.

Om du kjører på ett menneske ved et uhell, så vet alle sammen inkludert deg selv at det var en ulykke. Du hadde ikke bestemt deg den dagen for at du skulle ut og finne noen å kjøre på og vi vet at ulykker skjer. Hva er en ulykke eller ett uhell, når vi gjør noe galt mot oss selv eller andre uten å ville det.

Om du derimot går på Rema og stjeler fra kassa, så er det ikke ett uhell eller en ulykke. Du hadde bestemt deg den dagen for å gjøre noe du visste var galt men du ville gjøre det allikevel. Det er derfor vårt eget lovverk i Norge og Norden skiller mellom overlagt og ikke overlagte handlinger.

Moseloven sier også at det er ett skille mellom lovbrudd skjedd ved ett uhell og lovbrudd skjedd fordi du ville det. Som f.eks mord straffes i Moseloven med dødstraff, men om dreper noen ved ett uhell så sier Moseloven at da skal du ikke ilegges dødsstraff. Vi ser derfor klart i Moseloven at lovbrudd begått ved ett uhell fikk full tilgivelse og full forsoning om man ofret bukker og kalver i tempelet i Jerusalem. Men bevisste lovbrudd som f.eks mord, tyveri og utroskap kunne ikke sones i tempelet i Jerusalem. Paulus beskriver i brevene sine hvordan ett menneske som begikk ett bevisst lovbrudd var tvunget til å leve resten av sitt liv som en slave av synden under lovens forbannelse.

Hva mener Paulus når han sier de var slave av synden og under lovens forbannelse?

Lovens forbannelse finner vi i 5.Mosebok 28:14-65 som er alle de tingene Yehovah vil gjøre mot ett menneske som bevisst bryter Guds lov. Det å være en slave av synden er en annen måte å si at ditt bevisste lovbrudd vil for alltid forbanne deg, ha makt over deg og føre til at du i fremtiden når du dør går fortapt.

Alt dette endret seg når Jesus døde på korset, for som Paulus sier, korset gjorde noe Moseloven ikke kunne gjøre som var å sone bevisst synd. For første gang i menneskehetens historie, så kunne noen som bevisst hadde brutt Moseloven bli forsont igjen med Yehovah. Men som forfatteren av Hebreerbrevet sier det i Hebreerbrevet 10, dette er ett engangstilbud. Om du tar imot dette tilbudet, også går ut og bevisst synder igjen, så vil du bli en slave av synden, forbannet av loven og til sist gå fortapt.

Så nå skjønner vi hva Paulus mener når han sier Jesus satte oss fri fra lovens forbannelse. Det var ikke at Jesus satte oss fri fra Moseloven men Han satte oss fri fra forbannelsene i 5.Mosebok 28:14-65 som kommer over de menneskene som bevisst bryter Guds lov.

Om vi følger Paulus sine brever videre utover i Bibelen, så ser vi hvordan han sier at det å være en slave av synden og forbannet av loven (m.a.o det å ha begått ett bevisst lovbrudd) fritar en ikke fra ens forpliktelser til Moseloven. Du er fremdeles forpliktet til å være plettfri i din vandel og ha full lydighet til Moseloven selv om du vet du har gjort en bevisst synd. Så når Paulus i Filipperbrevet 3 sier han var plettfri i sin lovlydighet, så sier han ikke at han er frelst. Han sier at han vet at han i likhet med alle andre er under lovens forbannelse, en slave av synden, men han oppfyller sine forpliktelser til å leve plettfritt og lydig til Moseloven for det.

Sagt på en litt enklere måte: I Paulus sine tanker, så kan en som er på veg til helvete allikevel være lovlydig, men hans lovlydighet vil ikke forsone han med Gud.

Det er derfor svaret på om Paulus mener vi kan bli frelst ved å holde Moseloven er nei, vi kan ikke bli forsont (frelst) med Yehovah gjennom å holde Moseloven. Paulus og hele Bibelen (inkludert Gamle Testamentet) er veldig tydelig på dette, lov kan ikke frelse bare Yehovah kan frelse. MEN om Yehovah frelser slik Han frelste Israel ut av Egypt og gav oss Yeshua (Jesus) så er vi forpliktet til å snu om fra lovløshet til lovlydighet. Om vi ikke snur om så er vi forsont, men vi spotter forsoningen ved å fortsette å gjøre det som er galt. Om vi tar imot Yehovahs tilbud om forsoning, men vi fortsetter å gjøre det som er galt, så håner vi hva Jesus gjorde på korset. Den som håner hva Jesus gjorde er ikke frelst.

Så hvordan blir vi rettferdig og tilgitt?

Ved å omvende oss fra lovløshet til lov og ved å tro på hva Jesus gjorde for oss på korset.

Men hva da med tanken om rettferdiggjørelse ved tro? Som vi har sett, så er det en menneskeskapt og kvinneundertrykkende tanke. Rettferdiggjørelsen ved tro er skapt for å frelse menn og stenge kvinner ute fra himmelen. Takk og lov så er ikke vår Gud slik, vår Gud sier at kvinner OG Menn kan bli rettferdiggjort og tilgitt om de bare vil snu om fra lovløshet til lov og tro på hva Jesus gjorde for dem på korset.