Romerbrevet 1 og 2

januar 2, 2022
Series: Romerbrevet

Speaker: Ernie Hume

Velkommen til vår nye serie om Romerbrevet.

I de kommende dagene og ukene skal vi gå gjennom Romerbrevet kapittel for kapittel for å lære hva Paulus egentlig sier her. Som med vår serie om Moseloven, om det er noe du lurer på eller noe av dette du ikke forstår/synes er uklart, føl deg fri til å spørre enten på Messenger eller e.mail. Det er helt uforpliktende.

Kap 1

1Paulus, Jesu Kristi tjener, kalt til apostel, utvalgt til Guds evangelium;
2det Han på forhånd lovte ved profetene sine i Hellige Skrifter,
3om Sin Sønn. Som menneske er Han kommet av Davids slekt,
4og etter hellighets Ånd ble Han stadfestet å være Guds Sønn i kraft ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre.
Vi vet når Paulus levde, så fantes det ikke noe Ny Testamentet. Det er også historisk bevist at Paulus hadde ikke som motiv å skrive en ny Bibel, eller ett tillegg til Bibelen. Han skrev for å undervise Jøder og hedninger som trodde på Jesus som sin Messias hvordan de skulle leve ut sin tro og forstå den eneste Bibelen de – Gamle Testamentet. Når da Paulus her referer til de hellige skrifter, så mener han selvfølgelig Gamle Testamentet som han også i brev til Timoteus, sier er nødvendig å kunne for å bli frelst.
Det andre viktige å få med seg her er at Paulus sier Jesus er Guds sønn fordi Han ble oppvekket fra de døde, ikke fordi han ble korsfestet. Hvorfor er dette viktig? Først er det viktig å forstå hva det betyr når Paulus bruker uttrykket Guds sønn.
Opp gjennom Israels historie, så har alle kongene tittelen Guds sønner fordi de styrer Israel på vegne av Yehovah og den loven de styrer landet med er Moseloven. Så når Yehovah vekker opp igjen Jesus, så er oppvekkelsen Yehovahs godkjennelse av Jesu lære og en innsetting av Jesus som konge over Israel. Så allerede her ser vi at å tro Jesus er Guds sønn betyr noe helt annet for Paulus enn hva vi har lært. For Paulus betyr det samme som Jesus selv sier i Johannes 3:38, at den som tror på Jesus som Guds sønn adlyder hva Jesus som Konge befaler. Hva har Jesus befalt? Matteus 23:2-4, hold Moseloven. Så om du tror Jesus er Guds Sønn, så viser du at du tror ved å holde Moseloven, og da sier Johannes 3:38 at du får evig liv.
5Ved Ham har vi fått nåde og aposteltjeneste til troens lydighet blant alle folkeslag, for Hans navn.
Fordi Jesus er konge, så har Han sendt ut Paulus og disiplene til å lære folkeslagene å være lydige mot Hans lære. (John 3:38, Matt 28:16-20)
6Blant dem er også dere som er kalt av Jesus Kristus:
7Til alle Guds elskede, kalte og hellige som er i Roma: Nåde være med dere og fred fra Gud, vår Far, og Herren Jesus Kristus.
Ser du hva Paulus sier her? Han sier at Yehovah vår Gud og Far er ikke samme som Herren Jesus Kristus. Så her bekrefter Paulus Johannes evangelium hvor Jesus sier at han har en Gud, som er hans far og større enn han. Så når til og med Paulus sier at Yehovah og Jesus er ikke i samme autoritet, så er det vel verdt å legge merke til.
8Først takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for dere alle, for deres tro forkynnes i hele verden.
9Gud er mitt vitne, Han som jeg tjener i min ånd i Hans Sønns evangelium, at jeg ustanselig minner om dere i mine bønner.
Her også sier Paulus at han tjener ikke Jesus, han tjener Yehovah som er hans vitne. Hvordan kan da vi kristne si vi tjener Jesus?
10Jeg ber alltid om at det en gang må lykkes for meg å komme til dere på en eller annen måte, ved Guds vilje.
11For jeg lengter etter å se dere, slik at jeg kan gi dere del i en åndelig nådegave, så dere kan bli styrket 12det vil si at vi sammen kan bli opplivet i vår felles tro, deres og min.
13Nå vil jeg ikke at dere skal være uvitende, brødre, om at jeg ofte har planlagt å komme til dere for å høste noe frukt også blant dere, slik som blant de andre folkeslagene. Men inntil nå er jeg blitt forhindret.
14Jeg står i gjeld både til grekere og barbarer, til vise og uforstandige.
15Derfor, så langt det står til meg, er jeg villig til å forkynne evangeliet også for dere i Roma.
16For jeg skammer meg ikke over Kristi evangelium, for det er Guds kraft til frelse for hver den som tror, for jøde først og så for greker.
17For i det blir Guds rettferdighet åpenbart av tro til tro, som det står skrevet: Den som er rettferdig av tro, skal leve.
Guds vrede over all ugudelighet
Hva er Kristi evangelium som er kraft til frelse og åpenbarer Guds rettferdighet? Johannes 3:36, Rom 2:13, det er å adlyde Jesu lære og gjøre som han sa vi skulle når han lærte oss å holde loven.
18For Guds vrede blir åpenbart fra Himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos menneskene, de som holder sannheten nede i urettferdighet.
19Det en kan vite om Gud ligger åpent for dem, for Gud har åpenbart det for dem.
20Helt siden verdens skapelse har Hans usynlige egenskaper vært klart synlige; både Hans evige kraft og Hans guddommelighet; disse kan kjennes av de gjerninger som er gjort. Slik er de uten unnskyldning.
21For selv om de kjente Gud, æret de Ham ikke som Gud, eller takket, men de ble tomme i sine tanker, og deres dåraktige hjerte ble formørket.
22Mens de gjorde krav på å være vise, ble de bare dåraktige,
23og de byttet bort den uforgjengelige Guds herlighet med et bilde gjort lik et forgjengelig menneske, og bilder av fugler, firbeinte dyr og krypdyr.
24Derfor overga Gud dem også i deres hjerters lyster til urenhet, så de vanærer sine kropper seg imellom.
25De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og tjente skapningen i stedet for Skaperen, Han som er lovprist i all evighet. Amen.
Her gjentar Paulus budene fra Moseloven om ikke å gjøre ett bilde av Gud (ha i tankene at for Paulus så snakker han om Yehovah og ikke Jesus når han snakker om Gud) og ikke fornekte Guds eksisten. Men de som allikevel gjør ett bilde av Gud og fornekter Hans eksistens vil måtte betale dyrt for det. Yehovah vil gi dem hva de vil ha, synd og konsekvensene av det.
26Derfor overga Gud dem til æreløse lidenskaper. For til og med deres kvinner byttet ut det naturlige samliv med et som er i strid med naturen.
27Det samme gjorde også mennene. De forlot det naturlige samliv med kvinnen, og de ble opptent i sitt begjær etter hverandre, så menn drev skammelig utukt med menn. Og den velfortjente straffelønn for sin villfarelse fikk de på seg selv.
28Ettersom de ikke fant noen verdi i å kjenne Gud, overga Gud dem til et uverdig sinn, så de gjør de ting som ikke sømmer seg.
29De er fulle av all slags urettferdighet, seksuell umoral, usselhet, grådighet og ondskap. De er fulle av misunnelse, mord, strid, svik og falskhet. De ble ryktemakere,
30baktalere, gudshatere, voldsmenn, stolte, skrythalser, de finner på all slags ondt, de er ulydige mot foreldre,
31uforstandige, upålitelige, uten naturlig kjærlighet, de vil ikke tilgi, de er ubarmhjertige.
32Disse kjenner Guds rettferdige dom, og de vet at de som driver med den slags, fortjener døden. Likevel gjør de ikke bare det samme selv, men de støtter også andre som gjør det.
Konsekvensen av å bryte Moseloven ved å fornekte Yehovahs eksistens, eller lage seg ett bilde av Han,  er unaturlig samliv med samme kjønn, urettferdighet, seksuell umoral, usselhet, grådighet og ondskap. Misunnelse, mord, strid, svik, falskhet, ryktemakere, baktalere, gudshatere, voldsmenn, stolte skrythaler, ulydige mot foreldre, uforstandige, upålitelige, vil ikke tilgi, uten naturlig kjærlighet, ubarmhjertelige.  De som lever slik er under Yehovahs dom og vil dø.
Kap 2
1.Derfor kan du ikke unnskyldes, du menneske, hvem du enn er som dømmer. For i hver sak du dømmer en annen, fordømmer du deg selv. For du som dømmer, gjør de samme ting.
2Vi vet at Guds dom, den som er i samsvar med sannheten, hviler over dem som gjør den slags.
3Regner du med, du menneske som dømmer dem som gjør slike ting, og som selv gjør de samme, at du skal kunne flykte fra Guds dom?
Alle har brutt Moseloven, så ingen kan erklære seg uskyldig og si de ikke er under Guds dom.
4Eller forakter du Hans rikdom på godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet leder deg til omvendelse?
Det at du har brutt Moseloven, men fremdeles er her, er ett bevis på at Gud er god og tålmodig i ett forsøk på å deg til å vende om.
5Men ved din hardhet og ditt hjerte som ikke vil vende om samler du deg vrede til vredens dag, den dag da Guds rettferdige dom skal åpenbares.
Men om du ikke vil omvende deg, og du fortsetter å bryte loven, så blir dommen din større den dagen du dør.
6Han skal gi enhver etter hans gjerninger:
7Han gir evig liv til dem som ved tålmodig utholdenhet i god gjerning søker herlighet, ære og uforgjengelighet.
8Han lar harme og vrede komme over dem som søker sitt eget og er ulydige mot sannheten, men som derimot lyder urettferdigheten.
For når vi dør blir vi dømt etter våre gjerninger, ikke etter hva vi passivt tror. Gjør vi Moseloven (gode gjerninger) så får vi evig liv (John 3:36) men gjør vi den ikke og er ulydige, så får vi harme og vrede fra Gud.
9Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, over jøde først og så over greker.
10Men Han gir herlighet, ære og fred til hver den som gjør det gode, til jøde først og så til greker.
11For Gud gjør ikke forskjell på folk.
For konsekvensen av å bryte loven er trengsel og angst for alle, uavhengig om de er jøde eller greker. Konsekvensen av å holde den er herlighet, ære og fred, uavhengig om de er jøde eller greker, fordi Yehovah gjør ikke forskjell på folk. Dette er identisk med hva som står i 5.Mosebok 28:1-65, lovens velsignelse og forbannelse og hva som står i Matteus 6:25-34.
12For alle som syndet uten lov, skal også gå fortapt uten lov, og alle som syndet i loven, skal bli dømt ved loven
13– for det er ikke de som hører loven, som er rettferdige for Gud, men de som lever etter loven, som skal bli rettferdiggjort.
14Når hedningfolk som ikke har loven, av naturen gjør det loven lærer, er de sin egen lov, selv om de ikke har loven;
15de viser at lovens gjerning er skrevet i hjertet deres; og samvittigheten deres vitner sammen med dem; det samme gjelder tankene deres, som innbyrdes enten anklager eller unnskylder dem
Moseloven ble ikke gitt til hedningfolk, men Paulus sier her at Moseloven er skrevet i hjertet deres, så når samvittigheten vitner at de har holdt den så er de mer rettferdig for Yehovah enn en Jøde som har fått loven men som ikke holder den.
16– på den dagen da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene etter mitt evangelium, ved Jesus Kristus.
Også jøden, som har loven, bryter loven
17Se, du som kalles jøde og setter din lit til loven og roser deg i Gud,
18du som kjenner Hans vilje og som kan dømme om smått og stort, fordi du er opplært i loven,
19og er overbevist om at du selv er en veileder for blinde, et lys for de som er i mørke,
20en oppdrager for uforstandige, en lærer for umodne, fordi du i loven har fått den rette form for kunnskap og sannhet.
21Du som lærer andre, lærer du ikke deg selv? Du som forkynner at en ikke skal stjele, stjeler du?
22Du som sier: «Du skal ikke drive hor», driver du hor? Du som har avsky for avgudsbildene, utfører du tempelran?
23Du som roser deg av loven, vanærer du Gud ved å bryte loven?
24For Guds navn blir spottet blant folkeslagenepå grunn av dere, slik det står skrevet.
25Omskjærelse er jo nyttig dersom du holder loven. Men er du en lovbryter, da er din omskjærelse blitt som om du hadde forhud.
Her sier Paulus at Jøden som roser seg av å ha fått loven, som vet hva den sier, som ser seg selv som en veileder for de blinde men som ikke holder den har ingenting å rose seg av og må slettes ikke rose seg av omskjærelse. For omskjærelse er kun nyttig om du holder loven, men om du ikke gjør det, så er du verre enn en hedning.
26Hvis en som har forhud, holder lovens rettferdige krav, må ikke da hans forhud likevel regnes som omskjærelse?
27Dersom den som fysisk har forhud, oppfyller loven, har han ikke da rett til å dømme deg, du som til tross for at du har bokstaven og omskjærelsen, er en lovbryter?
28For det er ikke den som er jøde i det ytre, som er jøde, og omskjærelse er ikke en omskjærelse i det ytre, på kjønnslemmet.
29Men den er jøde som er det i det skjulte, og som har hjertets omskjærelse i Ånden, ikke i bokstaven. Den har sin ros, ikke fra mennesker, men fra Gud.
For den hedning som ikke er omskjært, men som holder den, er mer rettferdig og er mer enn Jøde enn den omskjærte som bryter loven. For den hedningen er omskjært på hjertet, og har sin ros fra Yehovah.