Romerbrevet 15 og 16

februar 16, 2022
Series: Romerbrevet

Speaker: Ernie Hume

1.Vi som er sterke, må bære de svakes svakheter og ikke tenke på oss selv.  2 Hver enkelt av oss skal tenke på det som er godt for vår neste, det som bygger opp.  3 For Kristus tenkte ikke på seg selv. Slik står det skrevet:
           På meg falt hånsordene fra dem som håner deg.

Dette er Paulus sin oppfordring til gjøre disipler og følge Misjonsbefalingen. Hver enkelt av oss har ett ansvar for å dele av den kunnskapen vi har så andre kan vokse i lydighet til Yehovah. Da gjør vi slik Kristus gjorde, fordi han tenkte ikke på seg selv men disippelgjorde andre.

4.Og alt som før er skrevet, er skrevet for at vi skal lære av det: Gjennom tålmodighet og skriftenes formaninger får vi håp.

Her sier Paulus om vi gjør hva Gamle Testamentet sier, så får vi tålmodighet og håp. Vi vet Gamle Testamentet sier vi skal følge Moseloven, så det Paulus egentlig sier her er følg Moseloven så får dere tålmodighet og håp.

5 Må tålmodighetens og trøstens Gud hjelpe dere alle til å vise enighet, etter Jesu Kristi vilje.  6 Da kan dere samstemt og med én munn prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.

Legg merke til noe viktig her, Paulus oppfordrer oss ikke til å prise å tilbe Jesus istedenfor sier Paulus vi skal prise Jesu Kristi Far som heter Yehovah. Rett før i vers 4 har han vist oss at vi priser Jesu Kristi Far ved å være lydige mot Moseloven.

7.Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt imot dere, til Guds ære.

Tjen hverandre ved å lære hverandre og lær av hverandre slik Kristus gjorde, til Yehovahs ære.

8For det sier jeg dere: Kristus ble en tjener for de omskårne for å vise at Gud taler sant, og for å stadfeste løftene til fedrene

Majoriteten av Jødene på Jesu tid hadde for lenge siden forkastet Moseloven til fordel for sine egne tradisjoner. Men ved å lære hvordan man skal leve etter Moseloven, og stadfeste det ved tegn og undre, så viste Jesus at Gud talte sant om kraften i loven.

men også for at hedningfolkene skal ære Gud for hans barmhjertighet. Som det står skrevet:
 Derfor vil jeg prise deg blant folkene
 og lovsynge ditt navn.
10 Videre heter det:
 Gled dere, folkeslag, sammen med hans folk.
11 Og igjen:
 Lovsyng Herren, alle folk,
 pris ham, alle folkeslag.
12 
Og Jesaja sier:
 Isais rotskudd skal komme,
 han som reiser seg for å herske over folkene,
 til ham skal folkeslagene sette sitt håp.

Når majoriteten av Jødene hadde forkastet Moseloven, til fordel for tradisjon, så ble tradisjonen så komplisert at ingen kunne følge den. Da ble det umulig for hedningefolkene å følge Israels Gud og derfor var de utestengt fra Israel pga den muntlige loven. Men når Jesus kom og viste oss hva det betyr å følge Moseloven, så viste Han også hedningefolkene at Gud er barmhjertig og ønsker at alle uavhengig av opphav kan tjene Han. Derfor skal folkene sette sitt håp til Jesu lære OG hva Jesus gjorde for dem.

13 Må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen, så dere kan bli rike på håp ved Den hellige ånds kraft.

Jo mer vi viser vår tro i lydighet til loven, jo mer håp gir Yehovah oss.

14 Mine søsken, jeg for min del er overbevist om at dere er fylt av godhet og har kunnskap nok, slik at dere også kan rettlede hverandre. 15 Likevel har jeg noen steder skrevet ganske åpent og direkte, for å minne dere om det dere før har hørt. Jeg gjør det ved den nåde Gud har gitt meg

Selv om vi kan mye og vet mye om loven, så må vi alltid være åpen for at vi kan ta feil og derfor må vi alltid være villig til å lære av hverandre.

16 til å være Kristi Jesu tjener blant folkeslagene. Min prestetjeneste er å forkynne evangeliet så folkeslagene blir et offer Gud gjerne tar imot, innviet ved Den hellige ånd. 17 I Kristus Jesus kan jeg være stolt over å ha denne tjenesten for Gud. 18 Og jeg våger bare å tale om det Kristus har gjort gjennom meg for å lede folkeslagene til lydighet.

Paulus så på det som sin oppgave å lede folkeslagene til lydighet til Jesu lære, ikke til å lære de å tro Jesus døde for dem. Det betyr ikke at Paulus aldri snakket om korset, men som Rom 10 sier, fordi Jesus lever og ikke er død så er det mer viktig at vi gjør som Jesus sa uten at det utelukker vår tro på at Jesus døde for oss.

Dette har jeg fått gjøre i ord og gjerning, 19 ved mektige tegn og under og ved Åndens kraft, slik at jeg nå har fullført forkynnelsen av Kristi evangelium vidt omkring, fra Jerusalem og helt til Illyria. 20 Jeg har alltid satt min ære i å forkynne evangeliet bare der Kristi navn ikke er kjent, for at jeg ikke skal bygge på en grunnvoll som andre har lagt. 21 For som det står skrevet:
 De som ikke har fått budskap om ham, skal se,
 og de som ikke har hørt, skal forstå.

Paulus forkynte lydighet til Jesu lære og det ble stadfestet med mektige tegn og undre.

22 Det er dette som gang på gang har hindret meg i å komme til dere. 23 Men nå har jeg gjort det jeg skulle i landene her, og jeg har i flere år ønsket å komme til dere 24 og så dra videre til Spania. Jeg håper at jeg får se dere på gjennomreisen, og at dere vil utruste meg for reisen dit, når jeg først har fått glede meg over å være sammen med dere en stund.
 25 Men nå drar jeg til Jerusalem med hjelpen til de hellige der. 26 For menighetene i Makedonia og Akaia har bestemt at de vil samle inn en gave til de fattige blant de hellige i Jerusalem. 27 De har selv bestemt dette og står jo også i gjeld til dem. De skylder å hjelpe dem med materielle gaver når de selv, som hedninger, har fått del i deres åndelige gaver. 28 Når jeg har avsluttet dette og fruktene av innsamlingen er vel forvart hos dem, reiser jeg til Spania og legger veien om dere. 29 Og jeg vet at når jeg kommer til dere, vil jeg komme med en rikdom av Kristi velsignelse.
 30 Jeg ber dere, søsken, ved vår Herre Jesus Kristus og ved den kjærlighet som Ånden gir: Kjemp sammen med meg ved å be til Gud for meg. 31 Be om at jeg må bli berget fra de vantro i Judea, og om at de hellige i Jerusalem må ta godt imot hjelpen jeg bringer. 32 Da kan jeg, om Gud vil, komme til dere med glede og få hvile ut sammen med dere. 33 Fredens Gud være med dere alle! Amen.

Kapittel 16

1.Jeg anbefaler vår søster Føbe for dere, hun er en diakon fra menigheten i Kenkreæ.  2 Ta imot henne i Herren slik det sømmer seg for de hellige. Gi henne den hjelp hun måtte trenge av dere, for hun har selv tatt seg av mange, også meg.  3 Hils Priska og Akvilas, mine medarbeidere i Kristus Jesus.  4 De satte livet på spill for min skyld, noe ikke bare jeg, men alle hedningkristne menigheter takker dem for.  5 Hils også menigheten som samles i huset deres. Hils min kjære Epainetos, han som er en første frukt for Kristus i Asia.  6 Hils Maria som har arbeidet så mye for dere.  7 Hils Andronikos og Junia, mine landsmenn, som har sittet i fengsel sammen med meg. De har et godt navn blant apostlene og kom til tro på Kristus før meg.  

Når vi leser vers 7 på Gresk, så kommer det frem at Andronikos og Junia er en kvinne og en mann som er apostler. Paulus sier i andre brever at kvinner kan ikke være lærere, men her ser vi at Paulus sier en kvinne kan være en apostel.

8 Hils Ampliatus, min kjære venn i Herren.  9 Hils Urbanus, vår medarbeider i Kristus, og min kjære Stakys. 10 Hils Apelles, som har stått sin prøve i Kristus. Hils alle hos Aristobolos. 11 Hils min landsmann Herodion. Hils alle dem hos Narkissos som er i Herren. 12 Hils Tryfena og Tryfosa, som arbeider hardt for Herren. Hils den kjære Persis, som har arbeidet så mye for Herren. 13 Hils Rufus, Herrens utvalgte, og hans mor; hun har vært en mor for meg også. 14 Hils Asynkritos, Flegon, Hermes, Patrobas, Hermas og våre søsken hos dem. 15 Hils Filologos, Julia, Nerevs og hans søster, og Olympas og alle de hellige som er sammen med dem. 16 Hils hverandre med et hellig kyss. Alle Kristi menigheter hilser dere.
17 Jeg formaner dere, søsken, til å holde øye med dem som skaper splittelse og fører andre til fall ved å gå imot den lære dere har tatt imot. Hold dere unna dem! 18 Den slags mennesker tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Med fine ord og talemåter forfører de mennesker som har et godtroende hjerte. 19 Men alle har hørt om den lydighet dere viser, og derfor gleder jeg meg over dere. Jeg vil at dere skal være kloke i det gode, men enfoldige i det onde.

Formaningen her i vers 17 er egentlig veldig interessant for oss som lever i 2022. Det Paulus egentlig sier her er dette: Hold dere unna de som lærer at vi ikke skal følge Moseloven, for de fører andre til fall og skaper splittelser. I vers 18 sier han den slags mennesker tjener ikke Jesus men sin egen mage og forfører mennesker med ett godtroende hjerte. Og i vers 19 sier Paulus, vær derfor vis og klok i loven men enfoldige i lovløshet.

20 Må fredens Gud snart knuse Satan under føttene deres! Vår Herre Jesu nåde være med dere!
 21 Timoteus, min medarbeider, og mine landsmenn Lukius, Jason og Sosipater hilser dere. 22 Jeg, Tertius, som har skrevet ned brevet, hilser dere i Herren. 23 Gaius, som er vert for meg og hele menigheten, hilser dere. Erastos, byens regnskapsfører, og vår bror Kvartus hilser dere. 24 *Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle! Amen.•
 25 Lovet være Gud, han som har makt til å styrke dere med mitt evangelium, budskapet om Jesus Kristus, ut fra åpenbaringen av det mysterium som har vært skjult fra evige tider, 26 men som nå er kommet for dagen. Gjennom profetiske skrifter og etter den evige Guds befaling er dette mysteriet blitt kunngjort for alle folkeslag for å lede dem til lydig tro. 27 Ham, den eneste vise Gud, være ære ved Jesus Kristus i evighet! Amen.

Her i vers 26 sier Paulus at Jesus, og hva Jesus gjorde for oss har som formål å lede oss til en lydig tro mot Jesu lære.


Med dette er vi ved vegs ende av Romerbrevet. Vi fortsetter snart med Korinterbrevene.

Trenger du forbønn? Spørsmål om det du har lært? Profeti? Kontakt meg gjerne uforpliktende.