Speilbilde av Gud

oktober 14, 2022

Speaker: Ernie Hume

Ett speilbilde av Gud?

I Markus 11:22-24 leser vi: Jesus svarte og sa til dem: Ha tro til Gud! 23 Sannelig sier jeg dere at den som sier til dette fjellet: Løft deg og kast deg i havet! – og ikke tviler i sitt hjerte, men tror at det han sier skal skje, for ham skal det skje.  24 Derfor sier jeg dere: Alt dere ber om i bønnen, tro bare at dere får det, så skal det bli gitt dere. Er ikke dette ett fantastisk løfte? Alt hva vi ber om i bønnen, tro bare vi har fått det, så skal det bli gitt dere. Men det vi vanligvis ikke tenker over er at dette løftet kommer med en betingelse: Vi må være ett speilbilde av Gud for å få del i det. Hva betyr det å være «ett speilbilde av Gud» og på hvilken måte kan dette vise oss om Jesus er skapt eller ikke? 

Skapt i Guds bilde

Bibelen sier du og jeg er skapt i Guds bilde, men hva betyr det egentlig å være skapt i Hans bilde? (1.Mosebok 1).

For å forstå hva det betyr, så må vi gå til grunnspråket Bibelen er skrevet på. På Gresk brukes ordet eikón og på Hebraisk ordet ṣelem. Begge ordene kan best oversettes slik: speilbilde av og/eller en nøyaktig gjengivelse av ett annet menneske som f.eks i form av en statue eller ett maleri. Blir en statue eller ett maleri det mennesket eller det dyret det er en statue/maleri av? Nei selvfølgelig ikke, en staute, ett maleri er ett speilbilde av det virkelige mennesket eller det virkelige dyret. Som f.eks løvene utenfor Stortinget i Oslo er ikke ekte løver, men de er ett speilbilde av en løve.

Når Bibelen sier i 2.Kor 4:4 og Kol 1:15 at Jesus er ett speibilde (eikón) av Gud så forstår vi derfor at Jesus er en nøyaktig gjengivelse av Gud uten at han er Gud. Når vi også leser i Rom 8:29 hvor Paulus sier vi skal være ett eikón (speilbilde) av Jesus, så skjønner vi hva Paulus ikke sier. Han sier ikke at vi blir til Jesus fordi vi er ett speilbilde av Jesus, men at vi skal være ett speilbilde av Jesus i måten vi lever våre liv på så når mennesker ser på oss så ser de ikke oss men de ser Jesus.

Hvordan blir vi ett speilbilde av Jesus?

Vi blir ett speilbilde av Jesus når vi lever våre liv silk Jesus levde sitt liv (1.Johannes 2, 1.Kor 11) Om vi skal leve våre liv slik Jesus levde sitt liv, så må vi kopiere hans liv fullt ut og det inkluderer å holde Moseloven slik han gjorde. Da og først da blir vi ett speilbilde av Jesus, da og først da vokser han i oss og vi avtar.

Men har du tenkt over at når vi speiler Jesus, og han speilte Gud, så blir vi også ett speilbilde av Gud når vi kopierer Jesu liv? For her ligger litt av nøkkelen til å forstå hvorfor Jesus kom. For han kom for å sone vår synd, men han kom også for å gjenopprette oss til å være skapt i Guds bilde.

Når Adam og Eva ble skapt, så ble skapt til å være ett speilbilde av Gud. I likhet med oss, så hadde de Tora (Moseloven) men den gangen inneholdt den kun 1 bud: Ikke spis av frukten. Av for oss ukjente grunner, så leser vi i 1.Mosebok hvordan Eva sier til slangen at de hadde to bud, ikke spis av frukten og ikke ta på treet. Hvor hun fikk det siste budet vet vi ikke, men vi vet at Gud hadde aldri sagt ikke ta på det. Men fordi hun og Adam trodde fullt og fast på begge budene, så gav det slangen en åpning til å friste de til å bryte det ekte budet (ikke spis av frukten). Og i det øyeblikket, så mistet Adam og Eva speilbildet av Gud. Men Gud gav ett løfte til Eva at en dag ville det komme en som skulle gjennopprette Guds bildet i menneskene, og denne ene var Jesus.

Skapt men vi er ikke Gud

Når vi nå vet hva det vil si å være skapt i Guds bilde, så er neste spørsmål; hva vil det si å være skapt av Gud?

I 1.Mosebok 1, Jeremiah 1:5, Johannes 1 leser vi at alt Gud skaper blir først til i Guds sinn og tanker. Så taler Gud det han har tenkt ut inn i den fysiske verdenen og det blir til.

Det er derfor rett å si at alle mennesker som har levd, som lever nå og som vil leve i fremtiden har på ett tidspunkt vært med Gud før vi ble født. Den gangen eksisterte vi i Guds tanker og sinn, også skapte han oss med sitt ord. Men som vi alle vet og forstår, at vi var med Gud før vi ble født betyr ikke at vi er Gud av den grunn. På samme måte forstår vi at Jesus som også var med Gud før han ble skapt i Marias mage ikke blir Gud bare fordi han på ett tidspunkt esksiterte i Guds tanker.

Men fordi alt Gud skaper begynner som en ide hos Gud, også blir skapt ved Hans talte ord, så forstår vi at alt du og jeg trenger for dette livet finnes i Guds tanker og venter på å bli skapt med Guds ord inn i vår verden.

Alt du trenger har du her og nå i Guds tanker

I Jeremiah 1:11 leser vi at Gud  tenker gode tanker om deg ,du som er ett speilbilde av Jesus og Gud, tanker til fremtid, håp og glede.

Det betyr at i Guds tanker her og nå så har Gud allerede forberedt fremtid, håp og glede for ditt liv. Akkurat her og nå, så er det i Guds tanker og venter på å bli talt inn i denne verdenen med Guds ord.

Hvordan kan du og jeg få disse tankene Gud tenker om oss skapt inn i denne verdenen? Er det noe vi må gjøre? Eller gjør Gud alt?

Tenk som Gud

I Markus 11:22-24 svarer Jesus på spørsmålet vårt når han sier; fortell Gud hva du trenger og tro at du har fått det så skal du få det.

Det lille ordet Jesus bruker her for tro betyr på Gresk og leve som om det allerede har skjedd. Så la oss si f.eks at du ber om helbredelse, hvordan skal du da leve som om det allerede har skjedd når alt rundt deg og ikke minst inni deg forteller deg ingenting har skjedd enda og du er like syk som før kanskje til og med verre?

Det korte svaret på dette spørsmålet, som krever litt forklaring så du ikke misforstår, er at at vi må tenke som Gud. Når du ser sykdom og mangel og tenker dette går ikke bra, så ser Gud deg som helbredet og du har mer enn nok. Da må du ta ett valg om å tenke som Gud, det er derfor Bibelen sier vi skal vandre i tro og ikke etter hva vi ser (2.Kor 5:7)

Men dette krever som sagt litt forklaring, for det er to fallgruber her vi må unngå. Det ene er trosbevegelsens fallgrube hvor vi ender opp med å late som vi er frisk og det andre er det helt motsatte hvor vi er helt overbevist om at vi aldri noen gang kan bli frisk fordi vi «ærer Gud med vår sykdom».

Men hvordan hjelper dette meg? Og er det virkelig så lett?

Forutsetningen for å få del i løftet i Mark 11:22-24 er at du har valgt å leve som ett speilbilde av Jesus og derfor også ett speilbilde av Gud. Å være ett speilbilde av Gud betyr ikke at du blir Gud, samme som å være ett speilbilde av Jesus betyr ikke at du blir Jesus. Men det betyr at hva Gud gjør kan du gjøre, hva Jesus gjør kan du gjøre slik som vi leser i Apostlenes gjerninger når Peter helbredet en lam mann.

Fordi du kan gjøre hva Gud kan gjøre, og du kan gjøre hva Jesus kan gjøre (uten at det gjør deg til Gud eller til Jesus) så skal du også speile Guds skaperevne. Husker du hvordan Gud skaper? Alt hva Gud skaper begynner i Hans tanker og blir til ved Hans ord inn i den fysiske verdenen. Jeremiah 1:11 sier at Gud har allerede i sitt sinn gjort klart tanker for deg til fremtid, håp og glede. Om du vil speile hans skaperevne ved å si deg enig med Han i hva Han tenker om deg og tale det ut i din verden, så vil du tro du har fått det og få det du taler ut.

Men legg merke til noe veldig viktig; vi leser aldri når tid vi vil få det vi taler ut eller hvordan vi vil få det. Vi har heller aldri noe garanti for at vi ikke må gjøre noe selv for å få det til, som vi ser i f.eks livene til Joshua og Kaleb.

Joshua og Kaleb er to stykker som var speilbilder av Gud. Når de var inne i det lovede landet som spioner, så fornektet de ikke hva de så. De så det samme som de 10 andre, kjemper, murer, festninger, våpner og hva som tilsynelatende virket å være helt umulig å innta. Men fordi Joshua og Kaleb visste at Gud tenkte gode tanker om dem, og fordi de var speilbilder av Gud, så tenkte de Guds tanker om situasjonen og talte Guds tanker inn i situasjonen. (4.Mosebok 13 og 14).

Det at de tenkte Guds tanker og talte det inn i situasjonen fritok dem ikke fra å måtte gjøre noe selv. De måtte fremdeles ta opp sverdet og kjempe sammen med de andre, de hadde ingen ide om når tid de ville klare å innta det lovede landet eller nøyaktige detaljer om hvordan. Det eneste de visste var at Gud tenkte gode tanker om dem, de talte disse tankene inn i situasjonen, gjorde det de var nødt til å gjøre også fikk de seier. Joshua og Kaleb skapte ingenting, de ble aldri Gud, men fordi de speilte Gud 100% så fikk de innta det lovede landet.

Jeg vet ikke hva du står ovenfor i dag, men jeg vet at om du er skapt i Guds bilde og speiler Han ved å holde Moseloven, så tenker Gud gode tanker om deg og din situasjon: Tanker til fremtid, håp og glede. Da er det din oppgave å speile Gud 100% inkludert den siden av Gud som skaper når du tar Guds tanker og taler de inn i den situasjonen du står i. Du kan ikke skape noe ting som helst, du blir ikke Gud eller Jesus men du speiler Gud og Jesus 100% så det de skaper inn i din situasjon blir virkelig. Du vil aldri vite når tid det vil skje at det du taler blir virkelig, eller nøyaktig hvordan det vil skje, men du vil vite at det vil skje. Og som vi så med Joshua og Kaleb, det er heller ikke snakk om å fornekte virkeligheten og hva du ser. Men det er å tale Guds ord og tanker om din situasjon inn i din situasjon på tross av hva du ser.