Tar du utfordringen?

november 30, 2022
Series: Frelse

Speaker: Ernie Hume

Så kommer da troen av forkynnelsen?

«Så kommer da troen av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord» Rom 10:17 Norsk Bibel 88/07, Bibelen 2011, 1930, 78/85

En av de mest vanlige forklaringene på Rom 10:17 er : Man kan bare komme til tro om man hører evangeliet om Jesu død og oppstandelse forkynt. Derfor er vi frelst av nåde ved tro fordi troen er en gave gitt oss når vi hører evangeliet.

Hvor i Romerbrevet 10:17 leser du ordene evangeliet, Jesu død og oppstandelse, frelse av nåde ved tro?

Skal vi være ærlige med hva vi leser, så må vi innrømme at det eneste vi kan lese ut av Rom 10:17 er: troen kommer av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen som en hører kommer ved Kristi ord. Når dette er det eneste vi kan lese av teksten i Rom 10:17, så må vi innrømme at vår vanlige forklaring for dette verset kan være feil. Spørsmålet vi sitter igjen med, etter å ha gjort denne innrømmelsen, er: Kan vi da i det hele tatt vite sikkert hva Paulus mente her i Rom 10:17?

Vi kan vite sikkert hva Paulus mente, om vi tenker som Paulus

Enten det er Norsk Bibel 88/07, Bibelen 2011, 1930, 78/85, King James eller en helt annen versjon av Bibelen, så er alle disse versjonene en oversettelse av Bibelen. En oversettelse er avhengig av oversetterens evner og vilje til å være tro til den opprinnelige teksten. I stor grad så er Norske Bibler oversatt så tro til teksten at de gir ikke rom for noe feilmargin eller misforståelser, men de tar heller ikke hensyn til at den teksten de oversetter ikke er skrevet til mennesker som lever i Skandinavia i år 2022. Om vi som er lesere av den oversatte Bibelen ikke selv tar hensyn til dette, så må vi ta med i betraktning at vår forståelse av vår oversatte Bibel kan være feil.

Men hva skjer om vi tar hensyn til at den oversatte Bibelen ikke er skrevet til mennesker som lever i Skandinavia i år 2022? Da vil vi forstå noe veldig viktig: Fordi Bibelen ikke er skrevet til meg som lever i år 2022, men skrevet for meg, så må jeg (om jeg vil forstå Bibelen) tenke slik Paulus og hans samtidige ville tenkt. Hvordan kan vi tenke slik de tenkte? Vi kan jo ikke gå bakover i tid i en tidsmaskin å spørre Paulus hva mente du egentlig her i Rom 10:17?

Selv om vi ikke kan gå bakover i tid, så kan vi gjøre noe som er nesten like så bra, vi kan lese hva Paulus skrev på det språket han brukte som i dette tilfelle er Gresk. Men ikke misforstå dette, alle kristne har ikke ett kall til å lære seg Gresk og Hebraisk. Men de av oss som har det kallet har en forpliktelse til å dele kunnskapen de sitter på med andre så alle kan få en bedre forståelse av Bibelen. Dette kan selvfølgelig være utfordrende av og til, for det vil vise for oss at vi kan stole på Bibelen men vi kan ikke alltid stole på oversettelsen av Bibelen.

Å høre og tro er ikke hva du har hørt og tror

Noe av det første vi ser er at Paulus bruker det Greske ordet pistis som vi oversetter som tro. Pistis betyr tro vist i handling. Så om du har pistis så har du en tro som kan ses. Det tilsvarende ordet på Hebraisk er emunah som også betyr tro vist i handling.

Det Greske ordet Paulus bruker for å høre er akoē. Akoē betyr å høre som å høre en lyd eller noe som blir sagt. Men setter du akoē i samme setning som pistis så får setningen en veldig spesiell mening: Så kommer da emunah/pistis av akoē. Dette er bokstavelig talt Gresk for mange av dere, så la meg forklare det litt nærmere: Husker du hva pistis og emunah betyr? Det betyr tro vist i handling. Akoē betyr å høre en lyd eller noe som blir sagt. Direkte oversatt mening av setningen fra Gresk blir da: Så kommer da lydighet til det som blir sagt av det du hører. Sagt på en enda mindre komplisert måte: Når du hører og du handler på det du hører så har du tro. 

Dette Paulus sier her; at tro er å høre og gjøre hva som blir sagt kan virke veldig fremmed for oss i den vestlige verden. For vi er vant med at tro kan være alt fra å tro at 2+2=4 til å tro at ringen du har på fingeren betyr du er gift. I Paulus sin kultur så er tro alltid tro som kan ses, og tro som kan ses kommer alltid av at du hører og du gjør hva som blir sagt. Da viser du tro på det mennesket som du hører og gjør som de sa.Det Hebraiske uttrykket for denne type tro er Shema. Mange av dere har sikkert hørt den Jødiske trosbekjennelsen, som også Jesus siterer i evangeliene? Den begynner med Shema Israel som direkte oversatt betyr hør og adlyd Israel!.

Så da vet vi at det første Paulus ønsker å si er: Når du hører og du handler på det du hører, så har du tro. Men hva er det vi hører som vi skal handle på? Det forteller Paulus oss i siste del av setningen.

Guds ord eller Kristi ord?

Om du har en eldre King James utgave av Bibelen, så vil det kanskje stå «ved Guds ord» i siste halvdel av setningen. Grunnen til at det står «ved Guds ord» i King James, men Norske Bibler sier ved Kristi ord, er at King James teksten er hentet fra textus receptus mens de Norske Biblene sin tekst er hentet fra fragmenter av Romerbrevet datert til år 200-1060 etter Kristus. I disse fragmentene, som ligger nærmere Jesu liv enn tekstus receptus, så står det «ved Kristi ord».

Hva er Kristi ord? Er det slik vi tror, evangeliet om Jesus korsfestet død og oppstått fra de døde? Leser vi teksten her på Gresk, så står det ved det talte Kristi ord. Dette handler m.a.o ikke om evangeliet, men det handler om hva Jesus sa. 

Da skjønner vi noe veldig viktig; hva Paulus sier her i Rom 10:17 er:

Når du hører hva Jesus sa og du gjør som Jesus sa, da har du tro. (Rom 10:17)

Den vanlige forståelsen av Rom 10:17 er feil

Da skjønner vi med en gang at vår vanlige forklaring på Rom 10:17 er feil.

For dette handler ikke om å høre evangeliet forkynt så det skaper tro i våre hjerter på at Jesus døde for vår synd og sto opp igjen. Dette handler om å ha den frelsende tro som både Paulus, Peter, Johannes, Jakob, Markus, Matteus, Lukas og Jesus alle sier er den synlige tro hvor alle rundt oss kan se at vi hører hva Jesus sa og vi gjør som Jesus sier.

Men hva sa Jesus?

Vi kristne er så opptatt av hva Jesus gjorde at vi nesten har glemt at han gikk rundt på jorden i omtrent 3 år og lærte disiplene sine veldig viktige ting. Men vi kristne er også så forledet av våre fortolkninger og manglende Bibel kunnskaper at vi tror alt Jesus sa var noe nytt. Hadde vi derimot lest oftere i våre egne Bibler og ikke bare hele tiden Ny testamentet, så ville vi fort oppdage at alt Jesus sa og alt Jesus gav sine disipler beskjed om å gjøre er hentet direkte fra den skriftlige Moseloven. Derfor vet vi med sikkerhet at Jesus sa: Følg Moses, ikke den muntlige loven, men den skriftlige. (Matt 23:2-4)

Hører du Jesus?

I Johannes 10:27 leser vi «Mine får hører min røst, jeg kjenner dem, og de følger meg.»

På Gresk her brukes ordet akoloutheō for å følge Jesus. Hva betyr akoloutheō ? Det betyr en disippel som hører og gjør som hans lærer sier. Så det Jesus sier her er ikke at alle de som tror på meg er mine får og de følger meg bare fordi de tror jeg døde for dem. Du kan tro Jesus eksisterte og tro til og med at han døde for deg uten å gjøre hva han sa.

Det Jesus sier her er at alle som hører min lære og gjør min lære er mine får og hører min røst. Jeg kjenner dem. Hva lærte Jesus oss? Matteus 23, Jesus lærte oss å følge Moses sin skriftlige lov. Så om alle kan se at du lever etter Moseloven slik som Jesus lærte oss, så ser de en som er kjent av Jesus, er Jesu får og som hører hans røst. Men da ser de også, iflg.Paulus, en som har tro og som Johannes sier er frelsende tro.

Hva med deg?

Er du kjent av Jesus?

Er du ikke helt overbevist enda?

Kanskje du ikke er skikkelig overbevist enda og du tenker, men Jesus kjenner meg fordi jeg tror han døde for meg og jeg har bedt han inn i mitt hjerte. Så jeg bryr meg ikke om alt det du sier om loven, fordi pastoren min sier loven er vi ferdig med og han kan Bibelen mer enn jeg, så jeg stoler på han.

I Matteus 7:21-23 forteller Jesus oss hvem de er de som han kjenner. Her sier Jesus at de som ikke følger loven er ikke kjent av han. Han vet ikke hvem de er, fordi de bekjenner han som Herre men gjør ikke hva han sier.

Kan ikke få Bibelen til å si noe den ikke sier

Så om du fremdeles ikke er helt overbevist, vi kan ikke forandre på meningen av de Greske ordene. Akoloutheō vil alltid bety en som hører hva hans lærer sier og gjør som læreren sier. Pistis vil alltid bety tro vist i handling. Anomia i Matteus 7:21-23 vil alltid bety å være uten Moseloven.

Trenger du ett til argument fra Bibelen for å bli overbevist?

Johannes og Paulus sier begge to det samme: Den som sier han er ett med Jesus skylder å gå samme veg  Jesus (1.Johannes 2:6). Paulus sier i Korinterbrevene; imiter meg slik jeg imiterer Jesus.

Ser vi bare den Norske teksten alene, så er det umulig å få dette til å bety noe annet enn hva det faktisk står: Å leve livet sitt slik Jesus gjorde og det betyr å imitere Jesu liv som betyr å kopiere Jesus i alt hva Jesus gjorde. Veldig mange kristne har ikke noe problem med dette, fordi det er artig og kult å kopiere miraklene men de er ikke alltid så villig til å huske på at både Johannes og Paulus sier vi må imitere hele livet til Jesus, ikke bare de artige delene.

Som f.eks i 1.Johannes 2:6 står det på Gresk kathos ekeinos som på Gresk betyr lik som. Når Johannes også bruker uttrykket «å gå samme veg som Jesus» så har dette en spesiell betydning. Det betyr å gå på samme veg som Jesus gjorde, lik som jesus gikk. Men hva mener Bibelen når den snakker om veg? Når Bibelen snakker om veg så mener den måten vi lever livene våre på. Vi må leve livene våre slik Jesus levde sitt om vi er ett med han. Når han holdt loven, så må vi det om vi er ett med han for da og kun da hører vi Jesu røst og følger han.

Tok du utfordringen?

Om du nå har turt å la deg utfordre, så vet du nå hva Paulus virkelig sa i Rom 10:17. Men da ser du forhåpentligvis også risikoen ved å sette for mye lit til menneskelige forklaringer. For du har helt sikkert skjønt til nå at den vanlige forklaringen på Rom 10:17 er feil, noe du lett kunne se lenge før vi gikk gjennom alt det Greske da den Norske oversettelsen av Rom 10:17 ikke nevner evangeliet, korset, oppstandelsen med ett ord.

Men stopp litt og tenk igjennom dette: Når vi leser en slik forklaring inn i ett vers som Rom 10:17 som ikke stemmer i det hele tatt med den Greske teksten, så får vi en teologi som i verste tilfelle kan koste oss frelsen. For om du tar for god fisk at Rom 10:17 handler om evangeliet, korset, Jesu oppstandelse og at troen er en gave som DHÅ skal skape når du hører alt dette forkynt, så får du en passiv tro som ikke kan ses. Som du har lært nå, iflg.Johannes og Paulus, en passiv tro som ikke viser at du imiterer Jesu liv er ikke en frelsende tro. 

Ser du nå verdien av å la deg utfordre?

Ta det rette valget

Men helt til sist, til alle som måtte mene at alt hva jeg har vist er vranglære/sekterisk lære/feil/ikke i tråd med god kristen lære. Også til deg som lurer på hva som er motivet mitt for å gjøre dett.

Det er ikke noe jeg har sagt her som du ikke kan dobbeltsjekke med åpne gratis kilder på internett. Du trenger ikke ha en høyere teologisk utdannelse med fordypning i Gresk og Hebraisk for veldig fort kunne se at akoloutheō betyr på Gresk en som hører og gjør hva hans lærer sier.

Så nå har du ett valg; du kan velge å bare avvise dette og si at Rom 10:17 handler om at man bare komme til tro om man hører evangeliet om Jesu død og oppstandelse forkynt. Derfor er vi frelst av nåde ved tro fordi troen er en gave gitt oss når vi hører evangeliet. Du kan leve hele livet ditt på den løgnen om du vil og til og med tale i tunger, drive ut onde ånder og gjøre store mirakler i Jesu navn. Men når du dør, så sier Bibelen (Bibelen sier dette, ikke jeg) at du vil få høre de grusomme ordene: Gå bort fra meg, for jeg kjenner deg ikke, du som lever uten lov. (Matt 7:21-23).

Eller du kan velge å la deg utfordre å være ydmyk nok til å si; jo jeg tok feil, min pastor tok feil, mitt kirkesamfunn tok feil for jeg ser selv at det du sier stemmer.

Jeg kan ikke ta dette valget for deg, jeg kan bare advare deg og fortelle deg om hva Bibelen sier og vise deg hva den ikke sier.

Hvorfor?

For de av dere som lurer, hvorfor i alle dager gjør du dette, kan ikke vi få lov til å ha vår kristne tro i fred?

Jeg er en av de som har fått kallet til å lære meg Gresk og Hebraisk. Det å kunne lese bibelen på grunnspråket forplikter, for når du ser en feil i oversettelsen som kan i verste tilfelle forlede folk vekk fra Jesus, så er jeg pliktig til å si ifra. Når jeg nå har advart deg, så sier Bibelen at jeg er fri fra skyld om du nå tar det feile valget og går fortapt.

Valget er ditt, men vær nøye med å ta det rette valget så du slipper å leve livet ditt på en løgn.