Tro som leder til fall

juli 21, 2022
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

Hva er egentlig tro?

Om vi forstår tro slik Bibelen vil vi skal, så er tro noe av det viktigste for oss siden det vil gi oss evig liv. Men om vi misforstår hva tro er, så kan tro bli både en fiende av Jesus og en kilde til at folk går fortapt. Hvordan kan tro som i utgangspunkt skal være noe positivt bli en kilde til at folk går fortapt? Når tro blir loviskhet som f.eks i forbindelse med helbredelse.

Det er ikke unormalt å høre i kristne sammenhenger at bare vi tror sterkt nok, så vil vår tro alltid og uansett gi oss seier over sykdom, synd og lidelse. Derfor har du alltid tre grupper i en menighet hvor denne type forkynnelse er vanlig:

1. De som opp til den dagen har vært spart for prøvelser

2. De som har gjennomgått en del lidelser i sitt og sine familiers liv.

3. De som har vært utsatt for en del lidelser men prøver krampaktig å tro sterkere og sterkere i håp om å seire.

Hvorfor er det blitt slik? Før vi leser årsaken til dette, la oss se nærmere på noen skriftsteder som vil hjelpe oss til å forstå dette nærmere:

I Apostlenes gjerninger 2:38, leser vi dette: «Da sa Peter til dem: Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe til Jesu Kristi navn til syndenes tilgivelse, og dere skal få Den Hellige Ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn og alle som er langt borte, så mange Yehovah vår Gud vil kalle til seg.»

I 5.Mosebok 30:2 leser vi dette: «og du vender om til Yehovah din Gud og lyder Hans røst i alt det jeg befaler deg i dag, du og dine barn, av hele ditt hjerte og av hele din sjel.»

I Apostlenes gjerninger 20:21 leser vi dette: «Jeg vitnet både for Jøde og Greker om omvendelse til Yehovah og troen på vår Herre Jesus Kristus.» 26:20: Men jeg forkynte først for dem i Damaskus og Jerusalem og over hele Judea området og så for hedningene, at de skulle få et nytt sinn, omvende seg til Yehovah og gjøre gjerninger som er omvendelsen verdig».

Grunnlaget for vår tro

Majoriteten av kristne har forkastet selve grunnlaget for å forstå hva Bibelsk tro er den dagen de forkastet Gamle Testamentet. Du kan ikke forstå hva tro er i Ny Testamentet om du ikke først forstår hva tro er i Gamle Testamentet. Hvorfor må det være slik? Fordi Ny Testamentet eksisterte ikke når Paulus og Apostlene virket.

Når Paulus og Apostlene virker, så hadde de bare 1 Bibel og det var Gamle Testamentet. Det ville gå enda 3-400 år før noen så nødvendigheten av ett Ny testamente. Vi vet derfor at det alt hva Paulus og apostlene underviser om tro og vårt forhold til Gud er bygget kun på Gamle Testamentet. Om vi forkaster Gamle Testamentet så er det umulig for oss å forstå hva Paulus og apostlene mente.

Eksempel på hvor galt det kan gå om vi misforstår tro

Ett godt eksempel på dette er hvordan vi blir frelst.

Har du lagt merke til at det står aldri i Ny Testamentet «tro på at Jesus døde for deg, så skal du bli frelst»? Istedenfor leser vi at det står «tro på Herren Jesus så skal du bli frelst» og vi leser at Paulus snakker om korset, men aldri at noen av Apostlene sier «tro på Jesu død og oppstandelse, så skal du bli frelst.» Så hvorfor sier vi kristne at vi blir frelst om vi tror på Jesu død? Fordi vi tar f.eks Johannes 3:16, tolker det opp mot Johannes sin uttalelse om Jesus som Guds lam, kombinerer det med Hebreerbrevets forkynnelse om Jesu offer, også lager vi en teologi som sier: tro på Jesu død på korset så skal du bli frelst.

Ville Paulus vært enig i dette?

Hva Paulus sa

I Apostlenes gjerninger 20:21 og 26:20 leser vi de eneste to stedene i Bibelen hvor Paulus forteller oss selve grunnstammen i sin forkynnelse: Det var omvendelse først, også tro. Så hvordan forsto Paulus begrepet omvendelse? Som tidligere nevnt, når Paulus virket, så fantes det ikke noe Ny Testamente. Så Paulus sin forståelse av omvendelse er nøyaktig hva Gamle Testamentet sier omvendelse er. Dette kan vi lese om i 5.Mosebok 30:2: Omvendelse er å gjøre som Yehovah sier vi skal gjøre med hele vårt hjerte og hele vår sjel.  (Er det ikke noe kjent med akkurat dette uttrykket, hele vårt hjerte og hele vår sjel?)

Paulus sier videre han forkynte omvendelse først til Jøde først også til hedningene. Han sa de skulle gjøre som Yehovah sa med hele deres hjerte og hele deres sjel og vise sin omvendelse i gjerning. (Apg 26:20). Det siste her er viktig at vi får med oss, Paulus sier rett ut: Om du sier du har omvendt deg, da vil jeg se bevis på det i hvordan du lever livet ditt.

Først omvendelse så tro, men Jødisk tro, ikke Hedensk Gresk tro

Deretter sier Paulus at han forkynte tro på Herren Jesus Kristus. Hva betyr det for Paulus å tro på Jesus? Ha i tankene at når Paulus skriver dette, så fantes det ikke noe Ny Testamente. Paulus sier også i sine brever at han var en Jøde og sluttet aldri å være en Jøde og en fariseer. Skal vi forstå hva Paulus mener med tro må vi tenke som en Jøde. Når en Jøde snakker om å tro på noen, så mener han alltid at du hører hva den personen sier til deg og viser at du tror ved å gjøre hva han sa. Så når Paulus sier «tro på Herren Jesus Kristus» så mener han: Høre hva Jesus sa og gjøre som Jesus sa. Hva sa Jesus? Jesus sa f.eks i Matt 23:2-4, følg Moses . Han sa vi ikke skulel følge hva Jødene tror Moses sa men hva du vet Moses sa i den skriftlige loven. Men å tro på Jesus er også for Paulus å tro på hva Jesus gjorde på korset, at han ble begravd, og sto opp igjen fra de døde. Dette ser vi helt klart senere i Paulus sine brever når Paulus snakker en god del om korset og oppstandelsen.

Så for Paulus er det å tro på Jesus å høre hva Jesus sa, gjøre som Jesus sa og tro på hva Han gjorde for oss. For Paulus er omvendelse å høre hva Yehovah sa, gjøre hva Yehovah sa og vise det med hele vårt hjerte og vår sjel at vi gjør det. Omvendelse må komme før tro sier Paulus, dette er viktig å huske på.

Hva Peter sa og hvordan vi får Den Hellige Ånd

Dette er samme budskap som Peter kommer med i Apg 2:38 hvor Peter også viser oss hvordan vi får Den Hellige Ånd. Peter sier, omvend dere og la dere døpe til Jesu Kristi navn til syndenes tilgivelse så skal dere får Den Hellige Ånds gave. Peter forstår omvendelse på lik linje med Paulus: Gjør som Yehovah sa med hele deres hjerte, sjel og vis at dere gjør det i gjerning. Men hva mener Peter når han snakker om dåp? For å forstå dette, så må vi huske noe veldig viktig: Peter var Jøde. Så når Peter snakker om dåp så snakker han om mikveh, det Jødiske renselsbadet som man skal gå i hver gang man blir åndelig uren. Peters poeng her er at folkemengden er åndelig uren fordi de har forkastet den skriftlige Moseloven. Men om de omvender seg og går i Mikveh som ett ytre tegn på at de fra nå av vil høre og gjøre hva Jesus sa, så får de Den Hellige Ånds gave.

Paulus sier det samme når han snakker om dåpen som en bekjennelse og hvor viktig det er å rense seg åndelig ved å la seg døpe til Jesu Kristi navn som en ytre bekjennelse på at man vil følge Jesu lære.

Hvordan tro til frelse ifølge Paulus og Peter

Derfor ser vi at både Paulus og Peter er enige: Omvendelse først, så tro på Jesus vist i dåpen = syndenes tilgivelse og den Hellige Ånds gave.

Vi ser derfor helt klart at Paulus ville slettes ikke vært enig med vår tendens til å lage en teologi på sammensydde klipp og lim Bibelvers. Så før vi går videre, la meg spørre deg en ting: Ville Paulus og Peter vært enig i at du er frelst? Du vet at iflg.Paulus og Peter, så blir vi frelst og får Den Hellige Ånd kun når vi først omvender oss og blir døpt i Jesu navn. Omvendelse betyr ikke at vi begynner å tro Jesus døde for oss, det betyr at vi hører og gjør hva Jesus sa OG tror på hva Jesus gjorde.

Ingen andre enn deg selv og Gud kan svare på om Paulus og Peter ville vært enig i at du er frelst.

Blir du frelst og helbredet bare du tror nok?

Vi har dessverre i våre menigheter så alt for mange i gruppe 1 og 3 som er overbevist at bare man tror sterk nok så blir man alltid uansett helbredet og frelst. Det er en stor mulighet for at om du er i en av de to gruppene, så må du svare nei på spørsmålet, du er mest sansynelig ikke frelst. For enten vi liker det eller ikke, vi kan ikke forandre på Bibelens oppskrift for hvordan vi blir frelst og helbredet.

Hva mener jeg med det?

Paulus og Peter sier at når du omvender deg og lar deg døpe i Jesu navn så får du Den Hellige Ånd. Jesus sier at Den Hellige Ånd skal lede oss inn i all sannhet og litt tidligere i evangeliene sier Jesus at Hans ord er sannhet. Om du har Den Hellige Ånd så vil du aldri noen gang falle for fristelsen til å tro at Jesus helbredet alle alltid, og at alle i dag blir helbredet bare de tror sterkt nok på Jesus navn. Hvorfor kan jeg si det med sikkerhet ? Fordi det er ikke sant at Jesus helbredet alle alltid og at alle i dag blir helbredet bare de tror nok på Jesu navn. Enhver person som har en Bibel kan selv åpne sin Bibel og finne ut at det ikke er sant. Er det ikke sant men du tror det allikevel, så er det at du tror en løgn beviset på at du bør spørre deg selv; Har jeg virkelig Den Hellige Ånd sannhetens ånd? Er jeg virkelig frelst?

Bare Bibelen alene kan svare deg på det spørsmålet, men dessverre er ikke alle i dag villig til å la Bibelen være ærlig med dem.

Men betyr det at Gud ikke helbreder i dag?

Jo Han helbreder i dag, for hva Bibelen sier om helbredelse er sant. Ved Hans sår har vi fått legedom, Jesus har båret våre sykdommer og våre plager. Men har du noen gang lest hva disse versene sier? Jeg mener ikke hva du tror de sier, jeg mener hva de virkelig sier (og du trenger ikke lese de på Gresk for å se det).

Om du leser de versene så ser du at straffen for vår synd tok Han på seg og konsekvensene av vår synd. Hva er synd? Ny Testamentet sier at synd er lovbrudd, så om du gjør noe Moseloven forbyr, så synder du. Gjør du noe Moseloven forbyr, så sier Bibelen i 5.Mosebok 28:14 og utover at sykdom er en konskevens av å synde.

Om du virkelig tror at Jesus ble såret for dine overtredelser og du virkelig tror du er helbredet ved Hans sår, så vil du vise at du tror ved å  høre og gjøre hva det betyr. Det betyr at du tar ett valg om å omvende deg (som du husker betyr at du hører og gjør hva Yehovah sier) fra lovløshet til lov og lar deg rense i dåp som ett ytre bevis på at Jesus fra nå av får lov til å bestemme hvordan du skal leve livet ditt. Da og kun da tror du virkelig at Jesus ble såret for dine overtredelser og at ved Hans sår har du fått legedom.

Betyr det at bare jeg begynner å leve etter Moseloven blir jeg frisk?

Om vi bare skal holde oss til hva Bibelen sier, så betyr det at du vil garantert bli helbredet slik som Yehovah vil helbrede deg. 

M.a.o det kan være Han helbreder deg ved ett mirakel, det kan være Han helbreder deg gjennom en lege eller medisiner, det kan være Han gjør det med en gang eller etter en tid.

For en del av det å omvende oss er å tro at Yehovah vår Gud mener hva Han sier når Han sier «frykt ikke for Jeg er med deg». Han sier ikke «frykt ikke for Jeg er med deg og i morgen kl.12 skal jeg helbrede deg». Han sier bare «om du gjør det du skal gjøre som er å følge loven (Ordspr 12:13) så gjør jeg hva jeg skal gjøre som er å helbrede deg og ta vare på deg (5.Mosebok 28:1-14, Matt 6:25-34)

Så en del av det å omvende seg og virkelig tro at du er helbredet ved Jesu sår er å tro at Yehovah helbreder deg slik Han vil når Han vil, ikke slik du vil når du vil.

Til slutt

Så kjære deg bror og søster som sliter med helsen og håper på helbredelse.

Du har sikkert en eller flere ganger fått høre «du tror ikke nok på Jesu navn og kraften i Hans navn, derfor er du syk». Å få høre noe slikt fra en «kristen» bror eller søster er forferdelig og går inn på en. Det legger virkelig stein til byrden når du får vite at bare du kan klare å tro nok så skal du bli frisk. Og jeg klandrer deg ikke om du etter en tid har vært fristet til å bli bitter på Gud fordi Han helbreder alle som «tror nok» men bare ikke deg.

Nå har jeg vist deg i dag at teologien som sier «bare du tror nok» er en løgn. Du har ett valg om du vil tro den løgnen og leve under fordømmelse, eller om du vil tro hva Bibelen virkelig sier å bli fri og frisk. For som du har lært i dag, du er lovt helbredelse om du godtar Yehovahs premisser for å få den. 

Hva er Hans betingelser for å bli helbredet?

Først omvendelse fra lovløshet til lov også tro på Jesus.

Vil du bli helbredet?