Ett løfte for en ny uke

april 12, 2021
Series: Bibel

Speaker: Ernie Hume

I Ordspråkene 3:5-6 leser vi; «Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand! Tenk på Han hvor enn du ferdes så gjør han dine stier rette»
Ordspråkene 3:5-6 er ett av Bibelens mange fantastiske løfter; stol på Herren, ikke på din egen forstand, tenk på Han i alt du gjør og sett Han først så vil Han sørge for at det går deg vel. Ett slikt løfte gir en god grunn til å bli glad og optimistisk, fordi bare vi tenker på Herren så vil alt gå oss vel. Men hvem er Herren i ordspråkene 3:5-6? Som kristen, så vil du naturligvis svare Jesus fordi Jesus er Herre…men…hva om det er feil? Hva om Jesus selv ville sagt at Han ikke er Herren i Ord 3:5-6?
Et slikt spørsmål og ett så viktig spørsmål fortjener å bli tatt på alvor, la oss derfor lese ordspråkene 3:5-6 i sin sammenheng fra vers 1 til 10.
Ifra ordspråkene 3:1 til 3:4 leser vi at den som tar vare på Toraen og følger den vil få tallrike dager, mange leveår, visdom og velvilje hos mennesker og Gud. Ifra vers 6-10 leser vi at den som tar vare på Toraen og følger den vil få helbredelse i sin kropp, ikke mangle noen ting materielt og han vil ha overflod av alt hva de trenger. Så om vi skulle lese vers 5.6 i sammenheng med versene 1-10 så er løftet i vers 5-6 helt avhengig av at vi gjør det som står i versene 1-10 og holder Toraen. Hva er Tora? Et annet ord for Tora er Moseloven, så det vers 1-10 egentlig sier er at om du følger Moseloven så vil du få tallrike dager, mange leveår, visdom, velvilje hos Gud og mennesker, helbredelse i din kropp og aldri mangle noe ting.
Allerede nå skjønner vi at Jesus ikke kan være den Herren vi skal sette først i ett og i alt i ordspråkene 3:5-6. Hvordan? Fordi det første og det viktigste budet i Moseloven er: Jeg er Yehovah din Gud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Derfor skjønner vi nå at Herren i ords 3:5-6 er Yehovah og ikke Jesus. Men vi vet dette også helt sikkert fordi Jesus selv bekrefter at det er slik i Matteus 6:25-34.
I Matteus 6:25-34 leser vi;
Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, hva dere skal ete og hva dere skal drikke, heller ikke for legemet, hva dere skal kle dere med. Er ikke livet mer enn maten, og legemet mer enn klærne? Se på fuglene under himmelen! Ikke sår de, ikke høster de, ikke samler de i hus, men deres* Far i himmelen gir dem føde. Er ikke dere langt mer verd enn de? Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde? Og hvorfor er dere bekymret for klærne? Legg merke til liljene på marken, hvordan de vokser! De strever ikke og spinner ikke! Men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem. Men kler Gud slik gresset på marken, det som står i dag og i morgen kastes i ovnen, skal han da ikke mye mer kle dere – dere lite troende? Vær derfor ikke bekymret og si: Hva skal vi ete? eller: Hva skal vi drikke? eller: Hva skal vi kle oss med? For alt slikt søker hedningene etter. Men deres* himmelske Far vet at dere trenger alt dette. Søk da først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt dette i tillegg! Vær da ikke bekymret for morgendagen. For morgendagen skal bekymre seg for seg selv. Hver dag har nok med sin egen plage.
Fordi vers 25 starter med det lille ordet derfor, så forstår vi at det Jesus nå skal si har en forbindelse til det Han nettopp har sagt i vers 24. I vers 24, så bekrefter Jesus ordspråkene 3:1-10 ved å si at vi skal tjene Hans Far Yehovah, og om vi tjener Hans Far Yehovah så vil Yehovah være den som gir oss alt vi trenger. Når Jesus sier vi skal tjene Hans Far Yehovah ved å søke Yehovhas rike og rettferdighet så er det en annen måte å si det samme som i ordspråkene 3:6, at om vi setter Yehovah først så vil det gå oss vel.
Hvordan setter vi Yehovah først i våre liv? Sagt på en annen måte, hvordan søker vi Yehovahs rettferdighet og Hans rike?
Hva er rettferdighet iflg.Bibelen? Johannes svarer på spørsmålet vår i 1.John 3:7, den som gjør rettferdige gjerninger slik Jesus gjorde er rettferdig. Hva er det Johannes egentlig sier her? Han sier det samme som Jakob 2 og Paulus, vi blir rettferdige for Yehovah når vi lever våre liv slik Jesus levde sitt liv. Hvordan levde Jesus sitt liv? Som kristne så vet vi svaret på det, Jesus holdt Moseloven og var derfor rettferdig. Så det Matteus 6:25-34, ordspråkene 3:1-10, Paulus og 1.John 3:4 sier er; vi blir rettferdige når vi holder Moseloven slik Jesus gjorde. Da og bare da søker vi Yehovahs rettferdighet, Yehovahs rike og setter Han først. Da og bare da vil Yehovah gi oss alt vi trenger slik Han sier i Matteus 6:25-34 og Ord 3:1-10
Så allerede nå skjønner vi at Herren i ordpr 3:1-10 er Yehovah og ikke Jesus, og vi vet at Jesus selv bekrefter dette. Så hva skjer da når kristne lærer å sette Jesus først og samtidig lærer at «Jesus kom for å sette oss fri fra Moseloven.»? Iflg.Ord 3:1-10, Matteus 6:25-34 så får ikke disse kristne som tror på det noe hjelp fra Yehovah, og iflg. Matteus 7:21-23 vil de en dag få høre «gå bort fra Meg for Jeg kjenner dere ikke, dere som forkaster Moseloven.»
Er du kanskje enda ikke overbevist, selv om du vet hva Bibelen sier?
Som kristen, så har du sikkert hørt fra ateister at de ikke forstår hvorfor vi har så sterkt fokus på Jesus når vi aldri leser noen gang i evangeliene at Jesus sa «tilbe meg», «søk meg»? Det er faktisk tilfelle at vi ser aldri noen gang i noen av evangeliene at Jesus lærer sine disipler å tilbe Han eller å søke Han, og grunnen til det er det første og det viktigste budet i Moseloven: Jeg er Yehovah din Gud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Om Jesus noen gang hadde godkjent tilbedelse av seg selv, eller oppfordret mennesker til å søke Han som Gud, så hadde Han ikke lengre vært rettferdig og da hadde Han vært en synder som ikke kunne sont vår synd.
Betyr det at du sier Jesus ikke var Gud?
Nei, Bibelen er klar på at Jesus var og er 100% Gud og 100% menneske, men som 100% Gud og 100% menneske, så holdt Han loven for å vise oss hvordan vi skal holde den. Om Han lærte oss å tilbe sin Far Yehovah, så er vi pliktig å tilbe Hans Far Yehovah vist vi skal være rettferdige for Gud.
Så du må ta ett valg, ett valg mellom å tro på hva Bibelen sier og hva din pastor sier. Din pastor er ikke gud, Yehovah er Gud og Yehovah og Hans Sønn Yeshua med Hans disipler inkludert Paulus lærer oss i Bibelen en ting: Hold Moseloven og tilbe Yehovah, alt annet enn det er synd.
Men la oss nå gå tilbake til ordspr 3:1-10 for å se noe interessant.
I vers 1-4 og 7-10 snakker Salomo om hva vi er lovt når vi følger Moses. Men i versene 5-6 så avbryter han seg selv ved å si; stol ikke på hva du ser og tenker, ha istedenfor full tillit til Yehovah. Hva Salomo gjør her er samme som Jesus i Matteus 6:25-34. På hvilken måte?
Både Salomo og Jesus er realister, de vet og forstår at menneskelivet byr på utfordringer av og til som kan være veldig vanskelige å takle. Så det Salomo prøver å si her er at vi er lovt alt dette, men vi er ikke lovt ett problemfritt liv. Og når problemene kommer, så må vi selv ta ansvar for hva vi fokuserer på fordi det vi setter våre tanker på er det vi har tillit til. Derfor sier Salomo, tenk ikke på problemene når de kommer, tenk istedenfor på Yehovah når de kommer for det du tenker på er det du stoler på og det du stoler på vil du også tjene.
Sagt på en litt enklere måte; om vi lar våre tanker og vårt sinn fylles med problemer og utfordringer så stoler vi på at våre problemer har større makt over oss enn Yehovah. Da vil vi også handle på hva vi tror på og leve som om våre problemer er mektigere enn vår Gud. Joshua og Caleb i Bibelen så det samme som de andre, de så kjempene, bymurene og hvor små Israelittene var i forhold. Men fordi Joshua og Caleb ikke fyllte sitt sinn med hva de så, men istedenfor med Yehovahs navn, så var det de som fikk lov til å gå inn i det lovede landet. Så om vi, i møte med våre problemer gjøre som Joshua og Caleb og fyller vårt sinn med Yehovah sitt navn så vil også vi få lov til å gå inn i det lovede landet av helbredelse, økonomisk hjelp eller hva det enn måtte være som er ditt lovete land.
Hva betyr det å «fylle ditt sinn med Yehovah sitt navn»?
Når Salomo her i vers 5 sier vi skal ha vår lit til Yehovah, så bruker han ett Hebraisk ord som betyr det å ha tillit til noens navn. Det å ha tillit til noens navn betyr både å leve slik som de vil vi skal leve, men også å tro at navnet er garanti for løftene som følger med. Sagt på en annen måte; å stole på Yehovah sitt navn betyr å leve som Yehovah har sagt vi skal leve i lydighet til Moses men også tro at Yehovah sitt navn er garantien for seier.
Vi ser dette i 2.Mosebok 20:24 og 5 Mosebok 6:27, det å tenke på Yehovah sitt navn og si Hans navn høyt bærer med seg en spesiell kraft og velsignelse for de som er Hans barn. Så når Salomo sier vi skal ha vår tillit til Yehovah sitt navn og ikke til våre problemer, så sier Salomo egentlig her at vi skal tenke på Yehovah sitt navn som kilden til løsningen for alle våre problemer og leve slik som Yehovah har sagt.
Så hvordan gjør man dette i praksis?
Det viktigste er å vite at du lever som Yehovah har sagt, i lydighet til Moses. Når du da møter utfordringer og problemer, så må du velge å styre tankene dine i rett spor. Vår naturlige reaksjon vil være å tenke hvor umulig og vanskelig den situasjonen vi står ovenfor er, eller å prøve å finne løsninger på den i vår egen kraft. Men om vi skal gjøre slik Salomo lærer oss her, så velger vi å tenke at navnet Yehovah er vår helbreder, vår forsørger, vår visdom, vår kraft og vårt skjold og at Hans navn er vår kilde til løsningen på våre problemer og frelse fra den situasjonen vi står ovenfor. Da og kun da vil Han gjøre våre stier rette og se til at vi lykkes og kommer seierende ut. (Ord 3:6)
Ordspråkene 3:5-6 er ett av Bibelens mange fantastiske løfter; stol på Herren, ikke på din egen forstand, tenk på Han i alt du gjør og sett Han først så vil Han sørge for at det går deg vel. Ett slikt løfte gir en god grunn til å bli glad og optimistisk, fordi bare vi tenker på Herren så vil alt gå oss vel. Men hvem er Herren i ordspråkene 3:5-6? I dag har vi lært at Herren er Yehovah og ikke Jesus, så vær sikker på at du viser Yehovah din kjærlighet for Han gjennom å følge Moses, og tenk på Hans navn gjennom dagen og denne uken, så vil Han gjøre dine stier rette og når Fredag kommer så kan du se tilbake på en uke i seier.
Vi i Bibel vil veldig gjerne be for deg, eller gi den en profetisk hilsen. Vi gjør alt dette gratis, så kontakt oss i dag også vist du har noen spørsmål om Bibelen eller kristen tro via Messenger eller epost.
Selv om vi gjør dette gratis, så oppfordrer vi de som kan til å støtte oss og hjelpe oss til å dekke utgiftene vi har. Om du kan, så gi en gave i dag via PayPal. Det å gi en gave vil ikke velsigne deg på noen bestemt måte annet enn at du som kan vil vise din kjærlighet til Yehovah som en takk for at Han har berørt deg gjennom denne tjenesten. Om du ikke kan, så skal du ikke føle noen dårlig samvittighet for det. Vi vil fortsatt be for deg, profetere til deg, og lære deg hva Bibelen sier 100% gratis.