Vegen til evig liv går gjennom Israels hus

mai 20, 2021
Vegen til evig liv går gjennom Israels hus

I Matteus 15:24, leser vi; Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.

I Johannes 3:16, leser vi; For så høyt har Gud elsket verden at Han gav sin Sønn den enbårne for at hver den som tror på Han ikke skal gå fortapt men ha evig liv.

Tror du Bibelens Gud kan motsi seg selv?

Svaret er selvfølgelig nei, som kristen så vet du at Bibelen sier vår Gud er den samme i går, i dag og til evig tid, ett menneske som ikke kan lyve og som ikke forandrer seg. Vi vet at Gud kan ikke motsi seg selv fordi Han er den samme i går, i dag og til evig tid. Han er ikke ett menneske, Han kan ikke lyve og Han forandrer seg ikke, men allikevel, her i Matt 15:24 og John 3:16 har vi en tilsynelatende motsetning mellom Far og Sønn. Her har vi Gud Fader som sier Han elsker verden så alle i verdenen som tror på Hans Sønn skal ha evig liv. Så har vi Guds Sønn som sier det stikk motsatte; Jeg er kun utsendt til de fortapte får av Israels hus.

Så hva er sant? Kom Han bare for Israels hus eller kom Han for hele verdenen?

Når vi møter på slike utfordringer i Bibelen, så har vi to valg: Vi kan enten si at Gud plutselig har begynt å forandre seg og det er en motsetning her, vi kan late som om Matteus 15:24 ikke eksisterer eller vi kan velge å innrømme for oss selv at vi ikke egentlig ikke forstår hva Jesus prøver å si her i Matt 15:24. Om du er en seriøs kristen, så vet du at Gud kan ikke plutselig begynne å forandre seg. Du vet også at vi kan ikke late som om enkelte skriftsteder i Bibelen ikke er der bare fordi vi ikke liker de, eller ikke forstår de. Da har vi bare ett alternativ igjen, og det er å innrømme at vi egentlig ikke forstår hva som blir sagt her i Matt 15:24.

Hvordan skal vi forstå ha Jesus sier her i Matteus? Vi kan bare forstå Han om vi leser Hans Bibel, og den Bibelen Jesus leste og forkynte fra var ikke Ny Testamentet.

Jesus hadde ikke noe Ny Testamente og det ville gå enda 3-400 år fra Han levde her på jorden til pavekirken i Roma fant på ideen om å lage ett Ny Testamente for å bekjempe Marcions vranglære. Det betyr at i de første 3-400 år etter Kristus, så hadde de første kristne kun 1 Bibel og det var Gamle Testamentet den Bibelen Jesus trodde på,, lærte fra og oppfordret oss og sine disipler til å leve ut fra. Vi kan ikke forstå Matt 15:24 om vi ikke også forstår Gamle Testamentet og vi velger å se på Gamle Testamentet som relevant for oss i dag. Paulus har til og med sagt i sine brever at vi kan ikke en gang vite hvordan vi skal bli frelst, og hvordan vi skal holde oss frelst, om vi ikke forstår og lever våre liv utifra Gamle Testamentet.

Hvordan kan da den moderne kristne kirke være så uenig med Jesus, Paulus og Apostlene når den moderne kirke sier at Gamle Testamentet ikke er relevant for oss?

Hvem er Israel i Gamle Testamentet og hva er synd iflg.Bibelen i Gamle Testamentet?

Gamle og Ny Testamentet er begge enige om en ting, når vi gjør noe som Moseloven forbyr oss fra å gjøre, så synder vi. Så om vi stjeler, lyver, myrder, skiller oss og gifter oss på nytt, har sex før ekteskapet, lever ut en homofil seksualitet, eller spiser noe urent og ikke holder Yehovahs Sabbater, så synder vi. Både Gamle og Ny Testamentet sier også at synd er så mye mer enn bare det å gjøre noe galt, synd er også å si til Yehovah vår Gud «Jeg elsker deg ikke lengre og vil ikke ha deg til min Gud.» Vi leser nemlig i Johannes 14 hvordan Jesus sier at når vi gjør det som er rett og holder Moseloven, så viser vi vår trofasthet OG vår kjærlighet til vår Gud. Moseloven er Guds kjærlighetsspråk, så om vi synder, så er det samme som å si til Yehovah at vi ikke lengre elsker Han og vil ha noe med Han å gjøre.

Hvordan kan vi si til en Gud som er så god, og har gitt oss så mye, at vi ikke lengre elsker Han og ikke vil ha noe med Han å gjøre? Han har bragt oss ut av Egypt uten at vi gjorde oss fortjent til det, og Han har gitt oss sin Sønn uten at vi har gjort oss fortjent til det. Det er ingen tvil om at Han elsker oss, men allikevel, så har vi pastorer og kristne verden over som hver dag sier til Han «Jeg elsker deg ikke lengre og vil ikke ha deg til min Gud» når de velger vekk Gamle Testamentet.

Etter å ha bragt oss ut av Egypt, og før Han førte oss inn i Israel, så gav Yehovah oss den skrevne Moseloven (Toraen) fordi Han elsker oss. Så sendte Han sin Sønn for å vise oss hvordan vi skal følge Moseloven, og for å sone for alle de gangene vi av egen fri vilje har valgt å bryte den. Helt til og begynne med, rett etter Han hadde ført oss inn i det lovede landet, så var Israel ett rike og vi var ett folk. Men etterhvert som årene gikk, så ble vi mer og mer fristet til å være utro mot Yehovah og heller følge egne lover og regler istedenfor Hans lov.

I 5.Mosebok 28:14-65 sier Yehovah at det er konsekvenser når vi er utro mot Han. En av disse konsekvensene var at Israel ble delt i to mellom Judea i sør og Israel i Nord.  Vi var ikke lengre ett folk med Yehovah som vår Gud, nå var vi Israelitter i nord og Judea i sør. En slik deling skulle fått oss på bedre tanker, men istedenfor fortsatte vi med å være utro mot Yehovah. Vår utroskap mot Yehovah ble til sist så alvorlig at Han valgte å skille seg fra oss. Han sendte Judea i fangenskap og Han spredte oss i Israel over hele verdenen. Men, som vi leser både i Esekiel og Jeremiah, denne skilsmissen skulle ikke vare evig. Yehovah hadde lovt oss at en dag skulle Han samle oss tilbake til seg og vi igjen skal være Hans folk og Han skal være vår Gud som ett folk ikke lengre delt.

Nå tenker kanskje du som leser dette at det her egentlig ikke angår deg, fordi du er ikke Israelitt og du var ikke der den gangen dette skjedde. Men ha i tankene hva Paulus sier, at om du bekjenner Jesus som din Herre og Frelser, så er du podet inn på vintreet. Sagt på en annen måte, din tro på Jesus har gjort deg til en Israelitt, så dette angår deg i høyeste grad og du bør derfor lese videre.

I 4.Mosebok 5 har Yehovah gitt oss det som heter loven om sjalusi. Når en ektemann mistenker at hans forlovede har vært utro, så skal han ta henne med til prestene. Prestene vil utføre ett rituale i tempelet som skal avdekke hennes uskyld eller hennes skyld. En sentral del av dette ritualet er skyldbrevet. Om hun har vært utro, så må han bryte forlovelsen og hun er da fri til å forlove seg med andre og gifte seg med dem. Skulle hun på ett senere tidspunkt ønske å vende tilbake til sin første forlovede, eller han skulle ønske å ta henne tilbake, så er det forbudt. Hun kan ikke under noen omstendigheter komme tilbake til han og han kan ikke under noen omstendigheter ta henne tilbake.

Selv om vi vil vende tilbake til Yehovah og Han vil ta oss tilbake, så kan Han ikke pga 4.Mosebok 5. Så hvordan skal Han da oppfylle sitt løfte om å forene oss igjen til ett folk med seg selv som vår Gud?

Paulus sier i Romerbrevet at når en forlovede har vært utro, så regnes hun ikke lengre som utro vist hennes første forlovede dør. Da er hun fri til å forlove seg på nytt, fri til å gifte seg med andre og det skal være som om hun aldri har vært utro. Legg merke til hva Paulus sier her, han sier at hun blir skyldfri når hennes første forlovede dør, ikke når hun selv dør.

Når Jesus ble født, så er Hans Far Yehovah og Hans mor Maria, derfor var og er Jesus 100% Gud og 100% menneske. Når Han dør på korset som 100% Gud, så er det vår første forlovede som dør. Da sier Paulus at om du tror Jesus døde for deg så vil det være som om du aldri har vært utro mot Yehovah, og du er fri til å forlove deg og gifte deg på nytt.  Når Jesus dør som 100% menneske, så sier Paulus i Galaterbrevet at det skyldbrevet som vitnet om ditt utroskap blir tatt vekk og du er fri. Det er derfor det er så viktig å tro at Jesus er både Gud og menneske, om du tror Han døde kun som menneske så er din første forlovede fremdeles i live og det er forbudt deg å vende tilbake. Om du tror Han døde kun som Gud, så er ikke det skyldbrevet som vitnet om ditt utroskap tatt vekk. Du må tro at Han døde som menneske OG som Gud for å bli fri, tilgitt og kan lovlig forlove deg og gifte deg på nytt.

Om du nå tror dette, så er du tilgitt, og fri til å forlove deg og gifte deg på nytt. Men hvilken Gud skal du da gifte deg med? Hvem skal være din Gud om den Guden du var utro mot er død? Det er her oppstandelsen kommer inn i bildet; Yehovah elsker oss så høyt at Han døde og sto opp igjen fra de døde for at vi igjen skulle bli Hans folk og Han kunne ha lov til å ta oss tilbake. Sagt på en annen måte, Yehovah som vi var utro mot elsker oss så høyt at Han gjennomgikk fysisk død og oppstandelse samtidig som Han tok på seg straffen for vårt utroskap, så Han igjen kunne forene Israel og Judea til ett folk under Han.

Det er derfor Jesus sier i Matteus 15:24 at Han kom bare for Israels fortapte får. Han kom nemlig bare for en ting, å gjøre det mulig for Hans Far Yehovah å få tilbake sin brud Israel som var spredt til hele verdenen. Det er derfor ingen motsetning mellom John 3:16 og Matt 15:24 fordi Jesus kom bare for Israel og Israel er spredt til alle land over hele jorden.

Men hvordan angår dette deg om du ikke er en Israelitt og du ikke er fra Judea?

I Jesajah 56, så står det at den hedning som vil tjene Yehovah må ikke si om seg selv at han er adskilt fra Yehovahs folk. Paulus sier det samme i Romerbrevet at den hedning som vil tjene Yehovah blir podet inn i Israel og blir Israel. Så om du som er hedning tror at Jesus døde for deg og sto opp igjen, så sier både Jesajah 56 og Romerbrevet at du er ikke lengre en hedning du er nå Israel. Sagt på en annen måte; Bibelen sier helt klart at det er de som er født genetisk som Jøder og det er de som er født genetisk som hedninger. Men en hedning og en Jøde er likestilt når de tror Jesus døde for dem og sto opp igjen selv om de har forskjellig DNA og gener. Genetikk, DNA og hvor din oldermor kom fra betyr derfor ingenting i denne sammenhengen. Det som betyr noe er at du velger å tro Jesus døde for deg og sto opp igjen fra de døde, og fordi du velger å tro det, så viser du din tro i kjærlighet og lydighet til Moseloven. Derfor angår dette deg selv om du ikke er genetisk født som jøde.

Så sier Paulus noe veldig viktig i Romerbrevet, han sier at du som er hedning skal ikke tro at du er noe bedre enn de naturlig fødte jødene som ble kuttet av vintreet. Hva betyr dette? Opp gjennom hele Bibelen så ser vi eksempler i genetisk fødte Jøder som velger å være utro mot Yehovah, og derfor går fortapt. Vi ser Aarons sønner, Korah i ørkenen og Ananias og Saphira i ny testamentet som alle var naturlig fødte jøder men som alle gikk fortapt fordi de ikke ville tjene Yehovah i kjærlighet. Det er derfor ingen Jøder som kan si at de er garantert evig liv og rett relasjon til Yehovah fordi de er jøder, men det er heller ingen kristne som kan si de er garantert evig liv og en rett relasjon til Yehovah fordi de er kristne. Det er kun de som viser sin tro på Jesus i kjærlighet til Yehovah og Hans lov Moseloven, som er garantert evig liv og en rett relasjon til Yehovah. Når du som kristen sier at Gamle Testamentet ikke er relevant for deg, og Moseloven ikke er viktig lengre, men du er garantert frelse fordi du tror på Jesus så gjør du akkurat samme som de jøder som sier de er garantert frelse fordi der er jøder. Paulus advarer oss sterkt mot å gjøre dette, fordi som han sier, om Yehovah ikke sparte de naturlige jøder og lot de gå fortapt når de var utro mot Han så vil den samme dom ramme deg som hedning om du er utro mot Han. Hver gang du som hedning sier at du er frelst, men Moseloven er uviktig for deg, så er du utro mot Yehovah din Gud.

Vi skal derfor være takknemlig for at vår Gud, Yehovah, ikke kan motsi seg selv. Han sendte sin Sønn Yeshua (Jesus) for å samle inn Israels fortapte får fra alle de fire verdens hjørner så vi alle kan bli ett folk under Han. Om du tar imot Yeshua i dag som din Frelser, og Din Herre, så sier Bibelen at du er blitt en Israelitt og en ekte Jøde (Rom 2:29) uavhengig av din genetikk og DNA. Men som en ekte Jøde så må du aldri glemme hva Paulus advarer oss mot, om vi ikke tjener Yehovah i lydighet og kjærlighet til Hans lov, så vil Han brekke oss av vintreet Israel og kaste oss i helvete like så mye som Han har gjort med de naturlige fødte genetiske Jødene. Så hold fast på din frelse, hold fast på Jesu lære, hold fast på hva Han gjorde for deg på korset velg å tjen Yehovah i kjærlighet ved å elske Hans lov Moseloven.

Da og bare da vil du også arve evig liv.